Giáo án hoạt đông ngoài giờ lên lớp 6 – kĩ năng sống chủ điểm tháng 9 : truyền thống nhà trường

1.Kin thc:

- Hiểu được truyền thống của líp, trường và ý nghĩa truyền thống đó.

- Xác định trách nhiệm của HS lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường.

- Biết xây dựng kếhoạch phấnđấu của cánhân, líp đểphát huy truyền thống tốtđẹpcủa lớp, trường.

 - Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.

- Có kĩnăng giao tiếp, thểhiện sự tôn trọng, phục tùng vàủng hộcán bộlớp hoạt động .

 2. K n¨ng

 Có kĩnăng giao tiếp, thểhiện sự tôn trọng, phục tùng vàủng hộcán bộlớp hoạt động .

3. Th¸i ®

- Có ýthức tôn trọng nội quy vànhiệm vụ năm học mới.

 - Tự giác, quyết tâm cao trong học tập vàbiết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụnăm học.

 - Bướcđầu cóýthức xây dựng tập thể, hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ CBL trong quá trình học tập và rèn luyện của líp.

 

doc15 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/12/2014 | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án hoạt đông ngoài giờ lên lớp 6 – kĩ năng sống chủ điểm tháng 9 : truyền thống nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,4 : nghiên cứu phiếu học tập số 2, thực hiện chương trình truyền hình “Hỏi đáp  - thuốc lá với các bệnh tim mạch”
Nhĩm 5 : nghiên cứu phiếu học tập số 3, thực hiện chương trình truyền hình “Hỏi đáp - thuốc lá với bệnh ung thư”.
Mỗi nhĩm phân cơng một người đĩng vai người dẫn chương trình truyền hình, một người đĩng vai bác sỹ. Cả nhĩm chuẩn bị lời thoại cho người dẫn chương trình và bác sỹ.
Bước 2 : Các nhĩm lần lượt thể hiện chương trình của nhĩm mình
Sau khi mỗi nhĩm thực hiện xong chương trình, giáo viên cho các nhĩm khác nhận xét, gĩp ý.
 Kết luận :
- Thuốc lá gây ra nhiều bệnh, trong đĩ cĩ những bệnh rất nguy hiểm dẫn đến tử vong.
- Để bảo vệ sức khỏe cần tránh xa thuốc lá. Nếu đã hút thì kiên quyết cai và bỏ hẳn thuốc lá.
* Hoạt động 2 : Hút thuốc lá một năm tốn bao nhiêu tiền ?
Mục tiêu : Giúp học sinh thấy được số tiền phải bỏ ra để mua thuốc lá một năm là rất lớn. Hút thuốc lá gây ra thiệt hại lớn đến kinh tế của bản thân, gia đình và xã hội.
Đồ dùng : Phiếu học tập số 4
Cách tiến hành
Bước 1 : Học sinh làm việc cá nhân với phiếu học tập số 4, tính số tiền phải bỏ ra để mua thuốc lá hàng năm của một học sinh, của một người lớn, của những người nghiện thuốc lá ở Việt Nam. Đồng thời suy nghĩ xem số tiền đĩ cĩ thể được dùng vào những việc cĩ ích nào ?
Bước 2 : Chia sẻ kết quả trong cặp 2 người.
Bước 3 : Chia sẻ kết quả trong nhĩm.
Bước 4 : Các nhĩm lần lượt báo cáo kết quả làm việc  của nhĩm mình.
Giáo viên chốt lại các điểm chính, giới thiệu tranh minh họa về tác hại kinh tế của việc  hút thuốc lá 
Chú ý : Ngồi những tốn kém trực tiếp trên, tác hại về kinh tế cho đất nước cịn tăng lên nhiều do :
- Năng suất lao động xã hội giảm sút vì người lao động hút thuốc bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
- Chi phí khổng lồ của đất nước cho những căn bệnh liên quan đến thuốc lá.
Kết luận   :
- Hút thuốc lá gây thiệt hại lớn đến kinh tế bản thân, gia đình và xã hội.
- Nếu khơng hút thuốc lá, số tiền tiết kiệm được cĩ thể dùng làm nhiều việc cĩ ích.
 * Hoạt động 3 : Hút thuốc lá ảnh hưởng đến mọi người xung quanh như thế nào?
Mục tiêu : Giúp học sinh thấy được tác hại của thuốc lá đối với những người khơng hút thuốc lá nhưng hít phải khĩi thuốc của người khác thải ra.
Đồ dùng : Giấy A0, bút dạ…
Cách tiến hành :
*Bước 1 : Nêu vấn đề  : khi người ta hút thuốc sẽ sinh ra khĩi thuốc, nếu để điếu thuốc tự cháy cĩ sinh ra khĩi thúơc khơng ? Nhu vậy cĩ thể chia thành mấy loại khĩi thuốc ? Loại nào độc hại hơn ?
* Bước 2 : Giáo viên chia lớp thành 5 nhĩm, nêu câu hỏi thảo luận.
- Ở trong phịng  cùng với người hút thuốc lá cĩ bị ảnh hưởng đến sức khỏe khơng ? Vì sao ?
- Hãy đề xuất giải pháp để hạn chế ảnh hưởng xấu của người hút thuốc lá đối với sức khỏe mọi người xung quanh. 
*Bước 3 : Các nhĩm thảo luận, ghi kết quả thảo luận vào giấy A0 và lần lượt trình bày.
Lưu ý : Sau phần trình bày của mỗi nhĩm giáo viên mới các nhĩm khác đặt câu hỏi đề làm rõ thêm nếu cần thiết. Các nhĩm trình bày sau khơng lặp lại ý kiến đã trùng lắp với các nhĩm trước.
*Bước 4 : Giáo viên chốt lại các ý chính
Kết luận :
- Người khơng hút thuốc mà hít phải khĩi thuốc lá gọi là hút thuốc thụ động. Người hút thuốc thụ động cũng cĩ thể mắc phải các bệnh do thuốc lá gây ra .
- Hút thuốc lá cĩ hại đến sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh.
- Nếu trong gia  đình cĩ người hút thuốc lá, cần vận động người đĩ bỏ thuốc hoặc khơng hút thuốc trong nhà.
- Cần phải cấm hút thuốc ở những nơi làm việc và sinh hoạt cơng cộng (trong phịng họp, rạp chiếu bĩng, trên tàu, xe …)
Ngày soạn:25/9/2013
Ngày dạy: 28/9/2013
CHỦ ĐỀ THÁNG 9: TuÇn 4
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ HỘI THI AN TỒN GIAO THƠNG
I. MỤC ĐÍCH
Giúp học sinh:
- Thực hiện tốt an tồn giao thơng.
- Tích cực tuyên truyền cho mọi người nghiêm chỉnh chấp hành an tồn giao thơng.
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Giấy trắng khổ to
- Bộ tranh về luật giao thơng.
- Các tiểu phẩm,hát, thơ,vè…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
Thực hiện theo hoạt động chung của nhà trường.
……….*****………
Ngµy so¹n: 1 /10/2013
Ngµy d¹y: 5/10/2013 Chđ ®iĨm th¸ng 10
 Ch¨m ngoan häc giái
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI LỚP 6B
I Mơc tiªu: Giúp HS
1.KiÕn thøc: HiĨu ®­ỵc vai trß quan träng cđa ®éi ngị c¸n bé líp trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyƯn cđa líp.
2.KÜ n¨ng:Cã kÜ n¨ng giao tiÕp, thĨ hiƯn sù t«n träng, phơc tïng vµ đng hé c¸n bé líp h/®éng.
3.Th¸i ®é:Cã ý thøc tr¸ch nhiƯm trong viƯc lùa chän nh÷ng c¸n bé líp cã n¨ng lùc, lßng nhiƯt t×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiƯm.
II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­ỵc gi¸o dơc trong ho¹t ®éng
- KÜ n¨ng giao tiÕp víi thÇy c« vµ b¹n bÌ, øng xư trong nh÷ng t×nh huèng tÕ nhÞ.
- KÜ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ , ý t­ëng vỊ ®éi ngị c¸n bé líp, c¸ch thøc lùa chän c¸n bé líp.
- KÜ n¨ng tr×nh bµy, kiĨm so¸t c¶m xĩc lùa chän c¸n bé líp.
III. Ph­¬ng ph¸p/KT d¹y häc tÝch cùc
- Th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh, biĨu ®¹t s¸ng t¹o.
IV Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn
 Danh s¸ch nh©n sù.
- B¸o c¸o tỉng kÕt ho¹t ®éng cđa ®éi ngị c¸n bé líp sau mét n¨m häc.
- B¶ng phơ.PhiÕu bÇu cư.
 *ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:GvcN h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
STT
Néi dung c«ng viƯc
Ng­êi thùc hiƯn
Ph­¬ng tiƯn ho¹t ®éng
Ghi chĩ
1
DÉn ch­¬ng tr×nh
Líp phĩ học tập
B¶n dÉn ch­¬ng tr×nh
2
Th­ kÝ
 Líp phã häc tËp
GiÊy, bĩt
3
Mêi ®¹i biĨu
Líp tr­ëng
GiÊy mêi
4
 Trang trÝ líp, b¶ng
HS nữ
PhÊn mµu, giÊy, cờ tổ quốc, lä hoa, bảng phụ, .
5
Danh sách đề cử
TËp thĨ líp
Phiếu
6
V¨n nghƯ
Líp phã VTM
Mét sè tiÕt mơc v¨n nghƯ
7
Tỉng duyƯt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
V.TiÕn tr×nh ho¹t ®éng:( 4 giai ®o¹n)
1) Kh¸m ph¸ (Më ®Çu)
- Líp phã V¨n nghƯ ®iỊu khiĨn líp sinh ho¹t v¨n nghƯ (2-3 bµi h¸t)
2) KÕt nèi (Ph¸t triĨn)
H§1 : B¸o c¸o ho¹t ®éng cđa c¸n bé líp:
- Líp tr­ëng b¸o c¸o sơ qua kÕt qu¶ học tập cđa líp 
- C¶ líp th¶o luËn ®ãng gãp ý kiÕn.
- Ng­êi ®iỊu khiĨn tỉng kÕt.
H§2: BÇu c¸n bé líp míi
- Ng­êi ®iỊu khiĨn yªu cÇu líp th¶o luËn ®Ĩ thèng nhÊt tiªu chuÈn cđa c¸n bé líp.
- Tù øng cư vµ ®Ị cư c¸c b¹n cã n¨ng lùc lµm c¸n bé líp.
- Th­ kÝ ghi tªn c¸c b¹n øng cư (nÕu cã) vµ c¸c b¹n ®­ỵc ®Ị cư lªn b¶ng.
- BÇu ban kiĨm phiÕu, tr­ëng ban kiĨm phiÕu, nªu râ thĨ lƯ bá phiÕu bÇu, ®­ỵc tiÕn hµnh nh­ sau: 
 + BÇu líp tr­ëng vµ c¸c líp phã.
 + BÇu c¸c c¸n sù líp...
 + BÇu tỉ tr­ëng, tỉ phã theo ®¬n vÞ tỉ.
- Ban kiĨm phiÕu lµm viƯc, sau ®ã c«ng bè kÕt qu¶.
- Ban c¸n bé líp ra m¾t
- Líp tr­ëng míi thay mỈt c¸n bé líp ph¸t biĨu ý kiÕn.
3.Thùc hµnh/luyƯn tËp ( luyƯn tËp cđng cè)
 H§3: Nªu ph­¬ng h­íng n¨m häc míi.
- Líp tr­ëng nªu ph­¬ng h­íng n¨m häc 2014 - 2014 cđa líp.
- Các bản tham luận về nề nếp, học tập.
- C¶ líp th¶o luËn ®ãng gãp ý kiÕn.
- Gi¸o viªn chđ nhiƯm ph¸t biĨu ý kiÕn, chĩc mõng ®éi ngị c¸n bé líp míi vµ gi¸o viªn giao nhiƯm vơ cho c¸c em.
4.V©n dơng (Ho¹t ®éng nèi tiÕp)
- Ng­êi dÉn tr­¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cđa c¶ líp, biĨu d­¬ng vµ rĩt kinh nghiƯm.
- GVCN giao nhiƯm vơ míi cho häc sinh chuÈn bÞ : Th¶o luËn vỊ néi quy vµ nhiƯm vơ n¨m häc.
VI T­ liƯu
- Mçi nhãm chuÈn bÞ c¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ.
- Tỉ 1 chuÈn bÞ lä hoa, kh¨n tr¶i bµn. Bµi h¸t, th¬, chuyƯn... ca ngỵi truyỊn thèng tèt ®Đp cđa tr­êng, líp.
 ....................*****...............
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y: Chđ ®iĨm th¸ng 10
 Ch¨m ngoan häc giái
I. Mơc tiªu gi¸o dơc: Giĩp häc sinh:
1.KiÕn thøc
- HiĨu râ néi dung, ý nghÜa lêi d¹y cđa B¸c trong th­ gưi häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cđa n­íc ViƯt Nam d©n chđ céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945 vµ th­ gưi ngµnh gi¸o dơc ngµy 16/10/1968.
- Biết học tập cĩ kế hoạch, cĩ phương pháp tốt, biết đồn kết giúp nhau trong học tập theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
 2. Kỹ n¨ng
- Kỹ năng lắng nghe phản hồi tích cực về giới thiệu thư Bác Hồ.
 - Kỹ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ ý t­ëng về thực hiện lời dạy của Bác.
- Kỹ năng tự tin thi đua giao ước học tốt.
- Kỹ năng trình bày ý tưởng về các chỉ tiêu.
- Kỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua chăm ngoan học giỏi.
3. Th¸i ®é
-Häc sinh cã th¸i ®é ®ĩng ®¾n và cĩ trách nhiệm trong học tập.
- Tạo thĩi quên cĩ lối sống lành mạnh thơng qua các giá trị trung thực, giá trị giản dị. Từ đĩ hình thành kỹ năng sống nhận biết và sống với chính mình và với người khác.
 Ho¹t ®éng 1: Nghe giíi thiƯu th­ B¸c Hå gưi häc sinh
 nh©n ngµy khai tr­êng.
I Mơc tiªu giáo dục
1.KiÕn thøc
- Giĩp häc sinh hiĨu sù quan t©m ch¨m lo cđa B¸c ®èi víi thÕ hƯ trỴ.
- HiĨu râ néi dung, ý nghÜa lêi d¹y cđa B¸c trong th­ gưi häc sinh c¶ níc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cđa n­íc ViƯt Nam d©n chđ céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945 vµ th­ gưi ngµnh gi¸o dơc ngµy 16/10/1968.
- Biết học tập cĩ kế hoạch, cĩ phương pháp tốt, biết đồn kết giúp nhau trong học tập theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
 2. KÜ n¨ng
 RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ ý t­ëng cđa m×nh, l¾ng nghe ý kiÕn ng­êi kh¸c.
3. Th¸i ®é
:- Gi¸o dơc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå 
 -Gi¸o dơc th¸i ®é häc tËp nghiªm tĩc vµ ý chÝ v­¬n lªn trong häc tËp.
- Häc sinh cã th¸i ®é ®ĩng ®¾n, nghiêm túc ,cĩ ý chí quyÕt t©m vươn lên trong học tập và, rÌn luyƯn tèt theo lêi d¹y cđa B¸c Hå kÝnh yªu.
II. C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­ỵc gi¸o dơc trong ho¹t ®éng
- KÜ n¨ng l¾ng nghe ph¶n håi tÝch cùc vỊ giíi thiƯu th­ B¸c Hå. 
- KÜ n¨ng tr×nh bµy suy nghÜ ý t­ëng vỊ viƯc thùc hiƯn lêi d¹y cđa B¸c.
III. Ph­¬ng ph¸p
- Th¶o luËn
- T×m kiÕm xư lý th«ng tin
- §Ỉt c©u hái tÝch cùc.
- Tr×nh bµy
IV Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn
 *ChuÈn bÞ ho¹t ®éng :Gvcn h­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
STT
Néi dung c«ng viƯc
Ng­êi thùc hiƯn
Ph­¬ng tiƯn ho¹t ®éng
Ghi chĩ
1
DÉn ch­¬ng tr×nh
Líp phĩ học tập
B¶n dÉn ch­¬ng tr×nh
Một số câu hỏi thảo luận
2
Th­ kÝ
 Líp phã häc tËp
GiÊy, bĩt
3
Ban gi¸m kh¶o
 C¸n bé líp
§¸p ¸n, biĨu ®iĨm
4
Mêi ®¹i biĨu
Líp tr­ëng
GiÊy mêi
5
 Trang trÝ líp, b¶ng
HS nữ
PhÊn mµu, giÊy mµu...
Ảnh B¸c, Kh¨n bµn, lä hoa.
6
TÝn hiƯu tr¶ lêi
Nhãm tr­ëng
 Cê, trèng...
7
V¨n nghƯ
-Lớp phĩ học tập
-Líp phã VTM
-Bµi h¸t, th¬, câu chuyƯn, ca dao, tơc ng÷...vỊ B¸c Hå về thiếu niên với BH.
-S¸ch, b¸o, th­ 

File đính kèm:

  • docHDNG T9,10- 2013-14.doc
Giáo án liên quan