Trắc nghiệm Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn

Bài 1

a. Viết cấu hình electron của Cl (Z = 17) và Ca (Z=20). Cho biết vị trí của chúng trong HTTH? Liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 thuộc loại liên kết gì? Vì sao?

 b. Biết Al có Z = 13, Fe có Z = 26. Viết cấu hình electron của Al, Fe và cho biết vị trí của chúng trong HTTH?

 

doc96 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Trắc nghiệm Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thaùch cao nung 2CaSO4.H2O.
Thaùch cao khan CaSO4. 
A, B, C ủeàu ủuựng.
Caõu 107: Hụùp kim naứo khoõng phaỷi laứ hụùp kim cuỷa Nhoõm?
A. Silumin B. Theựp
C. ẹuyra D. Electron
Caõu 108:Chổ duứng 1 thuoỏc thou naứo trong soỏ caực chaỏt dửụựi ủaõy coự theồ phaõn bieọt ủửụùc 3 chaỏt raộn Mg, Al2O3, Al ?
A. H2O B. Dung dũch HNO3
C. Dung dũch HCl C. Dung dũch NaOH
Caõu 109: Duứng dung dũch NaOH vaứ dung dũch Na2CO3 coự theồ phaõn bieọt ủửụùc 3 dung dũch naứo?
A. NaCl, CaCl2 , MgCl2 B. NaCl,CaCl2, AlCl3
C. NaCl, MgCl2, BaCl2 D. A, B, C ủeàu ủuựng.
Caõu 110: Trong caực caởp chaỏt sau,caởp chaỏt naứo cuứng toàn taùi trong dung dũch ?
A. Al(NO3)3 vaứ Na2CO3 B. HNO3 vaứ Ca(HCO3)2
C. NaAlO2 vaứ NaOH D. NaCl vaứ AgNO3
Caõu 111:Cho caực chaỏt raộn: Al, Al2O3, Na2O, Mg, Ca , MgO.Daừy chaỏt naứo tan heỏt trong dung dũch NaOH dử?
 Al2O3, Mg, Ca , MgO B. Al, Al2O3, Na2O, Ca
Al, Al2O3, Ca , MgO D. Al, Al2O3, Na2O, Ca , Mg
Caõu 112: Phửụng trỡnh naứo giaỷi thớch sửù taùo thaứnh thaùch nhuừ trong hang ủoọng?
Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2
CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 
 MgCO3 + H2O + CO2 Mg(HCO3)2
Ba(HCO3)2 BaCO3 + H2O + CO2
Caõu 113:Chổ duứng moọt thuoỏc thou naứo trong soỏ caực chaỏt dửụựi ủaõy coự theồ phaõn bieọt ủửụùc 3 dung dũch: NaAlO2 ,Al(CH3COO)3, Na2CO3 ?
A. Khớ CO2 B. Dung dũch HCl loaừng
C. Dung dũch BaCl2 D. Dung dũch NaOử3
Caõu 114: Duứng hai thuoỏc thửỷ naứo coự theồ phaõn bieọt ủửụùc 3 kim loaùi Al, Fe, Cu?
H2O vaứ dung dũch HCl.
Dung dũch NaOH vaứ dung dũch HCl.
Dung dũch NaOH vaứ dung dũch FeCl2.
Dung dũch HCl vaứ dung dũch FeCl3.
Caõu 115:Cho tửứ tửứ tửứng lửụùng nhoỷ Na kim loaùi vaứo dung dũch Al2(SO4)3 cho ủeỏn dử, hieọn tửụùng xaỷy ra nhử theỏ naứo?
Na tan, coự boùt khớ xuaỏt hieọn trong dung dũch.
Na tan, coự kim loaùi Al baựm vaứo beà maởt Na kim loaùi.
Na tan, coự boùt khớ thoaựt ra vaứ coự keỏt tuỷa daùng keo maứu traộng,sau ủoự keỏt tuỷa vaón khoõng tan.
Na tan, coự boùt khớ thoaựt ra, luực ủaàu coự keỏt tuỷa daùng keo maứu traộng,sau ủoự keỏt tuỷa tan daàn.
Caõu 116:Cho dung dũch NaOH dử vaứo dung dũch AlCl3 thu ủửụùc dung dũch chửựa nhửừng muoỏi naứo sau ủaõy?
A. NaCl B. NaCl + AlCl3 + NaAlO2
C. NaCl + NaAlO2 D. NaAlO2
Caõu 117:Cho 4 loù maỏt nhaừn ủửùng rieõng reừ caực dung dũch: Al2(SO4)3 , NaNO3 , Na2CO3 , NH4NO3.Neỏu chổ duứng moọt thuoỏc thửỷ ủeồ phaõn bieọt chuựng thỡ duứng chaỏt naứo trong caực chaỏt sau:
A. Dung dũch NaOH B. Dung dũch H2SO4
C. Dung dũch Ba(OH)2 C. Dung dũch AgNO3
Caõu 118: Trửụứng hụùp naứo khoõng coự sửù taùo thaứnh Al(OH)3 ?
A.Cho dung dũch NH3 vaứo dung dũch Al2(SO4)3.
B. Cho Al2O3 vaứo nửụực.
C. Cho Al4C3 vaứo nửụực.
D. Cho dung dũch Na2CO3 vaứo dung dũch AlCl3.
Caõu 119:Ngửụứi ta ủieàu cheỏ NaOH baống caựch ủieọn phaõn dung dũch NaCl coự maứng ngaờn xoỏp.Cửùc dửụng cuỷa bỡnh ủieọn phaõn khoõng laứm baống saột maứ laứm baống than chỡ.Lớ do chớnh laứ vỡ than chỡ:
A. Khoõng bũ muoỏi aờn phaự huỷy. B. Reỷ tieàn hụn saột.
C. Khoõng bũ khớ Clo aờn moứn. D. Daón ủieọn toỏt hụn saột.
Caõu 120:Vai troứ cuỷa criolit (Na3AlF6) trong saỷn xuaỏt nhoõm baống phửụng phaựp ủieọn phaõn Al2O3 laứ:
taùo hoón hụùp coự nhieọt ủoọ noựng chaỷy thaỏp.
Laứm taờng ủoọ daón ủieọn.
Taùo lụựp chaỏt ủieọn li raộn che nay cho nhoõm noựng chaỷy khoỷi bũ oxi hoựa.
A, B, C ủeàu ủuựng.
Caõu 121:Suùc CO2 vaứo nửụực voõi chửựa 0,15 mol Ca(OH)2 thu ủửụùc 10g keỏt tuỷa. Hoỷi soỏ mol CO2 caàn duứng laứ bao nhieõu?
A. 0,1 mol B. 0,15 mol
C. 0,1 mol vaứ 0,2 mol D. 0,1 mol vaứ 0,15 mol
Caõu 122:Ngaõm 1 lửụùng nhoỷ hoón hụùp boọt Al vaứ Cu trong 1 lửụùng thửứa moói dung dũch chaỏt sau< trửụứng hụùp naứo hoón hụùp bũ hoứa tan heỏt ( sau moọt thụứi gian daứi):
A. HCl B. NaOH C. FeCl2 D. FeCl3
Caõu 123: Dung dũch naứo sau ủaõy laứm quyứ tớm hoựa ủoỷ:
A. NaHCO3 B. Na2CO3
C. Al2(SO4)3 C. Ca(HCO3)2 
Caõu 124: Phửụng trỡnh phaỷn ửựng hoựa hoùc naứo ủuựng:
A. 2Al2O3 + 3C 4Al + 3CO2
B. 2MgO + 3CO 2Mg + 3CO2
C. Al2O3 + 3CO 2Al + 3CO2
D. 2Al + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2
Caõu 125: Caực kim loaùi naứo sau ủaõy tan heỏt khi ngaõm trong axit H2SO4 ủaởc nguoọi ?
A. Al, Fe B. Fe, Cu
C. Al, Cu D. Cu, Ag
Caõu 126: ẹeồ hoứa tan hoaứn toaứn kim loaùi Al, Fe, Mg, Pb, Ag coự theồ duứng axit naứo?
A. HCl B. H2SO4
C. HNO3 loaừng D. HNO3 ủaởc , nguoọi
Caõu 127: Caởp naứo goàm 2 chaỏt maứ dung dũch moói chaỏt ủeàu laứm quyứ tớm hoựa xanh:
A. Ca(NO3)2 , Na2CO3 B. NaHCO3 , NaAlO2
C. Al2(SO4)3 , NaAlO2 D. AlCl3 , Na2CO3
Caõu 128 Pheứn chua coự coõng thửực naứo?
A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O 
C. CuSO4.5H2O D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O 
Caõu 129: Ngửụứi ta thửụứng cho pheứn chua vaứo nửụực nhaốm muùc ủớch :
A. Khửỷ muứi. B. Dieọt khuaồn.
C. Laứm trong nửụực. D. Laứm meàm nửụực.
Caõu 130: Phửụng phaựp naứo thửụứng duứng ủeồ ủieàu cheỏ Al2O3 ?
ẹoỏt boọt nhoõm trong khoõng khớ.
Nhieọt phaõn nhoõm nitrat.
Nhieọt phaõn nhoõm hidroxit.
A, B, C ủeàu ủuựng.
Caõu 131: Phửụng phaựp naứo thửụứng duứng ủeà ủieàu cheỏ Al(OH)3 ?
Cho boọt nhoõm vaứo nửụực.
ẹieọn phaõn dung dũch muoỏi nhoõm clorua.
Cho dung dũch muoỏi nhoõm taực duùng vụựi dung dũch ammoniac.
 Cho dung dũch HCl dử vaứo dung dũch NaAlO2.
Caõu 132:Nhoỷ dung dũch NH3 vaứo dung dũch AlCl3 , dung dũch Na2CO3 vaứo dung dũch AlCl3 vaứ dung dũch HCl vaứo dung dũch NaAlO2 dử seừ thu ủửụùc moọt saỷn phaồm nhử nhau, ủoự laứ:
A. NaCl B. NH4Cl
C. Al(OH)3 D. Al2O3
Caõu 133: Phaỷn ửựng naứo laứ phaỷn ửựng nhieọt nhoõm?
4Al + 3O2 2 Al2O3
Al + 4 HNO3 ( ủaởc ,noựng) Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O
2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr
2Al2O3 + 3C Al4C3 + 3CO2
Caõu 134: Coự theồ duứng nhửừng bỡnh baống nhoõm ủeà ủửùng:
Dung dũch xoõủa.
Dung dũch nửụực voõi.
Dung dũch giaỏm.
Dung dũch HNO3 ủaởc ( ủaừ laứm laùnh).
Caõu 135: Oxit naứo lửụừng tớnh:
A. Al2O3 B. Fe2O3
C. CaO D. CuO
Caõu 136:
Hoón hụùp A goàm 2 kim loaùi kieàm M vaứ M’ naốn ụỷ 2 chu kyứ keỏ tieỏp nhau.Laỏy 3,1g A hoứa tan heỏt vaứo nửụực thu ủửụùc 1,12 lớt hidro ( ủktc). M vaứ M’ laứ 2 kim loaùi naứo:
A. Li, Na B. Na, K
C. K, Rb D. Rb, Cs
Caõu 137:
Cho 3,9 g kali vaứo 101,8 g nửụực thu ủửụùc dung dũch KOH coự khoỏi lửụùng rieõng laứ 1,056 g/ml. Noàng ủoọ % cuỷa dung dũch KOH laứ bao nhieõu ( Cho K=39, O=16, H=1)?
A. 5,31% B. 5,20%
C. 5,30% D. 5,50%
Caõu 138:
Nung 10g hoón hụùp X goàm Na2CO3 vaứ NaHCO3 cho ủeỏn khi khoỏi lửụùng khoõng ủoồi ủửụùc 6,9 g chaỏt raộn.Cho Na=23,H=1,C=12,O=16.Hoỷi khoỏi lửụùng Na2CO3 vaứ NaHCO3 trong hoón hụùp X theo thửự tửù laứ bao nhieõu?
A. 8,4 g vaứ 1,6 g B. 1,6 g vaứ 8,4 g
C. 4,2 g vaứ 5,8 g D. 5,8 g vaứ 4,2 g
Caõu 139:
Hoứa tan 100 g CaCO3 vaứo dung dũch HCl dử. Khớ CO2 thu ủửụùc cho ủi qua dung dũch coự chửựa 64 g NaOH . Cho Ca= 40, C = 12 , O = 16 .Soỏ mol muoỏi axit vaứ muoỏi trung hoứa thu ủửụùc trong dung dũch theo thửự tửù laứ:
A. 1 mol vaứ 1 mol B. 0,6 mol vaứ 0,4 mol
C. 0,4 mol vaứ 0,6 mol D. 1,6 mol vaứ 1,6 mol
Caõu 140:
Hoaứ tan heỏt 9,5 g hoón hụùp X goàm moọt muoỏi cacbonat cuỷa kim loaùi hoựa trũ I vaứ moọt muoỏi cacbonat cuỷa kim loaùi hoaự trũ II vaứo dung dũch HCl thaỏy thoaựt ra 0,1 mol khớ . Hoỷi khi coõ caùn dung dũch khoỏi lửụùng muoỏi thu ủửụùc laứ bao nhieõu ( cho C =12 , Cl= 35,5 , O = 16)?
A. 10,6 g B. 9,0 g
C. 12,0 g D. Khoõng theồ xaực ủũnh.
Caõu 141:
Hoaứ tan hoaứn toaứn 5g hoón hụùp hai muoỏi XCO3 vaứ Y2CO3 baống dung dũch HCl dử thu ủửụùc dung dũch A vaứ 0,224 lớt khớ do ụỷ ủieàu kieọn tieõu chuan.Hoỷi khi coõ caùn dung dũch A thỡ khoỏi lửụùng muoỏi thu ủửụùc laứ bao nhieõu?
A. 0,511 g B. 5,11 g
C. 4,755 g D. Giaự trũ khaực.
Caõu 142:
Dung dũch A coự chửựa : Mg2+, Ba2+,Ca2+, vaứ 0,2 mol Cl-, 0,3 mol NO3-.Theõm daàn daàn dung dũch Na2CO3 1M vaứo dung dũch A cho ủeỏn khi ủửụùc lửụùng keỏt tuỷa lụựn nhaỏt thỡ ngửứng laùi.Hoỷi theồ tớch dung dũch Na2CO3 ủaừ theõm vaứo laứ bao nhieõu?
A. 150 ml B. 200 ml
C. 250 ml D. 300 ml
Caõu 143:
Cho 31,2 g hoón hụùp goàm boọt Al vaứ Al2O3 taực duùng vụựi 1 lửụùng vửứa ủuỷ dung dũch NaOH thu ủửụùc 0,6 mol H2.Hoỷi soỏ mol NaOH ủaừ duứng laứ bao nhieõu?
A. 0,8 mol B. 0,6 mol
C. 0,4 mol D. Giaự trũ khaực.
Caõu 144:
Cho 1,05 mol NaOH vaứo 0,1 mol Al2(SO4)3.Hoỷi soỏ mol NaOH coự trong dung dũch sau phaỷn ửựng laứ bao nhieõu?
A. 0,45 mol B. 0,25 mol
C. 0,75 mol D. 0,65 mol
Caõu 145:
Cho hoón hụùp X goàm Mg, Al, Al2O3 taực duùng vụựi dunh dũch NaOH dử thu ủửụùc 0,15 mol H2 .Neỏu cuừng cho lửụùng hoón hụùp X treõn taực duùng heỏt vụựi dung dũch HCl thỡ thu ủửụùc 0,35 mol H2 .Hoỷi soỏ mol Mg, Al trong hoón hụùp X theo thửự tửù laứ bao nhieõu?
A. 0,2 mol ; 0,1 mol B.0,2 mol ; 0,15 mol
C. 0,35 mol ; 0,1 mol D. Caực giaự trũ khaực.
Caõu 146:
Hoaứ tan heỏt hoón hụùp X goàm Mg vaứ AL baống dung dũch HCl thu ủửụùc 0,4 mol H2 . Neỏu cho moọt nửỷa hoón hụùp X taực duùng vụựi NaOH dử thỡ thu ủửụùc 0,15 mol H2 .Soỏ mol Mg vaứ Al trong hoón hụùp X laứ:
A. 0,25 mol;0,15 mol B. 0,1 mol ; 0,2 mol
C. 0,2 mol ; 0,2 mol D. Giaự trũ khaực.
Caõu 147:
Cho hoón hụùp goàm 0,025 mol Mg vaứ 0,03 mol Al taực duùng vụựi ding dũch HCl thu ủửụùc dung dũch A.Theõm dung dũch NaOH dử vaứo dung dũch A, thỡ thu ủửụùc bao nhieõu gam keỏt tuỷa?
 A. 16,3 g B. 3,49 g
 C. 1 g D. 1,45 g
Caõu 148:
Cho hoón hụùp goàm 0,1 mol Mg vaứ 0,2 mol Al taực duùng vụựi dung dũch CuCl2 dử roài laỏy chaỏt raộn thu ủửụùc sau phaỷn ửựng cho taực duùng vụựi dung dũch HNO3 ủaởc.Hoỷi soỏ mol khớ NO2 thoaựt ra laứ bao nhieõu?
A.0,8 mol B. 0,3 mol
C. 0,6 mol D. 0,2 mol
Caõu 149:
ẹoỏt noựng 1 hoón hụùp X goàm boọt Fe2O3 vaứ boọt Al trong moõu trửụứng khoõng coự khoõng khớ.Nhửừng chaỏt raộn coứn laùi sau phaỷn ửựng,neỏu cho taực duùng vụựi dung dũch NaOH dử seừ thu ủửụùc 0,3 mol H2 ; neỏu cho taực duùng vụựi dung dũch HCl dử seừ thu ủửụùc 0,4 mol H2.Hoỷi soỏ mol Al trong X laứ bao nhieõu?
A. 0,3 mol B. 0,6 mol
C. 0,4 mol D. 0,25 mol
Caõu 150:
ẹeồ saỷn xuaỏt 10,8 taỏn Al, caàn x taỏn Al2O3 vaứ tieõu hao y taỏn than chỡ ụỷ anot.Bieỏt hieọu suaỏt phaỷn ửựng laứ 100%.Hoỷi giaự trũ cuỷa X vaứ Y laứ bao nhieõu?
A. x = 10,2 ; y = 1,8 B. x = 20,4 , y = 3,6
C. x = 40,8 ; y = 14,4 D

File đính kèm:

  • docVo co tu luan Le Ngoc Thanhdoc.doc