Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 12: Vẽ trang trí: Trình bày bìa sách (Tiết 2) - Năm học 2014-2015

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1) Kiến thức: - HS hiểu được ý nghĩa của việc trình bày bìa sách

2) Kĩ năng: - Biết cách trang trí bìa sách

 - Trang trí được một bìa sách theo ý thích

3) Thái độ

-Thói quen: HS hiểu ý nghĩa của việc trang trí bìa sách.

- Tính cách: Có tính cách tỉ mỉ, cẩn thận hơn trong bài vẽ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dạy học:

* Giáo viên

- Chuẩn bị một số loại bìa sách của các nhà xuất bản như : NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục, NXB Văn học

- Hình gợi ý cách trang trí bìa sách

- Bài vẽ của HS các năm trước

* Học sinh

- Giấy vẽ, ê ke, chì, tẩy

- Một số bìa sách sưu tầm.

2. Phương pháp dạy học:

- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp vấn đáp.

- Phương pháp thực hành.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

* Ổn định tổ chức:

* Kiểm tra ĐDHT.

* Giới thiệu bài Giôùi thieäu baøi môùi

 

doc2 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 18/01/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 8 - Tiết 12: Vẽ trang trí: Trình bày bìa sách (Tiết 2) - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày dạy: 27/11/2014
 TiÕt 12: VÏ trang trÝ:
 Trình bày bìa sách (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1) Kiến thức: - HS hiểu được ý nghĩa của việc trình bày bìa sách
2) Kĩ năng: - Biết cách trang trí bìa sách
 - Trang trí được một bìa sách theo ý thích
3) Thái độ
-Thói quen: HS hiểu ý nghĩa của việc trang trí bìa sách.
- Tính cách: Có tính cách tỉ mỉ, cẩn thận hơn trong bài vẽ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dạy học:
* Giáo viên
- Chuẩn bị một số loại bìa sách của các nhà xuất bản như : NXB Kim Đồng, NXB Giáo dục, NXB Văn học 
- Hình gợi ý cách trang trí bìa sách
- Bài vẽ của HS các năm trước
* Học sinh
- Giấy vẽ, ê ke, chì, tẩy
- Một số bìa sách sưu tầm.
2. Phương pháp dạy học:
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp vấn đáp.
- Phương pháp thực hành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
* Ổn định tổ chức: 
* Kiểm tra ĐDHT.
* Giới thiệu bài Giôùi thieäu baøi môùi
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Hoạt động 4:(40 p) hướng dẫn học sinh vẽ bài màu
Mục tiêu:
-Kiến thức: Học sinh biết vẽ màu đẹp.
 - Kĩ năng: : Học sinh thực hành vẽ màu vào hoàn thiện bài.
GV nêu yêu cầu bài làm 1 đúng các bươc đã học ở tiết 1.
HS làm bài sáng tạo, độc lập.
GV theo dõi và gợi ý cho học sinh làm bài cụ thể, bám sát hs, nhắc nhở kịp thời:
Bố cục: các mảng chữ, mảng hình phải có sự gắn kết.
Kẻ chữ, vẽ hình;
Vẽ màu: phải thể hiện được nội của bìa sách và làm nổi bật được bìa sách.
III Thực hành:
Trang trí một bìa sách tự do trên giấy khổ A4.
4.4. Toång keát:
GV treo moät soá baøi laøm cuûa hoïc sinh leân baûng
HS quan saùt vaø nhaän xeùt:
+ Boá cuïc;
+ Chöõ, hình minh hoïa;
+ Veõ maøu.
GV nhaän xeùt vaø ruùt kinh nghieäm nhöõng choã hoïc sinh coøn maéc phaûi.
4.5. Höôùng daãn hoïc taäp
- Ñoái vôùi baøi hoïc ôû tieát naøy: Veà nhaø veõ baøi theo yù thích
Chuaån bò baøi 12: “ÑEÀ TAØI GIA ÑÌNH”
+ Tìm hieåu baøi vaø suy nghó noäi dung ñeà taøi
+ Chuaån bò giaáy veõ, buùt chì, maøu...
5 PHUÏ LUÏC:
SGK Mó thuaät 8
SGV Mó thuaät 8.
Moät soá bìa saùch minh hoïa

File đính kèm:

  • docBai 11 Trinh bay bia sach.doc