Giáo án Đại số & Giải tích 11 - Chương II: Tổ hợp-xác suất

Tuaàn 7 Chương II: TỔ HỢP-XÁC SUẤT

Tieát 21 § 1 QUY TẮC ĐẾM

I / MỤC TIÊU

1-Về kiến thức: -Hiểu được quy tắc cộng .

 -Hiểu được số phần tử của một tập hợp và số phần tử của các tập hợp không giao nhau.

 2-Về kĩ năng:

 -Biết cách đếm số phần tử của một tập hợp hữu hạn theo quy tắc cộng.

 -Biết vận dụng quy tắc cộng vào giải toán.

 

doc28 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 24/05/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đại số & Giải tích 11 - Chương II: Tổ hợp-xác suất, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ánh kết quả của hai ví dụ đầu tiên của bài?
-Dẫn dắt hs tới định lý và hướng dẫn hs chứng minh
-Vận dụng định lý hãy so sánh và ?
-Nêu các tính chất của tổ hợp và yêu cầu hs về nhà chứng minh tính chất 2
Phát hiện kết quả theo sự gợi ý của giáo viên
-Ghi nhận kiến thức
-Trả lời ví dụ 6 SGK
-Trả lời và ghi nhận các tính chất của tổ hợp
2-Số tổ hợp chập k của n phần tử:
Định lý:
Tính chất:
 4/Cũng cố (7’-8’): Yêu cầu hs nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài. Hoạt động 5:SGK
Bài 2:Cho 5 màu để sơn tường là: trắng,đỏ,vàng,xanh,tím.Hỏi có bao nhiêu cách chọn màu trong 5 màu đã cho?
 5/Daën doø (2’-3’) : Hướng dẫn về nhà 
	Bài 6,7:SGK-trang 54,55 
RUÙT KINH NGHIEÄM
Ngaøy soïan : 15 / 10 / 2008
Ngaøy daïy : 18 / 10/ 2008
Tuaàn 9
Tieát	26	 BAØI TAÄP	 
I / MỤC TIÊU
1-Về kiến thức:
	-Củng cố được các khái niệm hoán vị,chỉnh hợp và tổ hợp
2-Về kĩ năng: 
	-Biết vận dụng các công thức tính để giải được các bài toán
	-Phân biệt được hoán vị,chỉnh hợp và tổ hợp 
II /CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 GV: SGK , saùch tham khaûo , giaùo aùn , thöôùc keû , phaán 
 HS:Duïng cuï hoïc taäp , ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø , thaûo luaän xaây döïng baøi 
III /TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP
1) OÅn ñònh: Kieåm tra sæ soá , ghi soå ñaàu baøi (1’)
 2) Kiểm tra bài cũ: (5’-7’) Khaùi nieäm chænh hôïp vaø toå hôïp , neâu coâng thöùc . phaân bieät giöõa chænh hôïp vaø toå hôïp
 3) Baøi môùi: ñeå cuõng coá kieán thöùc vaø khaû naêng laøm baøi taäp thöïc teá ta ñi giaûi caùc baøi taäp sgk vaø baøi taäp traéc nghieäm khaùch quan 
HOAÏT ÑOÄNG
NỘI DUNG
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
Hoạt động 1:(17’19’) 
Chữa bài tập SGK
Lần lượt gọi học sinh lên bảng chữa các bài tập SGK
-Yêu cầu hs nhận xét
-Chính xác hoá các lời giải
Chữa bài tập theo yêu cầu của giáo viên
-Nhận xét bài làm của bạn và sửa chữa sai sót nếu có
-Ghi nhận kết quả
Baøi taäp 1- 7 sgk trang 54 vaø 55
Hoạt động 2 (10’-12’) 
bài tập trắc nghiệm
Cho hs làm bài tập trắc nghiệm (bảng phụ)
Nêu sự khác nhau và giống nhau giữa hoán vị tổ hợp và chỉnh hợp
1-Một đội thi đấu bóng bàn có 6 vận động viên nam và 5 vận động viên nữ.Số cách chọn ngẫu nhiên một đôi nam nữ trong số các vận động viên của đội để thi đấu là:
a) 5	b) 6	c) 11	d) 30
2-Một khoá số có 3 vòng,một vòng có các khoảng gắn số là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Người ta có thể chọn trên mỗi vòng một số để tạo thành khoá cho mình.Khi đó số cách tạo ra các khoá khác nhau là:
a)27	b)30 c)729	 d)1000
3-Một đề thi có 5 câu là 1,2,3,4,5. Để có thể có những đề khác nhau mà vẫn đảm bảo tương đương người ta đảo thứ tự của các câu hỏi đó.Khi đó ,số đề khác nhau có được là:
a)5	b)25	 c)120	d)3125
4-Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5,6.Khi đó số các số tự nhiên có 5 chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho là:
a)6.74	b)75	c)34	d)35
4/Cũng cố (2’-3’): Yêu cầu học sinh phân biệt hoán vị,tổ hợp và chỉnh hợp
 5/Daën doø (2’-3’) : Hoàn chỉnh bài tập SGK
RUÙT KINH NGHIEÄM
Ngày soạn:16/10/2008
Ngaøy daïy: 18/10/2008
Tuaàn 9
Tiết 27 THỰC HÀNH GIẢI TOÁN TRÊN MTBT CASIO
I-Mục tiêu:
1-Về kiến thức:
	 -Nắm được các công dụng của các phím nCr,nPr,x! trên MTBT
 2-Về kĩ năng:
	 -Biết vận dụng các phím nCr,nPr,x! trên MTBT trong quá trình giải các bài tập về tổ hợp,chỉnh hợp,hoán vị.
	 -Biết sử dụng thành thạo MTBT trong quá trình tính toán.
II /CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 GV: SGK , saùch tham khaûo , giaùo aùn , thöôùc keû , phaán , MTBT
 HS:Duïng cuï hoïc taäp , ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø , thaûo luaän xaây döïng baøi 
III /TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP
	1-Ổn định lớp,kiểm tra sĩ số (1’)
	2-Kiểm tra bài cũ: (5’-7’)
	Câu hỏi:Em hãy nêu công thức tính hoán vị,chỉnh hợp và tổ hợp?
	3-Bài mới:
HOAÏT ÑOÄNG
NOÄI DUNG
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
Hoạt động 1:(17’19’) 
-Giới thiệu hs các phím cần thiết trên MTBT và công dụng của các phím đó trong các bài tập 
-Chia hs trong lớp thành 4 nhóm
-Cho học sinh làm các ví dụ về tổ hợp,chỉnh hợp và hoán vị
-Yêu cầu học sinh tính các kết quả theo các cách:
Nhóm 1,2:Tính theo công thức
Nhóm 3:Tính bằng MTBT
Nhóm 4:Tìm cách tính khác
-Chính xác các kết quả
-Nghe và nhận nhiệm vụ
-Suy nghĩ và tìmlời giải
-Trình bày kết quả của nhóm
-Nhận xét kết quả của nhóm bạn.
Ví dụ 1:Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con,rút ngẫu nhiên cùng lúc 4 con.Có bao nhiêu cách rút nếu:
a)Cả 4 con đều là át
b) Được ít nhất 1 con át
c) Được 2 con át và 2 con K.
Ví dụ 2:Có 10 người (5 nam,5 nữ) được xếp thành một hàng dọc.Có bao nhiêu cách xếp nếu
a)Cách xếp tuỳ ý.
b)Nam nữ xen kẽ
c)2 nam xen kẽ với 3 nữ.
Hoạt động 2 (14’-16’)
Gi¶i bµi to¸n: Mét gi¸ s¸ch cã 4 tÇng xÕp 40 quyÓn s¸ch kh¸c nhau, mçi tÇng xÕp 10 quyÓn. Cã bao nhiªu c¸ch chä tõ mçi tÇng:
a) Hai quyÓn s¸ch ?
b) T¸m quyÓn s¸ch ?
Nghe và nhận nhiệm vụ
-Suy nghĩ và tìmlời giải
-Trình bày kết quả của nhóm
-Nhận xét kết quả của nhóm bạn.
Höôùng daãn:
a) Cã c¸ch chän hai quyÓn tõ tÇng thø k = 1, 2, 3, 4. vËy cã tÊt c¶ ()4 = 4100625 c¸ch chän
b) T­¬ng tù cã = 4100625 c¸ch chän
- Thùc hµnh tÝnh to¸n trªn m¸y tÝnh bá tói
- H­íng dÉn häc sinh gi¶i to¸n vµ dïng m¸y tÝnh ®Ó tÝnh to¸n
TÝnh ()4 b»ng m¸y tÝnh:
+ TÝnh b»ng c«ng thøc:
 ()4 = 
b»ng quy tr×nh Ên phÝm sau: ( 10 SHIST x! ¸ ( 2 SHIST x! ´ 8 SHIST x! ) ) ^ 4 = KQ 4100625
+ TÝnh b»ng phÝm chøc n¨ng: b»ng quy tr×nh Ên phÝm: 10 SHIFT nCr 2 = ^ 4 = KQ 4100625
	4-Củng cố : (2’-3’) Nhấn mạnh cho hs nhớ các phím nCr,nPr,x! trên MTBT và cách vận dụng chúng trong quá trình tính toán.
	5.Daën doø: (1’) Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi nhò thöùc Niuton
RUÙT KINH NGHIEÄM
 Ngaøy soïan : 20/ 10 / 2008
 Ngaøy daïy : 25 / 10/ 2008
Tuaàn 10
Tieát 28	 §3 NHỊ THỨC NEWTON 
I / MỤC TIÊU
1-Về kiến thức:
	-Nắm được công thức nhị thức Niu-tơn,tam giác Pa-xcan
	-Bước đầu biết vận dụng nhị thức niu-tơn vào bài tập
2-Về kĩ năng:
	-Thành thạo trong việc khai triển nhị thức Niu-tơn trong trường hợp cụ thể,tìm ra được số hạng thứ k trong khai triển,tìm ra hệ số của xk trong khai triển,biết tính tổng dựa vào công thớc nhị thức niu-tơn.
	-Biết thiết lập tam giác Pa-xcan 
II /CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 GV :SGK , saùch tham khaûo , giaùo aùn , thöôùc keû , phaán 
 HS: Duïng cuï hoïc taäp , ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø , thaûo luaän xaây döïng baøi 
III /TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP
1) OÅn ñònh: Kieåm tra sæ soá , ghi soå ñaàu baøi (1’)
 2) Kiểm tra bài cũ : (4’-5’)Yêu cầu hs nhắc lại các hằng đẳng thức:(a+b)2 , (a+b)3
 -Nhắc lại định nghĩa và các tính chất của tổ hợp.
 3) Baøi môùi: Tìm ra được số hạng thứ k trong khai triển,tìm ra hệ số của xk trong khai triển,biết tính tổng dựa vào công thöùc 
HOAÏT ÑOÄNG
NỘI DUNG
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
Hoạt động 1 (18’-20’): Công thức nhị thức Niu-tơn Nhận xét về số mũ của a,b trong các khai triển trên
-Cho biết bằng bao nhiêu?
-Gợi ý dẫn dắt hs đưa ra công thức
-Chính xác hoá công thức
-Cho hs làm các ví dụ : 3 nhóm
-Nêu các chú ý cho hs
Dựa vào số mũ của a,b trong khai triển để phát hiện ra đặc điểm chung
-Tính các tổ hợp theo yêu cầu
-Dự kiến công thức khai triển
-Ghi nhận kiến thức
-Làm các ví dụ SGK
-Ghi nhớ các chú ý
1-Công thức nhị thức Niu-tơn
Chuù yù :
Toå hôïp, chaäp k taêng daàn töø 0 ñeán n
a luõy thuøa giaûm töø n – 0
b seõ taêng cuøng k 
VD1:Khai ttriển
a)(x+1)5 b)(-x+2)5 c)(2x+1)7
Chú ý:SGK
VD2:Tìm số hạng thứ tư của các khai triển trên
VD3:
Tìm hệ số của x8 trong khai triển (4x-1)12
Hoạt động 2 (15’-18’): 
Tam giác Pa-xcan
Dẫn dắt hs phát hiện ra quy luật các hàng của tam giác
-Chính xác hoá tam giác
Giaùo vieân ñöa ra tam giaùc Pascal theo hình vuoâng 
Coù nhaän xeùt gì veà caùch tính coâng thöùc theo Pascal 
Phát hiện ra quy luật các hàng
-Ghi nhận kiến thức
Ghi nhận kiến thức
Traû lôøi theo quy luaät 
2/Tam giác Pa-xcan:
Haøng doïc laø n: töø 0 ñeán n
Haøng ngang laø k (ñi töø 1)
SGK
 n
0 1
1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
6 1 6 15 20 15 6 1
7 1 7 21 35 35 21 7 1 
nhaän xeùt: 
4/Cũng cố (2’-3’): Hãy nhắc lại các kiến thức cơ bản của bài học hôm nay, caùch vaän duïng tam giaùc pascal 
5/Daën doø (2’-3’) : Hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp SGK, höôùng daãn qua caùc baøi taäp naøy
RUÙT KINH NGHIEÄM
 Ngaøy soïan : 21/ 10 / 2008
 Ngaøy daïy : 27 / 10/ 2008
Tuaàn 10
Tieát 29	 BAØI TAÄP 
I / MỤC TIÊU
1-Về kiến thức:
	-Nắm được công thức nhị thức Niu-tơn,tam giác Pa-xcan
	-Bước đầu biết vận dụng nhị thức niu-tơn vào bài tập
2-Về kĩ năng:
	-Thành thạo trong việc khai triển nhị thức Niu-tơn trong trường hợp cụ thể,tìm ra được số hạng thứ k trong khai triển,tìm ra hệ số của xk trong khai triển,biết tính tổng dựa vào công thớc nhị thức niu-tơn.
	-Biết thiết lập tam giác Pa-xcan 
II /CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 GV :SGK , saùch tham khaûo , giaùo aùn , thöôùc keû , phaán 
 HS: Duïng cuï hoïc taäp , ñoïc baøi tröôùc ôû nhaø , thaûo luaän xaây döïng baøi 
III /TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP
1) OÅn ñònh: Kieåm tra sæ soá , ghi soå ñaàu baøi (1’)
 2) Kiểm tra bài cũ : (4’-5’) Khai trieån nhò thöùc ( 2x - 1)6 thaønh toång caùc ñôn thöùc.
 3) Baøi môùi: Tìm ra được số hạng thứ k trong khai triển,tìm ra hệ số của xk trong khai 
 triển,biết tính tổng dựa vào công thöùc 
HOAÏT ÑOÄNG
NỘI DUNG
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
Hoạt động 1 (14’-16’): 
-Lần lượt gọi hs lên bảng chữa các bài tập 1 SGK
-Yêu cầu hs khác nhận xét
-Chính xác hoá các kết quả và cho điểm.
-Lên bảng chữa các bài tập theo yêu cầu của giáo viên
-Nhận xét bài làm của bạn và sửa chữa sai sót nếu có
-Ghi nhận các kết quả
baøi taäp 1: Vieát khai trieån theo coâng thöùc nhò thöùc Niu-tôn 
(a+2b)5
(a-)6
(x-)13 
Hoạt động 2 (18’-20’): 
 -Lần lượt gọi hs lên bảng chữa các bài tập 2,3,4,5 SGK
-Yêu cầu hs khác nhận xét
-Chính xác hoá các kết quả và cho điểm.
-Lên bảng chữa các bài tập theo yêu cầu của giáo viên
-Nhận xét bài làm của bạn và sửa chữa sai sót nếu có
-Ghi nhận các kết quả
 Bài tập2
 Bài tập3
 Bài tập4
 Bài tập5
4/Cũng cố (2’-3’): Hãy nhắc lại các kiến thức cơ bản của bài học hôm nay, caùch vaän duïng tam giaùc pascal 
5/Daën doø (1’) : Hoïc baøi vaø xem qua noäi dung baøi môùi ôû nhaø.
RUÙT KINH NGHIEÄM
Ngaøy soïan : 22

File đính kèm:

  • doctiet 21 den 36 DSGt 11 Hot 3 cot.doc