Tiết: 43 - Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (tiết 6)

MỤC TIÊU

1,Kiến thức:

- Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ .

- Phân loại hợp chất hữu cơ

 2,Kĩ năng:

-Phân biệt được các chất hữu cơ hay các chất vô cơ theo CTPT.-Quan sát TN, rút ra KL

-Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ.

-Lập được CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần phần trăm các nguyên tố

 

doc5 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết: 43 - Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (tiết 6), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 04/02/2012
Ngµy gi¶ng: 07/02/2012
 Tiết: 43 
Bài 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ
I. MỤC TIÊU
1,Kiến thức: 
- Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ .
- Phân loại hợp chất hữu cơ 
 2,Kĩ năng:
-Phân biệt được các chất hữu cơ hay các chất vô cơ theo CTPT.-Quan sát TN, rút ra KL
-Tính phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ.
-Lập được CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần phần trăm các nguyên tố 
 3,Trọng tâm:
- Khái niệm hợp chất hữu cơ
- Phân loại hợp chất hữu cơ
II.CHUẨN BỊ: 
-Tranh màu về các loại thức ăn , hoa quả.. -Hoá chất làm TN: bông, nến, nước vôi trong
-Dụng cụ:cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
ổn định tổ chức:
Kiểm tra bài cũ:
Bài mới:
*Giới thiệu bài: Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì?hoá học hữu cơ là gì?bài học hôm nay giúp các em trả lời được câu hỏi này?
Hoạt động1:khái niệm về hợp chất hữu cơ.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-GV yêu cầu HS quan sát hình 4.1 và hỏi hợp chất hữu cơ có ở đâu?
-GV bổ sung và kết luận 
-GV yêu cầu HS đọc TN sgk 
-GV làm TN và yêu cầu HS theo dõi quan sát và rút ra nhận xét 
-GV nêu tương tự như đốt cồn , nến ... --> CO2
-GV hỏi hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố nào ?
-GV bổ sung và kết luận
-GV thông báo thêm trừ 1 số hợp chất của các bon nhưCO2, CO... 
-GV đưa ra 1 số công thức CH4, C2H6O, C2H4, C2H6, CH3Cl.. yêu cầu HS nhận xét thành phần các nguyên tố 
-GV nhận xét và bổ sung 
-HS quan sát h4.1 và trả lời câu hỏi (lương thực, thực phẩm..)
-HS đọc TN 
-HS quan sát TN và nhận xét (nước vôi trong bị vẫn đục )
-HS trả lời (C)
-HS chú ý lắng nghe
-HS nhận xét(C, H, O, Cl..)
Tiểu kết.
1.Hợp chất hữu cơ có ở đâu:
Hợp chất hữu cơ có ở trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta 
2.hợp chất hữu cơ là gì?
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của C 
3.Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?
-hyđrô cácbon CH4, C2H4, C6H6 
-Dẫn xuất hyđrôcacbon :C2H6O , CH3Cl. 
 Ho¹t ®éng 2: Kh¸i niÖm vÒ ho¸ häc h÷u c¬.
- GV: Trong ho¸ häc h÷u c¬ cã nhiÒu ngµnh khoa häc kh¸c nhau n­ lµ ho¸ v« c¬, ho¸ h÷u c¬, ho¸ lÝ, ho¸ ph©n tÝch,mçi chuyªn ngµnh cã 1 ®èi t­îng vµ môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau.
- H: VËy ho¸ häc h÷u c¬ lµ nghµnh khoa häc nghiªn cøu vÒ c¸i g×?
- GV nªu s¬ l­îc vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh ho¸ häc h÷u c¬? 
- H: En h·y kÓ tªn mét sè ngµnh s¶n xuÊt ho¸ häc thuéc vÒ ho¸ häc h÷u c¬?
- H: Ta cã kÕt luËn g× vÒ vai trß cña ngµnh ho¸ häc h÷u c¬?
- GV chèt l¹i vai trß cña ngµnh ho¸ häc h÷u c¬.
- HS nghe.
- HS: Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu vÒ hîp chÊt h÷u c¬ vµ nh÷ng chuyÓn ®æi cña chóng.
- HS tr¶ lêi.
- HS: ChÕ biÕn dÇu má, s¶n xuÊt nhùa, s¶n xuÊt chÊt dÎo, s¶n xuÊt thuèc,
- HS: Nã cã vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi.
- HS nghe.
Tiểu kết.
Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh khoa häc nghiªn cøu vÒ hîp chÊt h÷u c¬ vµ nh÷ng chuyÓn ®æi cña chóng.
4,Củng cố - Dặn dò.
 a,Củng cố 
-Tổng kết bài học GV nhấn mạnh cho HS cần nắm vững những kiến thức trọng tâm của bài :khái niệm về hợp chất hữu cơ , phân loại các hợp chất hữu cơ.
-GV yêu cầu HS đọc phần em có biết .-GV yêu cầu HS làm BT sgk 1,2,3,4.
BT1: đ , BT2:c ,BT3,4 GV hướng dẫn HS về nhà 
b,Dặn dò:
 Học bài cũ và nghiên cứu bài: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 
Ngµy so¹n: 04/02/2012 
Ngµy gi¶ng: 09/02/2012
 Tiết: 44 
Bài 35: CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. MỤC TIÊU
Kiến thức:Biết được 
-Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, CTCT hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó. (KTTT)
Kĩ năng:
-Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 
-Viết được một số CTCT mạch hở, mạch vòng, của 1 sô chất hữu cơ đơn giản (< 4C) khi biết CTPT
Trọng tâm:
- Đặc điểm câu tạo hợp chất hữu cơ
- Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ
II.CHUẨN BỊ: 
-Dụng cụ: Tranh vẽ CTCT phân tử rượu etylic, đimeylete 
-Bộ d/ cụ lắp mô hình pt gồm có các quả cầu C, H, O. Các thanh nối tượng trưng cho các hoá trị 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1)ổn định tổ chức:
2)Kiểm tra bài cũ:
GV yêu cầu HS giải BT 1,2,6.
3)Bài mới:
* Giới thiệu bài: Các em đã biết hợp chất hữu cơ là những hợp chất của C vậy hoá trị và liên kết giữa câc nguyên tử trong phân tử các HCHC như thế nào? CTCT của các HCHC cho biết điều gì? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu 
Hoạt động 1:Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-GV yêu cầu HS tính hoá trị của C,H,O trong các hợp chất CO2, H2O, 
-GV thông báo các nguyên tố trên trong HCHC cũng có hoá trị như vậy 
-GV dùng que nhựa để biểu diễn đơn vị hoá trị và hướng dẫn các nhóm lắp ghép mô hình CH4, CH4O.
-GV yêu cầu HS nhận xét đúng sai và chỉ ra điểm sai là gì?
-GV yêu cầu HS nhận xét có bao nhiêu có bao nhiêu cách lắp ghép khác nhau à trật tự sắp xếp 
-GV yêu cầu HS nhắc lại hoá trị của các nguyên tố trong HCHC 
-GV cho HS biểu diễn liên kết các nguyên tử trong phân tử CH3Cl, CH3Br.
-GV bổ sung và kết luận 
-GV yêu cầu HS tính hoá trị của C trong C2H6, C3H8
-GV nêu tình huống àC(IV)àhướng dẫn HS biểu diễn liên kết trong phân tử C2H6
-GV yêu cầu HS nhận xét mô hình đúng sai và chỉ ra hoá trị ànhận xét về liên kết của C 
-GV yêu cầu HS biểu diễn các liên kết trong phân tử C4H10
-GV nhận xét và hỏi mạch C chia làm mấy loại 
-GV nhận xét và kết luận 
-HS trả lời:C(IV), H(I), O(II).
-HS thảo luận nhóm và lắp ghép mô hình 
-HS nhận xét 
-HS trả lời(chỉ có 1 cách lắp ghép, nguyên tử được sắp xếp theo 1 trật tự )
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS có thể trả lời:III, 8/3, IV.
-HS thảo luận nhóm lắp ghép phân tử C2H6
-HS nhận xét và chỉ ra hoá trị của các NTử 
(C - C) àmạch C 
-HS có thể chỉ ra ptử 1 hoặc 2 hay 3(sgk)
-HS trả lời 
Tiểu kết.
1.Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử :
-Trong HCHC cácbon luôn có hoá trị (IV), H(I), O(II).
-Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng 
-Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa 2 nguyên tử 
VD:sgk trang 109
2.Mạch cacbon:
-Những ntử C trong ptử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch C 
-Có 3 loại mạch C: Mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng.
-VD: sgk trang 110
Hoạt động 2: Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 
-GV yêu cầu HS biểu diễn liên kết trong phân tử C2H6O
-GV đề nghị HS nhận xét sự khác nhau về liên kết 
-GV nhấn mạnh đây là nguyên nhân làm rượu etylic có tính chất khác với đimetylete , từ đó GV yêu cầu HS đi đến kết luận 
-HS trả lời 
-HS nhận xét (C – C),
 (C – O – C)
-HS kết luận 
Tiểu kết.
Trật tự liên kết giữa các ntử trong phân tử :
-Mỗi HCHC có một trật tự liên kết xác định giữa các ntử trong ptử 
Hoạt động 3: Công thức cấu tạo.
-GV sử dụng tất cả các công thức đã biểu diễn ở trên à CTCT và hỏi vậy CTCT là gì?
-GV hướng dẫn HS viết CTCT C2H6O. và yêu cầu gọi tên chất
-GV chỉ ra CTCT của rượu etylic và rút ra nhận xét 
-HS trả lời 
-HS có thể gọi không được 
Tiểu kết.
-Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các ntử trong ptử gọi là CTCT 
 H 
 H - C - H viết gọn CH4 
 H
CTCT của rượu etylic 
 H H
 H - C – C – O – H à 
 H H 
 CH3 – CH2 – OH 
-CTCT cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các ntử trong ptử 
4,Củng cố - Dặn dò.
 a,Củng cố 
-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ , em có biết 
-GV yêu cầu HS giải BT sgk dưới sự hướng dẫn của GV 
1.a sai vì C(V), O(I) , b sai vì C(II), Cl(II), c sai vì C(V) , H(II)
2.Viết CTCT CH3Br 
b,Dặn dò: 
- học bài cũ, làm các bài tập còn lại, nghiên cứu bài CH4	 

File đính kèm:

  • docHOA 9 (2).doc
Giáo án liên quan