Tổng hợp Bất phương trình và hệ bất phương trình

Câu 33: Phương trình: mx2- 2mx + 4 = 0 vô nghiệm khi:

 A. 0< m=""><4 b.=""><0 hoặc="" m="">4

 C. 0 m 4 D. 0 m <>

Câu 34: Tất cả các giá trị của m để phương trình 2x2 - mx + m = 0 có nghiệm , là

 A. m = 8 hoặc m = 0 B. m ≤ 0 hoặc m  8

 C. m < 0="" hoặc="" m=""> 8 D. 0 ≤ m ≤ 8

Câu 35: Điều kiện cần và đủ để phương trình x2  2mx + 4m  3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt là :

 A. m < 1="" hoaëc="" m=""> 3 B. 1 < m="">< 3="" c.="" 1="" m="" 3="" d.="" đáp="" số="" khác="">

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 08/04/2019 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp Bất phương trình và hệ bất phương trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÁT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. |x| x	 B. |x| ­ x
C. 2 > |x| Û x ­2	 D. |x| ­ |y| |x ­ y|
Giá trị lớn nhất của hàm số : f(x) = (x+3)(5-x) là:
A. 0	 B. 16	;	 C. -3	 D. 5
Tập xác định của hàm số là:
 A. (1;3) , B. [1;3] C. (1;3] D. [1;3)
Tập xác định của hàm số y = là:
	A.	B. 	C. 	 D. . 
Tập xác định của hàm số y = là:
 A. B. [–5 ; 2] C. D. R 
Baát phöông trình : coù taäp nghieäm laø:
 A.	B. 	C. S = R	 D. 	 
Bất phương trình khi: 
 A.	m > -2 B. m < -2	C. m = -2	 D. 
Cho bất phương trình x + 2m > 2 + mx . Khi m < 1 taäp nghieäm cuûa Bpt laø:
	A.	 B.	C. 	 D. 
Bất phương trình có tập nghiệm là
 A. B. C. S = ( -3; 2) D. S = (2; 3)
Bất phương trình có tập nghiệm là
 A. (;2); B. [;2]; C. [;2) D. (;2]
Tập nghiệm của bất phương trình là :
 A. B. C. D.. 
Tập nghiệm của bất phương trình ≤-2 là:
 A. [­3;­ ) B. (­ ;­3] C. D.Đáp số khác
Hệ bất phương trình có tập nghiệm là
 A. B. (-3;2) C. D. 
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
 A. B. C. D. .
Tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình: là
 A. ( - ∞; -3 ) B. ( -3 ; + ∞ ) C. R D. 
Cho baát phöông trình (*). Keát luaän naøo sai?
A. Khi m = 1 thì taäp nghieäm cuûa (*) laø T = R.
B. Khi m = 2 thì taäp nghieäm cuûa (*) laø.
C. (*)
D. (*) coù nghieäm vôùi moïi giaù trò cuûa m.
Tam thức bậc hai 
 A. Dương với mọi x	 B. Âm với mọi x
 C. Âm với mọi x thuộc 	 D. cả 3 câu trên đều sai
Tam thöùc baäc hai naøo sau ñaây luoân döông vôùi moïi x.
 A. -x2 + 2x - 10 B. x2 - 2x + 10 
 C. x2 - 10x + 2 D. x2 + 2008x - 2009
Nghiệm của bất phương trình: là
 	A. B. C. hoặc 	 D. 	
Nghiệm của bất phương trình 2x2 + 3x - 5 > 0 là 
 A. x = 1 hoặc x = - 	 B. x 1 
 C. x > - hoaëc x < 1 D. - < x < 1
Tập nghiệm của bất phương trình là:
 A. 	 B. 	 C.	 D.
Nghiệm của bất phương trình là:
	 A.	 B. C. 	 D.
Tập nghiệm của bất phương trình 4x2 - 3x -1 ≥ 0 là:
 A. B. 
 C. D. 
Tập nghiệm của bất phương trình là:
 A.	 B. 	 C.	 D.
Tập nghiệm của bất phương trình là:
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
 Bất phương trình có tập nghiệm là:
 A. B. C. D. cả A, B và C đều sai
Tập nghiệm của bất phương trình: là:
 A. [-5; -3] [2; 3] B. (-5; -3] [2; 3) 
 C. (-5; -3] (2; 3] D. (-5; -3) (2; 3) 
Nghiệm của bất phương trình là :
 A. x £ -5/3 hoặc x ³ 1 B. –5/3 1
 C. –5/3 1 hoặc x = -1/2
Tập nghiệm của hệ bất phương trình: là
 	A. B. C. D.
Nghiệm của hệ bất phương trình là :
 A. x 2 B. -3 < x -2 C. -3 x -2 D. Đáp số khác
Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
 A.	 B. 	 C.	 D. 
Tập xác định của hàm số y = là :
 A. B. C. D. 
Phương trình: mx2- 2mx + 4 = 0 vô nghiệm khi:
 A. 04
 C. 0 m 4 D. 0 m < 4
Tất cả các giá trị của m để phương trình 2x2 - mx + m = 0 có nghiệm , là 
 A. m = 8 hoặc m = 0	 B. m ≤ 0 hoặc m ³ 8 
 C. m 8 D. 0 ≤ m ≤ 8
Điều kiện cần và đủ để phương trình x2 - 2mx + 4m - 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt là :
 A. m 3 B. 1 < m < 3 C. 1 m 3	 D. Đáp số khác 
Phương trình: mx2-2(m-1)x-1+4m = 0 có 2 nghiệm trái dấu khi:
 A. m1/4
 C. 0 m 1/4 D. 0< m < 1/4 
Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:
A. B. 
C. D. 
Cho phương trình: .Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi:	 
A. B. C. D. 
Giá trị nào của m thì tập nghiệm của bất phương trình là R ? 
A. hoặc 	 B. 
	C. hoặc 	 D. 	
Bất phương trình x2 - 2mx + 4 ≥ 0 nghiệm đúng với mọi x khi:
 A. m< ±2 	B. m ≤-2 hoặc m ≥ 2
 C. -2 m 2	D. -2< m < 2 
Cho f(x) = mx2 -2x - 1. Giaù trò m ñeå f(x) < 0 vôùi laø:
 A. m < -1 B. m < 0 C. -1 < m < 0 D. 
Tất cả các giá trị của x thoả mãn là:
A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Tập hợp nghiệm của phương trình là:
 A. B. C. D.	
Taäp nghieäm baát phöông trình laø:
 A. B. 
 C. D.
Taäp nghieäm baát phöông trình: laø:
 A. B. C. D.

File đính kèm:

  • doctrac nghiem bat phuong trinh.doc
Giáo án liên quan