Hướng dẫn triển khai phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2014-2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đổi mới nội dung và hình thức triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ ” trong giai đoạn mới; giáo dục thiếu nhi ý thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội; tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

- Tích cực xây dựng quỹ Đội ở cơ sở và đóng góp xây dựng Thư viện mẫu và “Tủ sách học đường” giúp bạn nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Phong trào được triển khai gắn với phát triển văn hóa đọc, giáo dục tinh thần tương thân tương ái trong thiếu nhi. Tham gia ủng hộ xây dựng sân chơi dành tặng thiếu nhi ở đảo Trường Sa từ nguồn kinh phí trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”

- Phong trào cần được tuyên truyền và triển khai rộng rãi, đồng bộ trong các cơ sở Đội, đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với đổi tượng thiếu nhi và điều kiện thực tế của từng đơn vị.

- Kinh phí thu được phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước.

 

doc3 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn triển khai phong trào kế hoạch nhỏ giai đoạn 2014-2017, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN MÈO VẠC
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số: 06/HD-PGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Mèo Vạc, ngày 22 tháng 9 năm 2014
HƯỚNG DẪN
Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2014-2017
Thực hiện hướng dẫn số 244 HD/HĐĐTW ngày 24 tháng 11 năm 2013, về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ ” giai đoạn 2014 -2017;
Căn cứ Hướng dẫn số 76 HD/HĐĐ của Hội đồng Đội tỉnh Hà Giang ngày 08/9/2014 về việc triển khai phong trao Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2014-2017;
Phòng GD&ĐT Mèo Vạc hướng dẫn các cơ sở Đội tại các đơn vị trường học tiếp tục triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2014-2017 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đổi mới nội dung và hình thức triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ ” trong giai đoạn mới; giáo dục thiếu nhi ý thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội; tiết kiệm, bảo vệ môi trường...
- Tích cực xây dựng quỹ Đội ở cơ sở và đóng góp xây dựng Thư viện mẫu và “Tủ sách học đường” giúp bạn nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Phong trào được triển khai gắn với phát triển văn hóa đọc, giáo dục tinh thần tương thân tương ái trong thiếu nhi. Tham gia ủng hộ xây dựng sân chơi dành tặng thiếu nhi ở đảo Trường Sa từ nguồn kinh phí trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”
- Phong trào cần được tuyên truyền và triển khai rộng rãi, đồng bộ trong các cơ sở Đội, đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với đổi tượng thiếu nhi và điều kiện thực tế của từng đơn vị.
- Kinh phí thu được phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Nội dung
- Phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới được phát động trong các cơ sở Đội từ năm 2014 đến năm 2017 nhằm xây dựng "Tủ sách học đường ” cho các Liên đội vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và Tham gia ủng hộ xây dựng sân chơi dành tặng thiếu nhi ở đảo Trường Sa từ nguồn kinh phí trong phong trào “Kế hoạch nhỏ”
- Các cơ sở Đội tại các đơn vị trường học tích cực tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới trong năm học 2014 - 2015; tùy tình hình cụ thể, các cơ sở Đội có thể phát động thu gom các phế liệu hoặc hình thức khác sao cho phù hợp với tình hình địa phương.
- Phong trào cần phát động ngay từ đầu các năm học, việc tổ chức thu gom phải được tổ chức thường xuyên theo từng học kỳ (ít nhất 1 tuần/học kỳ) để đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào.
2. Hình thức
+ Thu gom ủng hộ sách
- Các liên đội khu vực thị trấn tổ chức thu gom sách, truyện còn sử dụng được đóng gói gửi tới các liên đội vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khu vực khó khăn.	
- Các liên đội vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách tiếp nhận sách, truyện, tổ chức phong trào, các buổi sinh hoạt, đọc sách truyện tại liên đội mình.
+ Thu gom gây quỹ
- Đối với các loại giấy phế liệu: Tiến hành vận động học sinh thu nhặt giấy vụn trong quá trình vệ sinh trường, lớp; tích lũy sách báo đã qua sử dụng hàng ngày để tham gia phong trào. Các đơn vị cần tổ chức thu gom gọn trong thời gian nhất định, thuận lợi cho việc phòng chống cháy nổ và không làm ảnh hưởng tới cảnh quan vệ sinh môi trường.
- Đối với các hình thức khác: Tùy tình hình thực tế, các đơn vị có thể phát động thu gom, quyên góp các sản phẩm khác như: thu gom vỏ chai, vỏ nhựa, phế liệu, sắt vụn... trồng Gừng trong bao tải để bán, trồng rau “Vườn rau kế hoạch nhỏ ” trong các trường Nội trú, Bán trú bán lại cho nhà trường để gây quỹ... đảm bảo hình thức thu gom và tiêu thụ cho phù hợp.
* Lưu ý: Tuyệt đối không để tình trạng các em mua giấy phế liệu bên ngoài để nộp; không thu tiền trực tiếp từ thiếu nhi dưới mọi hình thức.
Chỉ tiêu vận động:
+ Đối với thiếu nhi vùng III tối thiếu: 2kg/em/năm.
+ Đối với thiếu nhi vùng II tối thiếu: 3kg/em/năm.
- Tùy tình hình thực tế các địa phương có thể tăng chỉ tiêu đóng góp nhưng cần phải có sự đồng thuận của Hội đồng Sư phạm nhà trường và Phụ huynh học sinh.
- Ngoài mức quy định trên khuyến khích các em tình nguyện đóng góp thêm nếu có điều kiện. Tuyệt đối không được gò ép mang tính bắt buộc; miễn thực hiện đối với các em khuyết tật. Giảm 1/2 mức đóng góp đối với các em nhi đồng lớp 1,2.
III. TỈ LỆ PHÂN BỐ KINH PHÍ
- Cấp Liên đội: giữ lại 40% kinh phí trên tổng kinh phí thu được để xây dựng tủ sách, mua sắm tài liệu và tổ chức các hoạt động Đội tại liên đội. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đơn vị trường Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc trên toàn huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “kế hoạch nhỏ” trong nhà trường.
- Làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của phong trào tới các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng và Phụ huynh học sinh.
- Báo cáo sơ kết việc thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ " gửi về Hội đồng Đội Huyện trước ngày 10/5 hàng năm.
Trên đây là Hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2014-2017 của Phòng GD&ĐT. Yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện. 
Nơi nhận:
- BLĐ Phòng GD&ĐT;
- Các trường TH, THCS;
- Hội Đồng đội Huyện Mèo Vạc;
- Lưu: VT, CM THCS.	
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Lâm Quang Hưng

File đính kèm:

  • dockế hoạch nhỏ.doc
Giáo án liên quan