Giáo án Âm nhạc 9 trọn bộ

Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường

Tiết 2:

 - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng

 - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1

Tiết 3:

 - Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường

 - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

 - Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ

Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười

Tiết 5:

 - Ôn tập bài hát: Nụ cười

 - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2

 

doc24 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 9 trọn bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 daùng moät ngoâi tröôøng döïa vaøo nhöõng kí öùc veà moät maùi tröôøng maø oâng töøng gaén boù thaân thieát. Ñoù laø tröôøng THPT Nguyeãn Hueä( thò xaõ Haø Ñoâng- tænh Haø Taây). Hai nhaïc só Hoaøng Long – Hoaøng Laân laø taùc giaû cuûa nhöõng ca khuùc quen thuoäc nhö: 
-Em ñi thaêm Mieàn Nam( 1959), Baùc Hoà –Ngöôøi cho em taát caû (1975), phoûng thô Phong Thu, Töø röøng xanh chaùu veà thaêm Laêng Baùc(1978), Chuùng em caàn hoøa bình(1985)… 
b. Tiến trình dạy học
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
35 ph
5 ph 
Hoạt động 1
-Gv: Viết bảng
- Gv: Treo baûng phuï 
Hoûi :Baøi haùt ñöôïc vieát ôû nhòp maáy ? ( Hs Yeáu)
Hoûi : Baøi haùt ñöôïc vieát ôû gioïng gì ? (Hs Khaù, Gioûi)
Hoûi : Trong baøi söû duïng nhöõng kí hieäu gì ? (HsTb)
- Gv: Ñaøn vaø höôùng daãn 
- Gv: Chæ ñònh 
- Gv: Haùt maãu hoaëc môû maùy haùt . 
- Gv: Höôùng daãn chia caâu: Ñoaïn 1 chia laøm 4 caâu, caâu 1 vaø caâu 3 (coù 4 nhòp) .Ñoaïn 2 coù 3 caâu 
- Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích 
Moãi caâu GV ñaøn giai ñieäu 3 laàn sau ñoù cho HS haùt cöù theá cho ñeán heát baøi . 
- Gv: Chia töøng toå , nhoùm luyeän taäp vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( neáu coù ) 
- Gv: Chuù yù khi taäp haùt yeâu caàu HS theå hieän saéc thaùi ñoaïn a soâi noåi, linh hoaït,ñoaïn b tha thieát, loâi cuoán, höôùng daãn caùch phaùt aâm, söûa sai , nhaän xeùt sau moãi laàn haùt ñeå HS kòp thôøi söûa chöõa 
* Ñoái vôùi nhöõng HS khaù, gioûi coù theå cho bieåu dieãn baøi haùt vôùi hình thöùc caù nhaân 
* Cuûng coá : 
Gv: -Cho HS haùt laïi baøi haùt “ Muøa thu ngaøy khai tröôøng “ 
- Hs : Viết bài
- Hs : Traû lôøi : Nhòp 4/4 vaø sau chuyeån sang nhòp 2/4
- Hs : Traû lôøi : Gioïng pha tröôûng ( F ) 
- Hs : Traû lôøi : Daáu luyeán ; daáu noái ; khung thay ñoåi ; daáu quay laïi … 
- Hs : Luyeän thanh 
- Hs : Ñoïc lôøi ca 
- Hs : Laéng nghe baøi haùt maãu vaø caûm nhaän
- Hs : Chuù yù vaø nhaéc laïi 
- Hs : Haùt theo söï höôùng daãn cuûa GV 
- Hs : Luyeän taäp vaø söûa nhöõng choå sai 
- Hs : Theå hieän ñuùng saéc thaùi baøi haùt theo yeâu caàu cuûa GV 
- Hs : Hs: thöïc hieän
Hoïc baøi hatù
Boùng daùng moät ngoâi tröôøng 
 Nhaïc vaø lôøi: Hoaøng Laân 
 4/ Daën doø (1 phuùt): 
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt
+ Ñoïc nhieàu laàn baøi ñoïc theâm trang 7 SGK
IV. BOÃ SUNG - RUÙT KINH NGHIEÄM:
Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
Liên hệ đt 0168.921.8668
Tieát 2 	 Ngaøy soaïn: 
 Ngày dạy: 
Nhaïc Lí:
 Giôùi thieäu veà quaõng
Taäp ñoïc nhaïc: Gioïng son tröôûng
TÑN soá 1
……..v……..
I.Mục tiêu: 
	1.Kiến thức 
-HS hoïc phaàn nhaïc lí, taäp ñoïc nhaïc gioïng son tröôûng.
-HS tìm hieåu veà quaõng trong aâm nhaïc. Kieán thöùc naøy ñöôïc cuûng coá vaø naâng cao hôn so vôùi lôùp7. HS bieát coâng thöùc gioïng son tröôûng, taäp ñoïc nhaïc vaø haùt lôøi baøi taäp ñoïc nhaïc soá 1- Caây saùo.
2.Kỹ năng 
-Theå hieän ñuùng tröôøng ñoä moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp trong baøi TÑN. 
-Qua noäi dung baøi hoïc luyeän taäp kyõ naêng ñoïc moùc ñôn chaám doâi , moùc keùp .
3 Thái độ
-Giúp học sinh lạc quan hơn trong cuộc sống, yêu âm nhạc biết sống đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
II. Chuẩn bị của thầy và trò
	1/ Chuẩn bị của thầy 
	- Phöông phaùp : Truyeàn khaåu-thöïc haønh
Nhaïc cuï 
Baûng keû phuï baøi TÑN soá 1
2/ Chuẩn bị của trò
- SGK + vôû ghi cheùp
III.Hoạt động day học :
OÅn ñònh tình hình lớ: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
- HS theå hieän baøi haùt “ Boùng daùng moät ngoâi tröôøng” 
 - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 
Baøi môùi:
	a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt) 
	-ÔÛ lôùp 7 caùc em ñaõ döôïc giôùi thieäu veà quaõng laø gì ,qua tieát hoïc hoâm nay caùc em ñöôïc oân laïi kieán thöùc cuõ vaø hieåu ñöôïc tính chaát cuûa töøng quaõng sau ñoù ñoïc baøi TÑN : gioïng Son tröôûng, TÑN soá 1 
	b.Tiến trình dạy học
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
10 ph
8 ph
15 ph
4 ph 
Hoaït ñoäng 1:
-Gv: Viết bảng
- Gv: Giôùi thieäu: ÔÛ lôùp 7(tieát 19),chuùng ta ñaõ tìm hieåu sô löôïc veà quaõng trong aâm nhaïc.
-Hoûi (HsTb ) quaõng laø gì? 
- Gv: Minh hoaï baèng aâm thanh:Teân cuûa moãi quaõng ñöôïc caên cöù theo soá löôïng cung giöõa hai aâm thanh.
- Gv: Ñöa ra 1 soá ví duï veà quaõng . 
- Gv: Chæ ñònh
Hoaït ñoäng 2:
- Gv: Chæ ñònh :
- Gv: Ghi coâng thöùc son tröôûng 
Hoûi:( Hs Kh,G )Haõy so saùnh gioïng Son tröôûng & gioïng Ñoâ tröôûng?
- Gv: Ñaøn gam Ñoâ tröôûng & gam Son tröôûng ñeå HS nghe & caûm nhaän söï gioáng nhau & khaùc nhau.
- Gv: Ñaøn gam son tröôûng
- Gv: Treo baûng phuï ñaõ cheùp saün.
Hoûi :(Hs Tb) Baøi TÑN soá 1 vieát ôû nhòp maáy ? 
Hoûi :( Hs Kh) Baøi naøy vieát ôû gioïng gì vaø vì sao nhaän bieát ñöôïc gioïng ñoù ? 
Hoûi :( Hs Tb)Veà cao ñoä goàm coù nhöõng teân noát gì ? 
Hoûi : Veà tröôøng ñoä goàm coù nhöõng aâm hình noát gì ? 
- Gv: Cho HS thöïc hieän tieát taáu baøi TÑN.
- Gv: Ñaøn gam son tröôûng 
- Gv: Höôùng dẫn 
- Gv: Ñaøn giai ñieäu baøi TÑN 
- Gv: Giôùi thieäu:Baûn nhaïc Caây saùo coù 4 caâu & moãi caâu goàm 4 nhòp. Caâu 1 & caâu 3 coù hình tieát taáu gioáng nhau.
- Gv: Tieán haønh taäp töøng caâu theo loái moùc xích . Ñaøn moãi caâu ba laàn sau ñoù cho HS ñoïc cöù theá cho ñeán heát baøi . 
- Gv: Sau khi ñoïc hoaøn chænh cho HS gheùp lôøi ca.
- Gv: Chia thaønh töøng nhoùm hoaëc toå ñoïc baøi ñeå kieåm tra vaø phaùt hieän nhöõng choå sai ñeå söûa sai ( Neáu coù ) 
- Gv: Ñaùnh giaù – nhaän xeùt 
* Chuù yù : Ñoái vôùi nhöõng em coù khaû naêng cho caùc em vaø ñaùnh nhòp 2/4 
* Cuûng coá : 
- Gv: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm : Nhoùm 1 ñoïc noát nhaïc vaø nhoùm 2 gheùp lôøi ca vaø sau ñoù ngöôïc laïi 
- Hs : Viết bài
-HS: laéng nghe
- HS: Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa 2 aâm thanh.
- HS: Laéng nghe vaø ruùt ra nhaän xeùt . 
- HS: Chuù yù vaø phaân bieät ñöôïc quaõng tröôûng – thöù – ñuùng … 
- HS: Thöïc hieän moät soá baøi taäp veà quaõng: 2,3,4,5,6?
- HS: Ghi coâng thöùc gioïng tröôûng.
- HS: Chuù yù 
- HS: Hai gioïng naøy coù coâng thöùc gioáng nhau nhöng aâm chuû vaø daáu hoùa bieåu khaùc nhau( cao ñoä khaùc nhau ).
- HS: Nghe & caûm nhaän.
- HS: Ñoïc gam son tröôûng 
- HS: Ghi baøi TÑN vaøo vôû
- HS: Traû lôøi : Nhòp 2/4
- HS: Traû lôøi : Gioïng son tröôûng vì aâm chuû laø noát son vaø daáu hoùa bieåu coù 1 daáu pha thaêng . 
- HS: Traû lôøi : Reâ, pha, son, la, si, ñoâ, reâ 
- HS: Traû lôøi : Moùc keùp, moùc ñôn, ñôn chaám doâi, noát ñen vaø traéng 
- HS: Thöïc hieän tieát taáu theo höôùng daãn GV.
- HS: Ñoïc gam son tröôûng 
- HS: Ñoïc teân noát nhaïc
- HS: Laéng nghe
- HS: Laéng nghe & nhaéc laïi caáu truùc caâu
- HS: Ñoïc baøi theo söï höôùng daãn cuûa GV 
- HS: Ñoïc nhaïc vaø gheùp lôøi ca. 
- HS: Chia thaønh töøng toå luyeän taäp vaø söûa sai theo höôùng daãn cuûa GV 
- HS: Laéng nghe 
-Hs: thực hiện
I.Giôùi thieäu veà quaõng:
 -Quaõng laø khoaûng caùch veà cao ñoä giöõa hai aâm thanh,aâm thaáp goïi laø aâm goác, aâm cao goïi laø aâm ngoïn.
 Q3 T Q3 t Q8 Ñ 
II. Taäp ñoïc nhaïc: 
1/ Gioïng Son tröôûng
 Coù aâm chuû laø Son . Hoaù bieåu coù moät daáu thaêng(pha thaêng)
 TÑN Soá 1 
 Caây saùo
 (Trích )
 Nhaïc Ba Lan
 Ñaït lôøi: Hoaøng Anh
 4/ Dặn dò (1 phuùt)
+ Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt. 
+ Ñoïc nhaïc thuaàn thuïc baøi TÑN soá 1 
+Chuaån bò baøi môùi.
 IV/ Rút kinh nghiệm:
Giáo án âm nhạc 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới 
Liên hệ đt 0168.921.8668
Tieát 3	 Ngaøy soaïn :
 Ngày dạy: 
OÂn baøi haùt :
Boùng daùng moät ngoâi tröôøng
 OÂn taäp ñoïc nhaïc soá 1: Caây saùo
AÂm nhaïc thöôøng thöùc:
Ca khuùc thieáu nhi phoå thô
……..v……..
I.Mục tiêu: 
	1.Kiến thức 
-HS oân baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng, oân TÑN, hoïc aâm nhaïc thöôøng thöùc.
2.Kỹ năng
- Hoïc sinh haùt thuaàn thuïc baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng. HS bieát trình baøy baøi haùt qua moät vaøi caùch haùt taäp theå nhö haùt hoøa gioïng, haùt lónh xöôùng. Ñoïc chính xaùc cao ñoä baøi TÑN. Qua baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc HS ñöôïc giôùi thieäu ca khuùc thieáu nhi phoå thô.
-HS coù theâm kieán thöùc aâm nhaïc phoå thoâng qua baøi “Ca khuùc thieáu nhi phoå thô”.
3.Thái độ
-Giáo dục các em biết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng học tập, biết yêu âm nhạc, lạc quan hơn trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị của thầy và trò
	1/ Chuẩn bị của thầy 
	-Phöông phaùp : thuyeát trình- vaán ñaùp
- Nhaïc cuï – baêng nhaïc moät soá ca khuùc thieáu nhi phoå thô.
2/ Chuẩn bị của trò
SGK + vôû ghi cheùp.
III.Hoạt động day học :
OÅn ñònh tình hình lớp: ( 1 phuùt ) Ñieåm danh + kieåm tra taùc phong.
Kieåm tra baøi cuõ: Tieán haønh khi oân taäp 
 Baøi môùi:
a.Giôùi thieäu baøi: ( 1 phuùt ) 
-Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà ca khuùc thieáu nhi phoå thô. Tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùp oân laïi baøi haùt Boùng daùng moät ngoâi tröôøng vaø baøi TÑN soá 1. 
b.Tieán trình daïy hoïc
TL
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Noäi dung kieán thöùc
15
ph
10
ph
17
ph
*Hoaït ñoäng 1:
- Gv: Viết bảng
- Gv: Höôùng daãn HS luyeän thanh.
- Gv: Cho HS haùt laïi toaøn boä baøi haùt coù nhaïc ñeäm.
- Gv: Trong quaù trình oân caàn naâng cao chaát löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaø söûa sai kòp thôøi. 
- Gv: Ñaùnh giaù – ghi ñieåm 
*Hoaït ñoäng 2:
- Gv: Viết bảng
Hoûi:( Hs Kha)Baøi TÑN ñöôïc chia laøm maáy caâu ? 
- Gv: Ñaøn gam Son tröôûng
- Gv: Ñaøn laïi baøi TÑN
- Gv: Baét nhòp caû lôùp ñoïc baøi TÑN keát hôïp gheùp lôøi ca
- Gv: Phaùt hieän nhöõng choå sai ñeåsöûa sai ( neáu coù ) 
- Gv: Chæ ñònh 
- Gv: trong quaù trình chæ ñònh neáu em naøo ñoïc toát coù theå ghi ñieåm khuyeán khích. 
*Hoaït ñoäng 3:
- Gv: Viết bảng
- Gv: Chæ ñònh 
-Hoûi: ( Hs Tb )Theá naøo laø ca khuùc phoå thô?
Hỏi: ( Hs Kh, Giỏi) Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng ca khuùc thieáu nhi phoå thô?
- Gv: Giaûi thích: Ngöôøi phoå thô ñoâi khi phaûi thay ñoåi lôøi baøi thô(thay ñoåi chuùt ít veà 

File đính kèm:

  • docGIAO AN AM NHAC 9 TRON BO CHUAN MOI 20142015.doc
Giáo án liên quan