Giáo án lớp 5 - Tuần 19 đến tuần 23

I/ Mục tiêu:

1/ Kt: Đọc- đọc đúng một văn bản kịch . Cụ thể :

 Đọc phân biệt lời các nhân vật ( anh Thành , anh Lê) , lời tác giả .

 Đọc đúng ngữ điệu các câu kể , câu hỏi, câu khiến , câu cảm phù hợp với tính cách , tâm trạng của từng nhân vật .

 Biết phân vai , đọc diễn cảm đoạn kịch .

 Hiểu nội dung phần một của trích đoạn : Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt , trăn trở tìm con đường cứu nước cứu dân .

2/Kn: Đọc lưu loát diễn cảm bài văn phù hợp với tâm lí nhân vật và nội dung bài.

3/ Gd: Gd hs thêm yêu quý Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam .

II/ Đồ dùng dạy học:

 Tranh minh hoạ sgk.

III / Các hoạt động dạy học:

 

doc125 trang | Chia sẻ: giathuc10 | Ngày: 25/11/2015 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 19 đến tuần 23, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vÊn ®Ò vµ ®Æt c©u hái cho hs tr¶ lêi
- NhËn xÐt tãm t¾t néi dung h® 1
a/ VÖ sinh dông cô c ho gµ ¨n uèng :
- Hd hs ®äc môc 2a sgk vµ ®Æt c©u hái ®Ó hs nªu c¸ch s­ëi Êm cho gµ 
- Gîi ý cho hs nhí l¹i kiÕn thøc ë bµi cò ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái.
Gäi mét sè hs tr¶ lêi
- NhËn xÐt gi¶i thÝch .
b/VÖ sinh chuång nu«i:
- Gäi hs nh¾c l¹i t¸c dông cña chuång nu«i gµ
- Gîi ý cho hs nhí l¹i vµ nªu viÖc vÖ sinh chuång nu«i gµ 
- §Æt c©u hái ®Ó hs tr¶ lêi.
- NhËn xÐt gi¶i thÝch 
c/ Tiªm thuèc , nhá thuèc phßng dÞch bÖnh cho gµ :
- Gi¶i thÝch qua ®Ó hs hiÓu thÕ nµo lµ dÞch bÖnh 
- Yc hs ®äc nd môc 2c vµ quan s¸t h2vµ nªu.
- NhËn xÐt nªu tãm t¾t .
- KÕt luËn h® 2
- HD hs vÒ nhµ gióp ®ì gia ®×nh.
- Sö dông c©u hái cuèi bµi ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña hs.
- Nªu ®¸p ¸n cña bµi tËp yc hs ®èi chiÕu kÕt qu¶ ®Ó tù ®¸nh gi¸.
- Gäi hs b¸o c¸o kÕt qu¶ .
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- NhËn xÐt giê häc .
®éng viªn hs tham gia gióp ®ì gia ®×nh .
- DÆn hs vÒ nhµ xem l¹i bµi chuÈn bÞ bµi sau.
- 1-2 hs tr¶ lêi.
- Hs ®äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Hs tr¶ lêi c©u hái cña gv.
- Hs ®äc sgk vµ tr¶ lêi
- Nghe theo dâi.
- Hs tr¶ lêi c©u hái 
- Hs tr¶ lêi 
- Hs ®äc môc 2c , quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi 
- Hs tr¶ lêi c©u hái ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp .
- Nghe, ghi nhí!
 Ngµy so¹n:14/01/08
 Ngµy gi¶ng: T5/17/01/08
TiÕt 1: To¸n
H×nh hép ch÷ nhËt – h×nh lËp ph­¬ng 
I/ Môc tiªu:
1/ Kt: Gióp hs h×nh thµnh ®­îc biÓu t­îng vÒ h×nh hép ch÷ nhËtk vµ h×nh lËp ph­¬ng 
2/ Kn: nhËn biÕt ®­îc trong thùc tÕ mét sè vËt d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng . Ph©n biÖt ®­îc h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng , vËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan .
3/ Gd: Gi¸o dôc häc sinh tÝnh cÈn thËn kiªn tr× khi lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n.
II/ §å dïng d¹y häc:
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A/ KTBC (3’)
B/ Bµi míi:
1/ GT bµi(2’)
2/ Giíi thiÖu h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­¬ng (10’)
3/ LuyÖn tËp:
Bµi 1(6’)
Bµi 2(8’)
Bµi 3(6’)
3/ Cñng cè dÆn dß(3’) 
- Gäi 2 hs lªn b¶ng lµm bµi tËp tiÕt tr­íc.
- NhËn xÐt cho ®iÓm.
- Trùc tiÕp.
- Tæ chøc cho hs ho¹t ®éngk ®Ó tù h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ h×nh hép ch÷ nhËt 
- Giíi thiÖu c¸c m« h×nh trùc quan 
- Yc hs ®­a ra c¸c nhËn xÐt , gv tæng hîp
- Yc hs chØ ra c¸c mÆt cña h×nh khai triÓn 
- Gäi hs nªu c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt 
- H×nh thµnh biÓu t­îng h×nh lËp ph­¬ng (t­¬ng tù)
- Yc tÊt c¶ hs tù lµm bµi sau ®ã ®æi vë kiÓm tra chÐo cho nhau .
- Gäi hs ®äc kÕt qu¶ cho líp ch÷a bµi.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
- Gäi hs nªu yc bµi tËp 
- Gäi 1 vµi hs lµm ý a bµi tËp 2
- NhËn xÐt 
- Mêi hs nªu c¸ch tÝnh ý b
- Gäi hs lªn b¶ng lµm bµi 
- Ch÷a bµi nhËn xÐt 
- GV nªu yc bµi 
Gäi hs chØ ra h×nh hép ch÷ nhËt , h×nh lËp ph­¬ng 
Cïng c¶ líp nhËn xÐt 
- NhËn xÐt giê häc.
- DÆn häc sinh vÒ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp thªm.
2 hs lµm bµi 
Hs tù lµm bµi vµ ®æi vë kiÓm tra chÐo .
1hs lªn b¶ng gi¶i 
Líp lµm vµo vë 
Hs nªu c¸ch gi¶i .
Hs tù lµm bµi 
Mét hs ®äc bµi gi¶i .
C¶ líp nhËn xÐt .
Hs tù lµm bµi vµ ch÷a bµi 
TiÕt 2: LuyÖn tõ vµ c©u 
nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ
I/ Môc tiªu:
1/ Kt:Gióp hs n¾m ®­îc thÕ nµo lµ c©u ghÐp thÓ hiÖn nguyªn nh©n- kÕt qu¶ 
2/Kn: BiÕt ®iÒn c¸c QHT thÝch hîp vµo chç trèng , thªm c¸c vÕ c©u thÝch hîpvµo chç trèng , thay ®æi c¸c vÞ trÝ c¸c vÕ c©u t¹o thµnh c¸c c©u ghÐp chØ nguyªn nh©n – kÕt qu¶ .
3/Gd: GD hs biÕt yªu quý sù phong phó cña TiÕng ViÖt , Dïng ®óng tõ khi nãi viÕt 
II/ §å dïng d¹y häc :
	 GiÊy khæ to .PhiÕu bµi tËp ph«t« bµi 1,4
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A/ KTBC(3’)
B/ Bµi míi :
1/ GT Bµi(2’)
2/PhÇn nhËn xÐt :(12’)
Bµi 1
Bµi 2
3/ PhÇn ghi nhí:3’
4/ HD hs lµm bµi tËp 
Bµi 1(5’)
Bµi2 (5’)
Bµi 3(4’)
Bµi 4(3’)
5/ Cñng cè dÆn dß (2’)
- Gäi hs lµm l¹i c¸c bµi tËp 3,4 tiÕt tr­íc .
- NhËn xÐt cho ®iÓm.
- Trùc tiÕp .
- Gäi 2 hs ®äc yc bµi tËp .
Nh¾c hs tr×nh tù lµm bµi 
- Yc hs ®äc thÇm ®o¹n v¨n t×m c¸c c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n vµ ph¸t biÓu ý kiÕn 
- Mêi 2 hs chØ vµo c©u v¨n trªn b¶ng nªu nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng 
- Gäi hs ®äc yc bµi tËp hai
- Yc hs lµm viÖc c¸ nh©n lµm bµi vµ ph¸t biÕu ý kiÕn 
Gäi 1 hs ®äc to ghi nhí sgk 
Mêi 2 hs nh¾c l¹i ghi nhí 
- Gäi hs ®äc yc bµi tËp 
- yc hs lµm bµi c¸ nh©n 
Ph¸t giÊy bót cho 3 hs lµm bµi 
C¶ líp vµ gv nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng 
- Gäi hs ®äc yc vµ néi dung .
- Mêi 2 hs kh¸ lam f mÉu 
Yc hs lµm bµi vµo vë , 3 hs lµm giÊy khæ to 
- Gäi hs ph¸t biÓu ý kiÕn 
- NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng .
- Gäi hs ®äc yc cña bµi 
- Yc hs suy nghÜ ph¸t lµm bµi vµo vë 
- Gäi 2 hs lªn b¶ng lµm bµi 
Ch÷a bµi nhËn xÐt 
- Gäi hs ®äc yc bµi tËp 
- Gîi ý cho hs c¸ch lµm bµi 
- Yc hs lµm bµi , gv d¸n phiÕu lªn b¶ng - Mêi 3 hs thi lµm bµi 
- NhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
-NhËn xÐt giê häc .
- DÆn hs vÒ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau 
- 2 hs lµm bµi .
- Hai hs ®äc yc bµi . 
- Hs tr¶ lêi 
- 2 hs lªn b¶ng 
- Hs ®äc yc bµi tËp 
- Hs lµm bµi vµ ph¸t biÓu ý kiÕn 
- 1 hs ®äc ghi nhí
- 2 hs nh¾c l¹i 
- Hs ®äc yc bµi tËp 
- Hs suy nghÜ vµ ph¸t biÓu ý kiÕn 
- 3 hs lµm vµo phiÕu 
- Hs ®äc yc 
- 2hs kh¸ lµm mÉu 
- Hs ph¸t biÓu ý kiÕn 
- Hs ®äc yc bµi 
- Hai hs lµm mÉu 
- hs lµm phiÕu vµ tr×nh bµy
- Hs ®äc yc cña bµi tËp 
- Hs lµm bµi vµo vë 
- 3 hs thi lµm tr­íc líp 
TiÕt 3 : ¢m nh¹c 
Häc h¸t : tre ngµ bªn l¨ng b¸c
I/ Môc tiªu:
1/ Kt: Hs h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m tha thiÕt cña bµi h¸t .
2/ Kn: H¸t ®óng nhÞp 3/8 vµ thÓ hiÖn tù nhiªn bµi h¸t .
3/ Gd: Qua bµi h¸t gd hs kÝnh yªu B¸c Hå , yªu thÝch m«n häc h¸t .
II/ §å dïng d¹y häc:
 Nh¹c cô, m¸y nghe, b¨ng ®Üa .
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A/ KTBC(2’)
 B/ Bµi míi:
1/PhÇn më ®Çu : 
2/PhÇn ho¹t ®éng :
3/ PhÇn kÕt thóc:
Giíi thiÖu bµi 
*Häc bµi h¸t Tre ngµ bªn l¨ng B¸c 
 Cho hs nghe b¨ng ®Üa hoÆc gv biÓu diÔn bµi h¸t 
Hd ®äc lêi ca
D¹y h¸t tõng c©u vµ ®µn theo giai ®iÖu 
*cho hs häc h¸t theo tæ nhãm
Gäi hs h¸t c¸ nh©n 
Hd hs h¸t gâ ®Öm theo nhÞp 
Gäi 2 hs h¸t ®¬n ca l¹i c¶ bµi h¸t 
Cho c¶ líp h¸t l¹i mét lÇn 
Cho hs nghe l¹i bµi h¸t qua b¨ng ®Üa 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn hs vÒ nhµ tiÕp tôc «n tËp bµi hµt ®· häc.
- Hs nghe vµ quan s¸t 
- Hs nghe
- Hs ®äc lêi ca
- Hs häc h¸t tõng c©u
- H¸t tËp thÓ , c¸ nh©n 
- H¸t gâ ®Öm
- C¶ líp h¸t ®ång thanh
- Hs ®äc c¸ nh©n 
- C¶ líp ®äc .
TiÕt 4: §Þa lý :
C¸c n­íc l¸ng giÒng cña viÖt nam
I/ Môc tiªu:
1/ KT: Häc song bµi nµy hs :Dùa vµo l­îc ®å b¶n då ®äc tªn vµ nªu ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Cam Pu Chia , Lµo, Trung Quèc 
2/ Kn: HiÓu vµ nªu ®­îc Cam Pu Chia vµ Lµo lµ hai n­íc n«ng nghiÖp , míi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.
	Trung Quèc cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi , ®ang ph¸t triÓn m¹nh næi tiÕng vÒ mét sè mÆt hµng c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp truyÒn thèng .
3/ Gd: Gd hs biÕt tªn c¸c n­íc l¸ng giÒng cña ViÖt Nam , nÒn kinh tÕ cña c¸c n­íc nµy tõ ®ã cã ý thøc häc tËp tèt gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng ®Êt n­íc .
II/ §å dïng d¹y häc:
 	B¶n ®å c¸c n­íc ch©u ¸ , b¶n ®å tù nhiªn ch©u ¸ , h×nh sgk 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A/ KTBC(3’)
 B/ Bµi míi:
1/ GTBµi(2’)
2/ Cam Pu Chia :(7’)
3/Lµo(7’)
4/ Trung Quèc (7’)
5/ Thi kÓ tªn c¸c n­íc l¸ng giÒng cña VN(5’)
6/ Cñng cè dÆn dß (2”)
- Gäi 2 hs lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung tiÕt tr­íc.
- NhËn xÐt cho ®iÓm.
- Trùc tiÕp.
* yc hs ho¹t ®éng nhãm mçi nhãm 4hs 
Dùa vµo l­îc ®å khu vùc ch©u ¸ vµ l­îc då mét sè n­íc ch©u ¸ ®Ó thaá luËn t×m hiÓu c¸c néi dung vÒ ®Êt n­íc Cam Pu Chia .
Yc hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn 
Theo dâi söa ch÷a c©u tr¶ lêi cho hs 
Nªu kÕt luËn 
*Chia nhãm yc hs h® nhãm 4 
Dùa vµo l­îc ®å khu vùc ch©u ¸ vµ l­îc ®å kinh tÕ mét sè n­íc ch©u ¸ ®Ó th¶o luËn t×m hiÓu néi dung vÒ ®Êt n­íc Lµo 
Yc hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn 
Theo dâi söa ch÷a vµ kÕt luËn 
*Yc hs h® nhom s 4 
Dùa vµo l­îc ®å c¸c klhu vùc ch©u ¸ vµ l­îc ®å kinh tÕ 1 sè n­íc ch©u ¸ th¶o luËn t×m hiÓu vÒ ®Êt n­íc Trung Quèc 
Yc ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 
Söa ch÷a c©u tr¶ klêi cña hs vµ kÕt luËn 
*Chia líp thµnh 3 nhãm 
Dùa vµo tranh ¶nh c¸c em s­u tÇm ®­îc tr­ng bµy c¸c tranh ¶nh th«ng tin , s¶n phÈm vÒ quèc gia mµ m×nh ®· s­u tµm ®­îc .
Tæ chøc chpo c¸c nhãm b¸o c¸o 
NhËn xÐt tuyªn d­¬ng 
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DÆn hs vÒ häc bµi xem tr­íc bµi sau.
- 2 hs tr¶ lêi.
- Häc sinh cïng lµm viÖc 
- §¹i diÖn hs b¸o c¸o 
- C¸c hs kh¸c bæ xung .
-Hs lµm viÖc theo cÆp vµo trao ®æi tr×nh bµy 
Hs lÇn l­ît nªu.
Hs lµm viÖc c¶ líp
3 hs ®äc tªn
C¸c nhãm tr­ng bµy s¶n phÈm 
TiÕt 5: KÓ chuyÖn 
KÓ chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia 
I/ Môc tiªu:
1/ Kt: Gióp hs kÓ ®­îc c©u chuyÖn ®· chøng kiÕn hoÆc ®· lam thÓ hiÖn ý thøc b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng , di tÝch lÞch sö – v¨n ho¸ . ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng hoÆc mét viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ 
2/ Kn: BiÕt s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt sù kiÖn thµnh mét cau chuyÖn , HiÓu vµ trao ®æi ®­îc víi b¹n vÒ néi dung c©u chuyÖn .
	Nghe b¹n kÓ biÕt nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n .
3/ Gd: GD hs ý thøc b¶o vÖ cña c«ng , chÊp hµnh tèt luËt giao th«ng vµ biÕt ¬n c¸c th­¬ng binh liÖt sÜ .
II/ §å dïng d¹y häc:
	B¶ng líp viÕt ®Ò bµi . tranh ¶nh 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A/ KTBC(5’)
B/ Bµi míi :
1/ GT Bµi(2’)
2/ HD t×m hiÓu yc cña ®Ò(10’)
3/ Thùc hµnh kÓ chuyÖn vµ trao ®æi vÒ néi dung c©u chuiyÖn (20’)
4/ Cñng cè dÆn dß (3’)
- Gäi hs kÓ l¹i c©u chuyÖnh tiÕt tr­íc .
-Trùc tiÕp .
- Gäi¬hs ®äc 3 ®Ò bµi 
- G¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ cÇn chó ý.
- Mêi 3 hs ®äc nèi tiÕp c¸c gîi ý .
- Yc hs ®äc thÇm gîi ý cho ®Ò ®· chän .
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ ccña hs .
- Yc hs lËp nhanh dµn ý cho c©u chuyÖn 
a/ KÓ chuyÖn theo nhãm :
- Yc hs kÓ chuyÖn theo cÆp vµ trao ®æi vÒ néi dung c©u chuyÖn
Theo dâi gióp ®ì c¸c nhãm .
b/ Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp :
- Tæ chøc cho hs thi kÓ chuyÖn tr­íc líp 
- Mêi 1-2 hs kÓ toµn bé c©u chuyÖn 
- NhËn xÐt b×nh chän 
- NhËn xÐt giê häc 
- DÆn hs vÒ chuÈn bÞ bµi sau.
- 1 hs kÓ tr­íc líp .
Hs nghe
Hs theo dâi vµ quan s¸t 
Hs ®äc vµ tr¶ lêi 
Hs nèi tiÕ

File đính kèm:

  • docGIÁO ÁN 19 -23 - LỚP 5.doc
Giáo án liên quan