Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 20: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 20

KIỂM TRA 1 TIẾT

I./ Mục đích yêu cầu :

 + Đánh giá khả năng tìm tập xác định, giải phương trình lượng giác .

 + Giáo dục tính chân thật, khiêm tốn chăm chỉ.

 + Bước đầu thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cự trong thi cử.

II./ Chuẩn Bị Phương Tiện Dạy Học :

 1./ Chuẩn Bị Của Gio Vin : Hai đề kiểm tra tương tự .

 2./ Chuẩn Bị Của Học Sinh: Học sinh: Giấy kiểm tra, giấy nháp, thước kẻ.

III./ Tiến trình bài dạy : Kiểm tra tự luận .

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 20: Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28.10.2008 Ngày dạy: 02.10.2008
Tiết 20 
KIỂM TRA 1 TIẾT
I./ Mục đích yêu cầu :
	+ Ñaùnh giaù khaû naêng tìm taäp xaùc ñònh, giaûi phöông trình löôïng giaùc .
	 + Giaùo duïc tính chaân thaät, khieâm toán chaêm chæ.
	+ Böôùc ñaàu thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng noùi khoâng vôùi tieâu cöï trong thi cöû.
II./ Chuẩn Bị Phương Tiện Dạy Học : 
	1./ Chuẩn Bị Của Giáo Viên : Hai ñeà kieåm tra töông töï .
	2./ Chuẩn Bị Của Học Sinh:	Hoïc sinh: Giaáy kieåm tra, giaáy nhaùp, thöôùc keû.
III./ Tiến trình bài dạy : Kieåm tra töï luaän .
KIỂM TRA 1 TIEÁT
MÔN: TOÁN 11
A./ Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) 
	Khoanh tròn vào các chữ cái (A, B, C, D) của câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau : 
1). Nghieäm cuûa phöông trình laø : 
	A). B). C). 	D). 
 2). Soá nghieäm cuûa phöông trình thuoäc ñoaïn [p;2p] laø: 
	A). 1 	B). 0 	C). 2 	D). Voâ soá 
 3). Phöông trình chæ coù caùc nghieäm laø: 
	A). 	B). 
	C). 	D). 
 4). Phöông trình chæ coù caùc nghieäm laø: 
	A). 	B). 
	C). 	D). 
 5). Haøm soá y = 5 - 3sinx luoân nhaän giaù trò trong taäp naøo sau ñaây? 
	A). [-1;1] 	B). [2;8] 	C). [5;8] 	D). [-3;3] 
 6). Phöông trình sin(x - 450) = 0 coù nghieäm laø :
	A). x = k1800 , k	B). x = 450 + k1800 , k 
	C). x = 450 + k3600 , k 	D). x = k3600 , k
 7). Taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá laø taäp naøo sau ñaây?
	A). 	 	 B). 	 
	C). 	D). 
 8). Giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá y = laø: 
	A). 1 vaø -1 	B). 0 vaø -3 	C). 3 vaø -3 	D). 3 vaø 0 
B./ Tự luận: (6 điểm) 
1./ Tìm taäp xaùc ñònh cuûa haøm soá löôïng giaùc: 
2./ Tìm GTLN; GTNN cuûa haøm soá löôïng giaùc sau: 
3./ Giaûi caùc phöông trình löôïng giaùc sau: 

File đính kèm:

  • doc20.doc