Giáo án Đại số & Giải tích 11 tiết 46, 47: Ôn tập học kì I

Tiết46 : Ôn tập học kì I

I.Mục tiêu :

1)Về kiến thức :

-HS hệ thống lại kiến thức đã học từ chương I đến chương III.

2)Về kỹ năng :

-Vận dụng được các pp đã học và lý thuyết đã học vào giải được các bài tập

- Hiểu và nắm được cách giải các dạng toán cơ bản.

3)Về thái độ:

Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,

Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.

II.Chuẩn bị của GV và HS:

GV: Giáo án, các dụng cụ học tập,

HS: Soạn bài trước khi đến lớp, chuẩn bị bảng phụ (nếu cần),

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 12/04/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số & Giải tích 11 tiết 46, 47: Ôn tập học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy
Lớp dạy
Tên học sinh vắng
B4
B6
B7
Tiết46 : ¤n tËp häc k× I
I.Mục tiêu :
1)Về kiến thức :
-HS hệ thống lại kiến thức đã học từ chương I đến chương III.
2)Về kỹ năng :
-Vận dụng được các pp đã học và lý thuyết đã học vào giải được các bài tập
- Hiểu và nắm được cách giải các dạng toán cơ bản.
3)Về thái độ:
Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,
Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
II.Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Giáo án, các dụng cụ học tập,
HS: Soạn bài trước khi đến lớp, chuẩn bị bảng phụ (nếu cần), 
III. TiÕn tr×nh tiÕt häc :
 1)KiÓm tra bµi cò: .
 2)Bài mới:
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung kiến thức cần đạt
 Ôn tập và hệ thống lại kiến thức đã học trong chương I đến chương III.
GV gọi HS đứng tại chỗ nêu lại các kiến thức cơ bản đã học trong các chương I, II và III.
HS đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi mà GV đặt ra để ôn tập kiến thức
GV cho HS các nhóm xem nội dung bài tập 1 và cho các em thảo luận theo nhóm để tìm lời giải.
HS xem đề và thảo luận theo nhóm để tìm lời giải.
GV gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải.
HS nh¾c l¹i c«ng thøc nghiªm cña PTLG c¬ b¶n.
¸p dông vµo gi¶i bµi tËp.
GV nhận xét và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải)
GV nêu nội dung bài tập 3 và y/c HS c¶ líp suy nghÜ lµm bµi.
HS nªu c«ng thøc tÝnh tæ hîp chËp n cña k phÇn tö.
C«ng thøc tÝnh x¸c suÊt cña biÕn cè?
GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
HS cßn l¹i theo dâi kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt ®óng sai.
GV nhận xét và nêu lời giải đúng.
GV h­íng dÉn:ADCT un=u1+(n-1)d
Sau ®ã gi¶i hÖ ®Ó t×m u1vµ d.
GV nªu ®Ò bµi tËp 6
C¶ líp xem ®Ò vµ cïng thùc hiÖn.
1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i
C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt ®óng sai
GV chèt l¹i kiÕn thøc.
I.LÝ thuyÕt: 
Ôn tập lại hàm số lượng giác, phương trình lượng giác, công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản và thường gặp.
-Ôn tập lại các quy tắc đếm, háo vị - chỉnh hợp- tổ hợp, công thức nhị thức Niutơn, phép thử và biến cố, tính xác suất của biến cố.
-Ôn tập lại dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân đặt biệt là các công thức trong dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân.
II. Bµi tËp:
Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 
Ta có: 
Câu 2. Giải phương trình sau :
a. sinx + cosx = 2
b. cosx(1 + sinx) = 1 + sinx – sin2x
Gi¶i:
a. sinx + cosx = 2
b. cosx(1 + sinx) = 1 + sinx – sin2x
Câu 3. Có 10 viên bi trong đó có 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng. Chọn ra 3 viên bi.
a. Có bao nhiêu cách lấy 3 viên bi đen
b. Tính xác suất để có ít nhất một viên bi trắng
Gi¶i:
a. Cách lấy 3 viên bi đen : 
b. Không có viên bi trắng : 
 Xác suất để có ít nhất một bi trắng : 
Câu 4. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển .
Gi¶i:
Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với giá trị k là : 
Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là : 
Câu 5. Tìm cấp số cộng () có năm số hạng biết : 
Gi¶i:
Câu 6. Dãy số (Un) đựơc xác định bởi công thức 
a. Viết sáu số hạng đầu của dãy số
b. Tìm công thức tổng quát của số hạng un (không chứng minh)
Gi¶i:
a. u1 = 2, u2 = 6 , u3 = 18 , u4 = 54 , u5 = 162 ,u6 = 486 
b. un = 2.3n-1
3)Củng cố :
-Hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản từ chương I đến chương III.
4)Hướng dẫn học ở nhà:
-Xem lại lí thuyết trong chương I đến chương III.
-Chú ý cách tìm tập xác định, tính tăng giảm, hàm chẵn lẻ của các hàm số lượng giác, công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản và thường gặp.
-Đối với tổ hợp và xác suất chú ý đến cách viết không gian mẫu, tính xác suất của một biến cố; tìm hệ số chứa xk trong khai triễn nhị thức Niu-tơn....
Ngày dạy
Lớp dạy
Tên học sinh vắng
B4
B6
B7
Tiết47: ¤n tËp häc k× I (Tiết 2)
I.Mục tiêu :
1)Về kiến thức :
-HS hệ thống lại kiến thức đã học từ chương I đến chương III.
2)Về kỹ năng :
-Vận dụng được các pp đã học và lý thuyết đã học vào giải được các bài tập
- Hiểu và nắm được cách giải các dạng toán cơ bản.
3)Về thái độ:
Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,
Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
II.Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Giáo án, các dụng cụ học tập,
HS: Soạn bài trước khi đến lớp, chuẩn bị bảng phụ (nếu cần), 
III. TiÕn tr×nh tiÕt häc :
 1)KiÓm tra bµi cò: .
 2)Bài mới:
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung kiến thức cần đạt
GV nªu ®Ò bµi tËp 1
C¶ líp xem ®Ò vµ cïng thùc hiÖn.
HS nh¾c l¹i c«ng thøc nghiªm cña PTLG c¬ b¶n.
¸p dông vµo gi¶i bµi tËp.
 HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i
Hs nhắc lại CT nhân đôi: cos2x=?
Cách giải PT bậc 2 đối với 1 hslg?
C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt ®óng sai
GV chèt l¹i kiÕn thøc
HS nêu CT tính số hạng tổng quát của CSN?
Trong CT này yếu tố phải tìm là gì?
1HS lên bảng thực hiện.
Cả lớp theo dõi và n/x kết quả.
GV chốt lại.
HS nêu công thức tính số hạng tổng quát trong KT Nhị thức NiuTơn?
 Số hạng không chứa x trong KT là?
GV nêu nội dung đề bài.
HS theo dõi và suy nghĩ cách làm.
HS nªu c«ng thøc tÝnh tæ hîp chËp n cña k phÇn tö.
C«ng thøc tÝnh x¸c suÊt cña biÕn cè?
GV gọi HS lên bảng trình bày lời giải.
HS cßn l¹i theo dâi kÕt qu¶ vµ nhËn xÐt ®óng sai.
GV nhận xét và nêu lời giải đúng.
Bài 1: Giải các phương trình sau:
Giải pt: a)
cos2x - 3cosx + 2 = 0
Giải:
a) 
 ó 
 ó b) cos2x - 3cosx + 2 = 0
 2cos2x-3cosx+1=0 
 Cosx=1 ó x= 
 Cosx= Bài 2:Cho cấp số nhân biết . Số là số hạng thứ mấy của cấp số này?
Giải. un=
ó u1.qn-1 = ó ()n-1 =ó n=6
Bài 3: ) T ìm số hạng không chứa x trong khai triển của (x +)30.
 Ta có Tk+1=.x30-k. ()k =.x30-3k. 
Số hạng không chứa x ó30-3k=0 ó k=10.
Số hạng thứ 11 không chứa x & T11== 
Bài 4: Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi vàng (cùng kích cở). Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp.
Có bao nhiêu cách chọn như vậy?
Tính xác suất chọn được 2 viên bi cùng màu?
a) = 28 (cách)
b) Gọi A là biến cố “lấy được 2 viên bi màu xanh”, B là biến cố “lấy được hai viên bi màu đỏ”, c là biến cố “lấy được 2 viên bi cùng màu”, khi đó A và B là hai biến cố xung khắc.
Do đó P(C) = P(A) + P(B)
Tính được P(A) = 10/28 ; P(B) = 3/28
Tính được P(C) = 10/28 + 3/28 = 13/28
3.Củng cố : Hệ thống lại toàn bộ nội dung kiến thức.
4.Hướng dẫn học ở nhà: Xem lại toàn bộ các dạng BT đã làm , ôn tập tốt để chuẩn bị kiểm tra học kỳ.

File đính kèm:

  • docDai so11 T4647.doc