Giáo án Tự chọn 11 - Tiết 8: Phương trình thuần nhất

Chuyên Đề 2: phương trình lượng giác

 Bài 8: phương trình thuần nhất (1 tiết)

Tiết 1

I. Mục tiêu.

1) Kiến thức:

Giúp học sinh nắm vững cách giải một số loại phương trình lượng giác đơn giản: dạng phương trình bậc nhất bậc hai đối với một hàm số lượng giác,dạng phương trình bậc nhất đối với sin và cos,dạng phương trình thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx,một vài phương trình có thể quy về các dạng trên.

2) Kỹ năng:

Giúp học sinh nhận biết và giải thành thạo các dạng phương trình nêu trong bài.

3) Tư duy:

4) Thái độ:

-- Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/04/2019 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn 11 - Tiết 8: Phương trình thuần nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Tân Yên 2
Tổ Toán
Tiết theo phân phối chương trình :8.
	Chuyên Đề 2: phương trình lượng giác 
	Bài 8: phương trình thuần nhất (1 tiết)	
Ngày soạn:15/10/2008.
Tiết 1
I. Mục tiêu.
1) Kiến thức:
Giuựp hoùc sinh naộm vửừng caựch giaỷi moọt soỏ loaùi phửụng trỡnh lửụùng giaực ủụn giaỷn: daùng phửụng trỡnh baọc nhaỏt baọc hai ủoỏi vụựi moọt haứm soỏ lửụùng giaực,daùng phửụng trỡnh baọc nhaỏt ủoỏi vụựi sin vaứ cos,daùng phửụng trỡnh thuaàn nhaỏt baọc hai ủoỏi vụựi sinx vaứ cosx,moọt vaứi phửụng trỡnh coự theồ quy veà caực daùng treõn.
2) Kỹ năng:
Giuựp hoùc sinh nhaọn bieỏt vaứ giaỷi thaứnh thaùo caực daùng phửụng trỡnh neõu trong baứi.
3) Tư duy:
4) Thái độ:
-- Cú tinh thần hợp tỏc, tớch cực tham gia bài học, rốn luyện tư duy logic.
II. Chuẩn bị phương tiện day học.
1) Giáo Viên: Cỏc phiếu học tập, bảng phụ
2) Học Sinh: Kieỏn thửực ủaừ hoùc veà PTLG cơ bản, PTLG chỉ chứa 1 hàm số LG của 1 cung LG.
 III. Gợi ý về PPDH.
Cơ bản dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen hoạt động nhóm.
IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.
1) Kiểm tra bài cũ: Giải PT: cos2x - sin2x = 1 ( 10' )
2) Bài mới:
Hoạt động 1: Giải PTLG thuần nhất đối với sinx và cosx.
t
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng
15'
ẹửa Pt ủaừ cho veà pt cụ baỷn ủaừ hoùc ụỷ tieỏt trửụực.
Giải PT.
Xaực ủũnh kieỏn thửực trong SGK.
_ Hửụựng daón HS nhận xét x là nghiệm PT thì cosx ntn? Từ đó có PP ủeồ giaỷi PT.
_ ẹửa ra phửụng phaựp toồng quaựt cho loaùi phửụng trỡnh naứy( Yeõu caàu hs ủũnh vũ kieỏn thửực trong SGK)
3.Phửụng trỡnh thuần nhaỏt ủoỏi vụựi sinx vaứ cosx: asinx +bsinxcosx + ccosx =0
Ví dụ 1: GPT: : 4sinx -5sinxcosx - 6cosx =0
Hoạt động 2: Khắc sâu kiến thức
t
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng
10'
-Thaỷo luaọn theo nhoựm vaứ cửỷ ủaùi dieọn baựo caựo.
-Theo doừi caõu traỷ lụứi vaứ nhaọn xeựt,chổnh sửỷa choó sai neỏu coự
- Chia nhóm.
- Giải PT tìm nghiệm.
* Vớ duù 2: Giaỷi phửụng trỡnh:
sinx – sinx cosx = 0.
Hoạt động 3: Khắc sâu kiến thức
t
Hoạt động của HS
Hoạt động của GV
Ghi bảng
7'
-Thaỷo luaọn theo nhoựm vaứ cửỷ ủaùi dieọn baựo caựo.
-Theo doừi caõu traỷ lụứi vaứ nhaọn xeựt,chổnh sửỷa choó sai neỏu coự
- Chia 4 nhóm 2 nhóm làm 1 cách.
- Giải PT tìm nghiệm.
*Vớ duù3: Giaỷi phửụng trỡnh sau bằng 2 PP:
2sinx - sinxcosx + 2cosx = -3
3) Củng cố: 3' Khắc sâu pp giảI PT thuần nhất đối với sinx và cosx
4) Bài tập về nhà: Toàn bộ các BT SGK và SBT có liên quan tới PT thuần nhất đối với sinx và cosx.

File đính kèm:

  • docTC T8.doc