Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 36: Kiểm tra 1 tiết chương II

Tiết 36

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

I. Muïc tieâu:

 + Ñaùnh giaù khaû naêng tìm soá caùch choïn, xaùc suaát cuûa moät bieán coá .

 + Giaùo duïc tính chaân thaät, khieâm toán chaêm chæ.

 + Böôùc ñaàu thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng noùi khoâng vôùi tieâu cöï trong thi cöû.

II. Chuaån bò:

 1./ Giaùo vieân: Hai ñeà kieåm tra töông töï .

2/Hoïc sinh : Hoïc sinh: Giaáy kieåm tra, giaáy nhaùp, thöôùc keû, máy tính cầm tay .

III. Phöông phaùp: Kieåm tra traéc nghieäm vaø töï luaän

IV. Tieán trình :

A./ Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào các chữ cái (A, B, C, D) của câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau :

 1). Gieo một đồng tiền ba lần. Xác định biến cố A: "Mặt sấp xảy ra ít nhất một lần"

 A). A = {SSS, NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS}.

 B). A = {NNN, NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS, SSS}.

 C). A = {NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS}.

 D). A = {NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS, NNN}.

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 36: Kiểm tra 1 tiết chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14.11.2008 Ngày dạy: 17.11.2008
Tiết 36
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
I. Muïc tieâu:
	+ Ñaùnh giaù khaû naêng tìm soá caùch choïn, xaùc suaát cuûa moät bieán coá .
	 + Giaùo duïc tính chaân thaät, khieâm toán chaêm chæ.
	+ Böôùc ñaàu thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng noùi khoâng vôùi tieâu cöï trong thi cöû.
II. Chuaån bò:
	1./ Giaùo vieân: Hai ñeà kieåm tra töông töï .
2/Hoïc sinh : 	Hoïc sinh: Giaáy kieåm tra, giaáy nhaùp, thöôùc keû, máy tính cầm tay .
III. Phöông phaùp: Kieåm tra traéc nghieäm vaø töï luaän
IV. Tieán trình :
A./ Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) 
Khoanh tròn vào các chữ cái (A, B, C, D) của câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau : 
 1). Gieo một đồng tiền ba lần. Xác định biến cố A: "Mặt sấp xảy ra ít nhất một lần" 
	A). A = {SSS, NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS}. 	
	B). A = {NNN, NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS, SSS}. 	
	C). A = {NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS}. 	
	D). A = {NNS, SNN, NSN, NSS, SSN, SNS, NNN}. 
 2). Gieo 3 con súc sắc cân đối. Xác suất để số chấm xuất hiện trên các mặt của 3 con súc sắc đó bằng nhau là: 
	A). . 	B). . 	C). . 	D). . 
 3). Có 5 con đường đi từ A tới B và 4 con đường đi từ A tới C. Một người ở B thì có mấy cách chọn một đường để tới C, bắt buộc đi qua A ? 
	A). 9. 	B). 5. 	C). 20. 	D). 4. 
 4). Cho 10 điểm thuộc một đường tròn. Số tam giác được tạo bởi các điểm trên là : 
	A). C101.C98.C81 . 	B). A103. 	C). C103 . 	D). 7C103. 
 5). Gieo ngẫu nhiên một đồng xu và một con súc sắc. Không gian mẫu có số phần tử bằng: 
	A). 8. 	B). 12. 	C). 16. 	D). 32. 
 6). Cho 6 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Những số gồm 5 chữ số lẻ khác nhau là : 
	A). 360. 	B). A54. 	C). 720. 	D). 120. 
 7). Có bốn tấm bìa được đánh các kí hiệu là a, b, c, d. Rút ngẫu nhiên ba tấm bìa. Không gian mẫu là: 
	A). = {(d,b,c), (a,b,d), (a,c,d), (b,c,d) }. 	B). = {(a,b,c), (a,b,d), (a,c,d), (b,a,d) }. 	
	C). = {(a,b,c), (a,b,d), (a,c,d), (b,c,d) }. 	D). = {(a,b,c), (c,b,d), (a,c,d), (b,c,d) }. 
 8). Gieo một con súc sắc ba lần. Phát biểu biến cố sau dưới dạng mệnh đề : A = {(1,6,1), (2,6,2), (3,6,3), (4,6,4), (5,6,5), (6,6,6) } 
	A). A là biến cố: "Cả ba lần gieo xuất hiện mặt 6 chấm". 	
	B). A là biến cố: "Ba lần gieo xuất hiện tuỳ ý". 	
	C). A là biến cố: "Lần gieo thứ nhất, thứ ba xuất hiện giống nhau và lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm". 	D). A là biến cố: "Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm". 
B./ Tự luận: (6 điểm) 
	Bài 1: Trong mặt phẳng cho tập hợp điểm P gồm có 25 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Tìm số các đoạn thẳng với hai điểm thuộc tập (P) ?
	Bài 2: Trong khai triển biểu thức . Tìm số hạng không chứa x ?
	Bài 3: Gieo một con súc sắc cân đối 2 lần.
a./ Mô tả không gian mẫu ?
	b./ Tính xác suất của biến cố A: “Tổng số chấm xuất hiện hai lần gieo của con súc sắc đó bằng 7” ?
c./ Tính xác suất của biến cố đối của biến cố A ?

File đính kèm:

  • doc36.doc