Giáo án Tin học 8 - Vũ Thu Hương

I/ MỤC TIÊU:

ã Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh.

ã Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động.

ã Biết rằng viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.

II/ CHUẨN BỊ:

- Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tin học có liên quan.

- Đọc tài liệu ở nhà trước khi

III. PHƯƠNG PHÁP:

 - Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở, phân tích, trực quan

IV. TIẾN TRÌNH:

1. ổn định lớp:

2. Kiểm tra: không

 

doc141 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 1120 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tin học 8 - Vũ Thu Hương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 A . Biến B . Bắt đầu chương trỡnh 
 C . Từ khúa khai bỏo hằng D . Tất cả cỏc ý trờn
Cõu 6: Trong Pascal, khai bỏo nào sau đõy là đỳng
A. Const x:real;	B. Var 4hs: Integer	C. Var Tb : real;	D. Var R=30;
II. PHẦN TỰ LUẬN(7đ)
Cõu 7: Tớnh (2đ)
a) 2Div3 – 2Mod3 + 3Div2 – 3Mod2 =..
b) 1/3 – 2*7Mod2 – 8Div4*4 = .
Cõu 8: Cho a = 9, b=8. Tỡm kết quả của biến S sau mỗi cõu lện sau đõy, với ban đầu giỏ trị của S bằng 0. (2đ)
a) If (a+b) mod 2 = 0 then S:=a*b; (S=vỡ...)
b) If (a >=b ) or (a>9) then S:=b else S:=a;
(S=vỡ...)
Cõu 9: Viết chương trỡnh bằng ngụn ngữ lập trỡnh Pascal thực hiện:
Nhập vào 3 cạnh của một tam giỏc, tương ứng với 3 biến a, b, c.
Kiểm tra nếu a bằng b thỡ xuất thụng bỏo a, b, c là ba cạnh của tam giỏc cõn.
Vớ dụ: 	Nhap canh a = 6
	Nhap canh b = 6, Nhap canh c = 6, La 3 canh cua tam giac can.
ĐÁP ÁN
TRẮC NGHIỆM (3 đ)
Cõu 1: A	Cõu 2: B 	Cõu 3: D	
Cõu 4: C	Cõu 5: A 	Cõu 6: C
TỰ LUẬN (7 đ)
Cõu 13: a)	= -2 	(1đ)	b) = -7.6 	(1đ)
Cõu 14: a) S=0 vỡ điều kiện sai nờn lệnh S:=a*b khụng thực hiện, S giữ nguyờn (1đ)
	 b) S= 8 vỡ điều kiện đỳng nờn lệnh S:=b được thực hiện (1đ)
Cõu 15: (3đ)
Program kiem_tra_canh;
Uses crt;	
Var a,b,c:integer;	(0.5đ)	
	Begin
	Write(‘nhap 3 canh: ’); readln(a,b,c);	(1đ)
	If a=b then writeln(‘La 3 canh cua tam giac can’)	(1.5đ)
Readln
V. Rút kinh nghiệm:
 Ngày soạn: 8/1/2010	 Tiết 39
Bài tập
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức vòng lặp với số lần biết trước và câu lệnh ghép 
- Vận dụng vòng lặp for todo và câu lệnh ghép viết một số bài toán đơn giản.
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các dạng bài tập ứng dụng.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, SGK. SGV, phòng máy.
- HS: học bài cũ ở nhà
III. Phương pháp
	- Giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp.
IV. tiến trình:
1. ổn định lớp: 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
	? Trình bày cấu trúc câu lệnh lặp với số lần biết trước?
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
GV: Đưa ra đề bài toán, yêu cầu học sinh nghiên cứu theo nhóm.
-HS: Hoạt động theo nhóm tìm câu trả lời.
- HS: Đại diện của hai nhóm trình bày kết quả của nhóm.
-GV: Nhận xét kết quả cuối cùng.
- GV: Đưa bài tập 2 lên bảng, yêu cầu một học sinh đứng tại chỗ trả lời.
- HS: Một học sinh đứng tại chỗ trả lời bài tập 2. một học sinh khác đứng tại chỗ nhận xét.
- GV: Kết luận kết quả của bài 2.
-GV: GV: Đưa ra đề bài toán, yêu cầu học sinh nghiên cứu theo nhóm.
GV: Đưa ra đề bài toán và yêu cầu một học sình đứng tại vị trí để trả lời bài tập.
-HS: 1em đứng tại vị trí trả lời, 1 em khác nhận xét.
- GV: Nhận xét kết quả câu trả lời của 2 bạn.
GV: Đưa bài tập
HS: Suy luận kết quả theo lí thuyết
GV: Ghi kết quả suy luận của học sinh lên bảng
HS: gõ chương trình vào máy và chạy thử
HS: So sánh kết quả nhận được với kết quả đã suy lận
1 HS giải thích kết quả thu được
GV Đưa ra bài tập 6.
HS: Làm việc theo nhóm, sau 5 phút đại diện của 2 nhóm sẽ lên báo báo kết quả.
Các nhóm khác nhận xét
GV: Giúp các em hoàn thành thuật toán.
- GV yêu cầu HS viết chương trình cho bài tập 6 này
Bài 1: SGK (T60)
Bài 2: SGK (T60)
- Câu lệnh lặp có tác dụng chỉ dẫn cho máy tính thực hiện lặp lại một câu lệnh hay một nhóm câu lệnh với một số lần nhất định.
- Câu lệnh lặp làm giảm nhẹ công sức của người viết chương trình.
Bài 3 SGK (T60)
- Điều kiện cần kiểm tra trong câu lệnh lặp for  do là giá trị của biến đếm phải nằm trong đoạn [giá trị đầu, giá trị cuối ], nếu thoả mãn điều kiện đó thì câu lệnh sẽ được thực hiện, nếu không thoả mãn câu lệnh sẽ bị bỏ qua.
Bài 5 SGK (T61)
Tất cả các câu lệnh đều không hợp lệ vì:
a) giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối
b) giá trị đầu và giá trị cuối có kiểu là số thực không cùng kiểu với biến đếm
c) sai cấu trúc câu lệnh
d) Hợp lệ trong trường hợp in ra 1 chữ A nếu lặp 10 lần thì thừa dấu phẩy sau do
e) biến đếm có kiểu là kiểu số thực nên không hợp lệ.
Bài 4 SGK (T61)
Giá trị của j sau mỗi lần lặp sẽ được tăng thêm 2 đơn vị
2, 4, 6, 8, 10, 12.
Bài 6 SGK (T 61)
- Mô tả thuật toán.
Bước 1: nhập n
 Aơ0, iơ1
Bước 2: A ơ 1/i(i+2)
Bước 3: i ơi+1
Bước 4: nếu i ơn quay về bước 2
Bước 5: ghi kết quả A ra màn hình và kết thúc thuật toán.
4. Củng cố ( 2 phút)
Giáo viên nhận xét tiết học, rút kinh nghiệm tiết học.
5. BTVN: (1 phút) 
- Về nhà viết chương trình cho bài tập 6
- Học bài cũ
V. Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ngày soạn: 8/1/2010	 Tiết 40
Bài tập
I. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức vòng lặp với số lần biết trước và câu lệnh ghép 
- Vận dụng vòng lặp for todo và câu lệnh ghép viết một số bài toán đơn giản.
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các dạng bài tập ứng dụng.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, SGK. SGV, phòng máy.
- HS: học bài cũ ở nhà
III. Phương pháp
	- Giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, vấn đáp.
IV. tiến trình:
1. ổn định lớp: 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
? Một em lên bảng viết chương trình pascal cho bài 6 SGK (T61).
3. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
- Giáo viên đưa ra nội dung bài tập,
- HS phân tích bài toán tìm hướng giải quyết.
- Gv: hướng dẫn học sinh cách làm và yêu cầu HS thảo luận và viết chương trình
- GV nhận xét chương trình của HS vừa viết và đưa ra chương trình để so sánh
- Giáo viên đưa ra nội dung bài tập,
- ? em nào có thể nêu ý tưởng của bài toán này
- HS phân tích bài toán tìm hướng giải quyết.
-Gv: hướng dẫn học sinh cách làm và viết chương trình lên bảng và yêu cầu học sinh đọc hiểu.
- HS: đọc lại chương trình giáo viên đã viết trên bảng và tìm hiểu từng câu lệnh
- GV: yêu cầu một học sinh đứng tại vị trí diễn tả tuần tự ý nghĩa của chương trình thông qua diễn tả công việc của từng lệnh trong chương trình.
Bài 1: 15 phút
Viết chưong trình nhập tên và hiển thị ra màn hình lời chào các bạn trong lớp.
Program chao_hoi;
uses crt;
var i : integer; ten : string;
begin
 clrscr;
for i:= 1 to 40 do 
 begin
 writeln('Nhap ten cua ban:'); 
 Readln(ten);
 writeln('Chao ban', ten);
 end;
 readln;
end.
Bài 2: 17 phút
Viết chương trình tìm xem có bao nhiêu số dương trong n số nhập vào từ bàn phím
Program tinh_so_cac_so_duong;
Uses crt;
Var i, A, dem, n: integer; 
Begin
Clrscr;
Dem:=0;
Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n);
For i:=1 to n do 
begin
writeln(‘nhap vao so thu’,i); readln(A);
if A>0 then dem:=dem+1;
end;
Writeln(‘So cac so duong la’,dem); 
Readln;
End.
4. Củng cố ( 2 phút)
- GV củng cố lại những lệnh thường dùng để giải các bài toán trên
5. BTVN: (5 phút) 
- Về nhà viết chương trình cho bài toán cổ vừa gà vừa chó
- GV gợi ý để học sinh về nhà làm
V. Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tuần 20
 Ngày Soạn:30/12/2012
Tiết 37
Ngày dạy : 07/01/2013
Bài thực hành số 4 : sử dụng câu lệnh điều kiện
IF ........THEN(t1)
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: HS viết được cõu lờnh điều kiện trong chương trỡnh
 2. Kĩ năng: Rốn cho HS kĩ năng ban đầu về đọc cỏc chương trỡnh đơn giản và hiểu được ý nghĩa thuật toỏn sử dụng trong chương trỡnh
 3. Thỏi độ: HS cú thỏi độ tỡm tũi, phỏt huy tớnh tự học.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy, 
- HS: học bài cũ
III. Phương pháp
	Giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích, tự suy luận, quan sát trực quan.
IV. Tiến trình:
1. ổn định lớp: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1 (3 phút)
Mục đích yêu cầu
Nêu mục đích yêu cầu
Chú ý.
Hoạt động 2 ( 10 phút)
Nội dung 
Đưa ra bảng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và đủ.
Câu lệnh điều kiện dạng thiếu:
Nếu thì ;
If then ;
Câu lệnh điều kiện dạng đủ:
Nếu 
nếu không thì
;
If 
Else
;
Chú ý ghi bài:
Hoạt động 3 ( 23 phút)
Bài 1
Đọc bài tập 1
Hướng dẫn làm bài tập 1
- Viết chương trỡnh nhập hai số nguyờn a và b khỏc nhau từ bàn phớm và in hai số đú ra màn hỡnh theo thứ tự khụng giảm
- Gừ chương trỡnh sau:
program sapxep ;
uses crt ;
var a,b : integer ;
begin
 clrscr ;
 write(‘ nhap so a : ‘) ; readln(a) ;
 write(‘ nhap so b : ‘) ; readln(b) ;
if a < b then write(a,’ ‘,b) else 
writeln(b,’ ‘,a) ;
readln ;
- Tỡm hiểu ý nghĩa của cỏc cõu lệnh trong chương trỡnh.
- Dịch và chạy chương trỡnh
Nhận xét bổ sung
Kết luận
Tổ chức thực hành trên máy
Hoạt động nhóm 
Quan sát, hướng dẫn
Nhận xét, kết luận
1.Mục đích, yêu cầu:
- luyện tập sử dụng cõu lệnh điều kiện IF .....then .
- Rốn luyện kỹ năng ban đầu về đọc cỏc chương trỡnh đơn giản, và hiểu được ý nghĩa của thuật toỏn sử dụng trong chương trỡnh.
2.Nội dung
Câu lệnh điều kiện dạng thiếu:
Nếu thì ;
If then ;
Câu lệnh điều kiện dạng đủ:
Nếu 
nếu không thì
;
If 
Else
;
Bài 1
a)Mô tả thuật toán
b)Gõ chương trình
c)Tìm hiểu ý nghĩa cầu lệnh
program sapxep ;
uses crt ;
var a,b : integer ;
begin
	clrscr ;
 write(‘ nhap so a : ‘) ; 	readln(a) ;
	write(‘ nhap so b : ‘) ; 	readln(b) ;
 if a < b then write(a,’ ‘,b) 	else writeln(b,’ ‘,a) ;
	readln ;
end.
4. Củng cố ( 7 phút)
GV: Tóm tắt kiến thức trọng tâm đã làm.
GV: Nêu phần tổng kết bài thực hành	
HS: Chú ý ghi bài
5. BTVN: Nghiờn cứu bài 2,bài 3 trang 53/54 SGK
V. Rút kinh nghiệm:
..............................................................................................................................................
............

File đính kèm:

  • docGA Tin 8 tron bo nam 20142015.doc
Giáo án liên quan