Giáo án Tin học 8 - Tuần 6 - Dương Phước Giàu

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Biết được: biến là công cụ trong lập trình.

 - Biết được khái niệm và cách khai báo biến trong chương trình Pascal

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng khai báo biến trong chương trình

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn

 II. CHUẨN BỊ:

- GV:Sách giáo khoa,

- HS: chuẩn bị bài trước ở nhà.

 III. PHƯƠNG PHÁP.

 - Giảng giải, vấn đáp, thuyết trình.

 

doc5 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 8 - Tuần 6 - Dương Phước Giàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6	Tiết 11 	Ngày Soạn: 15/9/2013
SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH
 I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết được: biến là công cụ trong lập trình.
	- Biết được khái niệm và cách khai báo biến trong chương trình Pascal
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng khai báo biến trong chương trình
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn
 II. CHUẨN BỊ:
GV:Sách giáo khoa, 
HS: chuẩn bị bài trước ở nhà.
	III. PHƯƠNG PHÁP.
	- Giảng giải, vấn đáp, thuyết trình.
 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ổn định lớp :kiểm tra sỉ số (1’)
Kiển tra bài cũ : (5’)
? Hãy nêu một số kiểu dữ liệu trong pascal 
? Hãy nêu một số phép toán trong pascal ?
? Nêu một số trường hợp giao tiếp người – máy ?
Bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu biến trong chương trình (15’)
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK
Tìm hiểu biến trong chương trình.
Để chương trình luôn biết chính xác dữ liệu cần xử lí được lưu trữ ở vị trí nào trong bộ nhớ, các ngôn ngữ lập trình cung cấp một công cụ lập trình đó là biến nhớ.
- Biến là một đại lượng có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
? Biến dùng để làm gì. 
- Cho ví dụ : SGK
- Đọc bài
- Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
 - Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
1. Biến là công cụ trong lập trình: 
- Biến được dùng để lu trữ dữ liệu và dữ liệu này có thể thay đổi trong khi thực hiện chơng trình.
- Dữ liệu do biến lưu được gọi là giá trị của biến.
* Ví dụ 1 : 
In kết quả phép cộng 15+5 lên màn hình viết lệnh :
writeln(15+5);
In lên màn hình giá trị của biến x + giá trị của biến y viết lệnh : 
writeln(X+Y);
* Ví dụ 2 : 
Tính và in giá trị của các biểu thức và ra màn hình.
Cách làm : 
X = 100 + 50
Y = X/3
Z = X/5
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khai báo biến. (20’)
- Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình.
- để khai báo biến ta cần làm gì ?
- Để khai báo biến cần tuân thủ quy tắc gì?
- Tất cả các biến dùng trong chương trình cần phải được khai báo. Việc khai báo biến gồm: 
* Khai báo tên biến
* Khai báo kiểu dữ liệu của biến.
Ví dụ:
Var m,n: Integer;
S, diện tích: real;
Thongbao: String;
Trong đó:
 Var ?
 m,n ?
S, dientich ?
Thongbao ?
Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau.
Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
- Khai báo kiểu và tên biến
- Phải có từ khóa var trước, tên biên đặt tự do không dấu cách
- Var là từ khoá của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến.
- m,n: là biến có kiểu số nguyên.
- S, dientich: là các biến có kiểu số thực.
- thong_bao: là biến kiểu xâu
2. Khai báo biến
- Việc khai báo biến gồm : 
+ Khai báo tên biến;
+ Khai báo kiểu dữ liệu của biến.
* Ví dụ :
Trong đó : 
- var là từ khoá của ngôn ngữ lập trình dùng để khai báo biến,
- m, n là các biến có kiểu nguyên (integer),
- 	S, dientich là các biến có kiểu thực (real), 
- thong_bao là biến kiểu xâu (string). 
- Dạng tổng quát : 
Var danh sách tên biến : kiểu của biến ;
4. Củng cố (3’)
Nhắc lại một vài kiểu dữ liệu đã học?
Một biến có hai kiểu dữ liệu được không?
Nhắc lại dạng tổng quát của cách khai báo biến?
5. DẶN DÒ: (1’)
	- Về nhà học bài
	- Làm bài tập 1,2,3,4/t 33/SGK
	- Soạn bài phần còn lại : cách dùng biến trong chương trình? Thế nào là gán giá trị cho biến? Và gán thế nào?giá trị gán có thể là gì?thế nào là hằng số? Cách khai báo hằng thế nào? Có khác gì so với khai báo biến?
Tuần: 6	Tiết 12	Ngày Soạn: 15/9/2013
SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tt)
 I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết được cách sử dụng biến trong chương trình Pascal
	- Biết được khái niệm hằng trong ngôn ngữ lập trình
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng biến trong chương trình
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn
 II. CHUẨN BỊ:
GV:Sách giáo khoa, 
HS: Đọc trước bài, vở, bút.
	III. PHƯƠNG PHÁP.
	- Giảng giải.
 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .
ổn định lớp :1’.
Kiểm tra bài cũ : 4’
? Biến được dùng để làm gì ?
	Trả lời : dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu này có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
	- ? Cách khai báo biến tổng quát ?
	Trả lời :Var danh sách tên biến : kiểu của biến ;
Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách sử dụng biến trong chương trình. (15’)
- Yêu cầu HS đọc thơng tin SGK
- Các thao tác có thể thực hiện với biến là gì ?
Các thao tác có thể thực hiện với biến là:
- Gán giá trị cho biến
- Tính toán với giá trị của biến.
Câu lệnh gán giá trị trong các ngôn ngữ lập trình thường có dạng như thế nào?
Hãy nêu ý nghĩa của các câu lệnh sau:
x:=12;
x:=y;
x:=(a+b)/2;
 - Đọc bài
- gán giá trị và tính toán.
- Tên biến <= Biểu thức cần gán giá trị cho biến
- Gán giá trị số 12 vào biến nhớ x
- Gán giá trị đã lưu trong biến nhớ Y vào biến nhớ X
- Thực hiện phép toán tính trung bình cộng hai giá trị nằm trong hai biến nhớ a và b. Kết quả gán vào biến nhớ X.
3. Sử dụng biến trong chương trình:
- Muốn dùng biến ta phải thực hiện các thao tác : 
+ Khai báo biến thuộc kiểu nào đó.
+ Nhập giá trị cho biến hoặc gán giá trị cho biến.
+ Tính toán với giá trị của biến.
- Lệnh để sử dụng biến :
+ Lệnh nhập giá trị cho biến từ bàn phím :
	Readln(tên biến);
+ Lệnh gán giá trị cho biến :
Tên biến := Biểu thức cần gán giá trị cho biến;
Lệnh 
Ý nghĩa
X:=12;
Gán giá trị số 12 vào biến nhớ X.
x:=x+1;
- Tùy theo ngôn ngữ lập trình mà câu lệnh gán có thể khác nhau, trong pascal phép gán có kí hiệu là “ := ” .
- Tăng giá trị của biến nhớ X lên một đơn vị. Kết quả gán trở lại vào biến X.
- chú ý, ghi nhớ
X:=Y;
Gán giá trị đã lu trong biến nhớ Y vào biến nhớ X.
X:=(a+b)/2;
Thực hiện phép toán tính trung bình cộng hai giá trị nằm trong hai biến nhớ a và b. Kết quả gán vào biến nhớ X.
X:=X+1;
Tăng giá trị của biến nhớ X lên 1 đơn vị, kết quả gán trở lại biến X.
Hoạt động 2: Tìm hiều hằng trong chương trình. (20’)
- Yêu cầu HS đọc SGK
- Hằng số là gì ?
- Cũng giống như trong toán, lý...hằng số là một đại lượng có giá trị không đổi
- Trong pascal cũng vậy, hằng là một đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
- Ví dụ về khai báo hằng:
Const pi = 3.14;
Bankinh = 2;
Trong đó:
- Const ?
- pi, bankinh ?
- cách khai báo hằng có gì khác với khai báo biến
- Đọc bài
- Là đại lượng có giá trị không đổi
Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
- Const: là từ khoá để khai báo hằng
- pi, bankinh: là các hằng được gán giá trị tương ứng là 3.14 và 2.
- khai báo hằng phải gán giá trị tại chổ, biến thì không, có từ khóa khác với khai báo biến
4. Hằng:
- Hằng là đại lợng để lu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chơng trình.
- Cách khai báo hằng :
Const tên hằng =giá trị của hằng ;
Ví dụ : 
4.Củng cố (4’)
- Hằng số là gì? Có gì khác so với biến? Cách khai báo?
- Làm bài tập 1,4
5. Dặn dò (1’)
- Về nhà học bài.
- Làm bài tập 5, 6/33/SGK
- Xem trước bài thực hành số 3 : các kiểu dữ liệu, phạm vi của từng kiểu? Tìm hiểu bài toán trong bài tập 1 và cách giải bài toán đó trong pascal, ý nghĩa những câu lệnh trong bài tập 1

File đính kèm:

  • doctuần 6.doc
Giáo án liên quan