Tài liệu ôn tập hóa học 8 ban cơ bản

I. Kiến thức cần nhớ

1.Một số công thức cần nhớ

a. Tính khối lượng chất, số mol, khối lượng mol phân tử của chất

m = n.M --> n = --> M =

m: Khối lượng chất ( g)

n: số mol chất ( g )

M: khối lượng mol phân tử, khối lượng mol nguyên tử

b.Tính nồng độ phần của dung dịch

C% = .100

C%: Nồng độ phần trăm của dung dịch

 :khối lượng chất tan có trong dung dịch

 : khối lượng dung dịch

 

c. Tính nồng độ mol/l (CM )

 CM =

n: số mol chất tan có trong dd (mol)

V: thể tích dung dịch ( l )

 

doc27 trang | Chia sẻ: honglan88 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tài liệu ôn tập hóa học 8 ban cơ bản, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ối
* sắt + Oxi -->Oxit sắt từ (sắt có hoá trị II và III)
3Fe + 2O2 --> Fe3O4 (màu nâu đen)
 t0
*Sắt + nhiều phi kim --> muối 
2Fe +3Cl2 --> 2FeCl3 
2. Sắt + dd axit (HCl, H2SO4..) --> muối sắt II+ H2
Fe + HCl --> FeCl2 + H2 
Chú ý sắt không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội 
3. Sắt + dd muối --> muối sắt II + kimloại
Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu
II. Hợp kim sắt 
 t0
*Sản xuất gang 
3CO + Fe2O3 -->3CO2 + 2Fe 
* Sản xuất thép 
 t0
FeO + C --> Fe + C
PHI KIM
I. TCHH của phi kim 
1. Phi kim + nhiều kim loại --> muối hoặc Oxit 
 t0
*Nhiều phi kim + kimloại --> muối
2Na + Cl2 --> 2NaCl 
* Oxi + kim loại --> Oxit 
 t0
Cu + O2 --> CuO 
2. Phi kim + H2 --> hợp chất khí 
 t0
*Oxi + H2 --> hơi nước 
O2 + H2 --> H2O
 t0
* Clo + Hidro --> khí HidroClorua 
Cl2 + H2 --> 2HCl
 t0
3. Nhiều phi kim + Oxi --> Oxit axit 
 t0
S + O2 --> SO2
4P + 5O2 --> 2P2O5
II. TCHH của Clo(Clo là phi kim hoạt động mạnh)
 t0
1. Clo + kimloại --> muối Clo rua 
 t0
2Cl2 + 2Fe --> 2FeCl3 ( nâu đỏ)
Cl2 + Cu --> CuCl2 (trắng )
2. Clo + Hidro --> Khí HidroClorua 
Cl2 + H2 --> 2HCl
Khí HidroClorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit Clohidric 
3. Clo + nước --> Nước clo là dd hỗn hợp các chất (Cl2, HCl, HClO )
Cl2 + H2O D HCl + HClO( axit hipoclorơ )
d. Clo + dd NaOH à Nước Gia ven (dd hỗn hợp hai muối NaCl, NaClO ) 
Cl2 + 2NaOH --> NaCl + NaClO + H2O
Đun nhẹ
đun nhẹ
III. Điều chế 
 4HCl + MnO2 à MnCl2 + Cl2 + 2H2O
điện phân có màng ngăn
2NaCl + H2O Cl2 + H2+ 2NaOH
CACBON
IV. TCHH của các bon 
 t0
1.Cacbon + Oxi àCacbon đioxit
C + O2 à CO2
 t0
2.Cacbon+Oxit kim loạiàkim loại+khíCacbonic
C + 2CuO à2Cu + CO2
V. CO (cacbon oxit ): là oxit trung tính, ở điều kiện thường không pư với nước, kiềm, axit
 t0
*CO là chất khử được nhiều kim loại ở nhiệt độ cao.
 t0
CO + CuO àCO2 + Cu
 t0
CO + Fe3O4 à4CO2 + 3Fe
2CO + O2 àCO2 
VI. CO2 (Cacbon đioxit )
*Tác dụng với nước --> dung dịch axit
 CO2 + H2O D H2CO3 
*Tác dụng với dd bazơ --> muối + nước 
CO2 +2NaOH --> Na2CO3 + H2O
CO2 + NaOH -->NaHCO3
* Tác dụng với Oxit bazơ--> muối 
CO2 + CaO --> CaCO3
=>CO2 có tính chất của oxit axit 
VII. MUỐI CACBONAT
1. Phân loại: có 2 loại 
-Cacbonat trung hoà: Đa số các muối Cacbonat không tan trong nước trừ Na2CO3, K2CO3....
+ CaCO3 CanxiCacbonat
+ Na2CO3 NatriCacbonat
+ MgCO3 MagieCacbonat
- Cacbonat axit: Hầu hết các muối cacbonat đều tan 
+ NaHCO3 Natrihidrocacbonat
+ Ca(HCO3)2 Canxihidrocacbonat
+ Mg(HCO3)2 Magiehidrocacbonnat
2. TCHH của muối Cacbonat là :
* Td mạnh với ddaxit --> muối mới + CO2 + H2O
NaHCO3 + HCl --> NaCl + CO2 + H2O
Na2CO3 + 2HCl --> 2NaCl + CO2 + H2O
* Dd muối Cacbonat + ddbazơ --> Muối Cacbonat không tan + bazơmới K2CO3 + Ca(OH)2 --> CaCO3 (r) + 2KOH
Na(HCO3)2 + NaOH --> Na2CO3 + H2O
*Dd muối cacbont + ddmuối khác --> 2 muối mới 
Na2CO3 + CaCl2 --> CaCO3 (r) + 2NaCl
IIX. SILIC_Si: Dùng làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật điện tử, chế tạo pin mặt trời.
 t0
1. Silic pư với Oxi ở nhiệt độ cao--> Silicđioxit
 Si + O2 --> SiO2
 t0
2. SiO2 là Oxit axit Td được với kiềm vàOxit bazơ --> muối Silicat ở nhiệt độ cao
 t0
 SiO2 + 2NaOH --> Na2SiO3 + H2O
 SiO2 + CaO --> CaSiO3
Silic đioxit không PƯ với nước
3. Sản xuất thuỷ tinh 
 t0
CaCO3 --> CaO + CO2
 t0
 t0
CaO + SiO2 --> CaSiO3
Na2CO3 + SiO2 -->Na2SiO3 + CO2
II.BÀI TẬP
DẠNG 1
LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö
(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)
Stt
Thuèc thö
Dïng ®Ó nhËn
HiÖn t­îng
1
Quú tÝm
- Axit
- Baz¬ tan
Quú tÝm ho¸ ®á
Quú tÝm ho¸ xanh
2
Phenolphtalein 
(kh«ng mµu)
Baz¬ tan
Ho¸ mµu hång
3
N­íc(H2O)
- C¸c kim lo¹i m¹nh(Na, Ca, K, Ba)
- C¸coxit cña kim lo¹i m¹nh(Na2O, CaO, K2O, BaO)
- P2O5
- C¸c muèi Na, K, - NO3
® H2 ­(cã khÝ kh«ng mµu, bät khÝ bay lªn)
Riªng Ca cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2
® Tan t¹o dd lµm quú tÝm ho¸ ®á. Riªng CaO cßn t¹o dd ®ôc Ca(OH)2
- Tan t¹o dd lµm ®á quú
- Tan
4
dung dÞch KiÒm
Kim lo¹i Al, Zn
Muèi Cu
Tan + H2 bay lªn
Cã kÕt tña xanh lamCu(OH)2
5
dung dÞch axit
- HCl, H2SO4
- HNO3,
 H2SO4 ®, n
- HCl
- H2SO4
- Muèi = CO3, = SO3
- Kim lo¹i ®øng tr­íc H trong d·y ho¹t ®éng cña KL
- Tan hÇu hÕt KL kÓ c¶ Cu, Ag, Au( riªng Cu cßn t¹o muèi ®ång mµu xanh)
- MnO2( khi ®un nãng)
 AgNO3
 CuO
- Ba, BaO, Ba(OH)2, muèi Ba
Tan + cã bät khÝ CO2, SO2 bay lªn
Tan + H2 bay lªn ( sñi bät khÝ)
Tan vµ cã khÝ NO2,SO2 bay ra
®Cl2 bay ra
®AgCl kÕt tña mµu tr¾ng s÷a
® dd mµu xanh
®BaSO4 kÕt tña tr¾ng
6
Dung dÞch muèi
BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(CH3COO)2
AgNO3
Pb(NO3)2
Hîp chÊt cã gèc = SO4
Hîp chÊt cã gèc - Cl
Hîp chÊt cã gèc =S
®BaSO4 ¯ tr¾ng
® AgCl ¯ tr¾ng s÷a
®PbS ¯ ®en
NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt 
STT
ChÊt cÇn nhËn biÕt
Thuèc thö
HiÖn t­îng
1
C¸c kim lo¹i
Na, K( kim lo¹i kiÒm ho¸ trÞ 1)
Ba(ho¸ trÞ 2)
Ca(ho¸ trÞ 2)
Al, Zn
Ph©n biÖt Al vµ Zn
C¸c kim lo¹i tõ Mg ®Pb 
Kim lo¹i Cu
+H2O
§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa
+H2O
+H2O
§èt ch¸y quan s¸t mµu ngän löa
+ dd NaOH
+HNO3 ®Æc nguéi
+ ddHCl
+ HNO3 ®Æc
+ AgNO3
® tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn
® mµu vµng(Na)
® mµu tÝm (K)
® tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn
®tan +dd ®ôc + H2­
® mµu lôc (Ba)
®mµu ®á(Ca)
® tan vµ cã khÝ H2­
®Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn
® tan vµ cã H2­( riªng Pb cã ¯ PbCl2 tr¾ng)
® tan + dd mµu xanh cã khÝ bay lªn
® tan cã Ag tr¾ng b¸m vµo
2
Mét sè phi kim
S ( mµu vµng)
P( mµu ®á)
C (mµu ®en)
®èt ch¸y
®èt ch¸y 
®èt ch¸y 
® t¹o SO2 mïi h¾c
® t¹o P2O5 tan trong H2O lµm lµm quú tÝm ho¸ ®á
® CO2lµm ®ôc dd n­íc v«i trong
3
Mét sè chÊt khÝ
O2
CO2
CO
SO2
SO3
Cl2
H2
+ tµn ®ãm ®á
+ n­íc v«i trong
+ §èt trong kh«ng khÝ
+ n­íc v«i trong
+ dd BaCl2
+ dd KI vµ hå tinh bét
 AgNO3
®èt ch¸y
® bïng ch¸y
®VÈn ®ôc CaCO3
® CO2
®VÈn ®ôc CaSO3
®BaSO4 ¯ tr¾ng
® cã mµu xanh xuÊt hiÖn
 AgCl ¯ tr¾ng s÷a
® giät H2O
Oxit ë thÓ r¾n
Na2O, BaO, K2O
CaO
P2O5
 CuO
+H2O
+H2O
 Na2CO3
+H2O
+ dd HCl ( H2SO4 lo·ng)
® dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh
® tan + dd ®ôc
 KÕt tña CaCO3
® dd lµm quú tÝm ho¸ ®á
® dd mµu xanh
4
C¸c dung dÞch muèi
a) NhËn gèc axit
- Cl
= SO4
= SO3
= CO3
º PO4
b) Kim lo¹i trong muèi
Kim lo¹i kiÒm
Mg(II)
Fe(II)
Fe(III)
Al(III)
Cu(II)
Ca(II)
Pb(II)
Ba(II)
+ AgNO3
+dd BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(OH)2
+ dd HCl, H2SO4, HNO3
+ dd HCl, H2SO4, HNO3
+ AgNO3
 ®èt ch¸y vµ quan s¸t mµu ngän löa
+ dd NaOH
+ dd NaOH
+ dd NaOH
+ dd NaOH (®Õn d­)
+ dd NaOH
+ dd Na2CO3
+ H2SO4
Hîp chÊt cã gèc SO4
®AgCl¯ tr¾ng s÷a
®BaSO4 ¯ tr¾ng
® SO2 mïi h¾c
® CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2
® Ag3PO4¯ vµng
® mµu vµng muèiNa
® mµu tÝm muèi K
® Mg(OH)2¯ tr¾ng
® Fe(OH)2 ¯ tr¾ng ®Ó l©u trong kh«ng khÝ t¹o Fe(OH)3 ¯ n©u ®á
®Fe(OH)3 ¯ n©u ®á
® Al(OH)3 ¯ tr¾ng khi d­ NaOH sÏ tan dÇn
® Cu(OH)2 ¯ xanh 
® CaCO3 ¯ tr¾ng
® PbSO4¯ tr¾ng
®BaSO4 ¯ tr¾ng
Metan - CTPT: CH4 – PTK: 16
*CTCT
Đặc điểm cấu tạo: Liên kết đơn
TÝnh chÊt vËt lý:Kh«ng mµu, kh«ng mïi, Ýt tan trong n­íc, nhÑ h¬n kh«ng khÝ
TÝnh chÊt ho¸ häc
 	1.Cã ph¶n øng ch¸y sinh ra CO2 vµ H2O
CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O
C2H4 + 3O2 ® 2CO2 + 2H2O
 	2.ChØ tham gia ph¶n øng thÕ
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl 
*NhËn biÕt:
Kh«ng lµm mÊt mµu dd Br2
Lµm mÊt mµu Clo ngoµi ¸nh s¸ng
Etilen: CTPT:C2H4 – PTK: 28
CTCT: 
*Đặc điểm cấu tạo:Trong công thức cấu tạo có một liên kết đôi bền và một liên kết kém bền
*TÝnh chÊt vËt lý:Kh«ng mµu, kh«ng mïi, Ýt tan trong n­íc, nhÑ h¬n kh«ng khÝ
*TÝnh chÊt ho¸ häc
1.Cã ph¶n øng ch¸y sinh ra CO2 vµ H2O
CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O
C2H4 + 3O2 ® 2CO2 + 2H2O
2. Cã ph¶n øng céng
C2H4 + Br2 ® C2H4Br2
C2H4 + H2 C2H6
C2H4 + H2O ® C2H5OH
*NhËn biÕt: Lµm mÊt mµu dung dÞch Brom
Axetilen – CTPT: C2H2 – PTK: 26
CTCT: 
* Đặc điểm cấu tạo: Trong CTCT có liên kết ba gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền
TÝnh chÊt vËt lý:Kh«ng mµu, kh«ng mïi, Ýt tan trong n­íc, nhÑ h¬n kh«ng khÝ
* Tính chất hoá học:
2C2H2 + 5O2 ® 4CO2 + 2H2O
2.Cã ph¶n øng céng
C2H2 + Br2 ® C2H2Br2
C2H2 + Br2 ® C2H2Br4
*§iÒu chÕ:Cho ®Êt ®Ìn + n­íc, sp chÕ ho¸ dÇu má
 	CaC2 + H2O ® C2H2 + Ca(OH)2
*NhËn biÕt: Lµm mÊt mµu dung dÞch Brom nhiÒu h¬n Etilen
Benzen – CTPT:C6H6 – PTK: 78
*CTCT
*§Æc ®iÓm cÊu t¹o:Trong CTCT cã 3lk ®«i vµ 3lk ®¬n xen kÏ trong vßng 6 c¹nh ®Òu
*TÝnh chÊt vËt lý: Kh«ng mµu, kh«ng tan trong n­íc, nhÑ h¬n n­íc, hoµ tan nhiÒu chÊt, ®éc
*TÝnh chÊt ho¸ häc
1.Cã ph¶n øng ch¸y sinh ra CO2 vµ H2O
2C6H6 + 15O2 ® 12CO2 + 6H2O
2.Võa cã ph¶n øng thÕ vµ ph¶n øng céng (khã)
C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr
C6H6 + Cl2 C6H6Cl6
*NhËn biÕt
Kh«ng lµm mÊt mµu dd Brom
Kh«ng tan trong n­íc
r­îu Etylic
CTPT: C2H6O
CTCT: 
Viết gọn: CH3 – CH2 – OH 
*TÝnh chÊt vËt lý
Lµ chÊt láng, kh«ng mµu, dÔ tan vµ tan nhiÒu trong n­íc.
S«i ë 78,30C, nhÑ h¬n n­íc, hoµ tan ®­îc nhiÒu chÊt nh­ Iot, Benzen
*TÝnh chÊt ho¸ häc.
1.Ch¸y víi ngän löa mµu xanh, to¶ nhiÒu nhiÖt
C2H6O + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O
*BÞ OXH trong kk cã men xóc t¸c
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
2. Ph¶n øng víi Na:
 2C2H5OH + 2Na ® 2C2H5ONa + H2 
3. R­îu Etylic t¸c dông víi axit axetic t¹o thµnh este Etyl Axetat
H2SO4,to
H2SO4,to
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
*§iÒu chÕ
B»ng ph­¬ng ph¸p lªn men tinh bét hoÆc ®­êng
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
HoÆc cho Etilen hîp n­íc
C2H4 + H2O C2H5OH
Axit Axetic – PTK: 60
CTPT: C2H4O2
CTCT: 
 Viết gọn:CH3 – CH2 – COOH 
*TÝnh chÊt ho¸ häc.
1. Ph¶n øng víi Na:
 2CH3COOH + 2Na ® 2CH3COONa + H2
2.Axit axetic t¸c dông víi R­îu Etylic t¹o thµnh este Etyl Axetat
H2SO4,to
H2SO4,to
 CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
3.Mang ®ñ tÝnh chÊt cña axit: Lµm ®á quú tÝm, t¸c dông víi kim lo¹i tr­íc H, víi baz¬, oxit baz¬, dd muèi
 2CH3COOH + Mg ® (CH3COO)2Mg + H2
 CH3COOH + NaOH ® CH3COONa + H2O
 CH3COOH + CaO à (CH3COO)2Ca + H2O
 CH3COOH + Na2CO3 à CH3COONa + CO2 + H2O
*§iÒu chÕ
- Lªn men dd r­îu nh¹t
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
- Trong PTN:
2CH3COONa + H2SO4 ® 2CH3COOH + Na2SO4

File đính kèm:

  • docON TAP HOA CO BAN.doc