Giáo án Tin học 7 - Tiết 58: Học vẽ hình học động với Geogebra

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Ý nghĩa phần mềm.

- Giơí thiệu phần mềm.

- Biết cách khởi động và thoát chương trình GeoGebra.

- Các công cụ và điều khiển hình.

- Mở và ghi tệp hình.

- Vẽ hình đơn giản: Hình tam giác.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện khởi động và thoát chương trình GeoGebra bằng nhiều cách.

- Nhận dạng các công cụ và sử dụng các công cụ để điều khiển hình, mở và ghi tệp hình.

- Vẽ được một số hình đơn giản đầu tiên: hình tam giác, vuông, chữ nhật.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phần mềm GeoGebra, máy tính

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 58: Học vẽ hình học động với Geogebra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/03/10
 Ngày giảng: 7A: 22/03/10 
 7B: 23/03/10
 Tiết 58 Học vẽ hình học động với GeoGebra
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- ý nghĩa phần mềm.
- Giơí thiệu phần mềm.
- Biết cách khởi động và thoát chương trình GeoGebra.
- Các công cụ và điều khiển hình.
- Mở và ghi tệp hình.
- Vẽ hình đơn giản: Hình tam giác.
Kỹ năng: 
- Thực hiện khởi động và thoát chương trình GeoGebra bằng nhiều cách.
- Nhận dạng các công cụ và sử dụng các công cụ để điều khiển hình, mở và ghi tệp hình.
- Vẽ được một số hình đơn giản đầu tiên: hình tam giác, vuông, chữ nhật...
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phần mềm GeoGebra, máy tính
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công cụ trợ giúp cho chúng ta trong cách học toán. Đó là phần mềm GeoGebra tạo hình động trên máy. 
HĐ 1:1. Giới thiệu phần mềm
- Mục tiêu: ý nghĩa phần mềm
- Đồ dùng:
- Thời gian: 5’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Cho học sinh đọc phần giới thiệu phần mềm SGK_119.
 ? Nêu một số các tính năng của chương trình ?
 ? Em có biết chương trình nào khác phục vụ cho việc vẽ hình học không?
 GV: Kết luận:
1. Giới thiệu phần mềm 
Phần mềm GeoGebra cho phép thiết kế các hình học, hình học động trong chương trình toán học phổ thông.
HĐ 2:2. Làm quen với GeoGebra 
- Mục tiêu:
+Thực hiện khởi động và thoát chương trình GeoGebra bằng nhiều cách.
+ Nhận dạng các công cụ và sử dụng các công cụ để điều khiển hình, mở và ghi tệp hình.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 20’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Giới thiệu biểu tượng của chương trình.
? Nêu các cách khởi động chương trình GeoGebra?
 HS: Nêu các cách khởi động chương trình.
 GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình.
 GV: Chiếu màn hình làm việc chính của chuơng trình và giới thiệu các thành phần chính trên màn hình của chương trình.
 HS: Nhận dạng các thành phâng vsà chức năng của nó.
 ? Để vẽ hình ngoài thực tế chúng ta sử dụng các công cụ gì?
 GV: Để vẽ các hình chúng ta sẽ sử dụng các công cụ để vẽ của chương trình giống như Compa, thước kẻ ngoài thực tế.
GV: Hướng dẫn học sinh sử dụng và điều khiển các công cụ trong chương trình.
 HS: Nắm các chức năng của các công cụ và thực hiện các cách sử dụng chúng.
GV: Các công cụ đều có chức năng riêng như công cụ di chuyển hình sẽ làm cho hình chuyển động được
 GV: Hướng dẫn học sinh các cách khác nhau để mở, lưu tệp hình vẽ.
 HS: Thực hiện theo các cách khác nhau.
GV: Giới thiệu các thoát khỏi chương trình.
 HS: Thực hiện thoát chương trình và mở lại chương trình.
2. Làm quen với GeoGebra 
a. Khởi động:
Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
b. Giới thiệu màn hình.
- Thanh công cụ.
- Thanh bảng chọn.
- Khu vực thể hiện các hình ảnh.
c. Các công cụ vẽ và điều khiển hình.
* Để vẽ chúng ta cần có các công cụ vẽ và chúng thể hiện bằng các biểu tượng trên thanh công cụ. Trong mỗi nút có các công cụ khác nhau.
* Chức năng một số công cụ:
: Tạo điểm tự do.
: Tạo giao điểm.
: Tạo trung điểm
: Vẽ đường tròn.
: Di chuyển hình
d. Mở và ghi tệp hình
- Để mở tệp hình:
+ File -> New hoặc Ctrl_N.
+ File - >Open hoặc Ctrl_O.
- Để lưu tệp hình:
 File ->Save hoặc Ctrl_S.
e. Thoát khỏi chương trình.
 File ->Close.
HĐ 3:3. Vẽ hình đầu tiên 
- Mục tiêu: Vẽ được một số hình đơn giản đầu tiên: hình tam giác, vuông, chữ nhật...
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 15’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 3:
 GV: Cho học sinh đọc phần vẽ hình tam giác SGK_121.
 HS: Thực hiện cách vẽ hình.
 GV: Quan sát và uốn nắm. Chiếu hình lên máy chiếu và hướng dẫn vẽ hình.
 HS: So sánh các làm và kết quả.
 GV: Hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ di chuyển hình để di chuyển hình vừa vẽ.
 HS: Thực hiện chọn công cụ và kéo thả chuột để di chuyển hình vẽ.
GV: Yêu cầu học sinh lưu tệp hình với tên “Tamgiac.ggb”.
 HS: Thực hiện và thoát chương trình. 
3. Vẽ hình đầu tiên 
- Hình đã di chuyển:
4. Củng cố, đánh giá:(2’)
- Các thành phần, tính năng cơ bản chủa chương trình.
- Sử dụng các công cụ để vẽ một hình đơn giản.
- Thực hiện các thao tác trên chương trình. 
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Vẽ các hình đơn giản khác.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT58.doc