Kiểm tra học kì II tổ hoá –sinh môn : hoá 10 cơ bản

Câu 1: Một phản ứng hóa học được biểu diễn như sau: A+ B C+ D

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

A. Chất xúc tác. B. Nồng độ các chất phản ứng. C. Nồng độ các chất sản phẩm. D. Nhiệt độ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II tổ hoá –sinh môn : hoá 10 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Caáp II-III Sôn Thaønh KIEÅM TRA HOÏC KÌ II
Toå Hoaù –Sinh Moân : Hoaù 10 Cô Baûn (Ñeà 101)
Câu 1: Một phản ứng hóa học được biểu diễn như sau: A+ BC+ D
Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:
A. Chất xúc tác. 	B. Nồng độ các chất phản ứng. C. Nồng độ các chất sản phẩm. 	D. Nhiệt độ.
Câu 2: Cho phản ứng sau: H2(k) + Br2 (k) 2HBr (k) . H < 0.
	Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nào?
A. Theo chiều thuận B. Không chuyển dịch. C. Theo chiều nghịch	 D. Khó xác định.
Câu 3: Cho phản ứng sau: 2NO + O2 2NO2 . H= -124(Kj/mol).
	Phản ứng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi:
A. Tăng áp suất B. Tăng nhiệt độ	 C. Giảm nhiệt độ	 D. Câu A và Cđúng.
Câu 4: Cho hỗn hợp khí gồm 0,8g oxi và 0,8g hiđro tác dụng với nhau, khối lượng nước thu được là:
 A. 1,6g B. 0,9g C. 1,2g	D. 
Câu4: H2SO4 đặc có những tính chất hóa học đặc trưng nào?
A.Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. B.Tính oxi hóa mạnh và tính háo nước.
C.Tác dụng với kim loại hoạt động,giải phóng khí hiđro. D.Tác dụng với oxit bazơ và bazơ.
 Câu 5: Khí SO3 có tên gọi là : 
 A. Lưu huỳnh tri oxit.	 B. Lưu huỳnh IV oxit .	C. Khí sunfurơ. D. Anhiđric sunfurơ.
Câu 6 : Khí hiđro sunfua là một chất có mùi : 
A. Trứng thối 	 B. Xốc 	C. Không mùi 	 D. Hắc . 
Câu7: Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 4 dung dịch sau: K2SO4,KCl,H2SO4,HCl. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết 4 dung dịch trên.
 A. Qùy tím và dung dịch BaCl2. B. Dung dịch brom và dung dịch AgNO3.
 C.Dung dịch NaOH và dung dịch BaCl2. D. Qùy tím và dung dịch NaOH.
Caâu 8: Hoøa tan 36,5 gam hidro clorua vaø nöôùc ñöôïc dung dòch A. Cho vaøo dung dòch A 300g dung dòch NaOH 10% thu ñöôïc dung dòch B, dung dòch B coù tính :
A. Axit 	B. Kieàm 	C. Trung tính 	D. Trung hoøa.
Caâu9: Nöôùc Javen laø :
A. Dung dòch goàm KCl vaø KClO. B.Dung dòch goàm HCl vaø HClO.
C. dung dòch goàm NaCl vaø NaClO. D. Caùc caâu Avaø B ñuùng.
Caâu 10: Xeùt caùc phaûn öùng thuaän nghòch : N2 + 3H2 2NH3 + Q khi theâm laàn löôïc: vaøo moät löôïng nitô, haï aùp suaát cuûa heä, theâm vaøo moät löôïng amoniac. Caân baèng phaûn öùng dòch chuyeån theo chieàu laàn löôïc :
A.Thuaän, thuaän, nghòch.	B. nghòch, nghòch, thuaän. C. Nghòch, thuaän, thuaän. D. Thuaän, nghòch, thuaän.
Caâu 11: Toác ñoä cuûa moät phaûn öùng taêng leân bao nhieâu laàn neáu to taêng töø 30 oC leân 60 oC ? Bieát raèng khi nhieät ñoä taêng leân 10 oC thì toác ñoä phaûn öùng taêng leân gaáp 2.
A. 8 laàn 	B. 16 laàn	C. 32 laàn 	D. 20 laàn.
Caâu 12: Cho 4,6 g löu huyønh phaûn öùng vôùi 4,6 g Na. Sau ñoù cho dung dòch HCl vaøo saûn phaåm thu ñöôïc thì thaáy coù V lít khí bay ra (ñktc), bieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, ñònh V:
A . 1,12 lít.	 B. 2,24 lít 	 C. 3,36 lít 	 D. 6,72 lít.
Caâu 13: Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
 A. Nồng độ, áp suất B. Nhiệt độ và chất xúc tác C. Diện tích bề mặt và nhiệt độ D. Tất cả đều đúng
Caâu14: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng:
 A. Xảy ra theo một chiều từ trái sang phải. B. Xảy ra theo một chiều từ phải sang trái
 C. Xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau. B. A và C đúng
Caâu 15: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cân bằng hóa học:
A.Nồng độ, nhiệt độ, áp suất B. Nồng độ, nhiệt độ, xúc tác. C. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác. D.Tất cả các ý trên.
Caâu 16: 
Câu 17: Cho hỗn hợp kim loại có khối lượng 2,17g tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch thu được sau phản ứng là (gam)
A. 7,495 B. 7,945 C. 7,594 D. 7,549
Câu 18: 
Câu 19: 
Câu 20: 
Caâu 21: Cho 9,2 gam hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi Fe, Cu vaøo dd HCl dö . Sau phaûn öùng thu ñöôïc 6,4 gam chaát raén khoâng tan . theå tích khí thu ñöôïc ôû ñieàu kieän chuaån laø:
A. 4,48 lít B. 1,12 lít C. 2,553 lít D. 8,96 lít 
Caâu 22: Coù theå duøng thuoác thöû naøo ñeå nhaän bieát ion Bromua (Br_) trong dd:
A. Quøy tím B.Dung dòch phenolphtalein C. Dung dòch AgNO3 D. Dung dòch BaCl2 
 Caâu 23: Thöù töï ñoä maïnh caùc axít taêng daàn laø:
A. HF < HCl < HBr < HI B. HI< HBr< HCl< HF 
 C. HCl < HBr <HI <HF D. Taâùt caû ñeàu sai.
Caâu 24: Khoâng khí coù laãn Cl2 , SO2 , H2S laø khoâng khí bò oâ nhieãm. Muoán loaïi boû caùc taïp chaát naøy ta cho khoâng khí bò oâ nhieãm loäi qua dd:
A. HCl B. Br2 C. NaOH D. Moät dung dòch khaùc
Caâu 25 : Hoøa tan heát moät kim loaïi hoùa trò II vaøo löôïng dung dòch HCl 14,6% vöøa ñuû ñöôïc moät
 dung dòch muoái coù noàng ñoä 18,19 %. Ñoù laø kim loaïi
A. Ca B. Zn C.Ba D. Mg
Caâu 26: 
Câu 27. Cho phản ứng oxi hóa – khử:
KMnO4 + KCl + H2SO4 MnSO4 + K2SO4 + Cl2 + H2O
Cho hệ số cân bằng là:
A. 4, 12, 10, 4, 10, 8, 6	B. 2, 10, 8, 2, 6, 5, 8
C. 2, 6, 10, 4, 8, 10, 6	D. 2, 6, 10, 4, 6, 5, 8
Câu28. Hãy cho biết axit nào sau đây có đặc tính ăn mòn thủy tinh:
A.HF	B. H2S	C. HCl	D. HBr
Câu 29: Trộn 2 thể tích dung dòch H2SO4 0,2M với 3 thể tích dung dòch H2SO4 0,5M được dung dòch H2SO4 có nồng độ mol là:
A. 0,4M B. 0,25M C. 0,38M D. 0,15M
Câu 30: 

File đính kèm:

  • docDe hkII l10cb02.doc