Giáo án Hình học 11CB tiết 5: Phép quay

Tuần CM: 5

Ngày dạy :

Tiết 5:

PHÉP QUAY

I. Mục tiêu :

1. Về kiến thức: Biết được:

- Định nghĩa của phép quay;

- Phép quay có các tính chất của phép dời hình.

2. Về kỹ năng :

 Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép quay

 3. Thái độ:

- Giáo dục đức tính cẩn thận, chính xác, phát huy hơn tính tích cực của học sinh khi tự học ở nhà.

- Biết được toán học có ứng dụng trong thực tiển.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo.

2. Học sinh: Xem và chuẩn bị các câu hỏi.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/04/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11CB tiết 5: Phép quay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn CM: 5
Ngaøy daïy : 
Tieát 5: 
PHEÙP QUAY
I. Muïc tieâu : 
1. Về kiến thức: Biết được:
- Định nghĩa của phép quay; 
- Phép quay có các tính chất của phép dời hình.
2. Về kỹ năng : 
 Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép quay
 3. Thaùi ñoä: 
- Giaùo duïc ñöùc tính caån thaän, chính xaùc, phaùt huy hôn tính tích cöïc cuûa hoïc sinh khi töï hoïc ôû nhaø.
- Bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieån.
II. Chuaån bò:
1. Giaùo vieân: SGK, taøi lieäu tham khaûo.
2. Hoïc sinh: Xem vaø chuaån bò caùc caâu hoûi.
III. Phöông phaùp :
- Duøng pp: Ñaët vaán ñeà, giaûi quyeát vaán ñeà, thuyeát trình.
IV. Tieán trình: 
1. OÅn ñònh toå chöùc: kieåm tra sæ soá hs 
2. Kieåm tra baøi cuõ: 
 Caâu hoûi : Pheùp ñoái xöùng taâm laø gì ?? Neâu bieåu thöùc toïa ñoä cuûa pheùp ñoái xöùng taâm laø goùc toïa ñoä O.
3. Noäi dung baøi môùi:
Họat động của GV
Họat động của HS
Nội dung
Yêu cầu học sinh quan sát sự dịch chuyển của kim đồng hồ. đó là hình ảnh của phép quay
Hỏi: tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O
Biến điểm A thành điểm B, biến A thành điểm C
Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào?
Hỏi: trên đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?
Giải thích phép quay tâm O góc (OA;OA’) biến điểm A thành A’, biến B thành B’. Khi đó ta có A’B’=AB
Hướng dẫn học sinh tìm ảnh A’,B’,C’lần lượt của A,B,C .
Hỏi: A’ được xác định như thế nào? Tương tự B’,C’
B
Hoạt động 1:
A
C
O
Góc quay biến A thành B là 
Góc quay biến A thành C là 
Hoạt động 2: hình 1.31
Học sinh trả lời
Hoạt động 3:
Học sinh quan sát hình ảnh thực tế và trả lời
Kim giờ quay 1 góc -, kim phút quay 1 góc
 3.(-)= -
Hoạt động 4:
 Cho tam giác ABC và điểm O. xác đinh ảnh của tam giác qua phép quay tâm O góc 
Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên và tiến hành trên hình vẽ.
Định nghĩa:Cho điểm O và góc lượng giác . Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, mỗi điểm M khác điểm O thành điểm M’ sao cho OM”=OM và góc lượng giác (OM;OM’) bằng được gọi là phép quay tâm O góc 
	Điểm O: tâm quay
	: góc quay
Phép quay tâm O góc còn được kí hiệu 
Nhận xét:
Chiều dương của phép quay là chiều dương của đường tròn lượng giác nghĩa là ngược chiều với chiều quay của kim đồng hồ
Với k là số nguyên ta luôn có phép quay là phép đồng nhất. phép quay là phép đối xứng tâm O
Tính chất:
Tính chất 1:
Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì (hình 1.35)
Tính chất 2: 
Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính (hình1.36)
Nhận xét:
Phép quay góc với biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ sao cho góc giữa d và d’ bằng (nếu ) hoặc bằng (nếu ) (hình 1.37)
4. Cuûng coá vaø luyeän taäp : 
- Nhaéc laïi khaùi nieïâm pheùp quay vaø neâu tính chaát cuûa noù.Cho ví duï minh hoïa.
5. Höôùng daãn hs töï hoïc ôû nhaø:
- Veà hoïc baøi vaø laøm baøi 1,2 sgk trang 19
V. Ruùt kinh nghieäm :

File đính kèm:

  • docTIET 5.DOC.doc