Giáo án Đại 11 CB tiết 11: Thực hành giải phương trình lượng giác cơ bản bằng máy tính bỏ túi casio fx 500ms

 Tiết:11 THỰC HÀNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

 BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO FX 500MS

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Về kiến thức: Học sinh nắm được cách sử dụng máy tính bỏ túi Casio FX 500MS để tìm

được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản (gần đúng với độ chính xác đã

định)

2. Về kỹ năng: Sử dụng thành thạo máy tính, tính được giá trị của một hàm số lượng giác khi

 biết giá trị của đối số và ngược lại

3. Về thái độ: Cẩn thận, chính xác, suy diễn logic

II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

 1.Chuẩn bị của thầy: Máy tính bỏ túi Casio fx 500 MS, phấn màu,

 2. Chuẩn bị của trò: Máy tính bỏ túi Casio fx 500 MS, phấn màu,

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại 11 CB tiết 11: Thực hành giải phương trình lượng giác cơ bản bằng máy tính bỏ túi casio fx 500ms, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn:1/10/2007
 Tieát:11 	 THỰC HÀNH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN 
 BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO FX 500MS
I- MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT:
1. Veà kieán thöùc: Học sinh nắm được cách sử dụng máy tính bỏ túi Casio FX 500MS để tìm 
được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản (gần đúng với độ chính xác đã 
định)
2. Veà kyõ naêng: Sử dụng thành thạo máy tính, tính được giá trị của một hàm số lượng giác khi
 biết giá trị của đối số và ngược lại
3. Veà thaùi ñoä: Caån thaän, chính xaùc, suy dieãn logic
II- CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH: 
	1.Chuaån bò cuûa thaày: Máy tính bỏ túi Casio fx 500 MS, phấn màu,
	2. Chuaån bò cuûa troø: Máy tính bỏ túi Casio fx 500 MS, phấn màu,
III- HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
	1.OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá lôùp daïy. (1’)
	2. Kieåm tra baøi cuõ: Ghi laïi caùc coâng thöùc nghieäm cuûa caùc phöông trình löôïng giaùc cô baûn (2’)
	3. Giaûng baøi môùi: 
* Giôùi thieäu baøi môùi : Nhu cầu tính toán ngày càng nhanh và chính xác.Máy tính bỏ túi giúp chúng ta thực hiện điều đóàthực hành giải phương trình LGCB bằng máy tính Casio fx-500MS. (1’)
 *Tieán trình tieát daïy:
ÿ Hoạt động 1: : Thöïc haønh tìm giaù trò cung bieát giaù trò HSLG 
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung 
15’
5’
Đặt vấn đề : sin= nếu biết cosx =.Tìm x?
Hoạt động 1:Dùng MTBT tìm x biết sinx, cosx, tanx, cotx.
+Phân chia nhóm để học sinh thảo luận và thực hành 
+Giới thiệu các phím chức năng :sin-1 cos-1 tan-1 trên máy tính Casio fx 500MS
( fx 500MS)
H:Tìm x biết :
a.sinx=0,5
b.cosx=-
c.tanx=
+Trước tiên phải đưa máy về chế độ tính bằng đơn vị đo bằng độ.
+Ghi kết quả các nhóm tìm được lên bảng.
+Phân công các nhóm kiểm tra chéo kết quả trên bảng.
H:Tính số đo bằng độ góc A biết: cos41o+sin41o=
(0o<A<90o)
+Ghi kết quả các nhóm tìm được lên bảng.
+Nhận xét kết quả đúng 
+Gọi đại diện nhóm đọc kết quả đúng lên bảng trình bày
Nhóm I: Thực hiện ví dụ a
Nhóm II+III:thực hiện ví dụ b
Nhóm IV:Thực hiện ví dụ c
Các nhóm ghi kết quả trên bảng giấy trong.
Đại diện nhóm trình bày các bước. 
Các nhóm thảo luận và ghi kết quả vào bảng trong.
Đại diện một nhóm lên bảng trình bày cách thực hành
Ví dụ1:Tìm x biết
a.sinx=0,5
b.cosx=-
c.tanx=
Thực hành:
Ấn:
a)
Kq:x=30o
b)
Kq:x=109o28’163”
c)
Kq:x = 60o
Ví dụ 2: Tích số đo bằng độ của góc A biết cos41o+sin41o= với 0o<A<90o
Giải:
Kq: A = 86o
ÿ Hoaït ñoäng2: Giải phương trình lượng giác cơ bản bằng MTBT. 
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung 
15’
HD: Có thể sử dụng MTBT để giải phương trình lượng giác cơ bản. Tuy nhiên đối với phương trình sinx=a chỉ cho kết quả là arcsina với đơn vị radian hoặc đã được đổi ra độ , theo công thức nghiệm ta viết các nghiệm:
x= arcsina+k2p, kÎz
x= p-arcsina+k2p,kÎz
Chia lớp 4 nhóm và phân nhiệm vụ
+Nhóm 1+2: ví dụ a
+Nhóm 3+4: ví dụ b
 +Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
+Cho nhóm còn lại nhận xét. 
+Chính xác hoá kết quả.
+Các nhóm thảo luận và tìm kết quả
+Đại diện nhóm trình bày và nhóm còn lại nhận xét.
Ví dụ 3:Dùng MTBT giải các phương trình sau:
a) cotx = 3
b) cos(3x-36o) = 
Giải:
a) cotx = 3Ûtanx=
Tìm được x=0,3217+kp(kÎz)
b)Tính cos(3x-36o)
Ấn:
+Tính x:
x=24o+k120o
Ấn tiếp:
x=k120o
ÿ Hoaït ñoäng: Cuûng coá toaøn baøi
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung 
5’
Củng cố toàn bài
+Nhắc lại chức năng của các phím sin-1 cos-1 tan-1 
 +Cài chế độ
+Các dạng bài toán pt lượng giác cơ bản dùng MTBT để giải.
HS thực hành trên máy tính fx-500MS
Một số Ví dụ hs tự cho và tính.
Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: (1’)
+ Đọc thêm Sgk phần đọc thêm trang 27, 28.
+ Xem trước bài mới: “MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP”	
IV-RUÙT KINH NGHIEÄM BOÅ SUNG:

File đính kèm:

  • docTIET 11.doc