Giáo án Tự chọn 11 - Tiết 4: Phép vị tự

Chuyên Đề 1: phép biến hình

 Bài 4: phép vị tự (1 tiết)

Tiết 1

I. Mục tiêu.

 Kiến thức: củng cố các kiến thức về định nghĩa của phép vị tự, tâm vị tự, tỉ số vị tự và các tính chất của phép vị tự.

 - Kỹ năng: Biết dựng ảnh của một số hình đơn giản qua phép vị tự, đặc biệt là ảnh của đường tròn. Biết xác định tâm vị tự của hai đường tròn cho trước.

 - Tư duy: từ định nghĩa và tính chất của phép vị tự kiểm tra được các phép đối xứng tâm, đối xứng trục, phép đồng nhất, phép tịnh tiến có phải là

phép vị tự hay không.

 - Thái độ: tích cực, chủ động trong các hoạt động.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 26/04/2019 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn 11 - Tiết 4: Phép vị tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THPT T©n Yªn 2
Tæ To¸n
TiÕt theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh :4.
	Chuyªn §Ò 1: phÐp biÕn h×nh 
	Bµi 4: phÐp vÞ tù (1 tiÕt)	
Ngµy so¹n:05/10/2008.
TiÕt 1
I. Môc tiªu.
 Kiến thức: cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ định nghĩa của phép vị tự, tâm vị tự, tỉ số vị tự và các tính chất của phép vị tự.
 - Kỹ năng: Biết dựng ảnh của một số hình đơn giản qua phép vị tự, đặc biệt là ảnh của đường tròn. Biết xác định tâm vị tự của hai đường tròn cho trước.
 - Tư duy: từ định nghĩa và tính chất của phép vị tự kiểm tra được các phép đối xứng tâm, đối xứng trục, phép đồng nhất, phép tịnh tiến có phải là 
phép vị tự hay không.
 - Thái độ: tích cực, chủ động trong các hoạt động.
II. ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn day häc.
- Chuẩn bị của thầy: So¹n gi¸o ¸n, b¶ng phô
Chuẩn bị của trò: Nắm được kiến thức cũ: định nghĩa các tính chất của phép đối xứng trục, đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép đồng nhất.
III. Gîi ý vÒ PPDH.
C¬ b¶n dïng ph­¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn t­ duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng.
1) KiÓm tra bµi cò: Nªu kn phÐp vÞ tù, c¸ch x¸c ®Þnh t©m vÞ tù cña hai ®­êng trßn
2) Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1 Bài toán 1: Tam giác ABC có 2 đỉnh B,C cố định còn đỉnh A chạy trên mọtt đường tròn (O;R) cố định không có điểm chung với đường thẳng BC. Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác.
t
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
10'
HS lắng nghe, hiểu nhiệm vụ.
- gọi I là trung điểm BC
- G là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi nào?
- gợi mở để hs đưa ra nhận xét quỹ tích G là ảnh của đường tròn (O;R) qua phép vị tự tâm I, tỉ số k= 1/3
- Yêu cầu Hs xác định quỹ tích đó.
Ứng dụng của phép vị tự
Ho¹t ®éng 2 Bài toán 2: Cho tam giác ABC với trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng (như vậy khi 3 điểm G, H, O không trùng nhau thì chúng cùng nằm trên một đường thẳng được gọi là đường thẳng Ơ-le ).
t
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
13'
 HS từng bước tiến hành các hoạt động dưới sự HD của GV và các hoạt động thành phần 1), 2), 3) như sgk để chủ động lĩnh hội tri thức
hs trả lời câu hỏi 2 sgk/29
- Cho Hs tiến hành HĐ2 sgk/29
- Gv chủ động dành thời gian để Hs thực hiện các hoạt động thành phần 1), 2), 3) như sgk đã hướng dẫn.
- Gv quan sát, hướng dẫn và điều chỉnh sai sót kịp thời nếu cần.
- Gọi hs trả lời, cho hs khác nhận xét.
- Gv tổng kết.
- Cho hs trả lời CH2 sgk/29
Đưa ra nhận xét: Phép vị tự biến trực tâm thành trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp thành tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm thành trọng tâm....
Ho¹t ®éng 2: H­íng ®Én gi¶i BT SGK
t
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
20'
N¾m c¸ch gi¶i c¸c bµi tËp, xem thªm c¸c BT trong s¸ch BT
GV h­íng dÉn hs gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp 27, 28, 30
3) Cñng cè. ( 2' )
Câu hỏi
Dặn dò:
Vaän duïng caùc kieán thöùc veà phÐp vÞ tù laøm hoµn thiÖn baøi taäp.SGK trang 29.

File đính kèm:

  • docTC T4.doc
Giáo án liên quan