Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 60, 61: Ôn tập chương IV

Tiết 60

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I./ Mục tiêu:

1./ Kiến thức: Học sinh cần nắm lại các định nghĩa, tính chất về:

 + Giới hạn của dãy số.

 + Giới hạn của hàm số.

 + Hàm số liên tục.

2./ kỹ năng:

 + Tính được các giới hạn của dãy số, hàm số.

 + Tính các giới hạn vô định của dãy số và hàm số.

 + Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một khoảng.

 + Chứng minh phương trình có nghiệm trên một khoảng, một đoạn.

3./ Thái độ:

 + Tự giác, tích cực trong học tập.

+ Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.

 + Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 60, 61: Ôn tập chương IV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16.02.2009 Ngày dạy:19.02.2009
Tiết 60 
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I./ Mục tiêu:
1./ Kiến thức: Học sinh cần nắm lại các định nghĩa, tính chất về: 
	+ Giới hạn của dãy số.
	+ Giới hạn của hàm số.
	+ Hàm số liên tục.
2./ kỹ năng:
	+ Tính được các giới hạn của dãy số, hàm số.
	+ Tính các giới hạn vô định của dãy số và hàm số.
	+ Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một khoảng.
	+ Chứng minh phương trình có nghiệm trên một khoảng, một đoạn.
3./ Thái độ: 
	+ Tự giác, tích cực trong học tập.
+ Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.
	+ Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
II./ Chuẩn bị :
	1./ Giáo viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo, phiếu học tập .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Học sinh :
	+ Sách giáo khoa .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định :
	2./ Kiểm tra bài cũ : ( Phiếu học tập ).
Tính các giới hạn
Kết quả
 với k nguyên dương
 nếu |q|<1
 với c là hằng số
 với k nguyên dương
 nếu q >1
	Hoàn thành bảng sau:
+ GV củng cố cho HS đó là nhứng giới hạn đặc biệt của dãy số và giới hạn đặc biệt của hàm số cũng tương tự.	
	3./ Bài mới :
	Hoạt động 1: bài tập 3 trang 141 SGK (hoạt động nhóm)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ Hoạt động nhóm.
 	= 1
+ Rút ra kết luận: HOAN
+ Nhắc lại yêu cầu đề bài.
+ Yêu cầu 4 tổ làm 4 câu.
+ Củng cố, sửa sai và yêu cầu HS rút ra kết luận.
Hoạt động 2: (phiếu học tập)
Tính các giới hạn sau:
Câu
A
B
C
D
Đáp Án
Hoạt động 3: Bài tập 5 trang 142 (hoạt động nhóm).
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ Hoạt động nhóm.
b) 
 c) 
f) 	
+ Nhóm 1,4 làm câu b.
+ Nhóm 2, 5làm câu c.
+ Nhóm 3,6 làm câu f.
+ Củng cố, sửa sai.
Hoạt động 4: Tìm a để hàm số f(x) tồn tại giới hạn tại x = 2.
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ ,
+ Để hàm số tồn tại giới hạn tại x = 2 thì:= hay 2a – 1=3
Suy ra a = 2.
+ Nhắc lại công thức để f(x) tồn tại giới hạn thì: 
+ Gọi 1 HS tính ,
+ Tìm a.
4./ Củng cố:
	a) Cho 	 Tìm m để có 
	HD: m =
b) Tính 
 	HD: 1
5./ Bài tập về nhà:
	6, 7 ,8 SGK phần ôn tập chương và bài tập phần trắc nghiệm.
Ngày soạn: 23.02.2009 Ngày dạy:26.02.2009
Tiết 61 
ÔN TẬP CHƯƠNG IV(TT)
Mục tiêu:
1./ Kiến thức: Học sinh cần nắm lại các định nghĩa, tính chất về: 
	+ Giới hạn của dãy số.
	+ Giới hạn của hàm số.
	+ Hàm số liên tục.
2./ kỹ năng:
	+ Tính được các giới hạn của dãy số, hàm số.
	+ Tính các giới hạn vô định của dãy số và hàm số.
	+ Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một khoảng.
	+ Chứng minh phương trình có nghiệm trên một khoảng, một đoạn.
3./ Thái độ: 
	+ Tự giác, tích cực trong học tập.
+ Biết phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.
	+ Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.
II./ Chuẩn bị :
	1./ Giáo viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo, phiếu học tập .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Học sinh :
	+ Sách giáo khoa .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định :
2./ Kiểm tra bài cũ : 	
	 Xét tính liên tục trên R của hàm số:
	3./ Bài mới :
Hoạt động 1: Bài tập trắc nghiệm.
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ Hoạt động nhóm
+ Trả lời câu hỏi của GV:
	Bài 9: Chọn B
	Bài 10: Chọn B
	Bài 11: Chọn C
	Bài 12: Chọn D
	Bài 13: Chọn A
	Bài 14: Chọn D
	Bài 15: Chọn B
+ Cho lớp hoạt động nhóm.
+ Phát vấn, sửa sai.
Hoạt động 2: Cho hàm số 
Tìm m để hàm số liên tục trên (0; +¥)
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ D=R\{-1}
+ f(1) = m.
+ m = 
+ TXĐ?
+ Tính: 
+ f(1)
+ Giải m.
Hoạt động 3: Tính các giới hạn sau:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ 
+
+ Gọi 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp
+ Củng cố sửa sai.
Hoạt động 4: Tính các giới hạn sau:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Baøi 1: Xeùt tính lieân tuïc cuûa haøm soá
 a. f(x) = 
 + f(x) = lieân tuïc treân R\{1}
 + 
 + f(1) = 4
 Vì ¹ f(1) neân haøm soá bò giaùn ñoaïn taïi x = 1.
 b. g(x) = 
 + Haøm soá g(x) lieân tuïc "x Î R\{0, 3}
 + g(0) = a
 + g(3) = b
 + (haøm soá khoâng coù giôùi haïn)
 + 
 Bieän luaän:
"a Î R: haøm soá g(x) bò giaùn ñoaïn taïi x = 0
b = 5/3 Þ haøm soá g(x) lieân tuïc taïi treân R|{0}.
b ¹ 5/3 Þ haøm soá g(x) bò giaùn ñoaïn taïi x = 0, x = 3.
Baøi 2: Tính giôùi haïn
 a. 
 b. 
 c. 
 Nhaéc laïi ñònh lí 1 cuûa caùc tính chaát cuûa haøm soá lieân tuïc ?
 Nhaéc laïi ñònh nghóa haøm soá lieân tuïc taïi moät ñieåm . 
 Nhaéc laïi ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå haøm soá coù giôùi haïn taïi moät ñieåm ?
 Þ haøm soá khoâng coù giôùi haïn khi x daàn tôùi a neân haøm soá bò giaùn ñoaïn taïi x = a .
+ Neâu caùc daïng voâ ñònh thöôøng gaëp ?
 + Neáu rôi veà daïng ta laøm nhö theá naøo ?
Hoạt động 5: bài tập 6, 8 SGK
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
a)
+ , = - 1,
+ , 
b) đường cong hình b) của f(x), còn lại của g(x).
+ f(0 )= -2; f(1)=1; f(2) = -8; f(3)=13
+ Rút ra kết luận.
+ Bài 6/142: 
 và 
a)Tính:
 , , , .
b) HS kết luận.
+ Bài 8/143: 
 Yêu cầu HS làm.
+ Củng cố, sửa sai.
4./ Củng cố: (Phiếu học tập)
Cho hàm số f(x)= 
Tìm a để hàm số liên tục tại x = 2 ?
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3	
5./ Bài tập về nhà:
	+ Làm các bài tập còn lại trong SGK .
	+ Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết .

File đính kèm:

  • doc60-61.doc
Giáo án liên quan