Giáo án Bám sát 11 Nâng cao: Ôn tập về Hoán vị - Chỉnh hợp. Tổ hợp

Bài soạn: ÔN TẬP VỀ HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP. TỔ HỢP

Tiết thứ: Ngày soạn: 9- 10- 2010

 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy: .

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- Khái niệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị

- Các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

2. Về kĩ năng

- Nhận biết bài toán hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

-Tính được số hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp.

- Giải được các bài toán liên quan.

- Hệ thống hoá được kiếnthức.

 

doc6 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bám sát 11 Nâng cao: Ôn tập về Hoán vị - Chỉnh hợp. Tổ hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập về hoán vị - chỉnh hợp. Tổ hợp
Tiết thứ: Ngày soạn: 9- 10- 2010
 Chương trình Nâng cao Dạy lớp 11B1, Ngày dạy:..
I - Mục tiêu bài học
Học sinh cần nắm được:
1. Về mặt kiến thức
- Khái niệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị
- Các công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
2. Về kĩ năng
- Nhận biết bài toán hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
-Tính được số hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp.
- Giải được các bài toán liên quan.
- Hệ thống hoá được kiếnthức.
3. Về tư duy, thái độ
- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác
II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học
Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp
 Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi
 Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo
III – Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
Nêu định nghĩa hoán vi, chỉnh hợp, tổ hợp.
2. Dạy bài mới
Đặt vấn đề: Bài học sẽ giúp ta ôn tập và luyện tập những bài cơ bản về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợ.
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Biết hệ thống hoá kiến thức
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Phần này ta ôn tập lại một số kiến thức cơ bản
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Nhắc lại những kiến thức
HĐTP 2: Hệ thống hoá kiến thức
Xây dựng mối liên hệ các kiến thức
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý vấn đề
Mở rộng, tổng quát hoá 
Tìm hiểu
Nêu các mối liên quan
Ghi nhận
. . Giai thửứa:
	n! = 1.2.3n	Qui ửụực: 0! = 1
	n! = (n–1)!n
	= (p+1).(p+2)n	(vụựi n>p)
	= (n–p+1).(n–p+2)n	(vụựi n>p)
2. Hoaựn vũ (khoõng laởp):
	Moọt taọp hụùp goàm n phaàn tửỷ (n ³ 1). Moói caựch saộp xeỏp n phaàn tửỷ naứy theo moọt thửự tửù naứo ủoự ủửụùc goùi laứ moọt hoaựn vũ cuỷa n phaàn tửỷ.
	Soỏ caực hoaựn vũ cuỷa n phaàn tửỷ laứ:	Pn = n!
Chổnh hụùp (khoõng laởp):
	Cho taọp hụùp A goàm n phaàn tửỷ. Moói caựch saộp xeỏp k phaàn tửỷ cuỷa A (1 Ê k Ê n) theo moọt thửự tửù naứo ủoựủửụùc goùi laứ moọt chổnh hụùp chaọp k cuỷa n phaàn tửỷ cuỷa taọp A.
	Soỏ chổnh hụùp chaọp k cuỷa n phaàn tửỷ:	
	ã Coõng thửực treõn cuừng ủuựng cho trửụứng hụùp k = 0 hoaởc k = n.
	ã Khi k = n thỡ = Pn = n!
Toồ hụùp (khoõng laởp):
	Cho taọp A goàm n phaàn tửỷ. Moói taọp con goàm k (1 Ê k Ê n) phaàn tửỷ cuỷa A ủửụùc goùi laứ moọt toồ hụùp chaọp k cuỷa n phaàn tửỷ.
	Soỏ caực toồ hụùp chaọp k cuỷa n phaàn tửỷ:	
	ã Qui ửụực: = 1
	Tớnh chaỏt: 
2. Phaõn bieọt chổnh hụùp vaứ toồ hụùp:
	ã Chổnh hụùp vaứ toồ hụùp lieõn heọ nhau bụỷi coõng thửực:	
	ã Chổnh hụùp: coự thửự tửù. 	Toồ hụùp: khoõng coự thửự tửù.
	ị Nhửừng baứi toaựn maứ keỏt quaỷ phuù thuoọc vaứo vũ trớ caực phaàn tửỷ –> chổnh hụùp
	Ngửụùc laùi, laứ toồ hụùp.
	ã Caựch laỏy k phaàn tửỷ tửứ taọp n phaàn tửỷ (k Ê n):
	+ Khoõng thửự tửù, khoõng hoaứn laùi:	
	+ Coự thửự tửù, khoõng hoaứn laùi:	
Hoạt động 2: Về hoán vị
Thời gian:10 phút
Mục tiêu: Nắm được phương pháp giải các bài toán về hoán vị
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Trước hết, ta làm một bài toán về hoán vị
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Ghi đề
Phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Tìm hiểu
Mỗi HS giải 1 câu
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 1: Treõn moọt keọ saựch coự 5 quyeồn saựch Toaựn, 4 quyeồn saựch Lớ, 3 quyeồn saựch Vaờn. Caực quyeồn saựch ủeàu khaực nhau. Hoỷi coự bao nhieõu caựch saộp xeỏp caực quyeồn saựch treõn:
	a) Moọt caựch tuyứ yự?	b) Theo tửứng moõn?
	c) Theo tửứng moõn vaứ saựch Toaựn naốm ụỷ giửừa?
	ẹS:	a) P12	b) 3!(5!4!3!)	c) 2!(5!4!3!)
Hoạt động 3: Về chỉnh hợp
Thời gian:10 phút
Mục tiêu: Nắm được các bài toán về chỉnh hợp
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Làm thế nào để nhận biết bài toán chỉnh hợp.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Tim hiểu đề, phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Suy nghĩ tìm lời giải
Thực hiện theo yêu cầu GV
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 2: 
Tửứ caực chửừ soỏ 0, 1, 2, , 9, coự theồ laọp ủửụùc bao nhieõu soỏ tửù nhieõn goàm 5 chửừ soỏ:
	a) Caực chửừ soỏ khaực nhau?
	b) Hai chửừ soỏ keà nhau phaỷi khaực nhau?
	ẹS:	a) 	b) Coự 95 soỏ
Hoạt động 4: Về tổ hợp
Thời gian:10 phút
Mục tiêu: Nắm được phương pháp giải các bài toán áp dụng tổ hợp
Hình thức tiến hành: Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Bây giờ, ta giải một bài toán về tổ hợp
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Đọc đề và hướng dẫn
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Phân tích cách 
làm
Lên bảng giải
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 3: 
Moọt lụựp hoùc coự 40 hoùc sinh, trong ủoự goàm 25 nam vaứ 15 nửừ. Giaựo vieõn chuỷ nhieọm muoỏn choùn moọt ban caựn sửù lụựp goàm 4 em. Hoỷi coự bao nhieõu caựch choùn, neỏu:
	a) Goàm 4 hoùc sinh tuyứ yự.	b) Coự 1 nam vaứ 3 nửừ.	c) Coự 2 nam vaứ 2 nửừ.	
	d) Coự ớt nhaỏt 1 nam.	e) Coự ớt nhaỏt 1 nam vaứ 1 nửừ.
	ẹS: a) 	b) 	c) 	d) 
	e) 
3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà
Hoạt động 5: Củng cố toàn bài
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
Nêu câu hỏi củng cố bài
Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm
Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm?
Hướng dẫn HS làm bài ở nhà 
Ghi nhớ
Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh mau giao an On tap Hoan vi chinh hop to hop Bam sat 11 NC.doc
Giáo án liên quan