Kiểm tra 1 tiết (tiết 17) môn: Tin học 8 (năm 2014 - 2015)

I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )

 * Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :

Câu 1. Từ nào sau đây là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

 A. Uses; B. Hinh_tron; C. End; D. A và C.

Câu 2. Phạm vi giá trị nào sao đây là phạm vi giá trị của kiểu dữ liệu số nguyên

 (integer)?

 A. 215 đến 215 -1; B. -215 đến 215 - 1; C. -215 đến 215 -1; D. -215 đến 215.

Câu 3. Kết quả của phép toán 45 div 2 mod 3 + 1 là bao nhiêu?

A. 7; B. 5; C. 3; D. 2.

Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo nào sau đây đúng?

 A. var a, b : integer; B. var x = real;

 C. const x := 5 ; D. var thong bao : string.

Câu 5. Trong ngôn ngữ lập trình Pasal, câu lệnh gán nào sau đây đúng?

A. x := real; B. y = a +b; C. z := 3; D. i = 4.

 

docx22 trang | Chia sẻ: minhanh03 | Ngày: 23/10/2018 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kiểm tra 1 tiết (tiết 17) môn: Tin học 8 (năm 2014 - 2015), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¸c c©u lÖnh mµ m¸y tÝnh cÇn thùc hiÖn. §©y lµ 
 phÇn b¾t buéc ph¶i cã. 	(0,5 đ)
Câu 3: (1,5 điểm): điểm giống và khác nhau giữa biến và hằng:
 */ Giống nhau: 0,5 điểm
 + Biến và hằng cùng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
 +Biến và hằng phải được khai báo trước khi sử dụng.
 */ Khác nhau: 1 điểm.
 + Trong phần khai báo: Biến chỉ cần khai báo kiểu dữ liệu, còn hằng phải được khai 
 báo giá trị cụ thể.
 + Biến có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình còn hằng là đại lượng có giá trị 
 không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. 
Câu 4: (1 điểm):Hai lÖnh Writeln('100'); vµ Writeln(100); kh«ng t­¬ng ®­¬ng víi nhau. 
 V× mét lÖnh in ra mµn h×nh x©u ký tù biÓu diÔn sè 100 cßn lÖnh kia in ra mµn h×nh 
 sè 100.
Câu 5: A/ Biến đổi các biểu thức sau về dạng biểu thức trong Pascal:
a. (x3+1) – 7x + 5 	 (x*x*x +1)-7*x=5 (0,5 đ )
 b. ((3+5)/6)+2*2*2*x*x*x (0,5 đ)
 c. 	 ((x + y)*5)/(x – y)	(0,5 đ)	
 d. ((a*b + c)*d)/(x*y*z)	 (0,5 đ)
 B/ Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal về dạng biểu thức toán:
 a) b*b*b*c/(3*a)	 	 (0,5 đ)
	 b) (5*x + 3*y)/(x + y) 	(0,5 đ)
ĐỀ 2
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
D
D
A
C
Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
II/ TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: (1 điểm): Cấu trúc chung của chương trình gåm: PhÇn khai b¸o vµ phÇn th©n.
 - PhÇn khai b¸o th­êng gåm c¸c c©u lÖnh dïng ®Ó: 
 + Khai b¸o tªn ch­¬ng tr×nh. 	(0,25 đ)
 + Khai b¸o c¸c th­ viÖn (chøa c¸c lÖnh viÕt s½n cÇn sö dông trong ch­¬ng tr×nh) vµ 
 mét sè khai b¸o kh¸c. 	(0,25 đ)
 - PhÇn th©n cña ch­¬ng tr×nh gåm c¸c c©u lÖnh mµ m¸y tÝnh cÇn thùc hiÖn. §©y lµ 
 phÇn b¾t buéc ph¶i cã. 	(0,5 đ)
Câu 2: (0,5điểm): ViÖc t¹o ra ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh gåm 2 b­íc sau:
 - B1: ViÕt ch­¬ng tr×nh b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh. 	(0,25 đ)
 - B2: DÞch ch­¬ng tr×nh thµnh ng«n ng÷ m¸y ®Ó m¸y tÝnh hiÓu ®­îc.	(0,25 đ)
Câu 3: (1,5 điểm): điểm giống và khác nhau giữa biến và hằng:
 */ Giống nhau: 0,5 điểm
 + Biến và hằng cùng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.
 +Biến và hằng phải được khai báo trước khi sử dụng.
 */ Khác nhau: 1 điểm.
 + Trong phần khai báo: Biến chỉ cần khai báo kiểu dữ liệu, còn hằng phải được khai 
 báo giá trị cụ thể.
 + Biến có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình còn hằng là đại lượng có giá trị 
 không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. 
Câu 4: (1 điểm):Hai lÖnh Writeln('100'); vµ Writeln(100); kh«ng t­¬ng ®­¬ng víi nhau. 
 V× mét lÖnh in ra mµn h×nh x©u ký tù biÓu diÔn sè 100 cßn lÖnh kia in ra mµn h×nh 
 sè 100.
Câu 5:
A/ Biến đổi các biểu thức sau về dạng biểu thức trong Pascal:
 a. a*a/((2*b+c)*(2*b+c)) ( 0,5 đ)
 	 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4)+1/(4*5) (0,5đ) 
 c. ax2+bx+c	 a*x*x+b*x+c (0,5 đ)
 d. (a-b)/(c-d)+a*a (0,5 đ)
B/ Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal về dạng biểu thức toán:
(a + b)*(a + b)- x/y 	(0,5 đ)
b. b/(a*a + c) (0,5 đ)
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 8/. . . 
KIỂM TRA 15'
Môn: Tin Học 8
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
Đề trắc nghiệm - Đề 1
Câu 1. Xác định bài toán là:
A. Tìm INPUT và OUTPUT 	B. Viết thuật toán của bài toán
	C. Viết chương trình	D. Tìm đáp số bài toán.
Câu 2. Hãy chọn khai báo sai trong các khai báo sau đây:
	A. Var x, y : integer;	B. Var y: real; 	C. Const m: integer;	D. Const n = 8;
Câu 3.Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho biến x ta dùng câu lệnh nào sau đây?
	A. Writeln(‘x’);	B. Readln(x);	C. Writeln(x);	D.Readln(‘x’);
Câu 4.Cú pháp câu lệnh rẻ nhánh dạng thiếu là:
	A. if then ;
	B.then if else ;
	C. if then else ;	
	D. if then ;
Câu 5. Cho biến x có giá trị bằng 6. Sau khi thực hiện câu lệnh "if 36 mod 3 = 1 
 then x:=x + 4" thì x có giá trị bao nhiêu?
	A. 4	B. 6	C. 12	D. 10
Câu 6. Thể hiện bằng ngôn ngữ Pascal câu nói: Nếu a>b thì in ra màn hình giá trị của a. Ta viết như sau:
	A. If ab then Writeln(a);
	C. ab Write(a);
Câu 7. Câu lệnh nào trong Pascal viết sai:
	a. if n mod 2 =0 then write(‘Đo la so chan’);
	b. if a>0 then write(‘a la so dương’) else write(‘a la so am’);
	c. if a+b then T:=10;
	d. if n = 2 then a:=b;
Câu 8. Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
C. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
D. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
Câu 9. Sau câu lệnh dưới đây thì giá trị của x là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của x bằng 9:
 if x>10 then x:=x+1;
A.11 B. 10 C. 9 D.12
Câu 10. Kết quả phép toán 17 div 5 bằng:
	A. 2	B. 3	C. 3,4	D. 1
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp: 8/. . . 
KIỂM TRA 15'
Môn: Tin Học 8
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
Đề trắc nghiệm - Đề 2
Câu 1.Cú pháp câu lệnh rẻ nhánh dạng thiếu là:
	A. if then ;
	B.then if else ;
	C. if then else ;	
	D. if then ;
Câu 2. Cho biến x có giá trị bằng 6. Sau khi thực hiện câu lệnh "if 36 mod 3 = 1 then x:=x + 4" thì x có giá trị bao nhiêu?
	A. 4	B. 6	C. 12	D. 10
Câu 3. Thể hiện bằng ngôn ngữ Pascal câu nói: Nếu a>b thì in ra màn hình giá trị của a. Ta viết như sau:
	A. If ab then Writeln(a);
	C. ab Write(a);
Câu 4. Xác định bài toán là:
A. Tìm INPUT và OUTPUT 	B. Viết thuật toán của bài toán
	C. Viết chương trình	D. Tìm đáp số bài toán.
Câu 5. Hãy chọn khai báo sai trong các khai báo sau đây:
	A. Var x, y : integer;	B. Var y: real; 	C. Const m: integer;	D. Const n = 8;
Câu 6.Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho biến x ta dùng câu lệnh nào sau đây?
	A. Writeln(‘x’);	B. Readln(x);	C. Writeln(x);	D.Readln(‘x’);
Câu 7. Sau câu lệnh dưới đây thì giá trị của x là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của x bằng 9:
 if x>10 then x:=x+1;
A.11 B. 10 C. 9 D.12
Câu 8. Kết quả phép toán 17 div 5 bằng:
	A. 2	B. 3	C. 3,4	D. 1
Câu 9. Câu lệnh nào trong Pascal viết sai:
	a. if n mod 2 =0 then write(‘Đo la so chan’);
	b. if a>0 then write(‘a la so dương’) else write(‘a la so am’);
	c. if a+b then T:=10;
	d. if n = 2 then a:=b;
Câu 10. Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →Viết chương trình→Mô tả thuật toán.
B. Mô tả thuật toán→Viết chương trình→ Xác định bài toán.
C. Viết chương trình→Mô tả thuật toán→ Xác định bài toán
D. Xác định bài toán →Mô tả thuật toán→Viết chương trình.
ÑEÀ KIEÅM TRA THÖÏC HAØNH (Tiết 32)
 Môn Tin học 8
Cho chương trình: 
 Program So_Lon_Nhat_1;
 Uses crt
 Var a,b,c,d: real;
 Begin
 Clrscr;
 Write('Nhap so thu nhat'); readln(a);
 Write('Nhap so thu hai') readln(b);
 Write('Nhap so thu ba');readln(c);
 Write('Nhap so thu tu:')readln(d);
 if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln('So lon nhat la:',a:10:2);
 if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln(So lon nhat la:,b:10:2);
 if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln('So lon nhat la:'c:10:2)
 if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln('So lon nhat la:',d:10:2);
 readln
 end;
 a. Hãy gõ chương trình trên, tìm lỗi và sửa lại cho đúng. (4đ)
 b. Chạy chương trình và lưu chương trình với tên: Solonnhat.pas (2đ)
Viết chương trình nhập hai số a, b từ bàn phím, in ra màn hình tổng hai số đó?(4đ)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung ( đáp án đúng )
Điểm
1
a. Gõ, sửa lỗi.
Program So_Lon_Nhat_1;
Uses crt;
Var a,b,c,d: real;
Begin
 Clrscr;
 Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);
 Write('Nhap so thu hai:');readln(b);
 Write('Nhap so thu ba:');readln(c);
 Write('Nhap so thu tu:');readln(d);
 if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln('So lon nhat la:',a:10:2);
 if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln('So lon nhat la:',b:10:2);
 if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln('So lon nhat la:',c:10:2);
 if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln('So lon nhat la:',d:10:2);
 readln
end.
b. Chạy chương trình và lưu chương trình chính xác.
0,5 đ
0, 5 đ
1 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2 đ
2
 Viết chương trình nhập hai số a, b từ bàn phím, in ra màn hình tổng hai số đó.
Program TinhTong;
Var a,b,S:Integer;
Begin	
Write(’nhap so a =’); readln(a);
Write(’nhap so b =’);readln(b);
S:=a + b;
Write(a,’+’,b,’=’,’S’);
Readln;
End.	
0,5 đ
0.5 đ đ
0.5 đ đ
0.5 đ
0.5 đ đ
0.5 đ đ
0.5 đ đ
0.5 đ
KIEÅM TRA CHẤT LƯỢNG HK1 (Tiết 35 )
MOÂN: Tin học 8 (14-15)
 (Các em làm bài trực tiếp vào tờ giấy thi này)
 Hoï vaø teân:............................................................
 Lôùp: .........
 ĐỀ I
I/ TRẮC NGHIỆM : (5 điểm ) – 20phút
	* Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :
Câu 1: Thiết bị nào dưới đây được dùng để ra lệnh cho máy tính? (NB)
 A. Bàn phím;	B. Loa;	C. Màn hình;	 D. Máy in.
Câu 2: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal? (NB)
 A. Lop 8A;	B. Tbc;	C. Begin	 	D. 8B.
Câu 3: Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào: (NB)
 A. Ctrl + F9	 B. Alt + F9	C. F9	D. Ctrl + Shitf + F9
Câu 4: Chọn câu lệnh viết đúng. (TH)
 if x:= 7 then a = b;	C. if x > 5; then a:= b;
 B. if x > 5 then a:= b; m:=n;	D. if x > 5 then a:= b; else m:=n;
Câu 5: Câu lệnh Writeln( ‘5+20=’, 20+5) dùng để in ra biểu thức nào dưới đây? (TH)
 5 + 20 = 25 	C. 5+20 = 20+5
 25 = 20+5 	D. 25 = 25
Câu 6: Khai báo nào sau đây là đúng ? (TH)
Var a:= 10 	C. Const x=2	
Var x:= Integer 	D. Const x: real	
Câu 7: Biểu thức (a2 + b).(1+c)2 viết bằng ký hiệu trong pascal là: (NB)
(a^2 + b)*(1+c)^2 	C. (a.a+b).(1+c).(1+c)
(a*a+b)*(1+c)*(1+c) 	D. (Sqr(a)+b)*Sqr1+c
Câu 8: Các câu lệnh Pascal sau đây những câu lệnh nào viết đúng ? (TH)
if x := 7 then a=b;
If x > 2 then a := a+ 1;
If x <=1 then; a:= a+ 1 ; a:= b;
If x> 2 then a:= a + 1; else a:= b;
Câu 9: Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm có bao nhiêu bước? (NB)
 A. 2;	B. 3;	C. 4;	D. 5.
Câu 10: Kết quả của phép chia 9 Mod 8 là: (NB)
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 11: Kết quả của phép chia 9 DIV 5 là: (NB)

File đính kèm:

  • docxDE THI HK1TIN 8.docx
Giáo án liên quan