Giáo án Bám sát 11 Cơ bản tiết 11: Ôn tập về xác suất

Bài soạn: ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT

Tiết thứ: 11 Ngày soạn: 25- 11 - 2010

 Chương trình Cơ bản Dạy lớp 11C1, Ngày dạy: .

 11C5 Ngày dạy: .

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC

Học sinh cần nắm được:

1. Về mặt kiến thức

- KháI niệm xác suất, biến cố, không gian mẫu.

- Các quy tắc tính xác suất

2. Về kĩ năng

- Xác định được biến cố, không gian mẫu.

- Biết tính xác suất.

- Hệ thống hoá được kiếnthức.

3. Về tư duy, thái độ

- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 771 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Bám sát 11 Cơ bản tiết 11: Ôn tập về xác suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn: ôn tập về xác suất
Tiết thứ: 11 Ngày soạn: 25- 11 - 2010
 Chương trình Cơ bản Dạy lớp 11C1, Ngày dạy:..
 11C5 Ngày dạy:..
I - Mục tiêu bài học
Học sinh cần nắm được:
1. Về mặt kiến thức
- KháI niệm xác suất, biến cố, không gian mẫu.
- Các quy tắc tính xác suất
2. Về kĩ năng
- Xác định được biến cố, không gian mẫu.
- Biết tính xác suất.
- Hệ thống hoá được kiếnthức.
3. Về tư duy, thái độ
- Phát triển tư duy trừu tượng, óc suy luận, phán đoán
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác
II - Chuẩn bị, phương tiện, phương pháp dạy học
Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp
 Phương tiện: Thước kẻ, máy tính bỏ túi
 Chuẩn bị: Tài liệu tham khảo
III – Tiến trình dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
Nêu định nghĩa xác suất
2. Dạy bài mới
Đặt vấn đề: Xác suất là một kiến thức không thể thiếu đối với mỗi công dân. Bài học hôm nay ta sẽ ôn tập và luyện tập một số bài về xác suất.
Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức
Thời gian: 10 phút
Mục tiêu: Biết hệ thống kiến thức
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Phần này ta sẽ nhắc lại những kiến thức chính của chương
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Nhắc lại những kiến thức
HĐTP 2: Hệ thống hoá kiến thức
Xây dựng mối liên hệ các kiến thức
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý vấn đề
Mở rộng, tổng quát hoá 
Tìm hiểu
Nêu các mối liên quan
Ghi nhận
ã Khoõng gian maóu W: laứ taọp caực keỏt quaỷ coự theồ xaỷy ra cuỷa moọt pheựp thửỷ.
	ã Bieỏn coỏ A: laứ taọp caực keỏt quaỷ cuỷa pheựp thửỷ laứm xaỷy ra A. A è W.
	ã Bieỏn coỏ khoõng: ặ	ã Bieỏn coỏ chaộc chaộn: W
	ã Bieỏn coỏ ủoỏi cuỷa A: 
	ã Hụùp hai bieỏn coỏ: A ẩ B	ã Giao hai bieỏn coỏ: A ầ B (hoaởc A.B)
	ã Hai bieỏn coỏ xung khaộc: A ầ B = ặ
	ã Hai bieỏn coỏ ủoọc laọp: neỏu vieọc xaỷy ra bieỏn coỏ naứy khoõng aỷnh hửụỷng ủeỏn vieọc xaỷy ra bieỏn coỏ kia.
2. Xaực suaỏt
	ã Xaực suaỏt cuỷa bieỏn coỏ: P(A) = 	
	ã 0 Ê P(A) Ê 1;	P(W) = 1;	P(ặ) = 0
	ã Qui taộc coọng: Neỏu A ầ B = ặ thỡ P(A ẩ B) = P(A) + P(B)
	Mụỷ roọng: A, B baỏt kỡ: P(A ẩ B) = P(A) + P(B) – P(A.B)
	ã P() = 1 – P(A)
	ã Qui taộc nhaõn: Neỏu A, B ủoọc laọp thỡ P(A.B) = P(A). P(B)
ã Khoõng gian maóu W: laứ taọp caực keỏt quaỷ coự theồ xaỷy ra cuỷa moọt pheựp thửỷ.
	ã Bieỏn coỏ A: laứ taọp caực keỏt quaỷ cuỷa pheựp thửỷ laứm xaỷy ra A. A è W.
	ã Bieỏn coỏ khoõng: ặ	ã Bieỏn coỏ chaộc chaộn: W
	ã Bieỏn coỏ ủoỏi cuỷa A: 
	ã Hụùp hai bieỏn coỏ: A ẩ B	ã Giao hai bieỏn coỏ: A ầ B (hoaởc A.B)
	ã Hai bieỏn coỏ xung khaộc: A ầ B = ặ
	ã Hai bieỏn coỏ ủoọc laọp: neỏu vieọc xaỷy ra bieỏn coỏ naứy khoõng aỷnh hửụỷng ủeỏn vieọc xaỷy ra bieỏn coỏ kia.
2. Xaực suaỏt
	ã Xaực suaỏt cuỷa bieỏn coỏ: P(A) = 	
	ã 0 Ê P(A) Ê 1;	P(W) = 1;	P(ặ) = 0
	ã Qui taộc coọng: Neỏu A ầ B = ặ thỡ P(A ẩ B) = P(A) + P(B)
	Mụỷ roọng: A, B baỏt kỡ: P(A ẩ B) = P(A) + P(B) – P(A.B)
	ã P() = 1 – P(A)
	ã Qui taộc nhaõn: Neỏu A, B ủoọc laọp thỡ P(A.B) = P(A). P(B)
Hoạt động 2: Về bài toán súc sắc
Thời gian:10 phút
Mục tiêu: Nắm được phương pháp giải các bài toán xác suất
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Phương pháp tìm không gian mẫu và tính xác suất
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Ghi đề
Phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Tìm hiểu
Mỗi HS giải 1 câu
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 1: 
Gieo con sỳc sắc cõn đối đồng chất hai lần
Mụ tả khụng gian mẫu
Tớnh xỏc suất của cỏc biến cố:
A: “ Tổng số chấm hai lần gieo chia hết cho 4”
B: “ Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt ba chấm”
C: “ Số chấm lần gieo đầu khụng nho hơn năm”
HD:
Ω = { (i;j): 1≤ i;j≤ 6} 
n (Ω) = 36
n(A) = 9 => P(A) = = 1/4 
n(B) = 6 => P(B) = = 1/6 
n(C) = 6 => P(C) = = 1/3 
Hoạt động 3 : Bài toán số thẻ
Thời gian:10 phút
Mục tiêu: Nắm được cách tính xác suất của bài toán số thẻ
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Phương pháp tìm xác suất?
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Tim hiểu đề, phân tích
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Suy nghĩ tìm lời giải
Thực hiện theo yêu 
cầu GV
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 2: 
Lấy ngẫu nhiờn một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đỏnh số từ 1 tới 20. Tỡm xỏc suất để thẻ được lấy ghi số:
a)Chẵn;
b)Chia hết cho 3;
c)Lẻ và chia hết cho 3.
 HD:
Khụng gian mẫu:
Gọi A, B, C là cỏc biến cố tương ứng của cõu a), b), c). Ta cú:
Hoạt động 4 : Bài toán xác suất khác
Thời gian:10 phút
Mục tiêu: Nắm được cách tính xác suất
Hình thức tiến hành:Bằng hệ thống câu hỏi
Đặt vấn đề: Phương pháp tính xác suất
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
HĐTP 1: Dẫn dắt
Đọc đề và hướng dẫn
HĐTP 2: Thực hiện giải
Gọi HS lên bảng
Nhận xét bài làm 
Chính xác hoá
HĐTP3: Củng cố bài giải
Lưu ý khi giải bài toán
Mở rộng, tổng quát hoá bài toán
Phân tích cách 
làm
Lên bảng giải
HS khác nhận xét
Ghi nhận
Bài 3: 
Một lớp học cú 45 HS trong đú 35 HS học tiếng Anh, 25 HS học tiếng Phỏp và 15 HS học cả Anh và Phỏp. Chọn ngẫu nhiờn một HS. Tớnh xỏc suất của cỏc biến cố sau:
a)A: “HS được chọn học tiếng Anh”
b)B: “HS được chọn chỉ học tiếng Phỏp”
c)C: “HS được chọn học cả Anh lẫn Phỏp”
d)D: “HS được chọn khụng học tiếng Anh và tiếng Phỏp
HD:
a) b) c) d) 0
3. Luyện tập, củng cố, hướng dẫn về nhà
Hoạt động 5: Củng cố toàn bài
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi bảng - Trình chiếu
Nêu câu hỏi củng cố bài
Tìm hiểu những kĩ năng cơ bản, kiến thức trọng tâm
Qua tiết này các, em cần nắm được gì? Kiến thức nào là trọng tâm?
Hướng dẫn HS làm bài ở nhà 
Ghi nhớ
Bài tập về nhà (gv tự ra thêm)

File đính kèm:

  • docminh giao an Bam sat 11 CB ve X· suat.doc
Giáo án liên quan