Giáo án bám sát Hình học 11 tiết 1, 2: Phép dời hình trong mặt phẳng

Tiết 1 PHÉP DỜI HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Nắm được các phép dời hình đã được học.

2) Kỹ năng :

- Biết làm các BT cơ bản về phép dời hình.

3) Tư duy : - Hiểu rõ hơn thế nào là phép dời hình .

4) Thái độ : Cẩn thận trong vẽ hình và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.

- Bảng phụ

- Phiếu trả lời câu hỏi

 

doc4 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án bám sát Hình học 11 tiết 1, 2: Phép dời hình trong mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 8/10/08
Tiết 1 PHÉP DỜI HÌNH TRONG MẶT PHẲNG
----&----
Kiểm diện
11A6
11A7
Ngày dạy
9/10/08
9/10/08
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Nắm được các phép dời hình đã được học.
2) Kỹ năng :
- Biết làm các BT cơ bản về phép dời hình.
3) Tư duy : - Hiểu rõõ hơn thế nào là phép dời hình .
4) Thái độ : Cẩn thận trong vẽ hình và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Hãy nhắc lại các ĐN về phép tịnh tiến, phép đối xứng trục? 
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoạt động 2 : Bài tập 1 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Cho h×nh b×nh hµnh ABCD. Dùng ¶nh cđa tam gi¸c ABC qua phÐp tÞnh tiÕn theo vÐc t¬ .
HD:
- 
- Gi¶ sư: . Yªu cÇu HS dùng ®iĨm E.
- KÕt luËn?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
 A D
B C E
B C E
- Ta cã: 
- Dùng h×nh b×nh hµnh ADEC.
- VËy ¶nh cđa tam gi¸c ABC qua phÐp tÞnh tiÕn theo vÐc t¬ lµ tam gi¸c DCE.
¶nh cđa tam gi¸c ABC qua phÐp tÞnh tiÕn theo vÐc t¬ lµ tam gi¸c DCE.
Hoạt động 3 : Bài tập 2 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Trong mỈt ph¼ng to¹ ®é Oxy, cho phÐp tÞnh tiÕn theo 
a)ViÕt pt ¶nh cđa ®t 3x - 5y + 1 = 0 qua phÐp tÞnh tiÕn.
b)ViÕt pt ¶nh cđa ®­êng trßn:
 qua phÐp tÞnh tiÕn.
HD:
- Nªu biĨu thøc to¹ ®é?
- KÕt luËn?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
a) 3x - 5y-12 = 0
b) x2 + y2 -6x + 5y +10 = 0
Hoạt động 4 : Bài tập 3 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
 Trong mỈt ph¼ng to¹ ®é Oxy, cho ®iĨm M (3; -5), ®­êng th¼ng d cã ph­¬ng tr×nh 3x + 2y - 6 = 0 vµ ®­êng trßn (C) cã ph­¬ng tr×nh:
x2 + y2 + -2x + 4y - 4 = 0. T×m ¶nh cđa M, d vµ (C) qua phÐp ®èi xøng trơc Ox.
HD:
- Nªu biĨu thøc to¹ ®é?
- KÕt luËn?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
(d): 3x - 2y - 6 = 0
(C’): (x - 1)2 + ( y - 2)2 = 9
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Dặn dò : Xem bài và HĐ đã giải 
	 Xem lại “ PHÉP ĐX TÂM và PHÉP QUAY “ 
Ngày soạn: 8/10/08
Tiết 2 PHÉP DỜI HÌNH TRONG MẶT PHẲNG
----&----
Kiểm diện
11A6
11A7
Ngày dạy
10/10/08
10/10/08
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Nắm được các phép dời hình đã được học.
2) Kỹ năng :
- Biết làm các BT cơ bản về phép dời hình.
3) Tư duy : - Hiểu rõõ hơn thế nào là phép dời hình .
4) Thái độ : Cẩn thận trong vẽ hình và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Hãy nhắc lại các ĐN về phép đối xứng tâm, phép quay và phép dời hình? 
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
Hoạt động 2 : Bài tập 1 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Trong mỈt ph¼ng Oxy, cho hai ®iĨm I(1;2), M (-2;3), ®­êng th¼ng d cã ph­¬ng tr×nh: 3x - y + 9 = 0 vµ ®­êng trßn (C) cã ph­¬ng tr×nh:
x2 + y2 + 2x - 6y + 6 = 0
H·y x¸c ®Þnh to¹ ®é ®iĨm M', pt cđa ®­êng th¼ng d' vµ ®­êng trßn (C') theo thø tù lµ ¶nh cđa M, d vµ (C) qua:
a) PhÐp ®èi xøng qua gèc to¹ ®é.
b) PhÐp ®èi xøng t©m I.
HD:
- Nªu biĨu thøc to¹ ®é?
- KÕt luËn?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
a)x2 + y2 - 2x + 6y + 6 = 0
b) (x-3)2 + (y-1)2 = 4
Hoạt động 3 : Bài tập 2 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD. Gäi O lµ t©m ®èi xøng cđa nã; E, F, G, H, I, J theo thø tù lµ trung ®iĨnm cđa c¸c c¹nh AB, BC, CD, DA, AH, OG. Chøng minh r»ng hai h×nh thang AIOE vµ GJFC b»ng nhau.
Gỵi ý: T×m hai phÐp dêi h×nh liªn tiÕp biÕn h×nh thang AIOE thµnh h×nh thang GJFC.
- KÕt luËn?
-Chỉnh sửa hoàn thiện 
+ 
+ §d(OJCF) = GJFC; d lµ trung trùc cđa OG.
-Tõ ®ã suy ra phÐp dêi h×nh cã ®­ỵc b»ng c¸ch thùc hiƯn liªn tiÕp hai phÐp dêi h×nh trªn sÏ biÕn h×nh thang AIOE thµnh h×nh thang GJFC. Do ®ã hai h×nh thang Êy b»ng nhau.
(d): 3x - 2y - 6 = 0
(C’): (x - 1)2 + ( y - 2)2 = 9
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Dặn dò : Xem bài và HĐ đã giải 

File đính kèm:

  • docGA Tu chon H11.doc
Giáo án liên quan