Giáo án Đại số và Giải tích 11 NC tiết 56, 57, 58: Câu hỏi bài tập & ôn tập chương

Tuần: 4

Tiết ppct: 56, 57, 58

CÂU HỎI BÀI TẬP& ÔN TẬP CHƯƠNG

A. Mục tiêu bài học :

 1. Về kiến thức : Giúp học sinh

 - Nắm được khái niệm về cấp số nhân

 - Biết được điều kiện để ba số lập thành cấp số nhân

- Sử dụng được công thức tính số hạng tổng quát và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên.

- Giải các bài tập sách giáo khoa.

 2.Về kĩ năng

 Tính được các yếu tố còn lại khi biết 3 trong 5 yếu tố :

 3.Về tư duy và thái độ :

 - Xây dựng tư duy lôgíc ,linh hoạt ,biết quy lạ thành quen

 - Cẩn thận chính xác trong lập luận và tính toán

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số và Giải tích 11 NC tiết 56, 57, 58: Câu hỏi bài tập & ôn tập chương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4
Tiết ppct: 56, 57, 58
Ngày soạn: 16/2/08
CÂU HỎI BÀI TẬP& ÔN TẬP CHƯƠNG
***************
A. Muïc tieâu baøi hoïc : 
 1. Veà kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh
	- Nắm được khái niệm về cấp số nhân 
	- Biết được điều kiện để ba số lập thành cấp số nhân 
- Sử dụng được công thức tính số hạng tổng quát và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên.
- Giải các bài tập sách giáo khoa. 
 2.Veà kó naêng 
	 Tính được các yếu tố còn lại khi biết 3 trong 5 yếu tố : 
 3.Veà tö duy vaø thaùi ñoä :
	- Xaây döïng tö duy loâgíc ,linh hoaït ,bieát quy laï thaønh quen
	- Caån thaän chính xaùc trong laäp luaän vaø tính toaùn
B. Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh :
 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân
	- Caùc baûng phuï vaø phieáu hoïc taäp
	- Ñoà duøng daïy hoïc cuûa giaùo vieân : maùy tính ,giaùo aùn 
 2.Chuaån bò cuûa hoïc sinh :
	- Ñoà duøng hoïc taäp : Thöôùc ,maùy tính	
 - Saùch giaùo khoa 
C. Phương pháp:
	- Hướng dẫn những bài khó. Sau đó gọi học sinh lên bảng.
	- Cho học sinh hoạt động nhóm. 
D.Tieán trình baøi hoïc :
 4.1. Kieåm tra baøi cuõ :
	Cho dãy số : 1,2,4,8,16.. Tìm số hạng thứ 10 và tính tổng 20 số hạng đầu tiên của dãy số 
 4.2. Baøi môùi : 
Tg
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
- Ba số x + 6y ; 5x + 2y ; 8x + y lập thành cấp số cộng ?
- Ba số x – 1 ; y + 2 ; x – 3y lập thành cấp số nhân ?
- Giáo viên nhận xét và chốt lại 
ý chính của bài 
- Công bội q được tính bởi công thức nào ?
- là cấp số cộng nên ?
- Giáo viên nhận xét và chốt lại ý chính của bài 
- Vì d khác 0 nên đôi một 
khác 0
- Ba số lập thành cấp số nhân nên 
- Giáo viên nhận xét cách giải của học sinh và chốt lại ý 
a) - Dãy số là cấp số nhân khi nào ?
- 
- Cấp số nhân đó có công bội q và số hạng đầu tiên ?
- Số hạng tổng quát ?
b) Số hạng tổng quát của dãy số ?
- Nhaéc laïi caùc böôùc chöùng minh quy naïp ?
- Giaùo vieân goïi hoïc sinh neâu caùch 
giaûi baøi toaùn treân baèng phöông phaùp quy naïp 
- Giaùo vieân nhaän xeùt caùch giaûi cuûa hoïc sinh vaø cho 
Ñieåm hoïc sinh 
- Giaùo vieân choát laïi yù .
- Daõy soá () laø moät caáp soá coäng khi naøo ? vaø coâng 
sai cuûa caáp soá coäng laø soá naøo ?
- Daõy soá () laø moät caáp soá nhaân khi naøo ? vaø coâng 
boäi cuûa caáp soá coäng laø soá naøo ?
- Giaùo vieân giao nhieäm vuï cho hoïc
 sinh 
- Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc böôùc 
 Tính 
- Goïi hoïc sinh ñöùng taïi choã traû lôøi 
- Goïi hoïc sinh nhaän xeùt lôøi giaûi 
- Söûa chöõa caùc sai laàm cuûa hoïc sinh (neáu coù)
Keát luaän baøi 
Traû lôøi : a) Ñuùng b) Sai c) Ñuùng d) Sai
- Daõy soá () vöøa laø moät caáp soá coäng ,vöøa laø moät caáp soá nhaân khi naøo ?
- Tính moät soá soá haïng ñaàu tieân cuûa daõy soá ?
- Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh caàn chöùng minh 
- Giaùo vieân nhaän xeùt 
- (1)
- (2)
- Học sinh giải hệ phương trình (1) và (2) tìm được 
x = - 6 và y = - 2
- (1)
- (2)
- Giải hệ (1) và (2) ta tìm được 
- Học sinh phát hiện 
q 
- 
- Học sinh phát hiện : 
Giải hệ trên suy ra :
 q = -2
- Dãy số là cấp số nhân khi nào khi : 
 = hằng số 
- = 5 
- Công bội q = 5 và = 3
- Số hạng tổng quát 
- Học sinh tìm được số hạng tổng quát của dãy số nhờ vào câu a)
: 
 b) - 2
Để chứng minh mệnh đề T(n) đúng với mọi n ta thực hiện các bước sau :
-Bước 1 : chứng minh mđ đúng khi n = 
-Bước 2 : Giả sử mđ đúng khi n = k, tức là :
 đúng 
 Ta chứng minh mđ đúng khi n= k + 1
-Khi n = thì VT = VP = 2
-Giaû söû meänh ñeà ñuùng khi n = k ,töùc laø 
Ta chöùng minh meänh ñeà ñuùng khi n = k + 1
- Hoïc sinh chöùng minh 
- Hoïc sinh theo doûi vaø ghi baøi
- 
 Soá d khoâng ñoåi goïi laø coâng sai 
 Soá q khoâng ñoåi goïi laø coâng boäi 
 Hoïc sinh thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng 
a) Daõy soá laø caáp soá coäng coù coâng sai d = 8
b) Daõy soá khoâng laø caáp soá coäng vaø cuõng khoâng laø caáp soá nhaân
c) Daõy soá laø caáp soá nhaân coù coâng boäi q = 8
d) Daõy soá khoâng laø caáp soá coäng vaø cuõng khoâng laø caáp soá nhaân
+ Học sinh theo dõi và ghi nhận.
- Khi daõy soá () khoâng ñoåi 
 Duøng phöông phaùp quy naïp ta chuùng minh ñöôïc 
- Hoïc sinh keát luaän ñaây laø caáp soá coäng coù coâng sai d=0 vaø laø caáp soá nhaân coù coâng boäi q = 1
39) Các số x + 6y ;5x + 2y ; 8x + y lập thành cấp số cộng và đồng thời các số x – 1 ; y + 2 ; x – 3y lập thành cấp số nhân . Hãy tìm x và y 
40) Cho cấp số công với công sai d khác 0 .Biết rằng các số : theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân có công bội q khác 0 . Tìm q .
41) Số hạng thứ hai , số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng có công sai d khác 0 theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân . Hãy tìm công bội của cấp số nhân đó .
43) Cho dãy số được xác định như sau : 
a) Cmr : Dãy số với là một cấp số nhân .Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đó 
b) Tìm số hạng tổng quát của dãy số 
44) Cmr : vôùi moïi soá nguyeân döông n ta coù 
47) Trong caùc daõy soá sau daõy soá naøo laø caáp soá coäng ? daõy naøo laø caáp soá nhaân .Xaùc ñònh coâng sai hoaëc coâng boäi cuûa caáp soá ñoù .
48) Haõy choïn khaúng ñònh ñuùng trong caùc khaúng ñònh sau :
50) Cho daõy soá 

File đính kèm:

  • doctiết 56, 57, 58.doc
Giáo án liên quan