Giáo án Tin học 7 - Tiết 20: Thực hành Bảng điểm của lớp em (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết nhập các công thức vào ô tính.

- Biết sử dụng các hàm tính: Sum, Average, Max, Min.

2. Kỹ năng:

- Xây dựng bảng điểm của lớp theo mẫu.

- Sử dụng các hàm tính: Sum, Average, Max, Min vào các bài toán cụ thể thực tế

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chính xác.

 II. Đồ ding dạy học:

- GV: Máy tính, các bài mẫu

- HS: Máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 20: Thực hành Bảng điểm của lớp em (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 24/10/09 
 Ngày giảng: 7A:26/10/09 
 7B: 27/10/09
 Tiết 20: Thực hành: Bảng điểm của lớp em
(tiếp)
	I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Biết nhập các công thức vào ô tính.
- Biết sử dụng các hàm tính: Sum, Average, Max, Min.
2. Kỹ năng: 
- Xây dựng bảng điểm của lớp theo mẫu.
- Sử dụng các hàm tính: Sum, Average, Max, Min vào các bài toán cụ thể thực tế
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chính xác.
	II. Đồ ding dạy học:
GV: Máy tính, các bài mẫu
HS: Máy tính
III. Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Chương trình bảng tính có tích hợp các hàm tính trợ giúp cho chúng ta thực hiện các tính toán. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi thực hiện các tính toán trên các bài tóan thực tế với các hàm tính khác. Vậy các hàm tính đó được sử dụng có khác hàm tính Average không? Ta sẽ thực hiện trong bài hôm nay
HĐ 1: 1. Yêu cầu, mục đích
Mục đích: Phổ biến nội dung bài học lập bảng điểm theo yêu cầu.
Đồ dùng: 
Thời gian: 5’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Giới thiệu yêu cầu và mục đích của bài học.
 HS: Nắm rõ yêu cầu , mục đích của bài thực hành: bảng điểm của lớp em: Bài tập 3,4.
1. Yêu cầu, mục đích 
* Lập bảng điểm của lớp.
HĐ 2: Thực hành
Mục tiêu: 
+ Xây dựng bảng điểm của lớp theo mẫu.
+ Sử dụng các hàm tính: Sum, Average, Max, Min vào các bài toán cụ thể thực tế.
Đồ dùng: Máy tính
Thời gian: 30’
Cách tiến hành”
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Yêu cầu, hướng dẫn học sinh thực hành Bài tập 3.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện từng yêu cầu của bài thực hành.
 HS: Cẩn thận và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của bài tập.
 GV: Chú ý cần nhập đúng, sử dụng đúng các công thức tính trung bình cho bảng điểm.
 HS: Nhập đúng công thức: Average, Sum, Max,Min.
 GV: Chỉ cần thực hiện một công thức ban đầu và sao chép công thức là xong.
 HS: Thực hiện các thao tác sao chép công thức theo hướng dẫn của giáo viên. 
 GV: Yêu cầu, hướng dẫn học sinh thực hành Bài tập 4.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện từng yêu cầu của bài thực hành: Nhập bảng tính theo yêu cầu, sử dụng hàm Sum để tính tổng sản lượng lương nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cho các năm 2001, 2002, 2003...
 HS: Cẩn thận và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của bài tập.
 GV: Chú ý cần nhập đúng, sử dụng đúng các công thức tính trung bình cho bảng điểm.
 HS: Nhập đúng công thức các tham số cho hàm tính Sum.
 GV: Chỉ cần thực hiện một công thức ban đầu và sao chép công thức là xong.
 HS: Thực hiện các thao tác sao chép công thức theo hướng dẫn của giáo viên.
 GV: Thực hiện lưu bảng tính lại theo thư mục của lớp. 
2. Thực hành 
Bài tập 3_35. 
Và bài tập:
Bài tập 4_35.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cách sử dụng và tác dụng của các hàm tính: Average, Sum, Max, Min trong chương trình bảng tính với bài tóan cụ thể.
- Sử dụng các hàm tính trong bài toán.
- GV: Đưa ra một số ví dụ về các hàm tính trên, yêu cầu học sinh thực hiện.
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Liên hệ các bài tóan có sử dụng các hàm trên.
	- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT20.doc