Giáo án Tin học 7 - Tiết 13, Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Phát biểu được ý nghĩa của chương trình là thực hiện các tính toán và lưu kết quả trên trang tính.

- Xây dựng và sử dụng các công thức để tính tóan với các kí hiệu toán học tương ứng trên trang tính.

- Phát biểu được các thứ tự thực hiện tính toán trong một biểu thức toán học.

- Phát biểu được qui tắc nhập công thức theo cách nhập trực tiếp từ bàn phím.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các lựa chọn các công thức để tính toán theo yêu cầu.

- Thực hiện được nhập các công thức tính toán vào ô tính với các biểu thức toán học ban đầu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, hình thành khả năng làm việc khoa học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 459 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 13, Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 27/9/2011
 Ngày giảng:29/9/2011 
 Tiết 13: Bài 3: Thực hiện tính toán trên 
 trang tính
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Phát biểu được ý nghĩa của chương trình là thực hiện các tính toán và lưu kết quả trên trang tính.
- Xây dựng và sử dụng các công thức để tính tóan với cỏc kớ hiệu toỏn học tương ứng trờn trang tớnh.
- Phát biểu được các thứ tự thực hiện tính toán trong một biểu thức toán học.
- Phát biểu được qui tắc nhập công thức theo cách nhập trực tiếp từ bàn phím. 
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các lựa chọn các công thức để tính toán theo yêu cầu.
- Thực hiện được nhập các công thức tính toán vào ô tính với các biểu thức toán học ban đầu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, hình thành khả năng làm việc khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học: 
	- GV: Máy tính, máy chiếu
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, HĐN
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Nêu các kiểu dữ liệu cơ bản trong bảng tính?
	- Dữ liệu kiểu số;
	- Dữ liệu kiểu kí tự...
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Trong các kiểu dữ liệu trên thì kiểu dữ liệu nào tương ứng cho các phép toán nào. Các phép toán đó được thực hiện ra sao thì chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1: 1. Sử dụng công thức toán để tính toán
	- Mục tiêu:
+ Phát biểu được ý nghĩa của chương trình là thực hiện các tính toán và lưu kết quả trên trang tính.
+ Xây dựng và sử dụng các công thức để tính tóan.
 +Phát biểu được thứ tự ưu tiên trong biểu thức tính toán.
	- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
	- Thời gian: 15’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Từ các dữ liệu nhập vào trong bảng tính, ta có thể thực hiện các tính toán trên các dữ liệu đó. Đây chính là chức năng ưu việt của bảng tính.
 ? Khi thực hiện các tính toán hàng ngày chúng ta hay sử dụng các kí hiệu toán học nào?
 GV: Lấy một số ví dụ về sử dụng các kí hiêu trong công thức:
 8+7; 8+(67-56)*6;
 5%; 5^2;
 ....
 ? Khi thực hiện các phép toán có chứa dấu ngoặc thì phép toán đó thực hiện như thế nào?
1. Sử dụng công thức toán để tính toán 
* Kí hiệu các phép toán trong công thức:
 +: Kí hiệu phép cộng;
 - : Kí hiệu phép trừ;
 *: Kí hiệu phép nhân;
 /: Kí hiệu phép chia;
 ^: Kí hiệu phêp lữa thừa;
 %: Kí hiệu lấy phần trăm;
 * Các phép toán trong công thức được thực hiện một cách thông thường: Các phép toán trong cặp dấu () được thực hiện trước, sau đó đến phép toán nâng lữa thừa, tiếp theo là các phép nhân và chia, cuối cùng là phép cộng và trừ.
HĐ 2: 2. Nhập công thức 
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được các lựa chọn các công thức để tính toán theo yêu cầu.
+ Thực hiện được nhập các công thức tính toán vào ô tính với các biểu thức toán học ban đầu.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 22’
- Cách tiến hành:
 GV: Giới thiệu qui tắc đặt công thức:
 HS: Liên hệ và sử dụng các phép toán cụ thể để xây dựng các công thức trên các kí hiệu trong công thức. 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện cách nhập công thức trong bảng tính:
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện nhập công thức theo hướng dẫn của giáo viên.
 HS: Thực hiện các thao tác nhập công thức.
 ? Quan sát vào đâu mà ta biết được công thức nhập trong ô tính, kết quả của ô tính.
 - Thanh công thức.
 - ô tính.
GV: Chiếu cỏc bài tập yờu cầu học sinh thực hiện.
 GV: Hướng dẫn, uốn nắm học sinh thực hành nhập công thức.
2. Nhập công thức 
* Qui tắc:
Cong_thuc: {=bieu_thuc)
* Ví dụ: =9+7;
 = 8-(7+2190)/8; 
* Cáchnhập công thức trong bảng tính:
b1. Chọn ô tính.
b2. Nhập công thức theo qui tắc.
b3. Nhấn Enter.
* Hiển thị kết quả và công thức trong ô tính:
4. Củng cố, đánh giá:(2’)
- Cần thực hiện theo trình tự nhập công thức.
- Khi nhập công thức cần chú ý đến qui tắc đặt công thức.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Trả lời một số câu hỏi trong SGK_24
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT13.doc