Giáo án Đại số giải tích 11 cơ bản - Chương I - Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

 CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Tiết 11: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP Ngày soạn:.

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

 Biết được dạng và cách giải phương trình : bậc nhất,phương trình quy về phương trình bậc nhất.

2) Kỹ năng :Giải được phương trình các dạng trên .

3) Tư duy : - Nắm được dạng và cách giải các phương trình đơn giản .

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.

- Bảng phụ

III/ Phương pháp dạy học :

- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.

- Nêu VĐ và giải quyết VĐ

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :

 

doc8 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số giải tích 11 cơ bản - Chương I - Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 
Tiết 11: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP Ngày soạn:.................. 
 ----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
 Biết được dạng và cách giải phương trình : bậc nhất,phương trình quy về phương trình bậc nhất. 
2) Kỹ năng :Giải được phương trình các dạng trên .
3) Tư duy : - Nắm được dạng và cách giải các phương trình đơn giản .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nêu VĐ và giải quyết VĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Giải phương trình : ; ; 
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
Hoaït ñoäng 2 : Định nghĩa 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-ĐN pt bậc nhất ? đn pt bậc nhất đv hslg ?
-Cho vd ?
-HĐ1 sgk ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-ĐN , nhận xét, ghi nhận 
-Nêu ví dụ 
-HĐ 1 sgk
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác : 
1) Định nghĩa : (sgk)
Dạng: asinx +b = 0,acosx +b =0,
 atanx + b =0,acotx + b = 0.(a0)
VD : a, 2sinx +1= 0
 b, 5tanx -6 = 0
Hoaït ñoäng 3 : Cách giải 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Cách giải ?
-VD2 sgk ? 
- vô nghiệm
- có nghiệm 
-Nghe, suy nghĩ
-Trả lời 
-Ghi nhận kiến thức
-Đọc VD2 sgk 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2) Cách giải : Đưa về PTLG cơ bản bằng cách rút ra HSLG.
VD: 2cosx – 1= 0 cosx = ½
VD : Giải phương trình:
3tanx + 4 = 0.
Hoaït ñoäng 4 : Phöông trình ñöa veà baäc nhaát ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc 
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
-VD3 sgk ? 
-Cách giải phương trình?
-Nhận xét và kết luận,đưa ra cách giải.
-Phương trình loại này không có dạng cụ thể.
-Xem sgk, trả lời: Đưa về dạng tích của PTLG cơ bản và PT bậc nhất một hàm số LG.
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
3) Phương trình đưa về bậc nhất đối với một hàm số lượng giác : (sgk)
-Khoâng coù daïng cuï theå.
-Ñöa veà daïng tích caùc bieåu thöùc LG.trong ñoù coù bieåu thöùc baäc nhaát.
Cuûng coá :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Giải phương trình : 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải – Ôn các công thức lượng giác
	 BT1/SGK/36
	 Xem trước bài phần “PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC” 
CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 	 
Tiết12: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP 
 ----&---- Ngày soạn:
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức ::
- Biết được dạng và cách giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác , phương trình quy về PT bậc 2 một hàm số LG.
2) Kỹ năng :
	- Giải được phương trình các dạng trên .
3) Tư duy : - Nắm được dạng và cách giải các phương trình đơn giản .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và giải quyết VĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Giải phương trình : ; ; 
-Giaûi pt: sin2x +sinx = o
-Leân baûng traû lôøi 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-HS giaûi pt
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Ñöa ñeán ñònh nghóa phöông trình baäc 2 ñoái vôùi 1 haøm soá LG. 
Hoaït ñoäng 2 : Định nghĩa 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-ĐN pt bậc hai ? đn pt bậc nhất đv hslg ?
-Cho vd ?
-HĐ2 sgk ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
-ĐN , nhận xét, ghi nhận 
-Nêu ví dụ 
-HĐ 2 sgk
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
II. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác : 
1) Định nghĩa : (sgk)
VD : 1. cos2x – cosx = 0
 2. 2tan2x + 5 = 0
 3.cot2x – 1 =0
Hoaït ñoäng 3 : Cách giải 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Cách giải ?
-ĐK ?
-VD5 sgk ? 
-Nghe, suy nghĩ
-Trả lời 
-Ghi nhận kiến thức
-Đọc VD5 sgk 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2) Cách giải : Đặt ẩn phụ.
Chú ý :1,1.
VD:Giải pt 2sin2x -5sinx +3 =0.
Hoaït ñoäng 4 : Phöông trình ñöa veà baäc hai ñoái vôùi moät haøm soá löôïng giaùc 
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
-HĐ3 sgk ? 
-Các công thức lg ?
-VD6 sgk ? 
-VD7 sgk ? 
-VD8 sgk ? 
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
3) Phương trình đưa về bậc hai đối với một hàm số lượng giác : 
-Không có dạng cụ thể
-VD:Giải pt:7sin2x -8cosx +8= 0.
-VD:Giaûi pt:
2cos2x +3cosxsinx+cos2x = 0
Cuûng coá :
Nắm dược nội dung cơ bản đã được học ,
Chú ý các dạng phương trình và cách giải.
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 BT2->BT4/SGK/36,37
	 Xem trước bài phần “ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SINX VÀ COSX ” 
CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁ
 Tiết 13: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
 ----&---- Ngày soạn: 
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Biết được dạng và cách giải phương trình phương trình asinx + bcosx = c , phương trình dạng 
a(sinx ± cosx) + bsinxcosx = 0 , phương trình có sừ dụng công thức biến đổi để giải .
2) Kỹ năng : Giải được phương trình các dạng trên .
3) Tư duy : Nắm được dạng và cách giải các phương trình đơn giản .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :	
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phu,dụng cụ.ï
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nêu VĐ và giải quyết VĐ.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Sử dụng công thức cộng cm : ; 
-Leân baûng traû lôøi 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt 
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
-Gôïi yù ñeå ñöa ra daïng phöông trình
asinx + bcosx = c
Hoaït ñoäng 2 : Công thức biến đổi asinx + bcosx 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Biến đổi :
với 
-Giải thích sự xuất hiện 
-Söû duïng coâng thöùc coäng bieán ñoåi
-Coâng thöùc coäng
-Nhaän xeùt 
-Ñoïc saùch naém qui trình bieán ñoåi
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Ghi nhaän kieán thöùc 
III. Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx vaø cosx : 
1) Coâng thöùc bieán ñoåi : (sgk)
-Duøng caùc coâng thöùc bieán ñoåi ñaõ hoïc ôû lôùp 10
 Hoaït ñoäng 3 : Phương trình dạng asinx + bcosx = c 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xét phương trình : 
-Có thề đưa về ptlgcb ?
-VD9 sgk ? 
-Ta có :
-Nghe, suy nghĩ
-Trả lời 
-Ghi nhận kiến thức
-Đọc VD9 sgk 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2) Phương trình dạng : (sgk)
Hoaït ñoäng 4 : Hoaït ñoäng 6 sgk 
HÑGV
HÑHS
NOÄI DUNG
-HĐ6 sgk ? 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
3) Các ví dụ áp dụng:
Cuûng coá :
 Nắm nội dung cơ bản đã được học .
 Công thức lượng giác . 
Dặn dò : Xem bài và các VD đã giải 
	 BT5->BT6/SGK/37
	 Xem trước bài tập luyện tập và ôn chương 
CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 	
Tiết 14+15: BÀI TẬP MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
 ----&---- Ngày soạn:
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức : Luyện tập giải phương trình bậc nhất , bậc hai đối với một hàm số lượng giác , phương trình asinx + bcosx = c , pt thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx , pt dạng a(sinx ± cosx) + bsinxcosx = 0 , pt có sừ dụng công thức biến đổi để giải .
2) Kỹ năng :
	- Giải được phương trình các dạng trên .
	- Sử dụng máy tính bỏ túi để giải pt đơn giản .
3) Tư duy : - Nắm được dạng và cách giải các phương trình đơn giản .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :	
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Học sinh làm bài tập,giáo viên hướng dẫn sửa bài tập.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT1/sgk/36 ?
-Đưa về phương trình lượng giác cơ bản để giải
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả
1) BT1/sgk/36 :
Hoaït ñoäng 2 : BT2/SGK/36 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/sgk/28 ?
-Giải pt :
-Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù
-Xem BT2/sgk/28
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän keát quaû
2) BT2/sgk/28 :
a)
b)
Hoaït ñoäng 3 : BT3/SGK/37
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/sgk/37 ?
-Đưa về ptlgcb để giải
-a) đưa về thuần cos
-b) đưa về thuần sin
-Đặt ẩn phụ ntn ?
-d) đặt t = tanx
d)
-Xem BT3/sgk/37
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả a)
3) BT3/sgk/37 : 
b)
c)
Hoaït ñoäng 4 : BT4/SGK/37
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT4/sgk/37 ?
-Tìm xem cosx = 0 nghiệm đúng pt không ?
-Chia hai vế pt cho cos2x ?
-Giải pt ntn ?
-KL nghiệm ?
d)
-Xem BT4/sgk/37
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả
c)
4) BT4/sgk/37 :
a)
b)
Hoaït ñoäng 5 : BT5/SGK/37
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/sgk/37 ?
-Biến đồi về ptlgcb để giải ?
-Điều kiện c) và d) ?
d) 
-Xem BT5/sgk/37
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả 
c) 
5) BT5/sgk/37 :
a) 
b) 
Hoaït ñoäng 6 : BT6,7/SGK/29
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT6/sgk/37 ?
-Tìm điều kiện ?
-Biến đồi về ptlgcb để giải
b)
-Xem BT6/sgk/37
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû traû lôøi vaøo vôû nhaùp, ghi nhaän 
6) BT6/sgk/37 :
a) 
b) 
Cuûng coá :	Naém nội dung cơ bản đã được học .
Dặn dò : Xem bài và B

File đính kèm:

  • docbai3dasua.doc
Giáo án liên quan