Giáo án Hình học 11 (cơ bản ) (học kỳ II)

§5: PHEP CHIẾU SONG SONG

 Tiết 25 --------

A.Mục tiêu:

1. Về kiến thức: Định nghĩa và tính chất của phép chiếu song song

 Khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gian

2. Về kỹ năng: Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song

 Dựng được ảnh của một điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường tròn, qua một phép chiếu song song

 Vẽ được hình biểu diễn của một hình trong không gian

3. Về tư duy: Rèn luyện tư duy logic và trí tưởng tượng không gian.

B.Chuẩn bị:

1.Học sinh: Soạn bài mới.

2.Giáo viên: Nghiên cứu sách giáo khoa, thước kẻ, máy chiếu.

C.Tiến trình bài học

 I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh

 II/Kiểm tra bài cũ: Nêu định nghĩa và tính chất của hai đường thẳng song song

III/ Dạy học bài mới:

1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:

 

doc45 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Hình học 11 (cơ bản ) (học kỳ II), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NG VUOÂNG GOÙC
 Tiết: 32 ----&----
A/ Muïc tieâu baøi daïy :
1) Kieán thöùc :
- Hieåu theá naøo laø goùc giöõa hai vectô trong khoâng gian, tích voâ höôùng hai vectô trong khoâng gian .
- Vectô chæ phöông cuûa ñöôøng thaúng .
- Ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc .
2) Kyõ naêng :
	- Bieát caùch xaùc ñònh goùc giöõa hai ñöôøng thaúng trong khoâng gian .
	- Laøm moät soá baøi taäp cuï theå .
3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø goùc giöõa hai vectô, tích voâ höôùng hai vectô trong khoâng gian .
- Hieåu ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc .
4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn
B/ Phöông tieän daïy hoïc :
- Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu.
- Baûng phuï
- Phieáu traû lôøi caâu hoûi
C. Tieán trình baøi hoïc:
 	I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ: 
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
-Tích voâ höôùng hai vectô ? Goùc giöõa hai vectô ?
-BT1/SGK/97 ?
-Leân baûng traû lôøi 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt 
BT1/SGK/97 :
a) b)
c)
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:
 	2/Dạy và học bài mới 
Hoaït ñoäng 2 : BT2/SGK/97
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
-BT2/SGK/97 ?
-Caùch chöùng minh ñaúng thöùc vectô ?
-Qui taéc hieäu hai vectô ?
-
-Töông töï 
-Keát luaän ?
- 
-BT3/SGK/97 ?
-Traû lôøi
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
--
-
BT2/SGK/97 :
BT3/SGK/97 :
a) a vaø b khoâng song song
b) a vaø c khoâng vuoâng goùc
Hoaït ñoäng 3 : BT4/SGK/98 
-BT4/SGK/98 ?
-
-Keát luaän ?
-Tính chaát döôøng trung bình tam giaùc ?
-
-Döïa kquaû a) keát luaän ?
-Traû lôøi
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-
-Vì maø AB//MN, CC’//MQ neân . Do ñoù MNPQ laø hcn
BT4/SGK/98
Hoaït ñoäng 4 : BT5/SGK/98 
-BT5/SGK/98 ?
-
-Keát luaän ?
-Chöùng minh töông töï ?
-BT6/SGK/98 ?
-
-Keát luaän ?
-BT7/SGK/98 ?
-Coâng thöùc tính dieän tích tam giaùc ?
-Keát luaän ?
-Traû lôøi
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-
BT5/SGK/98 :
BT6/SGK/98 :
BT7/SGK/98 :
-
-Töù giaùc CDD’C’ coù . Do ñoù CDD’C’ laø hcn
Hoaït ñoäng 5 : BT3/SGK/63 
-BT8/SGK/98 ?
-
-Keát luaän ?
-
-
-Chöùng minh töông töï 
-Traû lôøi
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-
-
BT8/SGK/98 
IV.Cuûng coá Xem lại các bài tập đã giải.
V.Daën doø : - Xem tröôùc baøi “ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG “
D. RÚT KINH NGHIỆM
	-----------------------------------------------------&------------------------------------------------
 Ngày soạn: /20 §3: ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG 
 Tiết: 33 ----&----
A. Muïc tieâu baøi daïy :
1) Kieán thöùc :
- Ñònh nghóa ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi mp, caùch xaùc ñònh mp .
- Caùc ñònh lí, lieân heä giöõa quan heä song song vaø vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng vaø mp .
2) Kyõ naêng :
	- Bieát caùch cm ñöôøng thaúng vuoâng goùc mp .
	- AÙp duïng laøm baøi toaùn cuï theå .
 3). Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực hoạt động.
B.Chuẩn bị: 
GV: Giáo án, phiếu học tập,..
HS: Soạn bài trước khi đến lớp, trả lời các câu hỏi trong các hoạt động.
C. Tieán trình baøi hoïc:
 	I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:Caâu hoûi : Nêu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc trong không gian .
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:Giới thiệu nội dung bài mới.
 	2/Dạy và học bài mới 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
HĐ1: Tìm hiểu định nghĩa đường thẳng vuông góc với mp
HĐTP1: Tìm hiểu về định nghĩa đường thẳng vuông góc với mp.
GV vẽ hình và gọi một HS nêu định nghĩa, GV ghi kí hiệu.
GV gọi một HS nêu định lí trong SGK, GV cho HS các nhóm thảo luận để tìm cách chứng minh định lí.
GV gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.
Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)
GV nhận xét, bổ sung và nêu chứng minh đúng (nếu HS không trình bày đúng).
Từ định lí ta có hệ quả sau:
GV nêu nội dung hệ quả trong SGK.
ĐTP2: Ví dụ áp dụng:
GV nêu ví dụ và cho HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải. Gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.
Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).
GV nhận xét và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải).
HS nêu định nghĩa trong SGK
HS chú ý theo dõi trên bảng để lĩnh hội kiến thức.
HS nêu nội dung định lí,thảo luận theo nhóm để tìm chứng minh. Cử đại diện lên bảng trình bày chứng minh (có giải thích)
HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.
HS chú ý theo dõi trên bảng ...
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của HĐ 1 và 2.
HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích)
HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.
HS trao đổi để rút ra kết quả:
I.Định nghĩa: (SGK)
Kí hiệu: 
II.Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mp:
Định lí:(SGK)
Hệ quả: (SGK)
Ví dụ HĐ1: (SGK)
Ví dụ HĐ2: (SGK)
Bài tập: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thang vuông tại A và B, 
a)Chứng minh BC;
b)Trong tam giác SAB, gọi H là chân đường cao kẻ từ A. Chứng minh rằng: SH.
HĐ2: Tìm hiểu về tính chất:
HĐTP1: 
GV gọi HS nêu lần lượt các tính chất 1 và 2 trong SGK
GV vẽ hình và phân tích
HĐTP2: Bài tập áp dụng
GV nêu đề bài tập (hoặc phát phiếu HT)
GV yêu cầu HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và gọi HS đại diện lên bảng trình bày.
GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần)
GV nhận xét, và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)
HS nêu lần lượt các tính chất và chú ý theo dõi trên bảng để lĩnh hội kiến thức
HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích).
HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.
HS trao đổi để rút ra kết quả:
III.Tính chất: 
Tính chất 1: (SGK)
Mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng:(SGK)
Tính chất 2: (SGK)
Bài tập: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA, O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD của hình vuông ABCD.
a)Chứng minh rằng BD;
b) Chứng minh tam giác SBC, SCD là các tam giác vuông.
c)Xác định mp trung trực của đoạn thẳng SC.
IV.Cuûng coá Xem lại các ví dụ,nhắc lại các định nghĩa và tính chất đã học.
V.Daën doø : - Học thuộc các tính chất,và chuẩn bị phần bài học còn lại.
D. RÚT KINH NGHIỆM
	-----------------------------------------------------&------------------------------------------------
 Ngày soạn: /20 §3: ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG 
 Tiết: 34 ----&----
C. Tieán trình baøi hoïc:
 	I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:Caâu hoûi : Nêu định nghĩa đường thẳng vuông góc với mp và điều kiện để đường thẳng vuông góc với mp .
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới:Giới thiệu nội dung bài mới.
 	2/Dạy và học bài mới 
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
HĐ1: Tìm hiểu về các tính chất giữa quan hệ song song và quan hệ song song của đt và mp:
HĐTP1: 
GV vẽ hình 3.22 SGK
 và phân tích để dẫn đến các tính chất liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mp.
HĐTP2: Ví dụ áp dụng:
GV nêu ví dụ và cho HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải.
Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và .
a)Chứng minh: và từ đó suy ra .
b)Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Chứng minh: 
HS chú ý theo dõi để lĩnh hội kiến thức 
HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích)
HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép.
HS các nhoms trao đổi để rút ra kết quả: 
IV. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mp.
Tính chất 1: (SGK)
Tính chất 2: (SGK)
Hình vẽ: Hình 3.23 SGK
Tính chất 3: (SGK)
HĐ2: Tìm hiểu về phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc.
HĐTP1: 
GV vẽ hình và dẫn dắc đến khái niệm phép chiếu vuông góc.
GV cho HS xem nhận xét ở SGK.
HĐTP2: Tìm hiểu về định lí ba đường vuông góc:
GV vừa nêu và vừa vẽ hình minh họa định lí ba đường vuông góc.
GV hướng dẫn chứng minh:
 ab’
HĐTP3: 
Tương tự như HĐTP2, GV vẽ hình và phân tích nêu định nghĩa về góc giữa đường thẳng và mp.
GV phân tích và giải bài tập ví dụ 2 (hoặc ra một bài tập tương tự) SGK.
HS chú ý theo dõi để lĩnh hội kiến thức
HS xem nhận xét ở SGK
HS chú ý theo dõi trên bảng để lĩnh hội kiến thức
HS chú ý theo dõi hướng dẫn và suy nghĩ thảo luận theo nhóm để tìm chứng minh định lí
HS chú ý theo dõi để lĩnh hội kiến thức: Về góc giữa đường thẳng và mp 
HS chú ý theo dõi lời giải 
V.Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc:
1)Phép chiếu vuông góc: (SGK)
Cho d , phép chiếu song song theo phương d được gọi là phép chiếu vuông góc lên mp .
*Nhận xét: (Xem SGK)
2)Định lí ba đường vuông góc:
(SGK)
Hình 3.27 SGK	 B
 b
 A
 A’ B’
	a b'
3)Góc giữa đường thẳng và mp:
Định nghĩa: (SGK)
IV.Cuûng coá -Gọi HS nhắc lại các tính chất về liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mp, phép chiếu vuông góc, định lí về ba đường vuông góc và góc giữa đường thẳng và mp.
V.Daën doø : -Xem lại và học lí thuyết theo SGK.
-Làm các bài tập 2,3,4,6,7 SGK trang 105.
D. RÚT KINH NGHIỆM
	-----------------------------------------------------&------------------------------------------------
 Ngày soạn: /20 §3:BAØI TAÄP ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC VÔÙI MAËT PHAÚNG 
 Tiết: 35 ----&----
A/ Muïc tieâu baøi daïy :
1) Kieán thöùc :
- Ñònh nghóa ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi mp, caùch xaùc ñònh mp .
- Caùc ñònh lí, lieân heä giöõa quan heä song song vaø vuoâng goùc cuûa ñöôøng thaúng vaø mp .
2) Kyõ naêng :
	- Bieát caùch cm ñöôøng thaúng vuoâng goùc mp .
	- AÙp duïng laøm baøi toaùn cuï theå .
3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi mp .
- Hieåu ñöôïc lieân heä giöõa quan heä song song vaø vuoâng goùc cuûa ñöôøn

File đính kèm:

  • docGA Hinh hoc 11 CB HKII.doc
Giáo án liên quan