Ma trận đề kiểm tra học kì I môn Tin học 8 - Đề 1

Nội dung 1

Máy tính và chương trình máy tính. Biết được các bước tạo ra chương trình máy tính

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % Số câu: 1

Số điểm : 1

Tỉ lệ: 10 % Số câu: 1

Số điểm : 1

Tỉ lệ: 10 %

Nội dung 2

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh cã tËp hîp c¸c tõ khãa dµnh riªng cho môc ®Ých sö dông nhÊt ®Þnh. Biết cấu trúc chung của chương trình

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ % Số câu : 1

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5 % Số câu: 1

Số điểm : 1

Tỉ lệ: 10 % Số câu: 2

Số điểm : 1,5

Tỉ lệ: 15 %

Nội dung 3

Chương trình máy tính và dữ liệu BiÕt tªn kiÓu vµ ph¹m vi gi¸ trÞ cñakiÓu nguyªn, thùc, kÝ tù, x©u ®Ó tra cøu khi cÇn.

 Hiểu phép toán chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư HiÓu thªm vÒ c¸c lÖnh in th«ng tin ra mµn h×nh.

 Chuyển đổi được các biểu thức Toán sang Pascal và ngược lại

 

docx6 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Ngày: 25/10/2018 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra học kì I môn Tin học 8 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA - ĐỀ 1
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Nội dung 1
Máy tính và chương trình máy tính.
Biết được các bước tạo ra chương trình máy tính
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm : 1
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 1
Số điểm : 1
Tỉ lệ: 10 %
Nội dung 2
Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh cã tËp hîp c¸c tõ khãa dµnh riªng cho môc ®Ých sö dông nhÊt ®Þnh.
Biết cấu trúc chung của chương trình
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5 %
Số câu: 1 
Số điểm : 1
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 2
Số điểm : 1,5
Tỉ lệ: 15 %
Nội dung 3
Chương trình máy tính và dữ liệu
BiÕt tªn kiÓu vµ ph¹m vi gi¸ trÞ cñakiÓu nguyªn, thùc, kÝ tù, x©u ®Ó tra cøu khi cÇn.
Hiểu phép toán chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư
HiÓu thªm vÒ c¸c lÖnh in th«ng tin ra mµn h×nh. 
Chuyển đổi được các biểu thức Toán sang Pascal và ngược lại
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5 %
Số câu : 1
Số điểm: 0,5 
Tỉ lệ: 5 %
Số câu : 1
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10 %
Số câu : 1
Số điểm: 3 
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 4
Số điểm : 5
Tỉ lệ: 50 %
Nội dung 4
Sử dụng biến trong chương trình
-HiÓu c¸ch khai b¸o, sö dông biÕn, h»ng;
-HiÓu lÖnh g¸n.
HiÓu c¸ch khai b¸o, sö dông biÕn, h»ng; Từ đó phân biệt 
đ ược Sự giống và khác nhau giữa biến và hằng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 3
Số điểm: 1,5 
Tỉ lệ: 15 %
Số câu : 1
Số điểm: 1 
Tỉ lệ:10 %
Số câu: 4
Số điểm : 2,5
Tỉ lệ: 25 %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm : 1
Tỉ lệ: 10 %
Số câu: 2
Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
Số câu: 4
Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
Số câu: 2
Số điểm : 2
Tỉ lệ: 20 %
Số câu: 1
Số điểm : 3
Tỉ lệ: 30 %
Số câu: 11
Số điểm : 10
Tỉ lệ: 100 %
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA - ĐỀ 1
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng số
TN
TL
TN
TL
Thâp
Cao
Nội dung 1
Máy tính và chương trình máy tính.
Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc qua các lệnh.
Số câu Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 Điểm : 0,25
Tỉ lệ: 2,5 %
Số câu: 1 Điểm : 0,25
Tỉ lệ: 2,5 %
Nội dung 2
Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
- NhËn biÕt ®­îc mét sè tõ khãa th­êng dïng.
- BiÕt Tªn ®­îc dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c ®¹i l­îng trong ch­¬ng tr×nh vµ do ng­êi lËp tr×nh ®Æt.
- Biết sử dụng tổ hợp phím để chạy chương trình
Hiểu được ý nghĩa của từ khóa.
Số câu Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu :3 Điểm: 0,75
Tỉ lệ: 7,5%
Số câu: 1 Điểm : 0,25
Tỉ lệ: 2,5 %
Số câu: 4 Điểm : 1
Tỉ lệ: 10%
Nội dung 3
Chương trình máy tính và dữ liệu
Biết chuyển các phép toán cơ bản với dữ liệu số, chia lÊy phÇn nguyªn, chia lÊy phÇn dư. - BiÕt tªn kiÓu vµ ph¹m vi gi¸ trÞ cña kiÓu x©u
-HiÓu thªm vÒ c¸c lÖnh Readln, Writeln.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 4
Điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
Số câu : 3
Số điểm: 0,75 
Tỉ lệ: 7,5%
Số câu: 7 Điểm : 1,75
Tỉ lệ: 17,5%
Nội dung 4
Sử dụng biến trong chương trình
-HiÓu c¸ch khai b¸o, sö dông biÕn, h»ng;
-Biết được công dụng của từ khóa Var.
Số câu : 3 Điểm: 0,75 
Tỉ lệ: 7,5 %
Số câu: 3 Điểm : 0,75
Tỉ lệ: 7,5%
Nội dung 5
Từ bài toán đến chương trình
Biết quá trình giải bài toán trên máy tính gồm 3 bước
X¸c ®Þnh ®­îc Input, Output cña bµi to¸n ®¬n gi¶n
Vận dụng các kiến thức để viết được 1 chương trình tính toán theo yêu cầu. 
Số câu Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 Điểm : 0,25
Tỉ lệ: 2,5 %
1
0,5
5%
Số câu: 1 Điểm : 0,5
Tỉ lệ: 5 %
Số câu: 1 Điểm : 2,5
Tỉ lệ: 25 %
Số câu: 4 Điểm : 3,75
Tỉ lệ: 37,5%
Nội dung 6
Câu lệnh điều kiện
Biết cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu.
HiÓu có ph¸p, ho¹t ®éng cña c¸c c©u lÖnh ®iÒu kiÖn d¹ng thiÕu vµ d¹ng ®ñ trong mét ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ.
Viết được chương trình có sử dụng câu lệnh điều kiện
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1 Điểm : 0,25
Tỉ lệ: 2,5 %
Số câu : 3
Điểm: 0,75 
Tỉ lệ: 7,5 %
Số câu: 1 Điểm : 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu: 5 Điểm : 2,5
Tỉ lệ: 25%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 10 Điểm : 2,5 Tỉ lệ: 10%
1 0,5 5%
Số câu: 10 Điểm : 2,5 Tỉ lệ: 10%
Số câu: 1 Điểm : 0,5 Tỉ lệ: 5 %
Số câu: 1 Điểm : 2,5 Tỉ lệ: 25 %
Số câu: 1 Điểm : 1,5 Tỉ lệ: 15 %
Số câu: 24 Điểm : 10 Tỉ lệ: 100 %

File đính kèm:

  • docxMA TRAN DE THI HK1TIN 8.docx
Giáo án liên quan