Ôn thi Tốt Nghiệp – Chuyên đề: Tích Phân & Ứng Dụng (Phần 2)

Ôn thi Tốt Nghiệp – Chuyên đề: Tích Phân & Ứng Dụng (Phần 2)

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn thi Tốt Nghiệp – Chuyên đề: Tích Phân & Ứng Dụng (Phần 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tính caùc tích phaân 
1 . A = 
2. B = 
3. C = 
4. D = 
5. E = 
6. G = 
7 . H = 
8. K = 
9. I = 
10. J = 
11. L = 
12. M = 
13. N = 
14. P = 
15. 
16. 
 (KA.2009)
17. R = ; T= ; V= 
20. ; 21. ; 22. 
23. ;24. ; 25. 
26.; 27. ; 28. 
29. ; 30. ; 31. 
32.Cho : I = vaø K = .
Haõy tính I + K vaø I – K . Roài töø ñoù Tính I , K ?
33. ; 34. ; 35. 
36. Cho I= vaø K=
Chöùng minh I = K ? Töø ñoù tính I , K ?
37. ; 38. ; 39. 
40. ; 41. ; 42. 
43. ; 44. ; 45. 
46. ; 47. ; 48. 
49. ; 50. ; 51. .
Hoïc –Hoïc nöõa vaø hoïc maõi !
Chuùc caùc em thaønh ñaït treân con ñöôøng hoïc vaán !

File đính kèm:

  • doctich phan hay2.doc