Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Hoá học - Bổ túc trung học phổ thông

Cho 3 chất sau: X là CH2=CH-COOH, Y là CH3CH2COOH, Z là CH3CH2

CHO

1. Gọi tên các chất X, Y, Z.

2. Viết các ph-ơng trình phản ứng hóa học thực hiện sơ đồ: X ?Y ?Z (mỗi mũi tên viết một ph-ơng trình

phản ứng)

pdf1 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 Môn thi: Hoá học - Bổ túc trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ giáo dục và đào tạo 
Đề thi chính thức 
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006 
Môn thi: Hoá học - Bổ túc trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
A/ Lý thuyết (7,0 điểm) Thí sinh chọn một trong hai đề sau: 
Đề I 
Câu 1 (2,0 điểm) 
 Cho 3 chất sau: X là CH2=CH-COOH, Y là CH3CH2COOH, Z là CH3CH2CHO 
 1. Gọi tên các chất X, Y, Z. 
 2. Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học thực hiện sơ đồ: X → Y ← Z (mỗi mũi tên viết một ph−ơng trình 
phản ứng). 
 3. Trình bày ph−ơng pháp hóa học để nhận biết 3 lọ mất nhãn chứa riêng biệt dung dịch của từng chất X, Y, Z. 
Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học xảy ra. 
Câu 2 (1,5 điểm) 
 Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên viết một ph−ơng trình 
phản ứng và ghi rõ điều kiện, nếu có): Al R Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 R NaAlO2 
Câu 3 (1,5 điểm) 
 Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học xảy ra khi cho từng cặp chất sau phản ứng với nhau (ghi rõ điều kiện 
phản ứng, nếu có): 
 Na + H2O; Fe + Cl2; Cu + dung dịch AgNO3; Fe + dung dịch HNO3 (tạo khí NO); Al + Fe2O3 (tạo Fe). 
 Qua các ph−ơng trình phản ứng hóa học trên, hãy cho biết kim loại thể hiện tính chất hóa học chung gì? 
Câu 4 (2,0 điểm) 
 Cho các chất sau: C6H5OH, C6H5NH2, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOOH. Chất nào phản ứng đ−ợc 
 với: 
 a) Dung dịch NaOH 
 b) N−ớc Br2 
 Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học xảy ra. 
Đề II 
Câu 1 (2,0 điểm) 
 Từ propan viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên viết một 
ph−ơng trình phản ứng và ghi rõ điều kiện, nếu có): 
 Propan → CH4 → CH3Cl ⇄ CH3OH ⇄ HCHO → HCOOH 
Câu 2 (2,0 điểm) 
Từ Fe và các hóa chất cần thiết có đủ, hãy viết ph−ơng trình phản ứng hóa học điều chế trực tiếp ra các chất 
sau: FeS, Fe3O4, FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 
 Câu 3 (2,0 điểm) 
 Bằng ph−ơng pháp hóa học hãy nhận biết 4 dung dịch riêng biệt đựng trong 4 lọ mất nhãn sau: axit axetic, 
anđehit fomic, glixerin, r−ợu etylic. Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học xảy ra. 
Câu 4 (1,0 điểm) 
 Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên viết một ph−ơng trình 
phản ứng và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có): 
 Na ⎯⎯→←⎯ NaCl ⎯⎯→←⎯ NaOH 
B. Bài toán (3,0 điểm). Bắt buộc đối với tất cả thí sinh 
 Cho a gam hỗn hợp X chứa bột (Al, Mg). Chia X thành hai phần bằng nhau. 
 Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH (d−) thu đ−ợc 3,36 lít khí H2. 
 Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu đ−ợc 6,72 lít khí H2 và 0,2 lít dung dịch Y. 
 1. Viết các ph−ơng trình phản ứng hóa học xảy ra. 
 2. Tính khối l−ợng mỗi kim loại trong a gam hỗn hợp X ban đầu. 
 3. Tính nồng độ mol/ lít của các chất tan trong dung dịch Y. 
 Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho: Mg = 24; Al = 27. 
.........Hết......... 
Họ và tên thí sinh: ................................................................... . Số báo danh:............................................................................. 
Chữ ký của giám thị 1: ....................................................... Chữ ký của giám thị 2: .................................................. 

File đính kèm:

  • pdfDe06Hoabotuc.pdf