Giáo án Tự chọn 10 tuần 12: Bài tập hệ trục tọa độ

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:Qua bài học này, học sinh nắm được :

- Tọa độ của véctơ, của điểm đối với hệ trục.

- Nắm được định nghĩa và các tính chất về toạ độ của vectơ và của điểm.

- Tính được tọa độ của véctơ nếu biết tọa độ hai đầu mút.

2. Kĩ năng:

-Biết biểu diễn các điểm và các vectơ bằng các cặp số trong hệ trục toạ độ đã cho.

- Biết tìm toạ độ các vectơ tổng, hiệu, tích một số với một vectơ.

- Biết sử dụng công thức toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và toạ độ trọng tâm tam giác.

3. Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

- Gắn kiến thức đã học vào thực tế.

 

docx2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 08/04/2019 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tự chọn 10 tuần 12: Bài tập hệ trục tọa độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12	 Ngày soạn :01/11/2014.
Tiết TC	 Ngày dạy : 05/11/2014 .
BÀI TẬP HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
I. MUÏC TIEÂU:
1. Kieán thöùc:Qua bài học này, học sinh nắm được :	
- Tọa độ của véctơ, của điểm đối với hệ trục.
- Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø caùc tính chaát veà toaï ñoä cuûa vectô vaø cuûa ñieåm.
- Tính được tọa độ của véctơ nếu biết tọa độ hai đầu mút.
2. Kó naêng:
-Bieát bieåu dieãn caùc ñieåm vaø caùc vectô baèng caùc caëp soá trong heä truïc toaï ñoä ñaõ cho.
- Bieát tìm toaï ñoä caùc vectô toång, hieäu, tích moät soá vôùi moät vectô.
- Bieát söû duïng coâng thöùc toaï ñoä trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø toaï ñoä troïng taâm tam giaùc.
3. Thaùi ñoä:
- Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc.
- Gaén kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá.
II. CHUAÅN BÒ:
-Giaùo vieân:Giaùo aùn, hệ thống câu hỏi gợi mở.
-Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc.
III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, nêu vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. OÅn ñònh lớp : Kieåm tra só soá lôùp, vệ sinh lớp học.
2. Kieåm tra baøi cuõ:Neâu ñònh nghóa toaï ñoä cuûa vectô trong mp Oxy? Lieân heä giöõa toaï ñoä cuûa ñieåm vaø cuûa vectô trong mp Oxy?Tọa độ của các vec tơ .
3. Bài mới :
Hoạt động 1 :Làm bài tập về toaï ñoä cuûa caùc vectô 
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng – Trình chiếu
GV : Ghi đề bài tập lên bảng.
HS : Theo dõi, ghi chép bài.
GV : Hướng dẫn HS
HS : Ghi ví dụ vào vở, áp dụng các công thức mà GV hướng dẫn để làm bài.
GV : Hướng dẫn HS làm câu a.
+ Tính - ?
+ Áp dụng công thức cộng 2 véctơ tính ?
+ Áp dụng công thức trừ 2 véctơ tính .
GV: Gọi 1em lên bảng làm câu b.
HS : Dựa vào ví dụ làm câu b.
GV : Sửa bài cho học sinh, sửa những lỗi sai mà HS mắc phải.
GV : Nêu công thức biểu diễn một véctơ theo hai véctơ ?
HS : Nêu lại cách phân tích.
GV : Hai véctơ bằng nhau theo công thức tọa độ khi nào ?
HS : Hai tung độ bằng nhau và hoành độ bằng nhau.
GV : Yêu cầu HS lên bảng làm.
HS : Lên bảng làm theo sự chỉ định của GV. 
Bài 1 :
Cho = (1; –2), = (3; 4), 
 = (5; –1). Tìm toaï ñoä cuûa caùc vectô:
a) 
b) 
Giải :
b) = (0; 11)
c) 
Bài 2 :
Cho = (1; –1), = (2; 1). Haõy phaân tích vectô = (4; –1) theo vaø :
Giải :
Giaû söû 
	 = (k + 2h; –k + h)
ÞÞ
Hoạt động 2 : Làm bài tập về tọa độ trung điểm của đoạn thẳng, tọa độ trọng tâm của tam giác.
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng – Trình chiếu
GV : Ghi đề bài 3 lên bảng.
HS : Theo dõi ghi đề vào vở.
GV : Gọi 1 em nhắc lại công thức tính tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm của tam giác.
HS : Một em đứng lên trả lời.
GV: Hướng dẫn học sinh làm câu c.
+ Gọi , tính ?
+ Theo công thức tọa độ khi nào thì hai véctơ bằng nhau?
HS : Trả lời những câu hỏi mà GV đưa ra, sau đó giải bài vào vở.
GV : Gọi một em HS lên bảng giải, các em khác theo dõi, nhận xét.
HS : Một em lên bảng làm.
GV : Gọi 1 em nhận xét bài làm của bạn, sau đó GV nhận xét, sửa chữa những lỗi sai mà HS mắc phải.
Bài 3: Cho tam giaùc ABC coù A(–1;–2), B(3;2), C(4;–1).
a) Tìm toaï ñoä trung ñieåm I cuûa BC.
b) Tìm toaï ñoä troïng taâm G cuûa DABC.
c) Tìm toaï ñoä ñieåm M sao cho .
Giải :
a) I
b) G(2;)
c)Gọi 
Þ M(7;6)
4. Củng cố ,
Nhaán maïnh caùc khaùi nieäm toaï ñoä cuûa vectô vaø cuûa ñieåm.Yêu cầu học sinh gấp sách giáo khoa, nhắc lại các công thức tính trung điểm, tọa độ trọng tâm của tam giác.
Bài tập trắc nghiệm :
Câu 1: Cho hai điểm A(3;-5),B(1;7). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:
a/ (-2;-1) c/ (2;1)
b/ (2;-1) d/ (-2; 1)
Câu2:Trong mp Oxy cho tamgiác ABC cóA(1;-3),B(2;5),C(0;7).
	Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là:
a/ (0;5)	 c/ (3;0)
b/ (1;4) d/ (1;3)
5. Dặn dò :
Về nhà làm bài tập sách giáo khoa trang 27.
V. Rút kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docxTC 10.docx