Phân phối chương trình, tích hợp/ giảm tải kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn Lịch sử

 Sơ lược về môn lịch sử

 Cách tính thời gian trong lịch sử

 Xã hội nguyên thủy

 Các quốc gia cổ đại phương Đông

 

Các quốc gia cổ đại phương Tây Gộp mục 2 và 3 với nhau, tránh sự trùng lặp để hs hiểu về sự hình thành 2 giai cấp chủ nô và nô lệ và vai trò của họ

Văn hóa cổ đại

 Ôn tập

 Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Đ/sống người nguyên thủy trên đất nước ta

Kiểm tra viết (1 tiết)

Những ch.biến trong đời sống k.tế + Hộp phục chế hiện vật cổ x ( gộp mục 1, 2 với nhau ).

Những chuyển biến về xã hội + Hộp phục chế hiện vật cổ

 x

 Nước Văn Lang + Hộp phục chế hiện vật cổ

Đ.sống v/chất và t/thần của cư dân VLang

 

Nước Âu Lạc Mục 2. Nước Âu Lạc ra đời. " Đứng đầu nhà nước là ADV.Bồ chính cai quản".

( không dạy).

 

doc19 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Ngày: 25/10/2018 | Lượt xem: 402 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình, tích hợp/ giảm tải kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn Lịch sử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n chi tiết ).
46
Làm bài tập lịch sử (từ t38-t45)
47,
48, 49, 50
Sự suy yếu của nhà nước phong kiến
Tập quyền TK XVI- XVIII 
Nội dung diễn biến của các cuộc chiến tranh mục II. Các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh - Nguyễn - không dạy ).
51
Ôn tập
52
Làm bài kiểm tra 1 tiết
53
Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài
TK XVIII
Mục I. Tình hình chính trị chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa ).
54
Phong trào Tây Sơn ( T 1 )
55
Phong trào Tây Sơn ( T 2 )
56
Phong trào Tây Sơn ( T 3 )
+ Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống 
các thế lực PK và chống quân xâm lược nước ngoài
57
Phong trào Tây Sơn ( T 4 )
+ Lược đồ diễn biến trận đánh đồn Ngọc Hồi – Đống Đa
x
58
Quang Trung xây dựng đất nước
59
Lịch sử địa phương
60
Làm bài tập lịch sử
61
Chế độ p. kiến nhà Nguyễn(T1)
+ Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam
thời Nguyễn từ 1832
62
Chế độ p. kiến nhà Nguyễn(T2)
+ Lược đồ những nơi bùng nổ cuộc nổi dậy 
của nd chống vương triều Nguyễn nửa đầu TK XIX
63
Sự phát triển của văn hóa dân tộc
cuối XVIII nửa đầu XIX ( T1 )
64
Sự phát triển của văn hóa dân tộc ...
Nửa đầu TK XIX ( T2 )
65
Lịch sử địa phương
66
Ôn tập chương V, VI
67
Làm bài tập lịch sử 
68
Tổng kết
69
Ôn tập 
70
Kiểm tra học kìII
 Thành phố Hà Tĩnh, ngày 4.9.2014
 Hiệu trưởng: 
 Kiều Đình Truyền
PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH, TÍCH HỢP/ GIẢM TẢI
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
MÔN LỊCH SỬ 8 – ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2014 - 2015.
HỌC KỲ I
Phần I. Lịch sử thế giới - Lịch sử thế giới cận đại ( giữa thế kỷ XVI- 1917 ).
 Chương I. Thời kỳ xác lập của CNTB ( XVI - đến nửa sau thế kỷ XIX ) ( 8 tiết )
Bài
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB có
tại trường
Tích hợp/giảm tải
1
1
Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Mục I.1; mục II. 2; mục III.2: hướng dẫn đọc thêm
1
2
Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
+ L§ chiÕn tranh giµnh §L cña 13 thuéc ®Þa Anh ...
x
Mục I.1; mục II. 2; mục III.2: hướng dẫn đọc thêm
2
3
Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794). 
+Tranh SGK
( Mục II. Cách mạng bùng nổ- chỉ nhấn mạnh sự kiện 14-7, " Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền", nền dân chủ chuyên chính cách mạng Gia - cô- banh).
2
4
Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794). 
( Mục II. Cách mạng bùng nổ- chỉ nhấn mạnh sự kiện 14-7, " Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền", nền dân chủ chuyên chính cách mạng Gia - cô- banh).
3
5
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. (Phần I.1,3.)
Mục I, (2 )và mục II (.1) không dạy) 
Bài
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB có
tại trường
Tích hợp/giảm tải
3
6
Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. (phần II.2 + củng cố cho cả bài)
+L­îc ®å k/v MÜ La Tinh ®Çu TKXÜX
+Lđ CM n¨m 1848-1849 ë ch©u ¢u
+Tranh H21,22,23 SGK
 Mục I, (2 )và mục II (.1) không dạy) 
4
7
Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
Phần II: sự ra đời của chủ nghĩa Mác: hướng dẫn hs đọc thêm.
4
8
Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác.
Chương II. Các nước Âu Mỹ cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX. ( 6 tiết ).
5
9
Công xã Pa Ri 1871.
Mục II, III – gv hướng dẫn hs đọc thêm
5
10
Công xã Pa Ri 1871.
Mục II, III – gv hướng dẫn hs đọc thêm
6
11
Các nước Anh , Pháp ,Đức , Mỹ cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX...
Dạy mục 1,2.
6
12
Các nước Anh , Pháp ,Đức , Mỹ cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX..
Dạy mục 3,4 và củng cố cho cả bài. (Vì phần II chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc không dạy). 
7
13
Phong trào công nhân quốc tế cuối XIX đầu thế kỷ XX.
Chân dung Lê- Nin
Mục I: phong trào công nhân quốc tế cuối XIX, Quốc tế thứ hai: 
đọc thêm.
7
14
Phong trào công nhân quốc tế cuối XIX đầu thế kỷ XX.
8
15
Sự phát triển của kỷ thuật khoa học , Văn học và nghệ thuật thế kỷ XVIII- XIX.
Muc II ( 3) không dạy 
Chương. III. Châu Á giữa thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX ( 4 tiết ).
Bài
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB có
tại trường
Tích hợp/giảm tải
9
16
Ấn Độ thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX.
10
17
Trung Quốc thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
+C¸c n­íc ®Õ quèc x©u xÐ Trung Quèc
x
Mục II - gv hướng dẫn hs lập niên biểu
11
18
Các nước Đông nam á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
12
19
Nhật Bản giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 
Mục III không dạy
20
Kiểm tra viết 1 tiết 
Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914- 1918 (3 tiết)
13
21
 Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914- 1918)
13
22
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). 
14
23
Ôn tập lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỷ XVI đến 1917
Lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1954)
Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941 ) ( 3 tiết )
15
24
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) 
+Tranh cuéc biÓu t×nh hßa b×nh cña nh©n d©n tp Pªt¬«grat bÞ tµn s¸t
x
Tiết 23: Phần I( 1,2)
15
25
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) 
Tiết 24 phần I (3)+ Phần II (3). Vì phần này II( 1,2) không dạy.
16
26
Liên Xô xây dựng CNXH(1921-1941)
Mục II chỉ cần nắm những thành tựu xây dựng CNXH (1925- 1941)
Chương II. Châu Âu và nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939) (2 tiết)
17
27
Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939)
+L§:ThÕ giíi tõ n¨m 1919 ®Õn n¨m 1945
x
Mục I (2) đọc thêm .
Mục II (2) không dạy. 
18
28
 Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939) 
Chương III.Châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939) ( 3 tiết
Bài
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB có
tại trường
Tích hợp/giảm tải
18
29
Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939) 
20
30
Phong trào độc lập dân tộc ở châu A (1918-1939)
Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) (2 tiết)
21
31
Chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) 
+L­îc ®å qu©n §øc ®¸nh chiÕm ch©u ©u 1939-1941
Mục II . diễn biến chiến tranh( hướng dẫn hs lập niên biểu diễn biến chiến tranh ).
21
32
Chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) 
Mục II . diễn biến chiến tranh( hướng dẫn hs lập niên biểu diễn biến chiến tranh ).
Chương V. Sự phát triển của KH-KT và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỷ XX (2 tiết)
22
33
Sự phát triển của KH-KT và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỷ XX 
+Tranh H80,81,82,83 SGK
23
34
Ôn tập LSTG hiện đại (1917-1945).
35
Kiểm tra học kỳ I (1 tiết)
HỌC KỲ II
Phần II. Lịch sử Việt Nam từ 1858-1918.
Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỷ XIX
( 9 tiết: 8 tiết bài mới, 1 tiết bài tập )
Bài
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB có
tại trường
Tích hợp/giảm tải
24
36
Cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873. 
x
24
37
Cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873. 
25
38
Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884).
25
39
K/c lan rộng ra toàn quốc (1873-1884).
26
40
Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX (Phần 1)
- Dạy phần I
26
41
Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỷ XIX (Phần II)
+L.®å k/n H­¬ng Khª 1885 - 1895
+Tranh vò khÝ nghÜa qu©n Phan §×nh Phïng
x
x
- Dạy phần II: Chỉ cần dạy cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
27
42
Khởi nghĩa Yên Thế và Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX
+ L­îc ®å phong trµo Yªn ThÕ
x
- Mục I: Hướng dẫn hs lập bảng thống kê các giai đoạn của cuộc khởi nghĩa, chỉ cần nêu khái quát không cần nêu chi tiết
 - Mục II: không dạy
28
43
Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
44
Làm bài tập lịch sử.
45
Làm bài kiểm tra viết (1 tiết)
Chương II. Xã hội Việt Nam(từ năm 1897 đến năm 1918) ( 5 tiết ).
Bài
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB có
tại trường
Tích hợp/giảm tải
29
46
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
29
47
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
30
48
Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến 1918
Mục II. 2: Nội dung của diễn biến: không dạy
30
49
Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến 1918
+Tranh NguyÔn TÊt Thµnh trªn bÕn nhµ Rång
x
-Mục II. 2: Nội dung của diễn biến: không dạy.
- Tích hợp ĐĐ HCM
50
Lịch sử địa phương
+ Sách LS địa phương
x
31
51
Ôn tập lịch sử Việt Nam(từ 1858-1918)
52
Kiểm tra học kỳ II (1 tiết)
 Thành phố Hà Tĩnh, ngày 4.9.2014
 Hiệu trưởng: 
 Kiều Đình Truyền
PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH, TÍCH HỢP/ GIẢM TẢI
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
MÔN LỊCH SỬ 9 – ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC: 2014 - 2015
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB 
có tại trường
Tích hợp/ giảm tải
HỌC KỲ I
Phần một.Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I.Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 3 tiết )
1
Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
+B¶n ®å chÝnh trÞ thÕ giíi tõ sau chiÕn tranh
thÕ giíi thø 2®Õn n¨m 1989
x
mục II ( 2 ) đọc thêm.
2
Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
+L®å c¸c n­íc d©n chñ nh©n d©n §«ng ¢u
mục II ( 2 ) đọc thêm.
3
Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
Mục II - chỉ cần nắm hệ quả.
Chương II. Các nước á,Phi,Mĩ La-Tinh từ những năm 1945 đến nay ( 5 tiết )
4
Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
x
5
Các nước châu á
x
x
Mục II( 2, 3) không dạy
6
Các nước Đông Nam á
+L®å ptgpdt cña ¸, Phi vµ MÜ la tinh
x
Quan hệ giữa hai nhóm nước ASEAN- gv hướng dẫn đọc thêm
7
Các nước Châu Phi
+L®å ptgpdt cña ¸, Phi vµ MÜ la tinh
x
Tiết
Tên bài dạy
Thiết bị cần dùng
TB 
có tại trường
Tích hợp/ giảm tải
8
Các nước Mĩ La-Tinh
+L®å ptgpdt cña ¸, Phi vµ MÜ la tinh
x
9
Kiểm tra viết ( 1 tiết )
 Chương III.Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay ( 3 tiết )
10
Nước Mĩ 
.( mục II lồng ghép với nội dung ở bài 12 
11
Nhật Bản 
+B§ c.tr

File đính kèm:

  • docsu.doc
Giáo án liên quan