Giáo án Tin học 7 - Tiết 21: Bài tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các tính toán trên bảng tính với các kiểu dữ liệu khác nhau.

- Các hàm tính và các thao tác trên bảng tính.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các Thực hiện các tính toán trên bảng tính với các kiểu dữ liệu khác nhau.

- Các hàm tính và các thao tác trên bảng tính.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu, công thức, hàm tính, bài toán liên quan.

 - HS:

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 21: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/10/09
 Ngày giảng: 7A: 26/10/09 
 7B: 30/10/09
 Tiết 21: Bài tập 
	I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Thực hiện các tính toán trên bảng tính với các kiểu dữ liệu khác nhau.
- Các hàm tính và các thao tác trên bảng tính.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các Thực hiện các tính toán trên bảng tính với các kiểu dữ liệu khác nhau.
- Các hàm tính và các thao tác trên bảng tính.
 II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu, công thức, hàm tính, bài toán liên quan. 
	- HS:
	III. Phương pháp: Luyện tập, vấn đáp, nhận xét, đánh giá.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Các tính năng của chương trình bảng tính?
	- Nhập và sửa dữ liệu theo yêu cầu.
	- Trình bày bảng tính theo yêu cầu.
- Thực hiện các tính tóan trên các kiểu dữ liệu khác nhau.
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Hệ thống các kiến thức và các tính năng cùng với các thao tác trên chương trình bảng tính vớí các bài toán cụ thể.
HĐ 1: 1. Nội dung, yêu cầu bài học.
	- Mục tiêu: Nội dung, yêu cầu và mục đích của bài học.
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 5’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Nội dung, yêu cầu và mục đích của bài học.
 GV: Đưa ra các bài toán cụ thể để học sinh làm bài. 
 HS: Nắm các yêu cầu của bài tập: " Thực hiện các hàm tính trên bài toán cụ thể.
1. Nội dung, yêu cầu bài học.
HĐ 2: 2. Bài tập 
Mục tiêu:
 + Thực hiện được các Thực hiện các tính toán trên bảng tính với các kiểu dữ liệu khác nhau.
 + Các hàm tính và các thao tác trên bảng tính.
Đồ dùng: 
Thời gian: 30’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tính toán để tìm ra kết quả bài toán.
 HS: Thực hiện yêu cầu bài toán và lên bảng trình bày 
 GV: Hướng dẫn học sinh trình bày theo yêu cầu bài học.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tính toán để tìm ra kết quả bài toán.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tính toán để tìm ra kết quả bài toán.
 GV: Đua ra bài tóan tổng hợp được photo, yêu cầu học sinh thực hiện các thao tính toán để tìm ra kết quả bài toán.
 HS: Thực hiện yêu cầu bài tập 
 GV: Nhận xét, sửa sai của học sinh.
2. Bài tập 
Bài tập 1: (SGK_25)
Bài tập 1: (SGK_31)
d. Cả b hoặc c
Bài tập 2: (SGK_31)
d.
Bài tập 3: (SGK_31)
a. -1; b. 2;
c. -6; d. 1;
e. 1; g. -1. 
Bài tập tổng hợp:
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các sử dụng các hàm tính cũng như hàm tính trong thực tế.
- Cần nắm rõ cú pháp cũng như cách sử dụng của các hàm tính trên các kiễu dữ liệu khác nhau. 
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Làm các bài tập SGK và bài tập giao.
	- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT21.doc