Giáo án Đại số 11 cơ bản - Cả năm

TIẾT 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

I. MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh phát biểu được định nghĩa, nêu sự biến thiên và vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác: y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx; phát biểu được định nghĩa về hàm số tuần hoàn.

 Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức về các hàm số lượng giác để khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị, xét tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác.

 

doc142 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đại số 11 cơ bản - Cả năm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ọc sinh:
	Giáo viên: Phiếu học tập
	Học sinh: Kiến thức đã học về Tổ hợp, máy tính bỏ túi.
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, vệ sinh.
2. Bài cũ:
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
H§1: H­íng dÉn vµ thùc hµnh tÝnh sè ho¸n vÞ (tÝnh n!).
- §Ó tÝnh n! ta lÇn l­ît Ên : gi¸ trÞ cña nà shift à x! à = .
Bµi tËp 1.
TÝnh 0!, 1!, 20!
TÝnh sè c¸ch xÕp 15 häc sinh vµo 1 hµng däc. (15!)
H§2: TÝnh sè tæ hîp
- VÝ dô: ®Ó tÝnh ta lÇn l­ît Ên 5 à nCr à 3 à = .
Bµi tËp 2. Trong 1 líp cã 15 hs nam, 20 hs n÷. Cã bao nhiªu c¸ch chän 1 nhãm gåm
3 häc sinh
5 häc sinh trong ®ã cã 3 nam, 2 n÷.
H§3: TÝnh sè chØnh hîp
- VÝ dô: ®Ó tÝnh A ta lÇn l­ît Ên 5 à 
shift à nCr à 3 à = .
Bµi tËp 3. Mét cuéc thi cã 50 ng­êi tham dù, gi¶ sö r»ng kh«ng cã hai ng­êi nµo cã ®iÓm b»ng nhau. Cã bao nhiªu kÕt qu¶ chän ra ba ng­êi cho c¸c gi¶i nhÊt, nh×, ba,
H§4: TÝnh x¸c suÊt cña biÕn cè
- VËn dông kiÕn thøc vÒ ®Þnh nghÜa x¸c suÊt cæ ®iÓn vµ c¸c quy t¾c tÝnh x¸c suÊt ®­a ra c¸c biÓu thøc vµ sö dông m¸y tÝnh ®Ó tÝnh kÕt qu¶ chÝnh x¸c.
Bµi tËp 4 (28/ tr 92)
Gäi Ai lµ biÕn cè "hs tr¶ lêi kh«ng ®óng c©u thø i" víi i=1,...,50 Þ P(Ai) = 4/5=0,8
ÞA = A1A2...A50 lµ biÕn cè " Hs ®ã tr¶ lêi kh«ng ®óng c¶ 50 c©u "
P(A) = (0,8)50» 0,1074
H§5: TÝnh c¸c ®¹i l­îng liªn quan ®Õn biÕn ngÉu nhiªn rêi r¹c
- Nªu c¸c c«ng thøc tÝnh to¸n.
Bµi tËp 5 (49/ tr 106)
E(X) =18,375
D(X) »5,484
s (X) »2,347
4. Cñng cè 
CÇn x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu bµi to¸n, ghi râ c«ng thøc thay sè liÖu vµo c«ng thøc sau ®ã míi sö dông m¸y tÝnh ®Ó tÝnh to¸n. Khi sd m¸y tÝnh cÇn cÈn thËn tr¸nh sai sãt.
5. H­íng dÉn häc sinh c«ng viÖc vÒ nhµ
VÒ nhµ coi l¹i bµi ®Ó tiÕt sau «n tËp ch­¬ng 2.
6. Phụ lục:
Bài soạn: Ôn tập chương II (1 Tiết)
Tiết: 35
I. MỤC TIÊU
 Kiến thức: 
Ôn lại các định nghĩa: Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất, biến cố, xác suất biến cố, các quy tắc tính xác suất, các công thức, nhị thức Niutơn.
 Tư duy: 
Giúp học sinh bước đầu hình thành một cách nhìn sự vật mới, một tư duy xác suất thống kê.
 Về thái độ:
- Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác.
- Học sinh rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và khoa học
II. Chuẩn bị của thầy và trò
Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, đèn chiếu, bút chỉ bảng.
Học sinh: Ôn tập các kiến thức của chương.
III. Tiến trình bài học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, vệ sinh.
2. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài học
3. Bài mới:
Phần 1: TỔ HỢP
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
HĐ 4: Hệ thống hóa: 
TỔ HỢP
- Hvị, tổ hợp, chỉnh hợp.
- Nhị thức Niutơn
- Em cho biết sự khác nhau giữa tổ hợp và chỉnh hợp
- Nêu công thức nhị thức Niutơn?
- Giáo viên nói tính chất của nhị thức Niu tơn, cách tìm số hạng tổng quát.
Cho hs áp dụng sửa bài tập 4/76 SGK.
HĐ1: Hiểu bài tập
Số chẵn là số ntn?
HĐ2: Xây dựng chương trình giải
- Khi chọn các chữ số thì các chữ số đặc biệt ta phải chon trước
- Gọi chữ số cần tìm là . Như vậy thực chất là ta đi tìm xem có bao nhiêu cách chọn đồng thời các chữ số a, b,c, d thỏa yêu cầu
b) Nếu d = 0 thì a có mấy cách chọn? Còn d khác 0?
HĐ3: Thực hiện chương trình giải
Yêu cầu 2 học sinh giải câu a và b
HĐ4: Nghiên cứu kết quả bài toán
- Nếu thay số chẵn trong câu a, b bằng số lẻ thì kết quả ntn?
- Có thể giải bài 4 bằng cách khác không?
- Một học sinh lên bảng viết công thức.
HS phát biểu
- Số chẵn là số mà chữ số tận cùng là chữ số chẵn.
HS trả lời.
HS lên bảng trình bày 2 câu
Cả lớp chú ý quan sát cách giải của bạn và nhận xét.
Phần 2: XÁC SUẤT
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
HĐ 4: Hệ thống hóa: 
XÁC SUẤT 
- Thế nào là không gian mẫu? Xác suất biến cố
- Các quy tắc tính xác suất.
HĐ1: Hiểu bài tập
Phép thử của bài toán là gì?
Số khả năng xảy ra của phép thử?
Từ đó suy ra n(W)=?
HĐ2: Xây dựng chương trình giải
Lấy 4 quả cùng mầu có mấy trường hợp?
Nêu số cách chọn cho mỗi trường hợp? Từ đó suy ra n(A) = ?
Lấy 4 quả có ít nhất một quả màu trắng có mấy trường hợp?
Phủ định của mệnh đề “có ít nhất một quả màu trắng” là gì? Như vậy ta có thể áp dụng tính chất nào để tính xác suất.
HĐ3: Thực hiện chương trình giải
Yêu cầu 2 học sinh giải câu a và b
HĐ4: Nghiên cứu kết quả bài toán
- Lấy 4 quả có ít nhất hai quả màu trắng có mấy trường hợp?
- Một học sinh lên bảng viết công thức.
HS phát biểu
Chọn 4 quả từ 10 quả
n(W)= 
Có 2 trường hợp
Có 4 thường hợp
Không có quả nào màu trắng, có nghĩa là 4 quả đều màu đen.
HS lên bảng trình bày 2 câu
Cả lớp chú ý quan sát cách giải của bạn và nhận xét.
HS trả lời
ĐN: 
Tính chất:
1) Quy tắc cộng 
2) Biến cố đối 
3) Quy tắc nhân A, B độc lập:
Bài tập ôn chương
Bài 6
Lấy 4 quả cầu trong tổng số 10 quả cầu có cách lấy, suy ra n(W) = 
a) A: “Bốn quả lấy ra cùng màu”
+ Lấy 4 quả đen có cách
+ Lấy 4 quả trắng có cách
Suy ra n(A) = +
Vậy: 
b) B: “Có ít nhất 1 quả trắng”
: “Không có quả cầu trắng nào”
n() = =1
P(B) = 1 – P() = 1 - 
4. Củng cố, dặn dò: 
Biết dung quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trong tính xác suất.
Biết cách mô tả không gian mẫu, xác định các biến cố.
Biểu diễn biến cố qua các biến cố khác bằng cách dùng các phép toán trên tập hợp
5. Bài tập về nhà: Làm các bài tập 1 à7 SGK /63 – 64 và 4.1à 4.3 SBT/68 – 69.
6. Phụ lục:
IV. Rút Kinh Nghiệm:
CHÖÔNG III: DAÕY SOÁ, CAÁP SOÁ COÄNG VAØ CAÁP SOÁ NHAÂN
Baøi soaïn: PHÖÔNG PHAÙP QUI NAÏP TOAÙN HOÏC (1 tieát)
Tiết: 37
I. MUÏC TIEÂU
Kieán thöùc: Hieåu noäi dung cuûa phöông phaùp qui naïp toaùn hoïc bao goàm hai böôùc ( baét buoäc) theo moät trình töï
Tö duy: Phaùt trieån tö duy logíc
Thaùi ñoä: Khaû naêng suy luaän. Tính chính xaùc
II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY VAØ HOÏC
	GV: Giaùo aùn, duïng cuï hoïc taäp, phieáu hoïc taäp, baûng phu.ï
HS: Duïng cuï hoïc taäp, nghieân cöùu tröôùc baøi hoïc, oân taäp caùc kieán thöùc coù lieân quan. 
III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP:
1. Oån ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, veä sinh
2. Kieåm tra baøi cuõ : Hoaït ñoäng 1 sgk/80 sgk caâu a) (Söû duïng baûng phuï)ï
Giaûi:
P (1): “ 31 1” - laø meänh ñeà ñuùng
P (2): “ 32 2” - laø meänh ñeà ñuùng
P (3): “ 33 3” - laø meänh ñeà ñuùng
P (4): “ 34 4” - laø meänh ñeà ñuùng
P (5): “ 35 5” - laø meänh ñeà ñuùng
3. Baøi môùi:
 	Phaàn 1: PHÖÔNG PHAÙP QUI NAÏP TOAÙN HOÏC	
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG
HĐ1: Tiếp cận khái niệm. định lý
Caùc meänh ñeà treân ñuùng vôùi 5 soá haïng ñaàu tieân cuûa taäp N*, vaäy lieäu caùc meänh ñeà ñoù coù ñuùng vôùi moïi soá töï nhieân n thuoäc N* khoâng? Vì sao?
HĐ2: Hình thành khái niệm, định lý
*Vieäc chöùng minh caùc meänh ñeà nhö treân ñuùng vôùi moïi soá töï nhieân n thuoäc N*, ta coù theå tieán haønh theo caùc böôùc sau cuûa phöông phaùp chöùng minh qui naïp
Hs döïc vaøo phaàn kieåm tra baøi cuõ, töï ñaët vaán ñeà.
Hoïc sinh theo gioûi naém caùc böôùc cuûa phöông phaùp chöùng minh naøy.
Phöông phaùp qui naïp toaùn hoïc:(sgk/80)
+ Böôùc 1 : 
Kieåm tra meänh ñeà ñuùng vôùi n = 1 
+ Böôùc 2 : 
Giaû söû meänh ñeà ñuùng vôùi soá töï nhieân baát kyø n=k ³ 1 ( giaû söû naøy goïi laø giaû thieát qui naïp) . Ta chöùng minh raèng noù cuõng ñuùng vôùi n = k + 1
+ Böôùc 3 :
 Keát luaän meänh ñeà ñuùng " n Î N* 
Phaàn 2: VÍ DUÏ AÙP DUÏNG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
NOÄI DUNG
HĐ1: Hiểu bài tập
Xeùt ví duï 1 (trang 80 sgk)
- Ñaây laø baøi toaùn chöùng minh ñaúng thöùc, ta coù theå bieán ñoåi veá traùi.
HĐ2: Xây dựng chương trình giải
- VT cuûa ñaúng thöùc treân coù daïng gì?
- Khi n=1 thì VT=? Ñaúng thöùc coù ñuùng khoâng?
- Khi n=k thì k coù ñieàu kieän gì? Töùc laø ta thu ñöôïc gì? 
- Khi n=k+1, ta phaûi cm ñieàu gì?
HĐ3: Thực hiện chương trình giải
Cho HS leân baûng trình baøy
à GV hoaøn thieän baøi giaûi
à Nhaán maïnh laàn nöõa caùc böôùc cuûa phöông phaùp chöùng minh qui naïp.
HĐ4: Nghiên cứu kết quả bài toán
Hoaøn toaøn töông töï, yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi sau: 
Chöùng minh vôùi " n Î N* 
Giaûi thích chuù yù sgk/82
HĐ1: Hiểu bài tập
Töø keát quaû caâu a) döï ñoaùn keát quaû so saùnh 3n vôùi 8n
HĐ2: Xây dựng chương trình giải
Döïa vaøo phöông phaùp qui naïp vaø chuù yù chöùng minh döï ñoaùn naøy
HĐ3: Thực hiện chương trình giải
Cho HS leân baûng trình baøy
GV nhaän xeùt vaø hoaïn thieän baøi giaûi.
HĐ4: Nghiên cứu kết quả bài toán
Nhaán maïnh laïi laàn nöõa caùc böôùc c/m ñoái vôùi tröôøng hôïp chuù yù.
Hoïc sinh quan saùt ví duï, töø ñoù nhaän xeùt caùch trình baøy ñoái vôùi phöông phaùp chöùng minh qui naïp.
Laø toång cuûa n soá leû ñaàu tieân.
- Theá n = 1 vaøo bieåu thöùc ta coù 1 = 1 ñuùng
 k laø soá nguyeân döông
Töùc laø 
Aùp duïng laøm hoaït ñoäng 2 SGK/81
Hoïc sinh caû lôùp nhaän xeùt baøi giaûi.
Hoïc sinh söûa baøi giaûi hoaøn chænh vaøo vôû.
H/s ñoïc vaø theo doõi chuù yù sgk.
Hoïc sinh caû lôùp giaûi caâu a) cuûa hoaït ñoäng 3 sgk/ 82 vaø traû lôøi mieäng.
h/s caû lôùp laøm hoaït ñoäng 3 sgk/82 caâu b) theo nhoùm.
Caùc nhoùm nhaän xeùt baøi giaûi.
II. VÍ DUÏ AÙP DUÏNG
Ví duï 1: 
Chöùng minh vôùi " n Î N* 
 n = 1 vaøo VT bieåu thöùc ta coù VT=1, VP=1, do ñoù ñt ñuùng
Giaû söû meänh ñeà ñuùng vôùi n = k, k laø soá nguyeân döông, 
Töùc laø 
Ta seõ cm ñthöùc ñuùng khi n = k+1 Töùc laø ta phaûi cm:
Thaât vaäy, ta coù 
Ví duï 2:
Chöùng minh vôùi " n Î N* 
Chuù yù: SGK/82
Ví duï 3: (hoaït ñoäng 3 SGK/82)
 (baøi giaûi keát quaû cuûa caâu a)
Baøi giaûi cuûa moät nhoùm
4. Cuûng coá kieán thöùc:
Naém ñöôïc caùc böôùc tieán haønh chöùng minh moät baøi toaùn baèng pp qui naïp toaùn hoïc 
Bieát phaân tích ñeå söû duïng giaû thieát qui naïp trong quaù trình chöùng minh
5. Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi ôû nhaø: 
Hoïc lyù thuyeát. Laøm caùc baøi taäp 1,2,3,4,5 (SGK)Xem tröôùc baøi môùi
6. Phuï luïc:
IV. Rút Kinh Nghiệm:
Baøi soaïn: LUYEÄN TAÄP (PHÖÔNG PHAÙP QUI NAÏP TOAÙN HOÏC) 
Tiết: 38
I. MUÏC TIEÂU
Kieán thöùc: Hieåu roõ noäi dung cuûa phöông phaùp qui naïp toaùn hoïc bao goàm hai böôùc ( baét buoäc) theo moät trình töï
Tö duy: Phaùt trieån tö duy logíc
Thaùi ñoä: Khaû naêng suy luaän. Tính chính xaùc
II. CHUAÅN BÒ PHÖÔNG T

File đính kèm:

  • docgiao an dai 11 cb.doc
Giáo án liên quan