Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản - Học kì 1

 CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Ngày soạn: / / 2009 §1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

A/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức : Khái niệm hàm số lượng giác . Nắm các ĐN giá trị lượng giác của cung , các hàm số lượng giác .

2) Kỹ năng : Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số . Vẽ được đồ thị các hàm số .

3) Tư duy- Thái độ : - Hiểu thế nào là hàm số lượng giác . Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

B/ Phương tiện dạy học :

1. Chuẩn bị của học sinh: xem trước bài mới

2. Chuẩn bị của giáo viên:. bài giảng, SGK, STK ,Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi

C/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh

 

doc65 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản - Học kì 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t nhaø , baïn lau baûng , baïn saép baøn gheá ?
-HÑ3 sgk ?
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Ñoïc VD4 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän 
-Coù veùctô
II/ Chænh hôïp : 
1) Ñònh nghóa : (sgk)
Kyù hieäu : chænh hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû 
Hoaït ñoäng 5 : Soá caùc chænh hôïp 
-Nhö sgk 
-Quy taéc nhaân ?
-Cm sgk
-VD4 sgk ? 
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Quy taéc nhaân : 5.4.3 = 60 (caùch)
-Ñoïc VD4 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän 
2) Soá caùc chænh hôïp :(sgk)
Ñònh lyù : 
Chuù yù : (sgk) 
a) Qui öôùc 0! = 1, Ta coù : 
b) Hoaùn vò n phaàn töû 
Hoaït ñoäng 6 : Toå hôïp 
-VD5 sgk ? 
-Keå caùc tam giaùc ?
-Ñònh nghóa ?
-HÑ4 sgk ?
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
III/ Toå hôïp : 
1) Ñònh nghóa : (sgk)
Kyù hieäu : toå hôïp chaäp k cuûa n phaàn töû 
Chuù yù : (sgk) 
Hoaït ñoäng 7 : Soá caùc toå hôïp 
-Nhö sgk 
-Cm sgk
-VD6 sgk ? 
-HÑ5 sgk ? 
(traän)
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ñoïc VD6 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän 
a)
b) 
2) Soá caùc toå hôïp :(sgk)
Ñònh lyù : 
Hoaït ñoäng 8 : Tính chaát 
-Tính chaát sgk ?
-VD7 sgk ?
-Xem sgk
-Traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
3) Tính chaát : (sgk)
a) TC1 : 
b) 
IV.Cuûng coá :Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? aâu 2: Coâng thöùc tính hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp ? Lieân heä giöõa caùc coâng thöùc ?
V.Daën doø : Xem baøi vaø VD ñaõ giaûi . BT1->BT7/SGK/54,55Xem tröôùc baøi laøm caùc hoaït ñoäng ”NHÒ THÖÙC NIU-TÔN” 
********************************************************************************************
Ngày soạn: / / 20 
Tiết 
§2: BAØI TAÄP HOAÙN VÒ – CHÆNH HÔÏP – TOÅ HÔÏP
----&----
A/ Muïc tieâu baøi daïy :
1) Kieán thöùc : Khaùi nieäm hoaùn vò , soá hoaùn vò, chænh hôïp, soá chænh hôïp, toå hôïp , soá toå hôïp .
2) Kyõ naêng : Vaän duïng hoaùn vò, chænh hôïp , toå hôïp vaøo giaûi baøi toaùn thöïc teá .
3) Tö duy -Thaùi ñoä : - Hieåu vò , soá hoaùn vò, chænh hôïp, soá chænh hôïp, toå hôïp , soá toå hôïp . Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn
B/ Phöông tieän daïy hoïc :
1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:. baøi giaûng, SGK, STK ,Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi
C/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ
Hoạt động của GV -HS
NOÄI DUNG
-Theá naøo laø hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp ?
-Tính ?
-Leân baûng traû lôøi 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt 
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới: 
2/Dạy và học bài mới
Hoaït ñoäng 2 : BT1/SGK/54 
-BT1/sgk/54 ? 
-a) laø hoaùn vò naøo ?
-b) Soá chaün thì soá ñvò ntn? Coù maáy caùch choïn ?Caùch choïn caùc chöõ soá coøn laïi ?
-Caùc soá caâu a) beù hôn 432000?
-Xem BT1/sgk/54
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
BT1/SGK/54 : 
a) 6!
b) Soá chaün : 3.5! = 360 (soá)
 Soá leû : 3.5! = 360 (soá)
c)3.5! + 2.4! + 1.3! = 414 (soá)
Hoaït ñoäng 3 : BT3/SGK/54
-BT2/sgk/54 ? 
-Theá naøo laø hoaùn vò ?
Xem BT1/sgk/54
-HS trình baøy baøi laøm 
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
BT2/SGK/54 :
10! caùch saép xeáp 
Hoaït ñoäng 4 : BT3,4/SGK/54,55 
-BT3/sgk/54 ? 
-Theá naøo laø chænh hôïp ?
-BT4/sgk/54 ? 
-Xem BT3,4/sgk/54
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
BT3/SGK/54 : 
 (caùch)
BT4/SGK/55 : 
 (caùch)
Hoaït ñoäng 5 : BT5/SGK/55 
-BT5/sgk/55 ? 
-Theá naøo laø toå hôïp ?
-Xem BT5/sgk/55
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
BT5/SGK/55 :
a) (caùch)
b) (caùch)
Hoaït ñoäng 6 : BT6/SGK/55
-BT6/sgk/55 ? 
-Theá naøo laø toå hôïp ?
-Xem BT6/sgk/55
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
BT6/SGK/55 : 
 (tam giaùc)
Hoaït ñoäng 7 : BT7/SGK/55 
-BT7/sgk/55 ? 
-Theá naøo laø hcn ? 
-Caùch choïn hai ñöôøng thaúng song song ?
-Caùch choïn hai ñthaúng vuoâng goùc vôùi boán ñöôøng thaúng song song ?
-Xem BT7/sgk/55
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
BT7/SGK/55 :
(hình chöõ nhaät)
IV.Cuûng coá :Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: Coâng thöùc tính hoaùn vò, chænh hôïp, toå hôïp ? 
V.Daën doø : Xem baøi vaø VD ñaõ giaûi Xem tröôùc baøi laøm caùc hoaït ñoäng ”NHÒ THÖÙC NIU-TÔN” 
********************************************************************************************
Ngày soạn: / / 20 
Tiết 
§3: NHÒ THÖÙC NIU-TÔN
----&----
A/ Muïc tieâu baøi daïy :
1) Kieán thöùc : Coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn . Tam giac Pa-xcan .
2) Kyõ naêng :Bieát coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn , tam giaùc Pa-xcan . Tính caùc cuûa khai trieån nhanh choùng baèng coäng thöùc Niu-tôn hoaëc tam giaùc Pa-xcan .
3) Tö duy- Thaùi ñoä : - Hieåu naém ñöôïc coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn , tam giaùc Pa-xcan .Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn
B/ Phöông tieän daïy hoïc :
1. Chuaån bò cuûa hoïc sinh: xem tröôùc baøi môùi 
2. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:. baøi giaûng, SGK, STK ,Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi 
B/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:
Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ
Hoạt động của GV -HS
NOÄI DUNG
-Tính : 
-Nhaéc laïi hñt :
-Leân baûng traû lôøi 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt 
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới: 
2/Dạy và học bài mới
Hoaït ñoäng 2 : Coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn 
-HÑ1 sgk ? 
-Khai trieån ?
-Coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn 
-a = b = 1 suy ñöôïc gì töø ct ?
-a = 1 , b = -1 suy ñöôïc gì töø ct ?
-Nhaän xeùt soá haïng töû VT, soá muõ cuûa a vaø b , heä soá haïng töû caùch ñeàu hai haïng töû ñaàu ?
-Ñoïc HÑ1 sgk laøm vôû nhaùp, nhaän xeùt, ghi nhaän 
1. Coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn : (sgk)
Heä quaû : (sgk)
Chuù yù : (sgk)
Hoaït ñoäng 3 : Ví duï 
-VD1 sgk ? 
-VD2 sgk ? 
-VD3 (sgk) ?
-Söû duïng coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn giaûi
-Ñoïc VD2 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän 
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
Ví duï 1 : (sgk)
Ví duï 2 : (sgk)
Ví duï 3 : (sgk)
Hoaït ñoäng 4 : Tam giaùc Pa-xcan 
-Ñònh nghóa nhö sgk 
-Chæ cho HS bieát caùch tính caùc heä soá 
-HÑ2 sgk ? 
-Döïa nhaän xeùt , tam giaùc Pa-xcan 
-Xem sgk
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Laøm HÑ2 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän 
2) Tam giaùc Pa-xcan : (sgk)
Nhaän xeùt : (sgk)
IV.Cuûng coá :Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: Coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn , tam giaùc Pa-xcan ? 
V.Daën doø : Xem baøi vaø VD ñaõ giaûi BT1->BT6/SGK/57,58. Xem tröôùc baøi “ PHEÙP THÖÛ VAØ CAÙC BIEÁN COÁ “ 
********************************************************************************************
Ngày soạn: / / 20 
Tiết 
§3: BAØI TAÄP NHÒ THÖÙC NIU-TÔN
----&----
A/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức : Công thức nhị thức Niu-tơn . Tam giac Pa-xcan .
2) Kỹ năng :Biết công thức nhị thức Niu-tơn , tam giác Pa-xcan . Tính các của khai triển nhanh chóng bằng cộng thức Niu-tơn hoặc tam giác Pa-xcan .
3) Tư duy- Thái độ : - Hiểu nắm được công thức nhị thức Niu-tơn , tam giác Pa-xcan .Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
B/ Phương tiện dạy học :
1. Chuẩn bị của học sinh: xem trước bài mới 
2. Chuẩn bị của giáo viên:. bài giảng, SGK, STK ,Bảng phụ. Phiếu trả lời câu hỏi 
B/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
I/ Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số ,tình hình chuẩn bị bài của học sinh
II/Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của GV -HS
NỘI DUNG
-BT1/SGK/57 ?
-Công thức nhị thức Niu-tơn ?
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
1. BT1/SGK/57 :
c) 
III/ Dạy học bài mới:
1/Đặt vấn đề chuyển tiếp vào bài mới: 
2/Dạy và học bài mới
Hoạt động 2 : BT2/SGK/58 
-BT2/SGK/58 ?
-Công thức nhị thức Niu-tơn ?
-Khai triển ?
-Heä soá cuûa x3 laø phaàn naøo ?
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2. BT2/SGK/58 :
Heä soá cuûa x3 laø : 
Hoaït ñoäng 3 : BT3/SGK/58ï 
-BT3/SGK/58 ?
-Công thức nhị thức Niu-tơn ?
-Khai triển ?
-Heä soá cuûa x2 laø phaàn naøo ?
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
3. BT3/SGK/58 :
Heä soá cuûa x2 laø : 
Hoaït ñoäng 4 : BT4/SGK/58 
-BT4/SGK/58 ?
-Hạng tử không chứa x thì x có số mũ bao nhiêu ?
-Gọi s.hạng đó là 
-Tìm k ?
-Tìm ?
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
4. BT4/SGK/58
Hoaït ñoäng 5 : BT5/SGK/58 
-BT5/SGK/58 ?
-Công thức nhị thức Niu-tơn ?
-Khai triển ?
-x bao nhieâu xuaát hieän toång caùc heä soá ? (x = 1)
-Trình baøy baøi giaûi 
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
5. BT5/SGK/58
Hoaït ñoäng 6 : BT6/SGK/58 
-BT6/SGK/58 ?
-Chia hết 100 là số pt ntn ?
-Công thức nhị thức Niu-tơn ?
-Phân tích thành tích có chứa thừa số 100 ?
-b) tương tự câu a)
-c) phân tích 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
6. BT6/SGK/58
a) 
IV.Cuûng coá :Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ? Câu 2: Công thức nhị thức Niu-tơn , tam giác Pa-xcan ? 
V.Dặn dò : Xem bài tập đã giải .Làm BT còn lại Xem trước bài “ PHÉP THỬ VÀ CÁC BIẾN CỐ”
Ngày soạn: BAØI TAÄP 
Tiết: ----&----
 Thực hành giải toán bằng máy tính bỏ túi Casio 
 fx 500MS hoặc loại máy tương đương 
A - Mục tiêu: 
1) Kieán thöùc : Nắm được cách sử dụng máy tính bỏ túi Casio để giải bài toán 

File đính kèm:

  • docGAkyIlop11hotDS.doc