Giáo án môn Đại số 11 nâng cao tiết 23: Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 1: hai quy tắc đếm cơ bản ( 1 tiết)

Tiết 1

I. Mục tiêu.

1. Về kiến thức : Hiêủ và nhớ được quy tắc cộng và quy tắc nhân.

 -Phân biệt được các tình huống sữ dụng quy tắc cộng với các tình huống sữ dụng quy tắc nhân.

 - biết lúc nào dùng quy tắc cộng,lúc nào dùng quy tắc nhân.

2. Về kỹ năng : Giúp học sinh.

 -Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường

 -Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản

3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số 11 nâng cao tiết 23: Hai quy tắc đếm cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THPT T©n Yªn 2
Tæ To¸n
	TiÕt theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh : 23.
	Ch­¬ng 2: tæ hîp vµ x¸c suÊt
	Bµi 1: hai quy t¾c ®Õm c¬ b¶n ( 1 tiÕt)	
Ngµy so¹n: 15/10/2008
TiÕt 1
I. Môc tiªu.
1. Về kiến thức : Hiêủ và nhớ được quy tắc cộng và quy tắc nhân.
 -Phân biệt được các tình huống sữ dụng quy tắc cộng với các tình huống sữ dụng quy tắc nhân.
 - biết lúc nào dùng quy tắc cộng,lúc nào dùng quy tắc nhân.
2. Về kỹ năng : Giúp học sinh.
 -Vận dụng được hai quy tắc đếm cơ bản trong những tình huống thông thường
 -Biết phối hợp hai quy tắc này trong việc giải các bài toán tổ hợp đơn giản
3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic.
II. ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn day häc.
1) Gi¸o Viªn: Các phiếu học tập, bảng phụ
2) Häc Sinh: Ôn bài cũ và xem trước bài HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
 III. Gîi ý vÒ PPDH.
C¬ b¶n dïng ph­¬ng ph¸p gîi më vÊn ®¸p th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn t­ duy, ®an xen ho¹t ®éng nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng.
1) KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp bµi häc
2) Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1: Quy tắc cộng
t
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
7'
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.
- Trả lời câu hỏi .
Dựa vào ví dụ 1 đã cho ở trên ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét
ví dụ 1. (SGK NC,trang 51)
3'
- Nhận xét câu trả lời của bạn.
- Nhận xét câu trả lời của hs và dẫn dắt đến công thức cộng
1. Quy tắc cộng
Quy tắc đếm sau đây là quy tắc cộng.(trang 52)
2'
- Yêu cầu hs đọc sgk trang 52, phần quy tắc cộng.
8'
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.
- Trả lời câu hỏi .
- Nhận xét câu trả lời của hs
Ví dụ 2: (SGK NC,trang 52)
Ho¹t ®éng 2: Quy tắc nhân:
t
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
5'
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.
- Trả lời câu hỏi .
Dựa vào ví dụ 3 đã cho ở trên ,hãy khái quát hoá,và phát biểu nhận xét
Ví dụ 3: (SGK NC,trang 52)
3'
- Nhận xét câu trả lời của hs và dẫn dắt đến công thức nhân
Quy tắc đếm sau đây là quy tắc nhân.(trang 53)
t
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
2'
- Yêu cầu hs đọc sgk trang 53, phần quy tắc nhân.
5'
- Làm bt và lên bảng trả lời
Yêu cầu hs làm ví dụ 4:
Ví dụ 4: (SGK NC,trang 53)
5'
- Nghe và hiểu nhiệm vụ.
- Trả lời câu hỏi .
Phân tích và hướng dẩn VD5 v à yêu cầu hs Làm bt và lên bảng trả lời
Ví dụ 5: (SGK NC,trang 54)
3) Cñng cè: 5'
- Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính là gì ?
- Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì ?
4) BTVN : Làm bài 1-4 trang 54 

File đính kèm:

  • docDAI SO T23.doc