Giáo án Tin học 8 - Tuần 16 - Trần Hiệp Hội

1. Kiến thức

- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình.

- Biết cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.

- Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu lệnh để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng viết ngôn ngữ lập trình.

- Hiểu cú pháp và hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đầy đủ trong pascal.

- Bước đầu viết được câu lệnh điều kiện.

Thái độ

- Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo .

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 8 - Tuần 16 - Trần Hiệp Hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 16, Tiết: 31	
Ngày soạn:05/12/2010
Bài th4 : SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình.
- Biết cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.
- Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu lệnh để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.
Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng viết ngôn ngữ lập trình.
- Hiểu cú pháp và hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đầy đủ trong pascal.
- Bước đầu viết được câu lệnh điều kiện.
Thái độ
- Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo .
II. CHUẨN BỊ
Nội dung:
- Hai dạng bài tập: dạng thiếu và dạng đầy đủ.
Đồ dùng:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, bài tập.
- Học sinh:Sách giáo khoa, vở, viết, thước kẻ. Xem bài mới trước khi lên lớp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tổ chức lớp	(2’)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số học sinh.
Kiểm tra bài cũ (5’)
* Câu hỏi: 
CH1: Viết cú pháp và công dụng của câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đầy đủ.
* Trả lời:
CH1:
* Dạng thiếu:
If then ;
-> CT sẽ kiểm tra ĐK này, nếu ĐK thỏa mãn, thì CT thực hiện câu lệnh sau từ khóa then, nếu không thỏa mản thì bỏ qua câu lệnh.
* Dạng đủ:
If then else ;
-> CT sẽ kiểm tra ĐK này, nếu ĐK thỏa mãn, thì CT thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa then, nếu không thỏa mản thì thực hiện câu lệnh 2.
Bài mới: 
* Giới thiệu bài: 
TG
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
7’
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài tập 1 
1. Bài tập 1: 
- Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím và in số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài và thực hiện theo các bước hướng dẫn SGK.
- Thực hành theo yêu cầu của giáo viên.
10’
- Hướng dẫn và theo dõi học sinh thực hành.
- Theo dõi quá trình thực hành.
- Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.
- Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
- Lưu chương trình với tên sapxep.
* Bài giải:
Program sapxep;
Var a,b: integer;
	Begin
	Write(‘nhâp’);
	Readln(a);
	Write(‘nhapb’);
	Readln(b);
If a<b then write(a,’ ‘,b);
Else write(b, ‘ ‘,a);
End.
5’
Hoạt động2: Bài tập 2
2. Bài tập 2:
- Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh của hai bạn.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài và thực hiện theo các bước hướng dẫn SGK.
- Đọc yêu cầu.
10’
- Hướng dẫn và theo dõi học sinh thực hành.
- Theo dõi quá trình thực hành.
- Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên.
- Lưu chương trình với tên aicaohon.
- Chạy chương trình với bộ dữ liệu (1,5 1,6),.
* Bài giải:
Program aicaohon;
Var a,b: real;
Begin
	Write(‘nhap a);
	Readln(a);
	Write(‘nhapb’);
	Readln(b);
	If a>b then 	writeln(‘acaohon‘);	Writeln(;bcaohon’)
	Else write(‘a=b’);
	Readln;
End.
4. Củng cố (5’)
- sau các câu lệnh phải có dấu gì? Câu lệnh trước Else có gì đặc biệt ?
5. Dặn dò: (1’)
- Học bài và làm bài tập đầy đủ. Xem trước bài tập số 
- Bài tập làm thêm: Viết chương trình tìm số nhỏ nhất trong ba số a,b,c;
IV. RÚT KINH NGHIỆM	
— —»@@&??«— — —
Tuần: 16, Tiết: 32
Ngày soạn:05/12/2010	
Bài th4 : SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN (tt)
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
- Biết sự cần thiết của cấu trúc rẽ nhánh trong lập trình.
- Biết cấu trúc rẽ nhánh được sử dụng để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các thao tác phụ thuộc vào điều kiện.
- Biết mọi ngôn ngữ lập trình đều có câu lệnh để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.
Kỹ năng
- Rèn luyện kĩ năng viết ngôn ngữ lập trình.
- Hiểu cú pháp và hoạt động của các câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đầy đủ trong pascal.
- Bước đầu viết được câu lệnh điều kiện.
Thái độ
- Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo .
II. CHUẨN BỊ
Nội dung:
- Hai dạng bài tập: dạng thiếu và dạng đầy đủ.
Đồ dùng:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, bài tập.
- Học sinh:Sách giáo khoa, vở, viết, thước kẻ. Xem bài mới trước khi lên lớp.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tổ chức lớp	(2’)
Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số học sinh.
Kiểm tra bài cũ (5’)
Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Làm bài tập 3/54
- Dưới đây là chương trình nhập ba số dương a, b, c từ bàn phím, kiểm tra và in ra màn hình kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không.
- Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
- Dịch và chạy chương trình
+ Gõ chương trình vào máy.
Program ba_canh_tam_giac;
Var a,b,c: real;
Begin
Write(‘nhap ba so a, b và c:’);
Readln(a,b,c);
If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then
Writeln(‘a,b,c là ba cạnh của tam giác’) else
Writeln(‘a,b,c khong la ba canh cua tam giac’);
Readln;
End.
+ Học sinh tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình theo yêu cầu của giáo viên.
+ Nhấn F9 để dịch và nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình.
2. Viết chương trình nhập 3 số nguyên a,b,c từ bàn phím và in kết quả kiểm tra 3 số đó phải 3 cạnh 1 tam giác hay không
program kiemtra;
uses crt ;
var a,b : integer ;
begin
 clrscr ;
 write(‘ nhap canh a,b,c : ‘) ; readln(a,b,c) ;
If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then
Writeln(‘a,b,c là ba cạnh của tam giác’) else
Writeln(‘a,b,c khong la ba canh cua tam giac’); 
readln ;
end.
4. Củng cố (5’)
- Thân chương trình có mấy phần ? kể tên ?
- kết thúc chương trình ta cần gõ gì ?
5. Dặn dò: (1’)
- Học bài và xem các tập đã làm trong tiết thưc hành để tiết sau kiểm tra 1 tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM	
— —»@@&??«— — —

File đính kèm:

  • docTu_n 16.doc