Ngân hàng câu hỏi Công nghệ 7 - Trường THCS Mỹ Hòa

1. Làm ruộng bậc thang áp dụng cho loại đất.

a. Đất đồng bằng. c. Đất thung lũng

b. Đất đồi núi. d. Đất cao nguyên

2. Phân bón có tác dụng.

a. Tăng năng suất cây trồng.

b. Tăng chất lượng nông sản.

c. Tăng độ phì nhiêu

d. Cả a, b và c đúng.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 16/11/2015 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi Công nghệ 7 - Trường THCS Mỹ Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn : Công nghệ 7
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. 
1. Làm ruộng bậc thang áp dụng cho loại đất.
a. Đất đồng bằng. c. Đất thung lũng
b. Đất đồi núi. d. Đất cao nguyên 
17. Tiêu chí của giống cây trồng tốt có
a. 2 tiêu chí c. 4 tiêu chí 
b. 3 tiêu chí d. 5 tiêu chí
2. Phân bón có tác dụng.
a. Tăng năng suất cây trồng.
b. Tăng chất lượng nông sản.
c. Tăng độ phì nhiêu
d. Cả a, b và c đúng.
18. Các biện pháp làm đất là:
a. Cày bừa và đập đất
b. Làm cỏ, vun xới
c. Lên luống
d. a và c đúng
3. Ngành trồng trọt có những vai trò
a. Cung cấp lương thực thực phẩm cho người và thức ăn cho vật nuôi.
b. Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông sản.
 c. Cung cấp nguồn hàng nông sản cho xuất khẩu
d. Cả 3 đều đúng.
19. Mục đích của việc làm đất
a. Tạo lớp đất mới trên bề mặt
b. Để dễ bón phân, chăm sóc và thoát nước
c. Làm cho đất tơi xốp, diệt cỏ dại và mầm móng sâu, bệnh, giúp cây phát triển tốt
d. Tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển tốt
4. Thành phần đất trồng gồm có
a. Phần rắn, lỏng, khí.
b. Phần rắn, lỏng, chất hữu cơ
c. Phần rắn, khí, vô cơ
d. Phần lỏng, hữu cơ, vô cơ.
20. Các vụ gieo trồng trong năm là
a. Đông xuân, hè thu và vụ mùa
b. Đông xuân và vụ mùa
c. Hè thu và vụ đông
d. b và c đúng
5. Vai trò của đất đối với cây trồng
a. Cung cấp nước, oxy.
b. Cung cấp dinh dưỡng, nước , oxy và giúp cây đứng vững.
c. Giúp cây đứng vững.
d. Cung cấp dinh dưỡng. 
21. Xử lý hạt giống có tác dụng
a. Kích thích hạt nảy mầm và diệt sâu bệnh
b. Tạo cây con tốt và diệt trừ được sâu bệnh
c. Kích thích hạt nảy mầm và tạo giống tốt
d. Chống thối mầm và diệt sâu bệnh
6. Các công việc của làm đất
a. Cày đất
b. Cày đất, bừa và đập đất, lên luống
c. Làm cỏ.
d. Bừa và đập đất.
22. Các phương pháp gieo trồng chính
a. Trồng bằng hạt và bằng cành
b. Trồng bằng cây con và bằng củ
c. Trồng bằng hạt và bằng cây con
d. Trồng bằng cành và bằng củ
7. Thời gian sản suất giống cây trồng bằng hạt 
a. 2 năm b. 3 năm c. 5 năm d. 4 năm
23. Căn cứ vào cách bón ta có
a. 4 cách b. 3 cách c. 5 cách d. 2 cách
8. Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt
a. Khai hoang lấn biển
b. Tăng vụ trên diện tích đất trồng 
c. Aùp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt
d. Cả 3 đều đúng.
24. Chọn câu đúng
a. Cây lúa phát triển ở thời kỳ làm đồng, cần vun gốc
b. Khi cây đậu ra hoa cần xới gốc và vun cao
c. Khi cây ngô lên cao cần làm cỏ và vun gốc
d. Khi lúa, lạc bị sâu bệnh nên bơm nước ngập hết.
9. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường
a. Phân hữu cơ, lân dùng bón lót
b. Phân đạm, kali và hỗn hợp dùng bón thúc.
c. Phân hữu cơ, lân dùng bón lót; đạm, kali và hỗn hợp dùng bón thúc và bón lót với lượng nhỏ. 
d. Phân đạm, kali và hỗn hợp dùng bón lót.
25. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính áp dụng cho 
a. Cây ngũ cốc, cây cảnh, cây ăn trái
b. Cây họ đậu, cây ngũ cốc, các cây lấy hạt
c. a và b đúng 
d. a và b sai
10. Thời vụ gieo trồng là
a. Khoảng thời gian nhất định để gieo trồng
b. Khoảng thời gian dài
c. Thời gian xác định
d. Thời gian gieo trồng
26. Căn cứ vào cách bón ta có 
a. Bón theo hốc, theo hàng, theo gốc cây.
b. Bón theo hốc, bón vãi, theo hàng.
c. Phun trên lá
d. a và c đúng e. b và c đúng
11. Các biên pháp chăm sóc cây trồng
a. Làm cỏ, vun xới
b. Tưới, tiêu nước
c. Tỉa, dặm cây, bón phân thúc.
d. Cả 3 đều đúng.
27. Giống cây trồng có vai trò
a. Tăng vụ, năng suất và chất lượng sản phẩm
b. Cơ cấu cây trồng bị thay đổi
c. Tăng độ phì nhiêu của đất
d. Cả 3 câu trên
12. Phân bón gồm 3 loại là:
a. Cây xanh, đạm, vi lượng
b. Đạm, kali, lân
c. Phân chuồng, hóa học, phân xanh
d. Phân hữu cơ, hóa học, vi sinh
28. Chọn câu đúng: Mục đích của việc làm đất là
a. Tạo lớp đất mới trên bề mặt
b. Để dễ bón phân
c. Để tăng chất dinh dưỡng
d. Tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển tốt
e. Làm cho đất tơi xốp.
13 Vì sao phải sử dụng đất hợp lí
a. Kinh tế phát triển, công nghiệp hóa.
b. Đất bị xói mòn
c. Dân số tăng đất trồng có hạn
d. Cà 3 đều đúng 
29 . Khi cây bị bệnh là do
a. Sâu bệnh gây hại 
b. Côn trùng gây hại
c. Vi sinh vật gây hại
d. Cả 3 câu trên
14. Các phương pháp tưới là
a. Theo gốc, tưới thấm, tưới phun mưa
b. Tưới ngập, tưới thấm, tưới phun mưa
c. Tưới phun mưa, tưới thấm, tưới ngập, tưới theo hàng, theo gốc
d. Tưới thấm, tưới theo hàng, tưới gốc
30 . Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của các loại đất
a. Đất thịt kém – đất sét trung bình – đất cát tốt
b. Đất sét tốt– đất thịt trung bình – đất cát ke ùm
c. Đất sét kém – đất cát trung bình – đất thịt tốt
d. Đất thịt tốt– đất kém cát– đất sét trung bình
15. Tăng vụ là trồng
a. 1 vụ trong năm c. 3 vụ trong năm
b. 2 vụ trong năm d. b và c đúng
31. Dụng cụ làm đất
a. Máy cày, dao, xẻng c. Thủ công và cơ giới
b. Lưỡi cày, cuốc, dao d. Tất cả đều sai
16. Yếu tố quyết định thời vụ
a. Khí hậu và loại cây trồng
b. Loại cây và cách bón phân
c. Khí hậu – loại cây - sự phát sinh sâu bệnh.
d. Khí hậu – loại cây - sự phát triển sâu bệnh
32. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
a. Bón nhiều phân thích hợp c. a, b đúng.
b. Canh tác, thủy lợi. d. a, b sai.
II. PHẦN TỰ LUẬN
 1. Hãy cho biết vai trò và các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt 
 - Vai trò của trồng trọt: 
 + Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, 
 + Thức ăn cho chăn nuôi, 
 + Nguyên liệu cho công nghiệp 
 + Nông sản để xuất khẩu.
 - Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt
 + Khai hoang lấn biển
 + Tăng vụ trên diện tích đất trồng 
 + Aùp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt
 2. Đất trồng là gì ? Đất trồng có vai trò và thành phần nào ?
 Khái niệm về độ phì nhiêu của đất ? 
 Cho biết khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất ?
- Đất trồng: là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
- Đất trồng có vai trò: là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy và giữ cho cây đứng vững.
- Đấ trồng gồm 3 phần : Rắn , lỏng , khí.
- Độ phì nhiêu của đất: là khả năng có thể cho cây trồng có năng xuất cao của đất.
- Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất là: Sét tốt, thịt trung bình, cát kém.
 3. Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.
 Canh tác. Thủy lợi, Bón phân
 4. Phân bón là gì ? Nêu tác dụng của phân bón đối với cây trồng ?
 Trình bày cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường ?
Phân bón là thức ăn do con người cung cấp cho cây. Có 3 nhóm chính: hữu cơ, hóa học và vi sinh.
Phân bón có tác dụng: làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.
Cách sử dụng phân bón thông thường:
Phân hữu cơ, lân dùng bón lót. 
Đạm, kali và hỗn hợp dùng bón thúc và bón lót với lượng nhỏ.
 - Cách bảo quản phân bón thông thường
 + Đối với các loại phân hóa học;
 * Đựng trong chum, vại sành đậy kín hoặc bao gói bằng ni lon.
 * Để nơi khô ráo, thoáng mát.
 * Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau.
 + Phân chuồng bảo quản tại chuồng nuôi hoặc ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài.
 5. Nêu quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt.
Năm thứ 1: Gieo hạt giống đã phục tráng, chọn hạt tốt.
Năm thứ 2: Hạt mỗi cây gieo thành nhiều dòng, hạt thu được hợp lại thành giống siêu nguyên chủng.
Năm thứ 3: Từ siêu nguyên chủng thành giống nguyên chủng.
Năm thứ 4: Giống nguyên chủng nhân thành giống sản suất đại trà.
( Hoặc sơ đồ 3 trang 26 SGK)
 6. Khái niệm về côn trùng và bệnh cây ? Cho biết các nguyên tắc và biện pháp 
phòng trừ sâu bệnh hại ?
* Côn trùng:là lớp động vật ngành chân khớp, cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực và bụng.
 - Biến thái của côn trùng: là sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời.
 Có 2 kiểu biến thái: Hoàn toàn và không hoàn toàn.
 * Bệnh cây: là trạng thái không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc do điều kiện sống bất lợi gây nên.
 * Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại:
 - Phòng là chính.
 - Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để
 - Sư dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
 * Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
 - Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh.
 - Biện pháp thủ công
 - Biện pháp hóa học
 - Biện pháp sinh học
 - Biện pháp kiểm dịch thực vật 
 7. Thời vụ là gì? Các công việc làm đất?
- Thời vụ: khoảng thời gian nhất định để gieo trồng mỗi loại cây.
- Các công việc làm đất: + Cày đất, 
 + Bừa và đập đất
 + Lên luống

File đính kèm:

  • docCN 7.doc
Giáo án liên quan