Kiểm tra một tiết môn: Toán 10 - Cơ bản

Câu 2: (1.5 điểm) Cho hai mệnh đề M: "a + b > 0" và K: "một trong hai số a hoặc b là số dương"

a) Phát biểu mệnh đề M K và xét tính đúng sai

b) Phát biểu mệnh đề M K bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"

c) Phát biểu mệnh đề đảo của M K và xét tính đúng sai

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 06/04/2019 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra một tiết môn: Toán 10 - Cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Lịch Hội Thượng	Kiểm Tra Một Tiết
Tổ Toán	Môn: Toán 10 - Cơ Bản
	Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh:	lớp: 10C
ĐỀ 1:
Câu 1: (1.5 điểm) Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau, và xét tính đúng sai của nó:
	a) M: ; 	 b) K: .	
Câu 2: (1.5 điểm) Cho hai mệnh đề P: "n chia hết cho 6" và Q: "n chia hết cho 3"
a) Phát biểu mệnh đề PQ và xét tính đúng sai
b) Phát biểu mệnh đề PQ bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"
c) Phát biểu mệnh đề đảo của PQ và xét tính đúng sai
Câu 3: (1.5 điểm) Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:
a) A = { nZ | }
b) B = { | kN và 1<k5 }
c) C = {xR | (x+3)(x-2)(x-1) = 0 }
Câu 4: (1.5 điểm) Cho các tập hợp sau:
A = { 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30 };	B = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 };
Tìm các tập ; ; ;
Câu 5: (4 điểm) Xác định các tập hợp số sau và biểu diễn chúng trên trục số 
a. 	b. 	c. 	d. 
Trường THPT Lịch Hội Thượng	Kiểm Tra Một Tiết
Tổ Toán	Môn: Toán 10 - Cơ Bản
	Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh:	lớp: 10C
ĐỀ 3:
Câu 1: (1.5 điểm) Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau, và xét tính đúng sai của nó:
	a) P: ; 	 b) Q: .	
Câu 2: (1.5 điểm) Cho hai mệnh đề M: "a + b > 0" và K: "một trong hai số a hoặc b là số dương"
a) Phát biểu mệnh đề MK và xét tính đúng sai
b) Phát biểu mệnh đề MK bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"
c) Phát biểu mệnh đề đảo của MK và xét tính đúng sai
Câu 3: (1.5 điểm) Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:
a) A = { nZ | }
b) B = { | kN và k5 }
c) C = {xR | x2 - 4 = 0 }
Câu 4: (1.5 điểm) Cho các tập hợp sau:
A = { 1; 2; 4; 8; 12; 16; 22 };	B = {1; 3; 4; 7; 12; 15; 18; 22 };
Tìm các tập ; ; ;
Câu 5: (4 điểm) Xác định các tập hợp số sau và biểu diễn chúng trên trục số 
a. 	b. 	c. 	d. 
Trường THPT Lịch Hội Thượng	Kiểm Tra Một Tiết
Tổ Toán	Môn: Toán 10 - Cơ Bản
	Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh:	lớp: 10C
ĐỀ 2:
Câu 1: (1.5 điểm) Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau, và xét tính đúng sai của nó:
	a) D: ; 	 b) C: .	
Câu 2: (1.5 điểm) Cho hai mệnh đề E: "Tam giác ABC vuông tại A" và F: "BC2 = AB2 + AC2"
a) Phát biểu mệnh đề EF và xét tính đúng sai
b) Phát biểu mệnh đề EF bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"
c) Phát biểu mệnh đề đảo của EF và xét tính đúng sai
Câu 3: (1.5 điểm) Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:
a) A = { nZ | }
b) B = { | kN và 1k3 }
c) C = {xR | x2 - x + 4 = 0 }
Câu 4: (1.5 điểm) Cho các tập hợp sau:
A = { -5; -3; -1; 0; 2; 4; 6 };	B = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 };
Tìm các tập ; ; ;
Câu 5: (4 điểm) Xác định các tập hợp số sau và biểu diễn chúng trên trục số 
a. 	b. 	c. 	d. 
Trường THPT Lịch Hội Thượng	Kiểm Tra Một Tiết
Tổ Toán	Môn: Toán 10 - Cơ Bản
	Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh:	lớp: 10C
ĐỀ 4:
Câu 1: (1.5 điểm) Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau, và xét tính đúng sai của nó:
	a) E: ; 	 b) F: .	
Câu 2: (1.5 điểm) Cho hai mệnh đề C: "số nguyên n có tận cùng bằng 0" và D: "n chia hết cho 5"
a) Phát biểu mệnh đề CD và xét tính đúng sai
b) Phát biểu mệnh đề CD bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"
c) Phát biểu mệnh đề đảo của CD và xét tính đúng sai
Câu 3: (1.5 điểm) Viết lại các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:
a) A = { nN | }
b) B = { | kN và 0 k 3 }
c) C = {xR | (x - 2)2 = 0 }
Câu 4: (1.5 điểm) Cho các tập hợp sau:
A = { 2; 3; 5; 7; 11; 13; 19; 23; 29};	B = {1; 3; 4; 7;11; 18; 29};
Tìm các tập ; ; ;
Câu 5: (4 điểm) Xác định các tập hợp số sau và biểu diễn chúng trên trục số 
a. 	b. 	c. 	d. 

File đính kèm:

  • dockiem tra 1 tiet menh de-tap hop.doc
Giáo án liên quan