Giáo án Tin học 7 - Tiết 39: Thực hành Trình bày bảng điểm lớp em

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

3. Thái độ: Nghiêm túcchính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy chiếu, phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính.

 - HS: Máy tính

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 39: Thực hành Trình bày bảng điểm lớp em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/12/09
 Ngày giảng: 7A:28/12/09
 7B: ...............
 Tiết 39 Thực hành: Trình bày bảng đIểm lớp em
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
3. Thái độ: Nghiêm túcchính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy chiếu, phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành, so sánh
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để thấy rõ hơn các thao tác định dạng trên trang tính ta thực hiện cụ thể trên các bài tập có sẵn trong máy tính.
HĐ 1:1. Yêu cầu bài học
	- Mục tiêu: Phân rõ từng nhóm thực hành - Nêu yêu cầu bài học 
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 3’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Nêu yêu cầu bài học cho học sinh nắm rõ: Thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu và định dạng trang tính trên trang tính đã tồn tại.
 HS: Mở trang tính và thực hiện các thao tác định dạng theo yêu cầu của bàI thực hành. 
 GV: Phân rõ từng nhóm thực hành: Nhóm trửơng báo cáo kết quả, thư kí ghi rõ cách làm. 
 HS: Nắm rõ yêu cầu và thực hiện theo yêu cầu bài học.
1. Yêu cầu bài học 
Thực hiện lập bảng điểm của em trên trang tính.
HĐ 2:2. T hực hành 
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 35’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu bài tập 1.
 HS: Nắm rõ yêu cầu bài học và lập bảng tính theo mẫu. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa và định dạng trang tính “Bang diem lop em”.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác cần chính xác cụ thể.
 HS: Thực hiện các các thao tác cần chính xác cụ thể cầu bài tập 1. 
 HS: Nắm rõ yêu cầu bài học và lập bảng tính theo mẫu.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện nhập dữ liệu theo yêu cầu của bài tập, các tính toán theo hướng dẫn của bài tập 2 SGK_58 để tính toán và định dạng trang tính.
 GV: Hướng dẫn, quan sát các nhóm thực hành, cần chú ý khi xây dựng công thức.
 GV: Yêu cầu học sinh lưu bảng tính với tên: “Cac nuoc Dong nam A”
2. T hực hành 
*Bài tập 1: SGK_57
Thực hiện các thao tác chỉnh sửa và định dạng trang tính “Bang diem lop em”.
*Bài tập 2: SGK_58:
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cách sử dụng và tác dụng của các hàm tính trong chương trình bảng tính.
- Cách thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉnh dữ liệu trong bài toán cụ thể.
- GV: Đưa ra một số ví dụ về các hàm tính trên, yêu cầu học sinh thực hiện.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT39.doc