Một số đề ôn tập thi HKII Toán 11

II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó

1. Theo chương trình chuẩn:

Câu IV.a (2.0 điểm)

Cho D(-3;1;2) và mặt phẳng (a ) qua ba điểm A(1;0;11), B(0;1;10), C(1;1;8).

1. Viết phương trình tham số của đường thẳng AC

2. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (a )

3. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm D bán kính R=5. Chứng minh (S) cắt (a ).

 

doc15 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 10/04/2019 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số đề ôn tập thi HKII Toán 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 (2.0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm:
A(1;0;-1); B(1;2;1); C(0;2;0). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC
1.Viết phương trình đường thẳng OG
2.Viết phương trình mặt cầu ( S) đi qua bốn điểm O,A,B,C.
3.Viết phương trình các mặt phẳng vuông góc với đường thẳng OG và tiếp xúc với mặt cầu ( S).
Câu V.a (1.0 điểm)
Tìm hai số phức biết tổng của chúng bằng 2 và tích của chúng bằng 3
2. Theo chương trình nâng cao
Câu Ivb (2.0 điểm)
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho bốn điểm A, B, C, D
với A(1;2;2), B(-1;2;-1), .
1.Chứng minh rằng ABCD là hình tứ diện và có các cặp cạnh đối bằng nhau.
2.Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.
3.Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp hình tứ diện ABCD.
Câu V.b (1.0 điểm)
1. Tìm các căn bậc 3 của số phức: z = .
2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 3
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
 Tính các tích phân sau: 
1. 	2. I =
Câu II: (3.0 điểm)
1. Giải bất phương trình: 
2. Giải phương trình: 
Câu III. (1.0 điểm) 
Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau:(2+i)3- (3-i)3.
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn:
Câu IV.a (2.0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu
( S) : x2 + y2 + z2 – 2x + 2y + 4z – 3 = 0 và hai đường thẳng có phương trình là
1. Chứng minh và chéo nhau
2. Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu ( S) biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng và .
Câu V.a (1.0 điểm)
Tìm thể tích của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y= 2x2 và y = x3 xung quanh trục Ox.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳngvà đường thẳng (d) có phương trình là giao tuyến của hai mặt phẳng: và 2y-3z=0
1.Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa M (1;0;-2) và qua (d).
2.Viết phương trình chính tắc đường thẳng (d’) là hình chiếu vuông góc của (d) lên mặt phẳng (P).
Câu V.b (1.0 điểm)
	1. Giải phương trình trên tập hợp số phức: 
	2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 4
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
1. Giải phương trình:
 log + log= log + log 
	2. Giải bất phương trình: 
Câu II: (3.0 điểm)
Tính các tích phân:
 I=.	2. I = 
Câu III. (1.0 điểm) 
	Tính giá trị của biểu thức: 
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;-1) và đường thẳng (d) có phương trình 
1. Viết phương trình mặt phẳng chứa (d) và đi qua A.
2. Gọi B là điểm đối xứng của A qua (d).Tính độ dài AB.
Câu V.a (1.0 điểm)
Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau : 
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;-1) và đường thẳng (d) có phương trình: = =.
1. Viết phương trình của 2 mặt phẳng lần lượt song song hoặc chứa 2 trục Ox và Oy nhận (d) làm giao tuyến.
2. Gọi B là điểm đối xứng của A qua (d). Tính độ dài AB.
Câu V.b (1.0 điểm)
	Viết (1+i) dưới dạng lượng giác. Sau đó tính giá trị của biểu thức: .
ĐỀ THI THỬ SỐ 5
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
1. Giải phương trình : 3+ 3= 30. 
	2. Giải bất phương trình: 
Câu II: (3.0 điểm)
1. Tính tích phân sau: I = 
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số: trên đoạn và trục hoành.
Câu III. (1.0 điểm) 
	Tìm mô đun của số phức sau: z =
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
 Trong không gian Oxyz cho A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1) và D(-1;1;2).
 1. Chứng minh ABCD là 1 tứ diện.
 2. Viết phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng (BCD).
 3. Viết phương trình hình chiếu vuông góc (d) của đường thẳng AC trên mặt phẳng Oxy.
Câu V.a (1.0 điểm)
Tìm nghiệm phức của phương trình sau: (iz-1)(z+3i)(-2+3i) = 0.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz choA(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1),vàD(-1;1;2).
 1. Tính thể tích tứ diện ABCD.
 2. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mp(BCD).
 3. Định tâm và tính bán kính của đường tròn giao tuyến của (S) với mp(Oxy).
Câu V.b (1.0 điểm)
	1. Thực hiện các phép tính: A = 
 	2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 6
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
	1. Giải bất phương trình: 
	2. Giải phương trình: 
Câu II: (3.0 điểm)
1. Tính các tích phân sau: I=; J= 
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = lnx, x = và x=e.
Câu III. (1.0 điểm) 
	Tìm số phức liên hợp và mô đun của số phức sau: z =
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
 Trong không gian Oxyz cho A(3;0;0) ,B(0;3;0), C(0;0;3), H là hình chiếu vuông góc của O trên mặt phẳng (ABC) và D là điểm đối xứng của H qua O.
 1/Tính diện tích tam giác ABC và độ dài OH.
 2/Chứng minh ABCD là 1 tứ diện đều.
 3/Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.
Câu V.a (1.0 điểm)
 Tìm 2 số phức biết tổng của chúng bằng 2 và tích của chúng bằng 9.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng : (d) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P):x+y+2z=0,(Q):x-y+z-1=0, và đường thẳng (d): (tR).
 1/Chứng minh (d) và (d) chéo nhau.
 2/Viết phương trình mặt phẳng () chứa (d) và song song với (d).
 3/Tính khoảng cách giữa (d) và (d).
Câu V.b (1.0 điểm)
1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức (+i).
	2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 7
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
	1. Tính các tích phân sau: ; 	
	2. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo nên bởi phép quay xung quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi các đường y= , y= và x=1.
Câu II: (3.0 điểm)
1. Giải phương trình: 
2. Giải phương trình: 
Câu III. (1.0 điểm) 
	Tìm số phức liên hợp của số phức z biết z là nghiệm của PT: 
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho 3 điểm I(0;1;2), A(1;2;3), B(0;1;3).
 	1. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và đi qua A. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua B và vuông góc với đường thẳng AB.
 	2. Chứng minh (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C). Định tâm và tính bán kính của (C).
Câu V.a (1.0 điểm)
Cho số phức z =(1+i 4). Tính z.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian cho đường thẳng (d): (tR) 
và mặt phẳng (P): 2x-y-2z-2 = 0
1. Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên (d) cách (P) 1 khoảng bằng 2 và cắt (P) theo đường tròn giao tuyến có bán kính bằng 3.
2. Lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa (d) và vuông góc với (P).
Câu V.b (1.0 điểm)
	1. Tìm căn bậc 2 của số phức z = 1+i 4.
	2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 8
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm) 
Tính các tích phân sau: 
1. ;	2. 	3. 
Câu II: (3.0 điểm)
Giải phương trình: 
Giải bất phương trình: 
Câu III. (1.0 điểm) 
Rút gọn biểu thức sau: với 
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm: 
A(2; 1;1), B(0; 2;1), C(0; 3; 0), D(1; 0; 1).
1. Viết phương trình đường thẳng BC.
2. Tính thể tích tứ diện ABCD.
Câu V.a (1.0 điểm)
Tính giá trị của biểu thức: 
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho điểm M(1;1;1), hai đường thẳng có phương trình: , và mặt phẳng (P): 
 	1. Tìm tọa độ điểm N là hình chiếu vuông góc của điểm M xuống đường thẳng ().
b. Viết phương trình đường thẳng d cắt cả hai đường thẳng và nằm trong mặt phẳng (P).
Câu V.b (1.0 điểm)
1. Tính giá trị biểu thức: 2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 9
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
1. Tính tích phân I=. HD: Đặt t=
2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y= xe, y=0, x=0 và x=1.
Câu II: (3.0 điểm)	
Giải các bất phương trình sau: 
1. 	2. 
Câu III. (1.0 điểm) 
Cho số phức . Hãy tính giá trị của biểu thức: A = 1 + z + z2
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng (d):; (d): (u R ). 
1. Chứng tỏ (d) và (d) cắt nhau.
2. Viết phương trình các mặt phẳng P = (O;d) và Q = .
Câu V.a (1.0 điểm)
Chứng minh rằng: 
2. Theo chương trình nâng cao
Câu IV.b (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng 
(d) : = = .	(d): , (t R ). 
1. Chứng tỏ (d) và (d) cắt nhau. Tìm giao điểm của chúng.
2. Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (d) và (d2).
Câu V.b (1.0 điểm)
	1. Tìm mô đun và acgumen của số phức: z =
	2. Giải hệ phương trình: 
ĐỀ THI THỬ SỐ 10
I. PHẦN CHUNG	 (7.0 ĐIỂM) 
Dành cho tất cả các thí sinh
Câu I: (3.0 điểm)
	1. Tính tích phân sau:
	2. Tính thể tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: khi (H) quay quanh trục tung.
Câu II: (3.0 điểm)
Giải phương trình: 
Giải bất phương trình: 
Câu III. (1.0 điểm) 
Cho số phức: z =. Hãy biểu diễn trên mặt phẳng phức và tìm mô đun của z.
II . PHẦN RIÊNG (3.0 ĐIỂM)
Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó
Theo chương trình chuẩn
Câu IV.a (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz cho 3 điểm A(1;-1;3), B(3;0;1), C(0;4;5).
 1. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
 2. Viết phương trình mặt phẳng đi qua O, A và vuông góc với mp(Q): x+y+z=0.
 3. Viết phương trình mặt phẳng chứa Oz và đi qua điểm P(2;-3;5).
Câu V.a (1.0 điểm)
 Tìm số phức z thỏa mãn đẳng thức: 
2. Theo chương trình nâng cao

File đính kèm:

  • doc10 DE ON TN THEO CHUAN CUA BO 0809.doc
Giáo án liên quan