Giáo án Hình học 11 tiết 49: Kiểm tra cuối năm

TIẾT 49: KIỂM TRA CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

- Nắm chắc nội dung, kiến thức cơ bản của môn

2. Về kỹ năng:

- Giúp HS biết vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài toán trong SGK

 3. tư duy: rèn tư duy logic, biết quy lạ về quen

 4. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc

II. Thiết bị

- Học sinh: chuẩn bị kiến thức

- Giáo viên: Nghiên cứu, ra đề kiểm tra

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Kiểm tra sĩ số HS

2. Phát đề kiểm tra cho HS

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11 tiết 49: Kiểm tra cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 25 – 4 – 09 
TIẾT 49: KIỂM TRA CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU
Về kiến thức:
- Nắm chắc nội dung, kiến thức cơ bản của môn
Về kỹ năng:
- Giúp HS biết vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài toán trong SGK
 3. tư duy: rèn tư duy logic, biết quy lạ về quen
 4. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc
II. Thiết bị
- Học sinh: chuẩn bị kiến thức
- Giáo viên: Nghiên cứu, ra đề kiểm tra
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Kiểm tra sĩ số HS
2. Phát đề kiểm tra cho HS
§Ò kiÓm tra Cuèi n¨m
( Thêi gian lµm bµi 45 phót)
PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4®)
C©u 1 Cho tø diÖn ABCD Gäi M lµ trung ®iÓm AD Kho¶ng c¸ch tõ A tíi (ABC) b»ng 6 Kho¶ng c¸ch tõ M tíi (ABC) B»ng :
A: 4 ; B: 5 ; C : 3 ; D : 2 
C©u 2 Cho tø diÖn ABCD cã ABCD vµ ACBD
 Cã gi¸ trÞ b»ng
	A: 0 ; B: 1 ; C : -3 ; D : 2 
C©u 3 Cho h×nh lËp ph­¬ng ABCDA’B’C’D’ gãc gi÷a AA’ vµ BC’ b»ng 
A: 00 ; B: 450 ; C : 300 ; D : 900
C©u 4 Cho h×nh chãp S.ABDC Cã §¸y ABCD lµ h×nh
A: B×nh hµnh ; B: Ch÷ nhËt ; C : H×nh vu«ng ; D : Tø gi¸c 
C©u 5 Cho h×nh chãp S.ABC cã SA vu«ng gãc víi mÆt ®¸y (ABC) vµ cã B=900 ChØ ra mÖnh ®Ò sai 
A : C¸c mÆt cña h×nh chãp lµ tam gi¸c vu«ng B: C¸c mÆt bªn h×nh chãp lµ tam gi¸c vu«ng
	C : MÆt bªn SBC lµ tam gi¸c vu«ng	D : MÆt bªn SBC lµ tam gi¸c c©n
C©u 6 Cho tø diªn OABC c¸c tia OA .OB vµ OC ®«i mét vu«ng gãc víi nhau Gäi H lµ h×nh chiÕu cña O lªn (ABC) Chon ph­¬ng ¸n ®óng 
A : H lµ träng t©m cña 	B : H lµ trùc t©m cña 
C : H lµ t©m ®­êng trßn ngo¹i tiÕp cña 	D : H lµ t©m ®­êng trßn néi tiÕp 
C©u 7 Cho h×nh lËp ph­¬ng ABCDA’B’C’D’ ChØ ra mÖnh ®Ò sai trong c¸c mÖnh ®Ò sau
A: (A’BD) (CB’D’)	B : AC’ (A’BD)
C : AC’ qua träng t©m 	D : (A’BD) //(CB’D’)
C©u 8 MÆt ph¼ng (P) (Q) gãc gi÷a (P) vµ (R) b»ng 300 Gãc gi÷a mÆt ph¼ng (Q) vµ (R) b»ng 
	A : 450 ; B: 600 ; C: 500 ; D : 1200
PhÇn tù luËnk (6®)
	Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt vµ SA vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y ABCD . Gäi B’, C’ vµ D’ lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña A lªn SB,SC vµ SD
1/ Chøng minh AB’(SBC)
2/ Chøng minh SC (AB’C’D’)
3/ chøng minh 7 ®iÓm A,B,C,D,B’,C’ vµD’ c¸c ®Òu mét ®iªm cè ®Þnh 
****************************************
§¸p ¸n
1 C , 2 A , 3 B , 4 A , 5 D , 6 B ,7 A , 8 B
Câu 1
2®
SA(ABCD) => SABC
 AB BC 
=> BC(SAB)
 AB’ (SAB) => AB’BC
 AB’ SB 
=> AB’(SBC)
0,5
0,5
0.5
C©u2 
2®
AB’(SBC) 
SC(SBC) => SCAB”
T­¬ng tù AD’ SC
=> SC(AB’D’)
 AC’ SC
=> SCAB’C’)
Qua A cã (AB’C’) Vµ (AB’D’) Cïng vu«ng gãc víi SC => (AB’C’) trung víi (AB’D’) => SC(AB’C’D’)
0,5
0,5
0,5
0,5
C©u 3 
2®
AB’(SBC)=> AB’B’C
B’ nh×n ACduíi gãc vu«ng 
T­¬ng tù C’, D’ nh×n AC gãc vu«ng
ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt =>B,D nh×n AC d­íi gãc vu«ng
=> A,B,C,D,B’,C’vµD’ c¸ch ®Òu t©m O cña h×nh vu«ng ABCD
0,5
0,5
0,5
0,5
Củng cố dặn dò (1’)
học sinh về làm lại bài kiểm tra vào vở
IV. Những lưu ý

File đính kèm:

  • docGA HH11 3cot T49.doc
Giáo án liên quan