THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Ở ĐẢNG BỘ XÃ TÂN LONG, HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG (GIAI ĐOẠN 2006-2010)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong cảu nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là bộ phận cảu hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đại hội thống nhất việc giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

doc29 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 11/11/2015 | Lượt xem: 1066 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH Ở ĐẢNG BỘ XÃ TÂN LONG, HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG (GIAI ĐOẠN 2006-2010), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cấp chính trị, trung cấp hành chính, trung cấp nghiệp vụ chuyên môn và có nhiều lớp bồi dưỡng ngắn, dài hạn khác. Bên cạnh đó đa số các cấp uỷ, chi bộ đã phát huy được sức mạnh đòan kết, thống nhất, đảm bảo tập trung dân chủ theo quy chế đề ra. Đối với Đảng uỷ xác định được mối quan hệ, lề lối làm việc giữa tập thể Đảng uỷ và các thành viên trong Đảng uỷ, Đảng uỷ với HĐND – UBND – MTTQ và các tổ chức đòan thể; Đối với chi bộ ấp, giữa Chi uỷ, Chi bộ với ban điều hành ấp, tổ HĐND, ban công tác MT ấp với đoàn thể ấp.Từ đó tạo được nhiều chuyển biến tốt, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể, khẳng định được uy tín của Đảng.
Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển hiện nay công tác xây dưng Đảng vẫn còn mặt hạn chế: 
- Công tác xây dựng Đảng có sự tiến bộ đáng kể, trong công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhưng có trường hợp chất lượng chưa cao; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhưng vẫn còn cá biệt cán bộ, đảng viên chưa nhận thức tốt; Công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra, tuy vậy vẫn còn chưa sát với thực tế; Công tác quy hoạch cán bộ, được đưa đi đào tạo để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nhưng vẫn còn có cán bộ về năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở xã đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân trong việc liên hệ giấy tờ thủ tục hành chính giảm được phiền hà. Nhưng trong điều hành, có lúc còn buông lỏng thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời.
- MTTQ và các đoàn thể các phong trào, hoạt động đạt được nhiều thành tích khá cao, tuy vậy chưa hướng sâu về chi hội, chi đoàn, tổ hội.
2. Các chủ trương của Đảng bộ Tân Long về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh trong giai đoạn 2006-2010.
Thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt trước tình hình hội nhập kinh tế thế giới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đảng bộ xã Tân Long đã đề ra các chủ trương nhằm mục đích xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cụ thể như:
- Về công tác chính trị – tư tưởng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đảm bảo sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng tư tưởng, công tác tuyên truyền kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để có định hướng tư tưởng đúng đắn. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận và sinh hoạt Đảng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, rèn luyện đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường, theo dõi việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình của Đảng uỷ và UBND xã. Tổ chức tốt việc quán triệt thực hiện và sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Về Công tác Tổ chức cán bộ: Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nguồn, chú trọng công tác quản lý đảng viên. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 của TW về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” ; Nghị quyết số 06-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thực hiện tốt việc đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác xây dựng nguồn và phát triển đảng viên mới chú trọng việc xây dựng các Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có Chi bộ yếu, kém, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.
- Về công tác kiểm tra, giám sát: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng, thực hiện tốt kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp uỷ, UBKT hàng năm trong việc chấp hành Điều lệ và các quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm kịp thời đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm quy định số 115 của Bộ chính trị về những Điều đảng viên không được làm.
3. Một số kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại.
a. Kết quả:
* Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
Trong những năm qua tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến nước ta. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đảng uỷ, các Chi uỷ, chi bộ luôn xác định lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức đúng đắn, quan điểm vững vàng, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của nhà nước được Đảng uỷ triển khai đầy đủ các Nghị quyết TW ( khoá IX – X ) như Nghị quyết số 17 ( khoá IX ), Nghị quyết 3, 4, 5, 6, 8, 9 ( khoá X ); Chỉ thị 34, 37 và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “ Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, “ Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “ Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Phú Giáo lần thứ II cho tất cả cán bộ đảng viên, các cán bộ ban ngành đòan thể, trưởng phó các ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, Đại biểu HĐND. Qua mỗi đợt học tập Đảng uỷ đều đề ra được chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Đặc biệt thực hiện Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Toàn Đảng bộ tiến hành kiểm điểm liên hệ với từng đồng chí cán bộ, đảng viên và tập thể các cấp ủy, chi bộ, những đồng chí giữ các chức danh chủ chốt ở địa phương được kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời toàn Đảng bộ tổng kết, đánh giá qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương Bác và thông tin nội bộ kịp thời những nội dung của Ban tuyên giáo tỉnh uỷ cho đảng viên. Tổ chức các ngày kỷ niệm chiến thắng Phước Thành, 10 năm tái lập huyện Phú Giáo, ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, ngày giải phóng Miền Nam, ngày sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Do đó, hầu hết các chi uỷ, chi bộ, đảng viên có sự chuyển biến tốt về nhận thức, tư tưởng trong hành động và việc làm đấu tranh tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, nhận thức vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên được nâng lên. Bên cạnh đó công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, thông qua các chương trình hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, Đài truyền thanh để truyền tải các thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương được thực hiện rộng rãi trong nhân dân, tư tưởng, ý thức của người dân được nâng lên rõ nét.
* Công tác tổ chức cán bộ:
Thực hiện Nghị quyết 15 Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 ( khoá X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị”; Chỉ thị 10-NQ/BBT của Ban Bí thư về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên;Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh uỷ Bình Dương về “ Công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Trên cơ sở đó Đảng uỷ luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo về công tác cán bộ đã tập trung nhiều biện pháp để củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng các cấp uỷ, chi bộ. Đến nay đa số các cấp uỷ, chi bộ đã phát huy được sức mạnh đòan kết, thống nhất, đảm bảo tập trung dân chủ theo quy chế đề ra. Đối với Đảng uỷ xác định được mối quan hệ, lề lối làm việc giữa tập thể Đảng uỷ và các thành viên trong Đảng uỷ, Đảng uỷ với HĐND – UBND – MTTQ và các tổ chức đòan thể; Đối với chi bộ ấp, giữa Chi uỷ, Chi bộ với ban điều hành ấp, tổ HĐND, ban công tác MT ấp với đoàn thể ấp. Đến năm 2010 toàn Đảng bộ có 88 đảng viên ( trong đó: Nữ 24 đồng chí, tỷ lệ: 27,27%; dự bị: 05 Đ/c đang sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.
 Do yêu cầu chung của Huyện uỷ Phú Giáo, các ấp phải có chi bộ lãnh đạo, từ 07 chi bộ tách thành lập thêm 04 chi bộ nâng tổng số chi bộ trực thuộc là 11 chi bộ; Năm 2008 - 2009 thành lập thêm chi bộ cơ quan xã, Chi bộ Công an xã nâng tổng số lên 13 chi bộ trực thuộc. Hàng tháng các cấp uỷ, chi bộ đều duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định, đề ra Nghị quyết sát với nhiệm vụ của đơn vị, công tác thỉnh thị báo cáo thực hiện đầy đủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác phân loại tổ chức Đảng và đảng viên đúng thủ tục trình tự. Kết quả bình xét phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh đều tăng. Đặc biệt Đảng bộ từ năm 1996 đến nay được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Lựa chọn 16 quần chúng học lớp đối tượng Đảng, kết nạp mới 18 Đảng viên 
Công tác cán bộ: Bên cạnh việc phân công, bố trí cán bộ thường xuyên. Được đảm bảo yêu cầu, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung chuẩn hoá đội ngũ cán bộ được thực hiện theo quy hoạch từ 2005 – 2010 – 2015. đến nay đã có 7 đồng chí tốt nghiệp sơ cấp chính trị, 16 đồng chí trung cấp chính trị, 11 Đ/c trung cấp hành chính, 02 Đ/c trung cấp chuyên môn, 02 đồng chí đã tốt nghiệp Đại học, 06 Đ/c đang học Đại học, 3 cán bộ tạo nguồn và một số Đ/c được bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày tại tỉnh và huyện. Đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong những năm tiếp theo.
Công tác xét tặng huy hiệu Đảng 5 năm qua cho 32 đảng viên (trong đó: huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 24 đồng 

File đính kèm:

  • docTHUC TRANG VA GIAI PHAP NHAM XAY DUNG TCCS DANG TRONGSACH VUNG MANH.doc