Giáo án Đại số giải tích 11 cơ bản - Chương I - Bài 1: Hàm số lượng giác

CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Tiết:1+2: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Ngày soạn:

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Khái niệm hàm số lượng giác .

- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung , các hàm số lượng giác .

2) Kỹ năng :

 - Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số .

 - Vẽ được đồ thị các hàm số .

3) Tư duy : - Hiểu thế nào là hàm số lượng giác .

- Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .

4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số giải tích 11 cơ bản - Chương I - Bài 1: Hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Tiết:1+2: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC	 Ngày soạn: 
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung , các hàm số lượng giác .
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là hàm số lượng giác .
- Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nêu VĐ và giải quyết VĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Ôn tập kiến thức cũ giá trị lg của cung góc đặc biệt 
-HĐ1 (sgk) ?
a) Y/c HS sử dụng máy tính ( lưu ý máy ở chế độ rad )
b) Sử dụng đường tròn lg biểu diễn cung AM thoả đề bài
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoaït ñoäng 2 : Hàm số sin và côsin 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Đặt mỗi số thực x tương ứng điểm M trên đường tròn lg mà sđ cung bằng x . Nhận xét số điểm M . Xác định giá trị sinx, cosx tương ứng
-Sửa chữa, uống nắn cách biểu đạt của HS?
-Định nghĩa hàm số sin như sgk 
-Tập xác định , tập giá trị của hàm số 
-Sử dụng đường tròn lg thiết lập .
-Có duy nhất điểm M có tung độ là sinx, hoành độ điểm M là cosx, 
-Nhận xét, ghi nhận 
-Suy nghĩ trả lời 
-Nhận xét 
-Ghi nhận kiến thức 
I. Các định nghĩa :
1. Hàm số sin và côsin :
 a) Hàm số sin : (sgk)
sin : R R
Tập xác định là R
Tập giá trị là 
Hoaït ñoäng 3 : Hàm số côsin
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xây dựng như hàm số sin ?
-Phát biểu định nghĩa hàm số côsin 
-Tập xác định , tập giá trị của hàm số 
-Củng cố kn hs ,
-Xem sgk , traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc
 b) Haøm soá coâsin : (sgk)
cos : RR
 xy= cosx
Taäp xaùc ñònh laø R
Taäp giaù trò laø 
Hoaït ñoäng 4 : Hàm số tang và côtang 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Tập xác định? 
-HS trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
2. Hàm số tang và côtang :
 a) Hàm số tang : (sgk)
Ký hiệu : 
Tập xác định là 
D=
Hoaït ñoäng 5 : Hàm số côtang
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Tập xác định? 
-HĐ2 sgk ? 
-Thế nào là hs chẳn, lẻ ?
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
sin(-x) = - sinx
cos(-x) = cosx
 b) Hàm số côtang : (sgk)
Ký hiệu : 
Tập xác định là D=
Nhận xét : sgk
Hoaït ñoäng 6 : Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-HĐ3 sgk ?
-Chænh söûa hoaøn thieän
-Xem sgk, traû lôøi
-Nhaän xeùt
-Ghi nhaän kieán thöùc 
Haøm số tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 
Haøm số tuaàn hoaøn vôùi chu kyø 
II. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác (sgk)
Cuûng coá :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: Tập xác định , tập giá trị các hàm số ? 
Dặn dò : Xem bài và BT đã giải 
	 Làm BT1,2/SGK/17
	 Xem trước sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác 
CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Tiết: 3+4 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Ngày soạn: 
 ----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Khái niệm hàm số lượng giác .
- Nắm các định nghĩa giá trị lượng giác của cung , các hàm số lượng giác .
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là hàm số lượng giác .
 - Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Tập xác định, tập giá trị, tính chẵn, lẻ và tính tuần hoàn của hàm số lg?
-Treo bảng phụ kết quả
-HS trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoaït ñoäng 2 : Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xét trên đoạn như sgk?
-Nêu sbt và đồ thị của hàm số trên các đoạn 
 ?
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Suy nghó traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
III. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác:
1. Hàm số y = sinx :
BBT
Hoaït ñoäng 3 : Hàm số y = cosx 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xét trên đoạn như ?
-Nêu sbt và đồ thị của hàm số trên các đoạn 
 ?
-ta có 
tịnh tiến đồ thị theo véctơ được đồ thị hàm số 
-Suy nghĩ trả lời 
-Nhận xét 
-Ghi nhận kiến thức 
2. Hàm số y = cosx :
BBT
Hoaït ñoäng 4 : Hàm số y = tanx 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xét trên nữa khoảng ?
-Sử dụng tính chất hàm số lẻ được đồ thị trên khoảng 
-Suy ra ñoà thò haøm soà treân D
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Suy nghó traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
3. Hàm số y = tanx :
BBT
Hoaït ñoäng 5 : Hàm số y = cotx 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xét trên nữa khoảng ?
-Sử dụng tính chất hàm số lẻ được đồ thị trên khoảng 
-Suy ra ñoà thò haøm soà treân D
-Chænh söûa hoaøn thieän 
-Suy nghó traû lôøi 
-Nhaän xeùt 
-Ghi nhaän kieán thöùc 
4. Hàm số y = cotx : tương tự 
BBT
Cuûng coá :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu 2: BT6/SGK/18 ? 
Dặn dò : Xem bài và VD đã giải 
	 BT3,4,5,7,8/SGK/17,18
	 Làm các BT trong SGK
 CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 	 Tiết 5: BÀI TẬP : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Ngày soạn: ....................
 ----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
-Tập xác định của hàm số lượng giác
-Vẽ đồ thị của hàm số
-Chu kì của hàm số lượng giác
2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy : - Hiểu thế nào là hàm số lượng giác .
- Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
4) Thái độ : Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Ôn tập kiến thức cũ giá trị lg của cung góc đặc biệt 
-BT1/sgk/17 ?
-Căn cứ đồ thị y = tanx trên đoạn 
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù
-Ghi nhaän keát quaû
1) BT1/sgk/17 :
a) 
b) 
c) 
b) 
Hoaït ñoäng 2 : BT2/SGK/17 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/sgk/17 ?
-Điều kiện : 
-Điều kiện : 1 – cosx > 0 hay 
-Điều kiện : 
-Điều kiện : 
-Xem BT2/sgk/17
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù
-Ghi nhaän keát quaû
2) BT2/sgk/17 :
a) D=
b) D=
c) D=
d) D=
Hoaït ñoäng 3 : BT3/SGK/17
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/sgk/17 ?
Mà 
lấy đối xứng qua Ox phần đồ thị hs treân caùc khoaûng naøy
-Xem BT3/sgk/17
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù
-Ghi nhaän keát quaû
3) BT3/sgk/17 :
Ñoà thò cuûa haøm soá y = 
Hoaït ñoäng 4 : BT4/SGK/17
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT4/sgk/17 ?
-Hàm số lẻ tuần hoàn chu kỳ ta xét trên đoạn 
lấy đối xứng qua O được đồ thị trên đoạn , tònh tieán -> ñt
-Xem BT4/sgk/17
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù
-Ghi nhaän keát quaû
4) BT4/sgk/17 :
Hoaït ñoäng 5 : BT5/SGK/18
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/sgk/18 ?
-Cắt đồ thị hàm số bởi đường thẳng được giao điểm 
-Xem BT5/sgk/18
-HS trình bày bài làm 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có
-Ghi nhận kết quả
5) BT5/sgk/18 :
Hoaït ñoäng 6 : BT6,7/SGK/18
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT6/sgk/18 ?
- ứng phần đồ thị nằm trên trục Ox
-BT7/sgk/18 ?
- ứng phần đồ thị nằm dưới trục Ox
-BT8/sgk/18 ?
a) Từ đk : 
-Xem BT6,7/sgk/18
-HS trình baøy baøi laøm 
-Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp
-Nhaän xeùt
-Chænh söûa hoaøn thieän neáu coù
-Ghi nhaän keát quaû 
b) 
6) BT6/sgk/18 :
7) BT7/sgk/18 :
8) BT8/sgk/18 :
a) 
b) 
Cuûng coá :
 Nội dung cơ bản đã được học ?
Dặn dò : Xem bài và BT đã giải 
	 Xem trước bài phương trình lượng giác cơ bản 

File đính kèm:

  • docbai1suaroi.doc