Giáo án Âm nhạc 9 - Tiết 6

1/ MỤC TIÊU:

 1.1/ Kiến thức:

- Đọc đúng nhạc và ghép lời chính xác bài TĐN số 2.

- HS biết khi niệm về hợp m.

- HS biết đôi nét về tiểu sử v sự nghiệp của nhạc sĩ Trai-cốp-xki.

 1.2/ Kĩ năng:

- HS luyện đọc đúng nhạc thông qua bài tập đọc nhạc đồng thời kết hợp vỗ tay thao phách.

- Phân biệt được giữa hợp âm ba và hợp âm bảy.

- HS luyện kĩ năng trình bày bài hát hoà giọng, hát lĩnh xướng và hát đối đáp.

 1.3/ Thái độ:

- Thông qua phần giới thiệu về nhạc sĩ Trai-cốp-xki HS biết nhạc sĩ là một nhà thiên tài người Nga đ cĩ nhiều cống hiến cho nền m nhạc của nước Nga nói riêng và nền âm nhạc của thế giới nói chung. Qua đó các em thêm yêu quý mơn m nhạc nhiều hơn nũa.

- Có thêm những kiến thức sơ lược về hợp âm trong âm nhạc.

2/ TRỌNG TÂM:

- Nhạc lí: Sơ lược về hợp m.

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki.

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 9 - Tiết 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: 2
 Tiết: 6
Tuần dạy:
Ơn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki. 
1/ MỤC TIÊU:
 1.1/ Kiến thức:
- Đọc đúng nhạc và ghép lời chính xác bài TĐN số 2.
- HS biết khái niệm về hợp âm.
- HS biết đơi nét về tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
 1.2/ Kĩ năng: 
- HS luyện đọc đúng nhạc thông qua bài tập đọc nhạc đồng thời kết hợp vỗ tay thao phách.
- Phân biệt được giữa hợp âm ba và hợp âm bảy.
- HS luyện kĩ năng trình bày bài hát hoà giọng, hát lĩnh xướng và hát đối đáp.
 1.3/ Thái độ:
- Thơng qua phần giới thiệu về nhạc sĩ Trai-cốp-xki HS biết nhạc sĩ là một nhà thiên tài người Nga đã cĩ nhiều cống hiến cho nền âm nhạc của nước Nga nĩi riêng và nền âm nhạc của thế giới nĩi chung. Qua đĩ các em thêm yêu quý mơn âm nhạc nhiều hơn nũa.
- Cĩ thêm những kiến thức sơ lược về hợp âm trong âm nhạc.
2/ TRỌNG TÂM:
- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm.
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
3/ CHUẨN BỊ:
 3.1/ Giáo viên:
- Đàn organ .
- Tranh chân dung nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
 - Đĩa nhạc bài hát của nhạc sĩ Trai-cốp-xki như: Cơ gái miền đồng cỏ.
 3.2/ Học sinh:
 - Đọc nhạc và ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2.
 - Đọc nội dung âm nhạc thường thức nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
4/ TIẾN TRÌNH:
 4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện:
 4.2/ Kiểm tra miệng:
 Câu 1: Đọc nhạc và ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2?
 - GV nhận xét và cho điểm.
 Câu 2: Em hãy cho biết nhạc sĩ Trai-cốp-xki la nhạc sĩ nổi tiếng người nước nào?
 Đáp án: nước Nga.
 - GV nhận xét và cho điểm.
 4.3/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1
I/ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Nghệ sĩ với cây đàn
(Trích bài hát trong phim Tiếng hát trái tim)
Nhạc Nga
- GV đánh đàn cho HS nghe lại bài TĐN số 2 từ 1 đến 2 lần, yêu cầu HS lắng nghe và nhẩm theo.
- GV cho cả lớp đọc bài TĐN .
- Gọi mỗi nhóm thực hiện 1-2 lần, giáo viên nghe và sửa sai (lưu ý đọc chính xác cao độ, trường độ…).
- GV cho cả lớp đọc lại bài TĐN số 2 kết hợp vỗ tay theo nhịp 3/4.
- Gọi 3 – 4 học sinh thực hiện, giáo viên cho nhận xét và rút kinh nghiệm cho các em
Hoạt động 2
II/ Nh¹c lý: S¬ l­ỵc vỊ hỵp ©m
GV: Treo b¶ng phơ ghi mét sè VD hỵp ©m. Giíi thiƯu KN vỊ hỵp ©m.
HS: Quan s¸t, nghe vµ viÕt bµi.
GV: §µn VD mét sè hỵp ©m nh­ ë bªn.
HS: Nghe vµ c¶m nhËn. 
GV: Nªu KN hỵp ©m 3 vµ lÊy VD chøng minh nh­ ë bªn.
HS: Nghe vµ viÕt bµi.
GV: §µn 1 vµi VD vỊ HA3 tr­ëng vµ HA3 thø nh­ ë bªn.
HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi.
GV: Nªu KN hỵp ©m 7 vµ lÊy VD chøng minh nh­ ë bªn.
HS: Nghe vµ viÕt bµi.
GV: §µn 1 vµi VD vỊ HA7 nh­ ë bªn.
HS: Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi.
GV: §­a ra vµi ®iỊu vỊ t¸c dơng cđa HA nh­ ë bªn.
HS : Nghe vµ viÕt bµi.
Hoạt động 3
III/ Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
GV: Gäi HS ®äc phÇn ANTT - SGK Trang 20.
HS : §äc bµi trong SGK.
GV: Treo tranh ¶nh NS vµ giíi thiƯu vµi nÐt vỊ th©n thÕ sù ngiƯp vµ nh÷ng s¸ng t¸c tiªu biĨu.
HS : Nghe, c¶m nhËn vµ viÕt bµi.
GV: KĨ tªn mét sè s¸ng t¸c tiªu biĨu cđa NS Trai cèp xki.
HS: Nghe vµ viÕt bµi.
GV : Më b¨ng ®Üa 1 sè c¸c t¸c phÈm cđa «ng (nÕu cã).
HS : Nghe vµ c¶m nhËn.
GV: Giíi thiƯu vµi nÐt vỊ bµi h¸t C« g¸i miỊn ®ång cá.
3 
4
- Bµi h¸t C« g¸i miỊn ®ång cá miªu t¶ bøc tranh thiªn nhiªn thËt méng m¬ víi nh÷ng cỈp t×nh nh©n ®ang yªu. Bµi h¸t ®­ỵc viÕt ë nhÞp 
Víi chÊt ©m nh¹c du d­¬ng, mỊm m¹i ®Ëm chÊt tr÷ t×nh.
HS: Nghe vµ viÕt bµi.
GV: Më b¨ng ®Üa hoỈc tù tr×nh bµy bµi h¸t vµi lÇn.
HS : Nghe vµ c¶m nhËn.
I/ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Nghệ sĩ với cây đàn
(Trích bài hát trong phim Tiếng hát trái tim)
Nhạc Nga
II/ Nh¹c lý: S¬ l­ỵc vỊ hỵp ©m
- Hỵp ©m lµ sù vang lªn ®ång thêi hoỈc nèi tiÕp cđa 3, 4 hoỈc 5 ©m c¸ch nhau 1 qu·ng 3.
3
3
5
VD: 
* Hỵp ©m ba: Cã 3 ©m c¸ch nhau qu·ng 3. Hai ©m ngoµi cïng t¹o thµnh qu·ng 5. (HA 3 cßn gäi lµ HA 5).
3
3
5
VD: 
* Hỵp ©m bÈy: Gåm cã 4 ©m c¸ch nhau theo qu·ng 3. Hai ©m ngoµi cïng t¹o thµnh qu·ng 7.
VD:
7
* T¸c dơng cđa hỵp ©m: Hỵp ©m lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiƯn diƠn t¶ ©m nh¹c. C¸c nh¹c sÜ sư dơng hỵp ©m ®Ĩ thĨ hiƯn nh÷ng ý t­ëng, c¶m xĩc, néi dung ©m nh¹c ë c¸c t¸c phÈm nh¹c ®µn vµ nh¹c h¸t.
III/ Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
Nh¹c sÜ Trai cèp xki.
- Pi èt I lÝch Trai cèp xki lµ nhạc sĩ nỉi tiÕng ng­êi Nga, danh nh©n âm nhạc thÕ giíi. ¤ng sinh ngµy 2/4/1840 vµ mÊt ngµy 25/1/1893 t¹i Xanh pª tÐc bua. S¸ng t¸c tiªu biĨu lµ: Vị kÞch Hå Thiªn Nga ; Nh¹c kÞch Ðp- ghª- nhi ¤-nhª -ghin; B¶n giao h­ëng sè 6.
Lµ ng­êi lµm r¹ng rì nỊn âm nhạc Nga TK XIX.
 4.4/ Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1: Em hãy hát lại bài TĐN số 2?
- Đáp án câu 2: Hát đúng giai điệu, lời ca của bài TĐN số 2 thể hiện đúng tốc độ, sắc thái.
 4.5/ Hướng dẫn học sinh tự học:
 - Đối với bài học ở tiết này: 
 + Xem lại các định nghĩa về hợp âm.
 + Ôn tập Tập đọc TĐN số 2 kết hợp vỗ tay theo phách (nhịp).
 + Xem lại một tiểu sử của nhạc sĩ Trai-cốp-xki.
 - Đối với bài học ớ tiết học tiếp theo: Xem lại tất cả các bài hát, bài tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức và nhạc lí được học từ đầu năm cho đến nay để chuẩn bị cho tiết ơn tập sắp tới.
5/ RÚT KINH NGHIỆM:
Nội dung………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phương pháp………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học….....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TT duyệt 
	Nguyễn Thị Thanh Hịa

File đính kèm:

  • doc69.doc
Giáo án liên quan