Giáo án May 11 - Tiết 55-63 - Nguyễn Thị Phượng

Bước 1: May thân

+ May can đường vai con, đường sườn thân trước với thân sau.

Bước 2. May cổ áo.

+ May kiểu cổ sen nằm.

 - May can 2 lớp cổ. - Lược, là.

- May diễu. - lộn cổ.

 Bước 3. May tay áo

- May măng sết với cửa tay.

- May sườn tay.

 Bước 4. Tra cổ vào thân áo

- Chuẩn bị tra cổ.

- Tra cổ vào thân áo.

 Bước 5. Tra tay vào thân

- Chuẩn bị tra tay.

- Tra tay vào thân áo

 

doc14 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 10/11/2015 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án May 11 - Tiết 55-63 - Nguyễn Thị Phượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o
-Chuẩn bị tra tay
-Tra tay vào thân.
c.H­íng dÉn kÕt thóc (3')
*Tæng kÕt ®¸nh gi¸ 
- Thời gian
- Quy trình thực hiện
- Sản phẩm
- Thái độ
GV: May mẫu cho các nhóm quan sát giáo viên vừa may vừa hướng dẫn các em kỹ thuật may (hướng dẫn cách đặt cổ, cách điều khiển đường may ở phần lượn cong cổ) giải thích kỹ thuật may xong phải đạt được (cho HS xem mẫu).
HS: Các nhóm quan sát nắm phương pháp, kỹ thuật may cổ vào thân.
HS: Thực hành: May cổ áo vào thân
GV: Quan sát HS may, phát hiện và hướng dẫn HS tự chỉnh sửa sai hỏng khi may.
+ Nhắc nhở HS sau mỗi bước may cần kiểm tra về kỹ thuật may trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
GV: Quan sát HS yếu cần thao tác mẫu về đường cổ 
HS: Thực hành: May tra tay vào thân
GV: Quan sát HS may, phát hiện và hướng dẫn HS từng thao tác đặt ống tay vào thân, chỉnh sửa cho đúng vị trí, chỉnh sửa sai hỏng khi may.
+ Nhắc nhở HS sau mỗi bước may cần kiểm tra về kỹ thuật may trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
HS: Tù ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña m×nh
C¸c nhãm đánh gi¸ s¶n phÈm cña nhau vµ rót ra nh÷ng sai sãt, cã h­íng kh¾c phôc söa ch÷a chọn vài bài Gọi HS nhận xét vµ tuyªn d­¬ng.
GV: Chỉnh sữa chØnh söa bæ sung nh÷ng em lµm cßn sai 
IV. Củng cố: (3')
 GV: Cho Em hãy nêu bước chuẩn bị tra tay vào thân và nêu phương pháp may tay áo vào thân 
V. Hướng dẫn học ở nhà: (1') Tiết sau học tiếp thực hành may sơ mi trên vải tiếp theo
*********************
 Tuần 20 Ngày soạn: 30/1 /2012
?&@
Tiết: 58, 59, 60 Thực hành: MAY ÁO SƠ MI NỮ TRÊN VẢI (tiếp)
A MỤC TIÊU: HS đạt được.
 1. Kiến thức: 
 - May và hoàn thiện sơ mi đạt yêu cầu kỹ thuật
 2. Kỹ năng:	
 Vận dụng để may các kiểu áo khác tương tự. 
 3.Thái độ: 
 Cẩn thận và kiên trì có ý thức làm ra các sản phẩm đúng kỹ thuật và đúng mỹ thu
B. CHUẨN BỊ:
Nội dung:
-Nghiên cứu nội dung thực hành May hoàn thiện sơ mi (SGK)
 -Xem lại các bài có liên quan (Cắt may sơ mi nữ, nam)
 Đồ dùng dạy học:
 -Dụng cụ cắt may.
 -Máy may, bàn là
C. c¸c ho¹t ®éng DẠY vµ HỌC: 
TIẾT 58 
 I.Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra sĩ số.
 II.Kiểm tra bài cò: (3’) Em hãy nêu phương pháp may tra cổ áo vào thân? Yêu cầu kỷ thuật may tra cổ áo vào thân phải như thế nào? 
 III.Bài mới:
1Giới thiệu bài học: (1')
 GV đưa ra câu hỏi: Cắt may trên vải đã thực hiện đến công đoạn nào? Còn những công đoạn nào chưa thực hiện ?
 Hướng dẫn HS nghiên cứu mục tiêu của bài và yêu cầu HS trình bày mục tiêu của bài.
 2.Các hoạt động dạy và học: 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
HOẠT ĐÔNG THẦY VÀ TRÒ 
A.h­íng dÉn ban ®Çu (7’)
I - Chuẩn bị: 
*Vật liệu:
- Chi tiết áo (đã cắt và vắt sổ).
- Chỉ may, cúc áo, vật liệu trang trí.
- Đánh dấu vị trí khuy, đính khuy.
* Nội dung thực hành:
Tiếp tục may hoàn chỉnh áo sơ mi nữ
2.Hoàn thiện áo:
Bước 1: May gấu
- Gấp gấu khâu lược
- May máy gấu áo hoặc khâu vắt.
Bước 2: Thùa khuyết, đính khuy
- Đánh dấu vị trí bấm khuyết và thùa khuyết
- Đánh dấu vị trí khuy (cúc) và đính khuy
 b.H­íng dÉn th­êng xuyªn (26’ )
* Thực hành: May hoàn thiện áo sơ mi
Bước 1: May gấu
- Gấp gấu khâu lược:
+ Kỹ thuật gấp gấu áo cách đều mép vải, gấp đúng phần chừa gấu áo. Khâu lược đường may, dùng bàn là chết nếp gấp. Thực hiện đường may bằng tay hoặc bằng máy
.
Bước 2: Thùa khuyết, đính khuy
- Đánh dấu vị trí bấm khuyết và thùa khuyết
- Đánh dấu vị trí khuy (cúc) và đính khuy.
- Bấm lỗ khuyết: sử dụng mũi kéo để bấm
Lỗ khuyết rộng bằng khuy (cúc)
c. h­íng dÉn kÕt thóc (3’)
 §¸nh gi¸ tæng kÕt: 
- Thời gian
- Quy trình thực hiện
- Sản phẩm
- Thái độ
GV: Kiểm tra vật liệu áo hôm trước may chưa hoàn thiện.
 Kim, chỉ và vật liệu trang trí (nếu có)
 Vệ sinh máy.
GV: Hướng dẫn may gấu đúng kỷ thuật gấu phẳng, êm không bị vặn.
Cần khâu lược trước khi may, là gấu phẳng.
HS: Quan sát và nắm cách đúng kỷ thuật.
GV: Nhắc nhớ kiểm tra an toàn trước khi sử dụng điện, 
HS: Lắng nghe.
GV: Hướng dẫn cách chia khuyết và bấm khuyết, thùa khuyết
HS: Nắm bắt cách chia
GV: Phân nhóm.
-Thông báo nội dung thực hành
-Thông báo thời gian thực hành
GV: May mẫu cho các nhóm quan sát
HS: Các nhóm quan sát nắm cách may
-Một em may thử
-Các nhóm thực hành may gấu áo
GV: Quan sát HS may, phát hiện và hướng dẫn HS từng thao tác gấp gấu khâu lược, may cố định. Chỉnh sửa sửa sai cho những em gấp vải gấu áo không đều, khâu không phẳng.
+ Nhắc nhở HS sau mỗi bước may cần kiểm tra về kỷ thuật may trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
HS: Các nhóm thực hành thùa khuyết, đính khuy. 
GV:Quan sát hướng dẫn HS đánh dấu vị trí bấm khuyết và thùa khuyết đúng kỷ thuật, Phương pháp bấm lỗ khuyết vừa độ lớn nhỏ của cúc, bấm thẳng canh sợi vải.
-Đánh dấu vị trí khy (cúc) và đính khuy 
HS: Theo nhóm nhận xét
GV: Nhận xét chung phân loại bài thực hành. Đưa ra các bàứâi chưa đạt, sửa chữa
HS: L¾ng nghe rút kinh nghiÖm
GV:Nhận xét ý thức làm việc làm việc trong giờ thực hành
 IV. Củng cố: (3')
GV: Em hãy nêu phương pháp may gấu aó sơ mi nữ và nêu yêu cầu kỷ thuật may gấu áo? 
V. Hướng dẫn học ở nhà: (1') Tiết sau học tiếp thực hành may sơ mi trên vải tiếp theo
 ****************************
TIẾT 59 Thực hành MAY ÁO SƠ NỮ MI TRÊN VẢI (tiếp)
 I.Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra sĩ số.
 II.Kiểm tra bài cò: (3’) Em hãy nêu phương pháp may tra cổ áo vào thân? Yêu cầu kỷ thuật may tra cổ áo vào thân phải như thế nào? 
 III.Bài mới:
1Giới thiệu bài học: (1')
 GV đưa ra câu hỏi: Cắt may trên vải đã thực hiện đến công đoạn nào? Còn những công đoạn nào chưa thực hiện ?
 Hướng dẫn HS nghiên cứu mục tiêu của bài và yêu cầu HS trình bày mục tiêu của bài.
 2.Các hoạt động dạy và học: 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
HOẠT ĐÔNG THẦY VÀ TRÒ 
 b. H­íng dÉn th­êng xuyªn 
( 33’ )
* Nội dung thực hành:
Tiếp tục may hoàn chỉnh áo sơ mi nữ
2.Hoàn thiện áo: (Tiếp)
Tiếp tục thực hiện bước 2
Bước 3: Là
-Là rẽ đường sườn thân, đường vai, đường sườn tay áo
-Là chết nếp nẹp và gấu áo
-Là phẳng áo
2.Hoàn thiện áo:
Bước 2: Tiếp tục thùa khuyết, đính khuy
Bước 3: là
-Là rẽ đường sườn thân, đường vai, đường sườn tay áo
-Là chết nếp nẹp và gấu áo
-Là phẳng áo
c. h­íng dÉn kÕt thóc (3’)
 §¸nh gi¸ tæng kÕt: 
- Thời gian
- Quy trình thực hiện
- Sản phẩm
- Thái độ
HS: Những em làm chưa xong tiếp tục thực hành thùa khuyết, đính khuy. 
GV: Tiếp tục hướng dẫn các em thùa khuyết đính khuy. Hướng dẫn Phương pháp bấm lỗ khuyết vừa độ lớn nhỏ của cúc, bấm thẳng canh sợi vải.
- Đánh dấu vị trí khuy (cúc) và đính khuy 
HS: Các nhóm đổi nhau thực hành là sản phẩm, (mỗi nhóm thực hành là khoảng thòi gian 13’x 2 nhóm)
GV: Nhắc kiểm tra thiết bị điện an toàn khi sử dụng điện.
-Quan sát HS may, phát hiện và hướng dẫn HS từng thao tác sử dụng bàn là những, thao tác là
+ Nhắc nhở HS sau mỗi bước may cần kiểm tra về kỹ thuật may trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
HS: Theo nhóm nhận xét
GV: Nhận xét chung phân loại bài thực hành. Đưa ra SP chưa đạt, sửa chữa
HS: L¾ng nghe rút kinh nghiÖm
GV:Nhận xét ý thức làm việc làm việc trong giờ thực hành
 IV. Củng cố: (3')
GV: Tæng kÕt tuyªn d­¬ng c¸ nh©n, nhãm lµm tÝch cùc, lµm ®óng, ®Ñp.
Nh¾c nhí phª b×nh c¸ nh©n ch­a tÝch cùc lµm ch­a ®¹t yªu cÇu
V. Hướng dẫn học ở nhà: (1') Về nhà các em tự chọn số đo mẫu cắt hoàn thiện áo sơ mi nữ tay ngắn để hôm sau tập may tiếp
 *********************
Tiết thứ: 60 
Thực hành MAY ÁO SƠ MI TRÊN VẢI (tiếp)
 I.Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra sĩ số.
 II.Kiểm tra bài cũ: (3’)
 Em hãy nêu phương pháp thừa khuyết ? 
 GV: nhận xét bổ sung - ghi điểm
 III.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (1')
GV tiết học hôm nay cô hướng dẫn các em may áo sơ mi?
Hướng dẫn HS nghiên cứu mục tiêu của bài và yêu cầu HS trình bày mục tiêu của bài.
 2.Các hoạt động dạy và học: 
NỘI DUNG CƠ BẢN 
HOẠT ĐÔNG THẦY VÀ TRÒ 
 b.H­íng dÉn th­êng xuyªn
(33’)
II. Nội dung thực hành
* Thực hành: May áo sơ mi nữ, tay ngắn
1. May áo:
Bước 1: May thân
+ May can đường vai con, đường sườn thân trước với thân sau.
Bước 2. May cổ áo.
+ May kiểu cổ sen nằm.
- May can 2 lớp cổ.
- Lược, là.
- lộn cổ. 
- May diễu. 
Yêu cầu kỹ thuật: 
- Đường may sườn thân và sườn vai con cách đều mép vải, thẳng, phẳng êm.
- Cổ áo đảm bảo độ mo lé, không bị vặn mũi may đúng kỹ thuật
c. h­íng dÉn kÕt thóc (3’)
Đánh giá tổng kết.
-Thời gian
-Sản phẩm
-Thái độ
-Thông báo nội dung thực hành
-Thông báo thời gian thực hành
 Thực hành theo nhóm (2 em 1 sản phẩm)
HS: May áo sơ mi (may thân áo và cổ áo)
GV: Quan sát hướng dẫn học sinh may tra từng chi tiết đúng kỹ thuật. Theo dõi sửa sai cho các em
HS: Đối chiếu với mẫu đậu để kiểm tra kỹ thuật may ráp các chi tiết.
HS: Kiểm tra kỷ thuật thiết kế đối chiếu với mẫu đậu.
GV: Hướng dẫn các đường may diễu có tính chất trang trí may như thế nào để đảm bảo thấm mỹ.
HS: Nắm kỹ thuật may diễu trang trí
HS: Theo nhóm nhận xét
GV: Nhận xét chung phân loại bài thực hành. Đưa ra SP chưa đạt, sửa chữa
HS: L¾ng nghe rút kinh nghiÖm
GV:Nhận xét ý thức làm việc làm việc trong giờ thực hành
IV. Củng cố: (3')
 GV: Emhãy nêu quy trình may áo sơ mi nữ, sơ mi nam? 
V. Hướng dẫn học ở nhà: (1') Về nhà xem lại sản phẩm có hướng khắc phục tiếp 
 ***************************
 Ngày soạn: 5/2/2012
Tiết: 61 Tuần 21
?&@
Thực hành MAY SƠ MI TRÊN VẢI (tiếp) 
 I.Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra sĩ số.
 II.Kiểm tra bài cũ: (3’)
 - Nêu cách đo sơ mi nữ cơ bản ? 
 - Trình bày công thức tính vải sơ mi nữ tay ngắn khổ vải rộng ? 
 GV: nhận xét bổ sung - ghi điểm
 III.Bài mới:
 1.Giới thiệu bài: (1')
GV tiết học hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em may sơ mi?
Hướng dẫn HS nghiên cứu mục tiêu của bài và yêu cầu HS trình bày mục tiêu của bài.
 2.Các hoạt động dạy và học: 
NỘI DUNG KIẾN THỨC 
HOẠT ĐÔNG THẦY VÀ TRÒ (TG)
b.H­íng dÉn th­êng xuyªn (32’)
* Thực hành: May áo sơ mi tiếp
Bước 3. May tay áo
- May cửa tay.
Lược cửa tay , bẻ gấp mép cửa tay vào mặt phải 2,5 cm, dùng bàn là chết lếp gấp, thực hiện đường may cách mép vải 0,5 cm (may đặt mặt phải lên trên, mặt trái xuống dưới)
- May bụng tay. 
Gấp đôi tay áo theo sống lưng, hai bụng tay trùng nhau may cách mép vải 1 cm
Bước 4. Tra cổ vào thân 

File đính kèm:

  • docGiao an may 11 tiet 5563.doc
Giáo án liên quan